HOTĂRÂRE nr. 517 din 18 mai 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (2), după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:
  "13. cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate - dispoziţii obligatorii referitoare la proiectarea şi fabricarea produselor care fac obiectul prezentei hotărâri, menite să asigure un nivel ridicat de securitate şi protecţie a sănătăţii persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, a mediului.
  Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 1. Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate destinate să asigure protecţia mediului se aplică numai maşinilor prevăzute la pct. 2.4 din anexa nr. 1."
  2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate competentă, adoptă măsurile necesare pentru ca maşinile să fie introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi nu pun în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, a mediului, atunci când ele sunt instalate şi întreţinute corespunzător şi utilizate potrivit destinaţiei lor sau în condiţii rezonabil previzibile."
  3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale adoptă măsurile indicate de către Comisie ca urmare a solicitării prevăzute la alin. (1), în scopul asigurării, la nivel comunitar, a unui nivel ridicat de securitate şi protecţie a sănătăţii persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, a mediului."
  4. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) În cazul în care Inspecţia Muncii constată că o maşină care intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri, poartă marcajul CE, este însoţită de declaraţia CE de conformitate şi este utilizată potrivit destinaţiei sale sau în condiţii rezonabil previzibile poate pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, a mediului, aceasta ia măsuri corespunzătoare pentru retragerea de pe piaţă, interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune a respectivei maşini ori restrângerea liberei circulaţii a acesteia."
  5. La articolul 15, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(10) Prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale se constituie grupul de coordonare tehnică în domeniul maşinilor, format din reprezentanţi ai autorităţilor competente pe domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, ai organismelor notificate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai organizaţiilor cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor acesteia, grup care îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu."
  6. La anexa nr. 1 "Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor", la "Principii generale", punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. Prezenta anexă este structurată în mai multe părţi. Prima parte conţine principii generale, care se aplică tuturor tipurilor de maşini. Celelalte părţi se referă la anumite tipuri de pericole specifice. Cu toate acestea, este absolut necesară examinarea întregului conţinut al anexei, pentru a exista certitudinea îndeplinirii tuturor cerinţelor esenţiale aplicabile. La proiectarea maşinii trebuie luate în considerare atât cerinţele din partea generală, cât şi cerinţele din una sau mai multe dintre celelalte părţi, în funcţie de rezultatele evaluării riscurilor, efectuată în conformitate cu pct. 1 din prezentele principii generale. Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate destinate să asigure protecţia mediului se aplică numai maşinilor specificate la punctul 2.4."
  7. La anexa nr. 1, la partea a doua "Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate suplimentare pentru anumite categorii de maşini", partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Maşinile destinate industriei alimentare, maşinile destinate industriei cosmetice sau farmaceutice, maşinile portabile ţinute în mână şi/sau dirijate cu mâna, echipamentele portabile prevăzute cu cartuşe de fixare a încărcăturii explozive şi alte maşini de impact, inclusiv maşinile pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor cu caracteristici fizice similare, precum şi maşinile pentru aplicarea pesticidelor trebuie să îndeplinească toate cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate stabilite în prezenta parte (a se vedea <<Principii generale>> - pct. 4)."
  8. La anexa nr. 1, la partea a doua, după punctul 2.3 se introduce un nou punct, punctul 2.4, cu următorul cuprins:
  "2.4. Maşini pentru aplicarea pesticidelor
  2.4.1. Definiţie
  Maşini pentru aplicarea pesticidelor - maşini special destinate aplicării produselor fitosanitare, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 24 noiembrie 2009.
  2.4.2. Observaţii generale
  Producătorul de maşini pentru aplicarea pesticidelor sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor de expunere neintenţionată a mediului la pesticide, în conformitate cu procesul de evaluare a riscurilor şi de reducere a riscurilor, menţionat la <<Principii generale>> - pct. 1.
  Maşinile pentru aplicarea pesticidelor trebuie proiectate şi construite luându-se în considerare rezultatele evaluării riscurilor prevăzute în paragraful anterior, astfel încât acestea să poată fi acţionate, reglate şi întreţinute fără a expune în mod neintenţionat mediul la pesticide.
