ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 8 iunie 2023pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iunie 2023
  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,
  în contextul Programului de guvernare 2021-2024, printre prioritățile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se numără și modernizarea sistemului de salarizare în sectorul public, care va avea drept scop eliminarea inechităților și instituirea unui sistem de stimulare a performanței.
  Având în vedere că noua lege care va reglementa salarizarea personalului plătit din fonduri publice va stabili o metodologie unitară de calcul în scopul de a spori echitatea salarizării în sectorul bugetar (aplicarea principiului plății egale pentru muncă de valoare egală), de a asigura tratamentul nediscriminatoriu în stabilirea sporurilor și corelarea performanțelor cu salariul plătit,
  dat fiind faptul că Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborată astfel încât, începând cu anul 2022, să fie aplicată în integralitatea sa, iar în prezent există o serie de categorii de personal bugetar care beneficiază deja de salariile de bază prevăzute în grilele legii-cadru, ca urmare a majorărilor salariale acordate după apariția acesteia, astfel creându-se dezechilibre în sistemul de salarizare din sectorul public,
  având în vedere că anumite categorii de personal bugetar din cadrul anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază deja de salariile de bază prevăzute de acest act normativ pentru anul 2022, iar deficitul de personal generează o vulnerabilizare a sistemului de sănătate și asistență socială,
  având în vedere lipsa personalului de specialitate din sistemul de asistență socială și provocările cu care se confruntă sistemul de asistență socială (pandemia de COVID, criza din Ucraina, creșterea numărului persoanelor vârstnice în România, criza forței de muncă în domeniul asistenței sociale, migrarea forței de muncă),
  ținând seama de faptul că, în prezent, modalitatea de salarizare a personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, nu respectă principiile sistemului de salarizare, prevăzute la art. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în mod special, principiul importanței sociale a muncii și principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, astfel încât să fie asigurat necesarul de personal calificat,
  în considerarea faptului că acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal care, în prezent, nu poate fi suplinit nici prin recrutare din instituțiile de învățământ proprii, nici prin încadrare din sursă externă, generează o vulnerabilitate a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, astfel încât principala sarcină instituțională legală, respectiv asigurarea unui serviciu public specializat în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, riscă să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanță reale,
  întrucât în lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar vulnerabiliza și mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanță de urgență, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale populației și prin amplificarea riscului de sărăcire extremă,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu completările ulterioare, după alineatul (1^4) se introduc două noi alineate, alin. (1^5) și (1^6), cu următorul cuprins:(1^5) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II la aceeași lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.(1^6) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, soldele de funcție/ salariile de funcție ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. VI la aceeași lege se stabilesc la nivelul soldelor de funcție/salariilor de funcție prevăzute de această lege pentru anul 2022.


  Articolul II

  În aplicarea art. I, la stabilirea cuantumului brut al soldelor de funcție/salariilor de funcție/salariilor de bază ale personalului, aferent lunii iunie 2023, se are în vedere această lună, în integralitate.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Eugen-Mihail Nedelcu
  p. Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
  Daniel Ion Bălașa
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul justiției,
  George Bogdan Ilea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 8 iunie 2023.
  Nr. 54.
  -----