NORME METODOLOGICE din 6 septembrie 2007
privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 septembrie 2007
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Fac obiectul prezentelor norme pierderile provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea.
  (2) Fenomenele meteorologice periculoase şi factorii vătămători precizaţi la alin. (1) sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 2

  (1) Pierderile provocate de fenomene meteorologice periculoase fac obiectul prezentelor norme atunci când nu sunt stabilite tratamente, tehnologii de lucru şi metode eficiente de prevenire şi combatere, potrivit legislaţiei în vigoare.
  (2) Pierderile provocate de boli, insecte dăunătoare şi animale fac obiectul prezentelor norme numai atunci când gestionarul obiectivului afectat nu dispune de metodele de prevenire şi combatere necesare, din motive neimputabile lui.


  Articolul 3

  Sunt expuse direct sau indirect pierderilor provocate de factorii şi fenomenele prevăzute în anexa nr. 1 următoarele obiective:
  a) arboretele afectate aflate în diverse stadii de dezvoltare;
  b) regenerările naturale şi artificiale care nu au realizat starea de masiv;
  c) culturile de răchită şi cele specializate de arbuşti fructiferi;
  d) culturile de puieţi din solare şi pepiniere;
  e) păsările şi animalele din crescătorii;
  f) fauna de interes cinegetic ţinută în captivitate pentru colonizări sau repopulări;
  g) peştele din păstrăvării şi topliţe;
  h) drumurile forestiere, clădirile, alte mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale.


  Capitolul II Organizarea prevenirii pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători


  Articolul 4

  (1) Organizarea şi conducerea activităţilor de prevenire a pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători prevăzuţi în anexa nr. 1, în cazul obiectivelor aparţinând persoanelor juridice, se realizează de comisii special constituite în acest scop.
  (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) se constituie prin decizii ale conducătorilor unităţilor care administrează sau gestionează în mod direct obiectivele expuse.


  Articolul 5

  Comisiile prevăzute la art. 4, denumite Comisii de organizare a prevenirii pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători, aprobă planurile de prevenire, apărare şi diminuare a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători şi iau măsuri de prevenire şi de limitare a pierderilor.


  Articolul 6

  Planurile prevăzute la art. 5 trebuie să conţină:
  a) lista persoanelor cu atribuţii în acţiunea de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase şi a altor factori vătămători, cu precizarea funcţiei, adresei şi a telefoanelor de contact la serviciu şi la domiciliu;
  b) modul de avertizare şi alarmare;
  c) modul de intervenţie pentru fiecare dintre obiectivele prevăzute la art. 3;
  d) instrucţiunile specifice elaborate de autorităţile publice centrale, în vederea reducerii efectelor negative ale acestor fenomene;
  e) dotarea minimă necesară pentru diminuarea pierderilor provocate de fenomenele şi factorii prevăzuţi în anexa nr. 1.


  Capitolul III Semnalarea şi constatarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători


  Articolul 7

  Semnalarea apariţiei factorilor ce pot produce pagube se face imediat, de către cei care au în gestiune obiectivele respective, precum şi de orice altă persoană cu atribuţii în acest sens conform fişei postului.


  Articolul 8

  Gestionarii obiectivelor afectate vor aplica primele măsuri pentru limitarea pagubelor şi înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători, potrivit prevederilor planurilor prevăzute la art. 5.


