HOTĂRÎREA nr. 223 din 4 mai 1992 ***Republicată
privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 13 aprilie 1994


  Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 17 din 11 ianuarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 6 aprilie 1994, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 29 mai 1992.
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Agenţii economici deţinători de autovehicule, care au ca obiect de activitate transportul internaţional de persoane şi de marfa, transportul interjudetean şi judeţean de persoane şi transportul intern de mărfuri agabaritice şi periculoase, pot desfăşura aceasta activitate numai pe bază de licenţe de transport şi de execuţie.
  În sensul prezentei hotărâri, licenta de transport este actul prin care se atesta capacitatea agentului economic de a efectua, în conformitate cu legislaţia interna în vigoare, precum şi cu acordurile internaţionale la care România este parte, transporturi în condiţii de calitate şi siguranţa.
  Licenta de execuţie este documentul în baza căruia agentul economic, la solicitarea sa, obţine dreptul de execuţie a transporturilor pentru care se angajează să respecte prevederile caietelor de sarcini pentru transporturile de persoane prin curse regulate sau ocazionale şi a reglementărilor specifice pentru anumite categorii de mărfuri agabaritice şi periculoase.


  Articolul 2

  Licentele de transport vor cuprinde în mod obligatoriu categoria transportului pe care agentul economic este abilitat sa îl organizeze şi sa îl execute.
  Tipurile de licenţe de transport şi de execuţie, condiţiile de acordare şi de retragere se stabilesc de către Ministerul Transporturilor.
  Pentru tipurile de licenţe acordate se percepe un tarif diferenţiat, stabilit de către Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor.
  Din sumele încasate, o cota de 30% se va vira bugetelor locale după deducerea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Oficiului Rutier Central.


  Articolul 3

  Atribuirea traseelor judeţene de transport public general de pasageri se va face de către Ministerul Transporturilor, cu avizul delegaţiei permanente a consiliului judeţean.
  Agentul economic va primi licenta de execuţie pe baza caietului de sarcini privind condiţiile de efectuare a transportului public de pasageri.
  Orice modificare cu privire la traseele de transport de persoane, precum şi a prevederilor conţinute în caietele de sarcini se va face numai cu avizul autorităţii care a atribuit traseele, potrivit procedurii prevăzute pentru aceasta operaţiune.


  Articolul 4

  Se organizează activitatea oficiilor rutiere prin transformarea serviciului licenţe, autorizari şi atestări din cadrul Ministerul Transporturilor, în Oficiul Rutier Central, unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare constituite din încasarea tarifelor de licenţă, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, având ca obiect de activitate eliberarea licenţelor de transport şi de execuţie, în conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Transporturilor, precum şi supravegherea şi verificarea modului de respectare a prevederilor prezentei hotărâri şi ţinerea evidentei agenţilor economici.
  Oficiul Rutier Central are în subordine servicii rutiere judeţene, care funcţionează ca servicii publice descentralizate.
  Numărul maxim de persoane încadrate în serviciile rutiere teritoriale la înfiinţare este de 300, cîte 5-12 persoane pentru fiecare serviciu, în funcţie de numărul autovehiculelor înmatriculate în judeţ.
  Organigrama şi statul de funcţii ale serviciilor rutiere teritoriale se aproba de către Ministerul Transporturilor.
  Organigrama şi statul de funcţii ale Oficiului Rutier Central se aproba anual de către Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în limita numărului de 25 de posturi.
  Conducerea Oficiului Rutier Central va fi asigurata de către un şef oficiu salarizat la nivel de director, iar pentru serviciile rutiere teritoriale subordonate, de către un şef serviciu teritorial.
  Personalul încadrat la Oficiul Rutier Central se salarizeaza potrivit prevederilor anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.
  Persoanele angajate la Oficiul Rutier Central şi la serviciile rutiere teritoriale vor fi atestate profesional de către Ministerul Transporturilor.


  Articolul 5

  Pentru toate categoriile de transporturi, soferul trebuie să deţină la bordul autovehiculului următoarele documente: foaia de parcurs, scrisoarea de transport, documentele de însoţire a mărfurilor şi, după caz, licenta de transport şi licenta de execuţie.
  În cazul transporturilor internaţionale, al transporturilor agabaritice şi periculoase, la bordul autovehiculului vor exista şi documentele specifice acestor tipuri de transporturi, prevăzute de legislaţia interna şi internationala.
  În cazul transporturilor ocazionale interjudetene de călători, soferul va deţine lista pasagerilor, întocmită şi parafată de beneficiar.


  Articolul 6

  Constituie contravenţie, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt considerate infracţiuni, următoarele fapte, care se sancţionează astfel:
  a) cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei:
  - efectuarea de transporturi fără licenţe sau cu nerespectarea prevederilor acestora;
  - neîndeplinirea obligaţiilor consemnate în caietele de sarcini din culpa agenţilor economici;
  b) cu amendă de la 6.000 la 8.000 lei:
  - efectuarea de către sofer a transporturilor fără documentele prevăzute la art. 5;
  - efectuarea de către soferi cu autovehicule aparţinând agenţilor economici cu capital de stat de transporturi interjudetene ale persoanelor fără legitimatii de călătorie;
  c) cu amendă de la 5.000 la 6.000 lei:
  - acordarea licenţelor de transport unor agenţi economici care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  d) cu amendă de la 1.000 la 2.000:
  - călătoria fără legitimatii de călătorie pe rute interjudetene şi judeţene în autovehiculele aparţinând agenţilor economici cu capital de stat.
  Sancţiunile prevăzute la lit. a) se aplică conducătorului agentului economic deţinător al autovehiculului, cele de la lit. b) conducătorilor auto, cele de la lit. c) salariaţilor Oficiului Rutier Central, iar cele de la lit. d) călătorilor.


  Articolul 7

  Contravenţiile prevăzute la art. 6 se constata de către personalul cu atribuţii de control stabilit de delegatiile permanente ale consiliilor judeţene şi primari, de Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor prin personalul împuternicit în acest scop, precum şi de ofiţeri şi subofiteri de poliţie.
  Persoanele împuternicite să constate contravenţii vor aplica şi amenda.
  Sumele rezultate din încasarea amenzilor se vor vărsa în bugetul administraţiei publice centrale sau locale, după caz, conform prevederilor legale.


  Articolul 8

  Dispoziţiile referitoare la contravenţiile din prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
  Prezenta hotărâre nu se aplică autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.


  Articolul 9

  Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri nu se aplică.
  Prezenta hotărâre intră în vigoare *) după 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.
  ------------------------- Notă *) Fac excepţie prevederile art. 2, 3, 4 şi 7 alin. 1, care au intrat în vigoare la data de 6 aprilie 1994.
  ----------------------------