  Scurgerile trebuie să fie întotdeauna prevenite.
  2.4.3. Control şi monitorizare
  Aplicarea pesticidelor trebuie să poată fi controlată şi monitorizată uşor şi cu precizie şi să poată fi oprită imediat, din postul de lucru.
  2.4.4. Umplere şi golire
  Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să permită umplerea cu precizie cu cantitatea necesară de pesticid şi să asigure golirea uşoară şi completă a acesteia, prevenind în acelaşi timp pierderile de pesticid prin scurgere şi evitând contaminarea sursei de apă în timpul acestor operaţiuni.
  2.4.5. Aplicarea pesticidelor
  2.4.5.1. Rata de aplicare
  Maşina trebuie să fie prevăzută cu mijloace pentru reglarea uşoară, precisă şi sigură a ratei de aplicare.
  2.4.5.2. Distribuirea, depunerea şi împrăştierea pesticidelor
  Maşina trebuie proiectată şi construită astfel încât să asigure ca pesticidele să fie depuse în zonele-ţintă, să reducă la minimum pierderile în alte zone şi să prevină scurgerea pesticidelor în mediu. Dacă este cazul, trebuie să fie asigurată o distribuţie egală şi o depunere omogenă.
  2.4.5.3. Încercări
  Pentru a verifica dacă părţile componente ale maşinii satisfac cerinţele prevăzute la pct. 2.4.5.1 şi 2.4.5.2, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze încercări corespunzătoare ori să asigure efectuarea unor astfel de încercări pentru fiecare dintre tipurile de maşini în cauză.
  2.4.5.4. Pierderi în timpul opririlor
  Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să prevină pierderi când funcţia de aplicare a pesticidelor este oprită.
  2.4.6. Întreţinere
  2.4.6.1. Curăţare
  Maşina trebuie proiectată şi construită astfel încât să permită curăţarea uşoară şi deplină a acesteia, fără contaminarea mediului.
  2.4.6.2. Revizie
  Maşina trebuie proiectată şi construită astfel încât înlocuirea părţilor uzate să poată fi făcută fără contaminarea mediului.
  2.4.7. Inspecţii
  Trebuie să fie posibilă conectarea cu uşurinţă la maşină a instrumentelor de măsură necesare pentru a verifica funcţionarea corectă a acesteia.
  2.4.8. Marcarea duzelor, sitelor şi filtrelor
  Duzele, sitele şi filtrele trebuie să fie marcate astfel încât tipul şi dimensiunea lor să poată fi clar identificate.
  2.4.9. Indicarea pesticidului utilizat
  Dacă este cazul, maşina trebuie să fie dotată cu un suport special, pe care operatorul să poată afişa numele pesticidului care este utilizat.
  2.4.10. Instrucţiuni
  Instrucţiunile trebuie să furnizeze următoarele informaţii:
  a) măsurile de prevenire care trebuie să fie luate în timpul amestecării, încărcării, aplicării, golirii, curăţării, reviziei şi operaţiunilor de transport pentru a se evita contaminarea mediului;
  b) condiţiile detaliate de utilizare pentru diferitele medii de operare avute în vedere, inclusiv pregătirea corespunzătoare şi reglajele necesare pentru a se asigura depunerea pesticidelor în zonele-ţintă cu reducerea la minimum a pierderilor în alte zone, pentru a se preveni scurgerea pesticidelor în mediu şi, dacă este cazul, pentru a se asigura o distribuire egală şi o depunere omogenă a pesticidelor;
  c) gama de tipuri şi dimensiuni ale duzelor, sitelor şi filtrelor care pot fi utilizate cu maşina;
  d) frecvenţa verificărilor, criteriile şi metoda pentru înlocuirea componentelor, precum duze, site şi filtre, supuse uzurii, care afectează funcţionarea corectă a maşinii;
  e) specificarea calibrării, întreţinerii zilnice, pregătirii pentru iarnă şi a altor verificări necesare pentru a se asigura funcţionarea corectă a maşinii;
  f) tipurile de pesticide care pot provoca funcţionarea incorectă a maşinii;
  g) indicarea faptului că operatorul trebuie să actualizeze numele pesticidului utilizat pe suportul special prevăzut la pct. 2.4.9;
  h) conectarea şi utilizarea oricăror echipamente sau accesorii speciale, precum şi măsurile de prevenire necesare care trebuie să fie luate;
  i) indicarea faptului că maşina poate fi supusă unor cerinţe naţionale pentru inspecţia periodică de către organisme desemnate, astfel cum este prevăzut în Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 24 noiembrie 2009;
  j) caracteristicile maşinii care trebuie să fie inspectate pentru a se asigura funcţionarea ei corectă;
  k) instrucţiunile pentru conectarea instrumentelor de măsură necesare."


  Articolul II

  În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008, sintagmele "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" şi "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" şi, respectiv, "cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate".


  Articolul III

  Ordinul ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale prevăzut la art. 15 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul IV

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 decembrie 2011.
  *
  Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce priveşte echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din 25 noiembrie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  interimar,
  Emil Boc
  Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Bucureşti, 18 mai 2011.
  Nr. 517.
  ----------