  Articolul 9

  (1) Constatarea şi evaluarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători se fac în termen de 24 de ore de la semnalare, de către o comisie alcătuită din 7 membri.
  (2) Pentru obiectivele finanţate din fonduri publice sau pentru a căror refacere se solicită fonduri publice, comisia are în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:
  a) delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, desemnat prin decizie a inspectorului-şef, preşedinte;
  b) contabilul-şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, membru;
  c) delegatul unităţii care administrează sau gestionează obiectivul afectat, membru;
  d) delegatul consiliului local sau municipal, după caz, care face parte din comisia de apărare împotriva dezastrelor, membru.
  (3) Pentru obiectivele finanţate din fonduri proprii, comisia are în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:
  a) delegatul unităţii care administrează obiectivul afectat, desemnat prin decizie a conducătorului, preşedinte;
  b) contabilul-şef, membru;
  c) delegatul consiliului local sau municipal, după caz, care face parte din comisia de apărare împotriva dezastrelor, membru.
  (4) Comisiile prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi completate, după caz, cu specialişti de la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, delegatul persoanei juridice care execută lucrările afectate, pentru obiectivele în curs de execuţie, reprezentanţi ai proiectantului obiectivului, medici veterinari, agronomi şi alţi specialişti, în funcţie de specificul obiectivului afectat.
  (5) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie prin decizie a inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, iar cea prevăzută la alin. (3) prin decizie a conducătorului unităţii care administrează, gestionează sau în raza căreia se execută lucrările.
  (6) Comisiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se convoacă de preşedinte.
  (7) În cadrul comisiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor care le compun.


  Articolul 10

  (1) Comisiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3) întocmesc procese-verbale în care consemnează următoarele:
  a) denumirea obiectivului afectat;
  b) denumirea fenomenelor meteorologice periculoase şi/sau a factorilor vătămători şi descrierea în detaliu a modului în care aceştia au acţionat, inclusiv documentaţii foto, în măsura în care este posibil acest lucru;
  c) estimarea cantitativă a pierderilor;
  d) măsurile aplicate pentru diminuarea pagubelor sau înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători;
  e) estimarea cantitativă a pierderilor;
  f) măsurile de prevenire şi reducere a pericolelor, care au fost luate pentru protecţia obiectivului respectiv anterior acţiunii fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători;
  g) dacă obiectivul prejudiciat a fost realizat conform documentaţiilor tehnice aprobate;
  h) recomandări pentru limitarea efectelor acţiunii fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători.
  (2) În situaţia în care acţiunea fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători se derulează pe o perioadă mai lungă, estimarea pierderilor se face la încetarea acţiunii negative a acestora.
  (3) Procesul-verbal astfel întocmit se înregistrează, după caz, la instituţia sau unitatea în care activează cel care a emis decizia de constituire a comisiei.
  (4) Modelul şi conţinutul procesului-verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 11

  Pe baza datelor din procesul-verbal, gestionarul obiectivului prejudiciat pune în aplicare imediat recomandările comisiei.


  Articolul 12

  Persoanele desemnate prin decizie a conducătorului unităţii raportează pe perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători, la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi, după caz, la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, centralizat, următoarele date:
  a) suprafaţa arboretelor afectate, a regenerărilor, pepinierelor, culturilor specializate prejudiciate şi valoarea estimativă a pagubelor;
  b) denumirea obiectivelor prejudiciate şi valoarea estimativă a pagubelor;
  c) lungimea drumurilor forestiere afectate şi valoarea estimativă a pagubelor;
  d) estimarea valorii altor pagube.


  Capitolul IV Evaluarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători


  Articolul 13

  (1) Evaluarea pierderilor înregistrate şi înscrise în procesul-verbal prevăzut la art. 10 se face de comisiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3), într-un document denumit proces-verbal de evaluare a pierderilor.
  (2) Modelul şi conţinutul procesului-verbal de evaluare a pierderilor sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
  (3) Criteriile de stabilire a valorii pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători asupra obiectivelor de la art. 3 sunt prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 14

  Membrii comisiei de evaluare răspund potrivit legii pentru exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în actul de evaluare a pierderilor.


