HOTĂRÂRE nr. 270 din 8 aprilie 1999
privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 19 aprilie 1999    În temeiul art. 4 lit. a) şi al art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
    Guvernul României hotărăşte:

    Articolul 1

    Cadrele militare în activitate au dreptul la asistenţa medicală şi medicamente, în condiţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri, în toate situaţiile în care medicii sau alt personal sanitar acreditat recomanda un tratament medical.


    Articolul 2

    Prin acordarea asistenţei medicale, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor de specialitate profilactice, curative şi recuperatorii, desfăşurate pentru asigurarea stării de sănătate a cadrelor militare în activitate.


    Articolul 3

    (1) Prin unităţile sanitare şi prin medicii de unitate din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei se asigura gratuit: asistenţa medicală profilactica şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni specifice, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, precum şi servicii de asistenţa stomatologica, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru pentru asigurările sociale de sănătate.
    (2) Asistenţa medicală de recuperare se acordă gratuit în unităţi specializate numai în continuarea spitalizarii şi pe baza recomandărilor medicale.


    Articolul 4

    (1) Acordarea asistenţei medicale şi a medicamentelor gratuite, prevăzute la art. 3, se face din fondurile bugetare ale ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.
    (2) Cadrele militare în activitate beneficiază, din fondurile bugetare ale ministerelor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1), de decontarea contribuţiei personale, pe bază de documente justificative, pentru medicamentele şi serviciile medicale stabilite prin Legea nr. 145/1997 şi prin contractul-cadru.


    Articolul 5

    (1) Cadrele militare în activitate au dreptul, în caz de îmbolnăviri şi accidente, la concedii medicale şi scutiri medicale, a căror durata se stabileşte în raport cu natura şi gravitatea afectiunii.
    (2) Concediile medicale se acordă de medici, în limita competentei şi a gradului profesional, conform dispoziţiilor legislaţiei sanitare şi de asigurări sociale.
    (3) Scutirile medicale pentru anumite activităţi se acordă în condiţiile prevăzute prin ordine ale conducătorilor instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.


    Articolul 6

    (1) Pe timpul absentelor de la program pentru concedii şi scutiri medicale, pe o perioadă de până la 180 de zile într-un interval de 365 de zile, cadrele militare în activitate primesc drepturile de solda, conform reglementărilor legale privind salarizarea personalului militar.
    (2) După împlinirea a 90 de zile de absente de la program din motive medicale, cadrele militare în cauza vor fi expertizate în vederea clarificarii situaţiei medico-militare.
    (3) Comisiile de expertiza medico-militară, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile sau pot hotărî clasarea medicală a celor expertizati şi încadrarea acestora în grade de invaliditate în cazul pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă.
    (4) În situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia ca sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiza medico-militară pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.
    (5) Acordarea concediilor medicale şi plata în continuare a drepturilor de solda, conform reglementărilor legale privind salarizarea personalului militar, pentru persoanele prevăzute la alin. (4) se fac numai cu aprobarea conducătorilor ministerelor şi ai instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.


    Articolul 7

    (1) Situaţia cadrelor militare în activitate, puse la dispoziţie din cauza imbolnavirii de tuberculoza, se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale pentru tratament, fără a se depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru bolnavii salariaţi în administraţia publică.
    (2) În perioada în care sunt internati sau se afla în concedii medicale pentru tratament, aceştia beneficiază în continuare de drepturile de solda, conform reglementărilor legale privind salarizarea personalului militar.


    Articolul 8

    Cadrele militare în activitate pot fi trimise la tratament în străinătate în cazurile în care afectiunile sunt cauzate de accidente în timpul serviciului ori de boli contractate în timpul şi din pricina îndeplinirii obligaţiilor militare şi care, potrivit avizului Ministerului Sănătăţii, nu pot fi tratate în ţara. Cheltuielile în lei şi în valută necesare pentru acoperirea acestor costuri se vor suporta de instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.


    Articolul 9

    Cadrele militare în activitate care sunt numite în funcţii în străinătate, executa misiuni temporare sau urmează diferite forme de pregătire în afară graniţelor tarii au dreptul la asistenţa medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale care se aplică angajaţilor din instituţiile publice, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele anuale.


    Articolul 10

    În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei vor elabora instrucţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia.


    Articolul 11

    Prevederile art. 3, 4, art. 11 lit. c), e), g), h), l) şi ale art. 17 şi 18 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 160/1960 privind reglementarea drepturilor sociale cuvenite personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, precum şi alte dispoziţii contrare se abroga.
    p. PRIM-MINISTRU,
    VICTOR BABIUC
    Contrasemnează:
    ----------------
    Ministru de stat,
    ministrul apărării naţionale,
    Victor Babiuc
    Ministru de interne,
    Constantin Dudu-Ionescu
    Ministrul finanţelor,
    Decebal Traian Remes
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale,
    Alexandru Athanasiu
    Ministrul sănătăţii,
    Hajdu Gabor
    ----------------