  Capitolul V Aprobarea scăderii din evidenţe a obiectivelor prejudiciate


  Articolul 15

  Documentaţia în baza căreia se solicită scăderea din evidenţă a obiectivelor afectate va cuprinde următoarele documente:
  a) procesul-verbal de constatare a acţiunii factorilor meteorologici periculoşi şi a altor factori vătămători;
  b) proces-verbal de evaluare a pierderilor ;
  c) documente pentru susţinerea şi justificarea pierderilor înregistrate în procesul-verbal de evaluare a pierderilor, prevăzute în anexa nr. 5;
  d) referatul de prezentare care se supune aprobării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 16

  În termen de 5 zile de la întocmirea procesuluiverbal de evaluare a pierderilor, comisiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3) depun, în vederea aprobării, documentaţia prevăzută la art. 15.


  Articolul 17

  Competenţa de aprobare a documentaţiilor prevăzute la art. 15 revine:
  a) autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru documentaţii ce cuprind valori ale pierderilor mai mari de 300.000 lei/obiectiv, în cazul în care obiectivele au fost realizate din fonduri publice sau pentru a căror refacere se solicită fonduri publice;
  b) inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, pentru documentaţii ce cuprind valori ale pierderilor mai mici sau egale cu 300.000 lei/obiectiv, în cazul în care obiectivele au fost realizate din fonduri sau pentru a căror refacere se solicită fonduri publice;
  c) organelor de conducere ale administratorilor sau gestionarilor obiectivelor prejudiciate, conform atribuţiilor ce le revin prin propriile regulamente de organizare şi funcţionare, în cazul în care finanţarea s-a făcut din fonduri proprii.


  Articolul 18

  (1) Modul de soluţionare a fiecărei solicitări se comunică celor care au depus documentaţia respectivă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritatea căreia i se solicită aprobarea pentru scăderea din evidenţă a obiectivelor afectate.
  (2) În cazul unei documentaţii incomplete sau care mai necesită acte doveditoare suplimentare, termenul de comunicare curge de la data depunerii completărilor.


  Articolul 19

  Înregistrarea pierderilor şi scăderea obiectivelor prejudiciate din evidenţele contabile se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  LISTA
  fenomenelor meteorologice periculoase şi a principalilor factori vătămători ce pot produce pagube fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea
  I. Fenomene meteorologice periculoase
  1. Ploi torenţiale
  2. Ninsori abundente
  3. Furtuni şi viscole
  4. Depuneri de gheaţă, chiciură şi polei
  5. Îngheţuri timpurii sau târzii
  6. Grindină
  7. Secetă*)
  ---- Notă *) Fenomen meteorologic caracterizat prin insuficienţa umidităţii solului şi a atmosferei faţă de valorile necesare creşterii şi dezvoltării normale a plantelor; perioadă cu precipitaţii reduse în care totalul acestora, în cel puţin 10 zile consecutive, nu depăşeşte 0,1 mm.
  II. Factori vătămători
  1. Factori biotici
  a) Boli
  b) Insecte dăunătoare
  c) Animale
  2. Factori abiotici
  a) Inundaţii
  b) Incendii
  c) Alunecări de teren
  d) Surpări de maluri
  e) Tasări de teren macroporice (loessuri)
  f) Mişcări seismice cauzatoare de avarii sau distrugeri
  g) Poluări accidentale, ploi acide


  Anexa 2
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Convocarea ........
  PROCES-VERBAL
  de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea
  Încheiat astăzi, ........., la*1)............
  I. Subsemnaţii*2): ................................... întruniţi în comisia convocată de ..................., ne-am deplasat la*3): .................. unde am constatat următoarele*4): ...........................
  II. Din cauza fenomenelor meteorologice periculoase şi a altor factori vătămători ce au acţionat s-au produs următoarele pagube*5): .................................. .
  III. Din analiza situaţiei din teren şi a documentelor de birou, comisia constată cu privire la execuţia lucrărilor prejudiciate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători menţionaţi următoarele*6): ...................................................
  IV. Comisia constată că până la întrunirea acesteia au fost luate următoarele măsuri de prevenire constând în*7): ............
  V. În urma analizelor efectuate se menţionează că personalul care gestionează bunurile prejudiciate de fenomenele meteorologice periculoase şi de factorii vătămători descrişi se face/nu se face vinovat, iar unitatea care gestionează obiectul în cauză a luat/nu a luat la timp măsurile necesare pentru reducerea pericolelor determinate de factorii respectivi, potrivit planurilor de prevenire, apărare şi de diminuare a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători. În acest sens se fac următoarele precizări*8) .......................
  VI. Faţă de cele menţionate, comisia concluzionează următoarele*9): ..........
  A. Se estimează că pierderea înregistrată este de*10): ............ la*11): ........, rezultând .............. % din volumul total al obiectivului respectiv.
  B. Stabilirea volumului pierderilor nu se poate face la această dată, deoarece acţiunea fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători asupra obiectivului continuă. Pentru acest motiv, comisia va fi convocată a doua oară, în termen de cel mult 48 de ore de la încetarea acţiunii fenomenelor/factorilor respectivi*).
  VII. În vederea diminuării efectelor cauzate de acţiunea fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători, comisia face următoarele recomandări*12): ...............................
  VIII. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care*13): ............................................................................
  Comisia de constatare
  Numele şi prenumele Unitatea şi funcţia Semnătura
  ................... ................... .........
  ................... ................... .........
  ................... ................... .........
  ----
  *1) Denumirea subunităţii în gestiunea căreia se află obiectivul prejudiciat.
  *2) Numele şi prenumele, funcţia, calitatea pe care o are în comisie şi unitatea din partea căreia participă.
  *3) Denumirea şi localizarea obiectivului prejudiciat, utilizându-se, în funcţie de situaţie, fie elemente din amenajamentul silvic (UP, ua), fie cele administrativ-teritoriale.
  *4) Se va înscrie obiectivul afectat, principalele sale caracteristici, precum şi factorul vătămător şi perioada în care a acţionat, intensitatea acestuia şi alte elemente ce pot justifica pierderile înregistrate.
  *5) Se vor estima cantitativ pierderile ce au survenit ca urmare a acţiunii factorului vătămător menţionat la nota 4. Cantităţile estimate se vor reda în unităţi de măsură specifice naturii obiectivului prejudiciat. În situaţia în care obiectivul este compus din mai multe părţi, acestea se vor reda sub formă tabelară (diverse culturi dintr-o pepinieră, mai multe unităţi amenajistice dintr-un bloc de plantaţii şi altele asemenea).
  *6) Se vor înscrie datele din care să rezulte că obiectivul prejudiciat funcţiona corespunzător, în care scop se vor face precizări cu privire la: condiţiile tehnice de execuţie, calitatea materialului utilizat, dacă lucrările de întreţinere au fost suficiente şi corespunzător executate, eventualele îngrăşăminte utilizate (natura îngrăşămintelor, sortimentul, cantitatea şi perioada aplicării), apariţia şi evoluţia bolii care a acţionat, iar pentru animale - constatările organelor sanitar-veterinare autorizate.
  *7) Se vor face precizări cu privire la măsurile care au fost luate până la sosirea comisiei, de gestionarul obiectivului sau de subunitatea care are în administrare obiectivul respectiv.
  *8) Se vor menţiona salariaţii care, eventual, prin activitatea desfăşurată au contribuit la producerea pagubelor, precizându-se motivele care au condus la această concluzie.
  Pentru unitatea gestionară, se va arăta dacă a stabilit modalităţile de prevenire şi combatere a acestora şi dacă a acţionat potrivit planurilor de prevenire, apărare şi de diminuare a pierderilor provocate de factorii meteorologici nefavorabili.
  *9) În funcţie de modul în care se manifestă factorul vătămător la data întocmirii procesului-verbal, se completează litera A sau litera B, după caz.
  *10) Se va înscrie unitatea de măsură specifică obiectivului prejudiciat, cantitatea pierderilor ce se vor înregistra şi se va preciza procedeul prin care s-a determinat cantitatea respectivă.
  *11) Denumirea obiectivului prejudiciat: cultura, plantaţia, efectivul de animale, construcţia şi altele asemenea.
  *12) Se vor preciza lucrările recomandate, cu indicarea elementelor specifice, strict necesare asupra execuţiei. Se va avea în vedere ca recomandările să conducă la remedierea prejudiciilor şi, respectiv, repunerea în stare normală de funcţionare a obiectivului analizat.
  *13) Modul în care s-au repartizat exemplarele procesului-verbal. Notă *) Dacă se convoacă a doua oară comisia, se va întocmi un nou proces-verbal, notificându-se pe prima pagină "convocarea a II-a".


  Anexa 3
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  PROCES-VERBAL
  de evaluare a pierderilor provocate
  fondului forestier naţional/vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional .............., obiectivelor instalate în acesta/aceasta .............., potrivit datelor din procesul-verbal înregistrat la nr. ........ şi nr. ......
  (pentru convocarea a II-a)
  1. Denumirea obiectivului prejudiciat, localitatea şi descrierea principalelor caracteristici ale acestuia ...............................
  2. Vârsta (pentru culturi, semănături şi plantaţii) ........................
  3. Mărimea totală a obiectivului la care s-au înregistrat pierderi (în unitatea de măsură specifică) ..................................
  - din care: prejudiciată ............, reprezentând ............ % din total.
  4. Fenomenul meteorologic periculos/factorul vătămător care a acţionat, principalele sale caracteristici şi perioada în care a acţionat ..............
  5. Valoarea lucrărilor prejudiciate, conform evidenţelor, total ......., din care: valoarea lucrărilor (bunurilor) care se recuperează ......................
  6. Fonduri necesare pentru refacerea lucrărilor (bunurilor) prejudiciate, conform calculelor orientative efectuate ...............
  7. Recomandările făcute prin procesul-verbal încheiat la data de ......... au /nu au fost duse la îndeplinire, făcându-se următoarele constatări ..............
  8. Valoarea totală a pierderilor este de .............. lei, din care ............... lei se propun pentru aprobarea scăderii din evidenţele contabile, iar diferenţa de ............ lei se va reţine de la cei vinovaţi, pentru care se va emite decizia de imputare în sarcină*): ..............................
  ---- Notă *) Copia deciziei de imputare se anexează la procesul-verbal de evaluare.
  Comisia de evaluare
  Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
  ................... ......... ...........
  ................... ......... ...........
  ................... ......... ...........


  Anexa 4
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  CRITERII
  de stabilire a valorii pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea
  Valoarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, prevăzute în prezentele norme metodologice, se determină în funcţie de costurile efective, pe baza documentelor legale înregistrate în evidenţele contabile şi tehnico-economice.
  Sumele extrase din documentele respective, care reprezintă, de regulă, costul mijloacelor fixe sau al lucrărilor afectate, se diminuează cu valoarea materialelor care se recuperează.
  Determinarea valorii pierderilor produse de factorii vătămători, pe categorii, se face astfel:
  1. Păduri şi vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional
  Cuantificarea pierderilor cauzate de acţiunea fenomenelor meteorologice periculoase şi a altor factori vătămători se face avându-se în vedere suprafaţa afectată care necesită lucrări de refacere.
  2. Lucrări de împăduriri
  Se au în vedere pierderile provocate în culturile care nu au realizat starea de masiv, precum şi în culturile de răchită, în cele specializate de arbuşti fructiferi şi în plantaţii semincere, până la darea lor în producţie.
  Valoarea pagubelor înregistrate în asemenea culturi este reprezentată de costul lucrărilor executate până la data când a acţionat factorul negativ, evidenţiat în evidenţele tehnico-economice, pentru: pregătirea solului, costul materialului de împădurire, plantarea (butăşirea sau semănarea), întreţinerea culturilor, precum şi pentru lucrările de prevenire şi combatere a dăunătorilor. Nu se totalizează la pierderi pregătirea terenului şi desţelenirea, dacă aceste lucrări nu mai sunt necesare a se executa la instalarea noii culturi.
  În situaţia în care pierderile sunt totale, în cazul culturilor forestiere lucrările de întreţinere sau completări nemaifiind eficiente, valoarea pagubelor este reprezentată de costul integral al lucrărilor respective.
  Se consideră pierdere totală situaţia în care sunt distruse peste 80% din lucrările de împădurire care nu au realizat starea de masiv.
  3. Culturile de răchită şi culturile specializate de arbuşti fructiferi
  Valoarea pierderilor este formată din cheltuielile efectuate în limita celor planificate pentru producţia anului respectiv, până la data producerii pagubei, respectiv pentru lucrări de întreţinere, irigaţii, fertilizări, la care se adaugă cota de amortizare care revine suprafeţei pe care s-a produs pierderea, pentru întregul an în care producţia a fost compromisă.
  De asemenea, se mai adaugă şi eventualele lucrări necesare a se efectua pentru îndreptarea efectelor produse în obiectivul respectiv de fenomenele meteorologice periculoase şi de factorii vătămători care au acţionat şi au produs paguba respectivă.
  4. Culturile de puieţi din solarii şi pepiniere
  Valoarea pierderilor înregistrate este formată din costul efectiv al înfiinţării culturilor afectate, respectiv al cheltuielilor pentru lucrările de pregătire (mărunţire) a solului, la care se adaugă valoarea seminţelor, a butaşilor şi cheltuielile pentru repicări, lucrări de întreţinere a culturilor, irigări.
  Nu fac parte şi nu se înregistrează ca pierderi costul lucrărilor de desfundare a solului şi îngrăşămintele administrate, deoarece vor putea folosi şi noilor culturi care se vor instala pe aceeaşi suprafaţă.
  Totodată, la pierderi se vor adăuga cheltuieli necesare pentru repicarea sau conservarea puieţilor recuperaţi, precum şi pentru eventualele lucrări de despotmoliri la culturile acoperite cu mâl. Aceste cheltuieli se vor stabili în baza unui deviz.
  5. Activitatea din crescătoriile de animale, păsări şi peşte
  Valoarea pierderilor se calculează pe baza cheltuielilor efectuate pentru creşterea efectivului care a murit sau a dispărut ca urmare a acţiunii fenomenelor meteorologice periculoase şi a factorilor vătămători care au produs pagube.
  6. Fauna de interes cinegetic ţinută în captivitate pentru colonizări sau repopulări
  Valoarea pierderilor înregistrate este formată din cheltuielile pentru capturarea sau procurarea efectivului respectiv, precum şi din cele privind întreţinerea, până în momentul producerii evenimentului care a provocat paguba.
  7. Mijloace fixe
  Pentru stabilirea valorii pierderilor se ţine cont de valoarea de înregistrare în evidenţele contabile, exclusiv amortizarea aferentă mijloacelor fixe afectate.
  În cazul în care au fost încheiate contracte de asigurare, diferenţa de valoare neacoperită prin poliţa de asigurare se consideră pierdere.
  Pentru mijloacele fixe neasigurate şi distruse (degradate) parţial se evaluează cuantumul valoric al pierderilor şi se propune întocmirea documentaţiei tehnice necesare pentru repunerea în funcţiune a acestora.
  În cazul mijloacelor fixe distruse (degradate) în totalitate, obiectivul se casează, inventariindu-se materialele recuperabile.


  Anexa 5
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  LISTA
  principalelor documente care se întocmesc pentru susţinerea şi justificarea pierderilor înregistrate prin procesele-verbale de constatare şi în actele de evaluare a pierderilor
  1. Documente din care să rezulte clar şi fără echivoc fenomenul care a produs pierderea:
  - datele meteorologice (specifice factorului vătămător) eliberate de unităţi autorizate, cele mai apropiate de zona afectată;
  - buletinul de analiză-diagnostic, eliberat de instituţiile abilitate.
  2. Documente din care să rezulte calitatea şi starea obiectivelor afectate, la data intervenţiei fenomenelor meteorologice periculoase şi/sau a factorilor vătămători:
  - buletinele de analiză (pentru seminţe folosite la culturi, certificatul de identitate pentru materialul forestier etc.);
  - situaţia reuşitei culturilor, stabilită primăvara după răsărire;
  - situaţia-inventar a lotului de cultură, întocmită primăvara la pornirea vegetaţiei;
  - reuşita înregistrată la controlul anual al regenerărilor;
  - procesele-verbale încheiate de specialişti în domeniul respectiv de activitate, referitoare la starea obiectivelor afectate de fenomenele meteorologice periculoase şi de factorii vătămători.
  3. Documente din care să rezulte măsurile de prevenire şi combatere aplicate:
  - copia de pe planul de prevenire a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători;
  - tratamentele preventive executate pentru prevenirea sau limitarea pierderilor produse de factorii vătămători;
  - documentele încheiate şi demersurile făcute la organele în drept pentru remedierea unor acţiuni nefavorabile (poluarea apei, diminuarea debitului apei etc.).
  4. Documentaţia foto cu aspecte reprezentative asupra modului în care a acţionat fenomenul meteorologic periculos şi/sau factorul vătămător şi pierderile provocate.
  5. Documente necesare evaluării pierderilor înregistrate:
  - situaţia-inventar întocmită după încetarea acţiunii fenomenelor meteorologice periculoase şi/sau factorilor vătămători, din care să rezulte, pe baza măsurătorilor, atât cantităţile prejudiciate, cât şi cele ce pot fi recuperate;
  - borderoul cu inventarierea zilnică a exemplarelor moarte (în crescătorii, voliere, iazuri, eleşteie, păstrăvării, vânatul în ţarcuri de creştere şi rezervaţii, câinii de vânătoare şi alte animale);
  - copie de pe fişa de evidenţă a cheltuielilor, pentru fiecare obiectiv afectat.


  Anexa 6
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  REFERAT
  Obiectiv: prezentarea spre aprobare a documentaţiei privind pierderile înregistrate din cauza acţiunii fenomenelor meteorologice periculoase şi/sau a factorilor vătămători fondului forestier naţional/vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional ........................ obiectivului .................... din cadrul .........................
  În urma analizării documentaţiei privind pierderile înregistrate la ............, în valoare de ............. lei, depusă de către ............ cu raportul nr. ...../......., au rezultat următoarele:
  Constatarea pierderilor s-a făcut la data de ..............., iar pagubele au fost evaluate la data de .........., respectându-se/nerespectându-se termenele prevăzute de reglementările în vigoare.
  Din verificările întreprinse se deprind următoarele: ..................
  Faţă de cele prezentate, se propun următoarele:
  a) aprobarea documentaţiei prezentate şi scăderea din evidenţe a lucrărilor în valoare de ............. lei, ale căror pierderi se justifică, după cum urmează:
  .............................................................................................................................................................................................
  b) imputarea, în sarcina celor vinovaţi, a sumei de ........... lei pentru următoarele motive: ...................
  c) diferenţa de ....................... lei, până la valoarea totală a documentaţiei depuse, nu constituie pagubă, provenind din: ...................
  Preşedintele comisiei de constatare şi evaluare
  Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
  ...................... ........... .............
  REZOLUŢIA INSPECTORULUI ŞEF (CONDUCĂTORULUI UNITĂŢII)
  .......................................................................
  A. Se aprobă (se propune aprobarea):
  Suma de ............ lei se va înregistra la pierderi şi se va scădea din evidenţele contabile.
  B. Nu se aprobă propunerile prezentate, datorită următoarelor motive:
  ..............................................................................................................................................................................................
  Drept urmare, documentaţia se va restitui iniţiatorilor, pentru a proceda potrivit celor arătate.
  Inspector-şef/ Contabil-şef/
  Conducătorul unităţii, Director economic,
  .......................... ......................
  ------