ORDIN nr. 816 din 27 iunie 2013
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 6.559/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,
  având în vedere prevederile:
  - art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;
  - art. 1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 85/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Iaşi, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Anexa 1 la normele tehnice "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "BUGETUL
  alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013
  *Font 9*
                                                                         mii lei
  Programele naţionale de sănătate publică Buget de stat Venituri proprii Total
  1 2 3 4
  Programele naţionale de boli transmisibile 107.563 81.011 188.574
  Programul naţional de imunizare 46.582 34.065 80.647
  Programul naţional de supraveghere şi control al boli transmisibile prioritare 1.592 7.997 9.589
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV 55.572 33.014 88.586
  Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei 3.817 4.304 8.121
  Programul naţional de supraveghere şi control boli cu transmitere sexuală (1 ian. - 31 martie 2013) 11 11
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei 1.620 1.620
  Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 2.000 2.000
  Programul naţional de securitate transfuzională 47.245 56.204 103.449
  Programele naţionale de boli netransmisibile 9.008 71.759 80.767
  Programul naţional de cardiologie (1 ian - 31 martie 2013) 12.987 12.987
  Programul naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 22.858 22.858
  Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 715 886 1.601
  Programul naţional de diabet zaharat (1 ianuarie - 31 martie 2011) 42 42
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule 8.293 34.221 42.514
  Programul naţional de diagnostic şi tratament de înaltă performanţă (1 ianuarie - 31 martie 2013) 41 41
  Programul naţional de boli endocrine 268 268
  Programul naţional de tratament pentru boli rare 200 200
  Programul naţional de urgenţă prespitalicească (1 ian. - 31 martie 2013) 8 8
  Program naţional de management al registrelor naţionale 248 248
  Programul naţional de promovarea a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 500 500
  Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 6.552 15.583 22.135
  Programul naţional de tratament în străinătate 17.000 17.000
  Total 187.368 227.057 414.425
  Reţinere Ministerul Sănătăţii - acţiuni centralizate 22.926 34.123 57.049
  Total buget programe naţionale de sănătate 2013 210.294 261.180 471.474

  În anul 2013, din bugetul Ministerului Sănătăţii se transferă în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate suma de 554.580 mii lei, din care 28.309 mii lei pentru sursa «buget de stat» şi 526.271 mii lei pentru sursa «venituri proprii». Detalierea sumei pe programe naţionale de sănătate se aprobă de ministrul sănătăţii."
  2. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile" titlul 1 "Programul naţional de imunizare" subtitlul 1 "Subprogramul de vaccinări obligatorii", punctul 1.1 "Activităţi" paragraful "Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP)", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) depozitează, distribuie şi, după caz, asigură transportul vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;"
  3. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 1 subtitlul 1 punctul 1.1 paragraful "Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi, din sistemul public şi privat, precum şi de medicii din cabinete de medicină şcolară", după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  "k) asigură recuperarea vaccinărilor din calendarul de vaccinări obligatorii pentru toţi copiii înscrişi pe listele proprii şi copiii neasiguraţi care se prezintă la consultaţii."
  4. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 1 subtitlul 1 punctul 1.1, după paragraful "Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi, din sistemul public şi privat, precum şi de medicii din cabinete de medicină şcolară", se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:
  "Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii spitaliceşti care au în structură dispensare de pneumoftiziologie:
  a) efectuează recuperări la vaccinarea BCG a copiilor nevaccinaţi până la vârsta de 4 ani;
  b) raportează vaccinările efectuate la direcţiile de sănătate publică teritoriale;
  c) informează medicul de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată, prin scrisoare medicală."
  5. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 1 subtitlul 1 punctul 1.4 "Unităţi care implementează subprogramul", după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) unităţile sanitare cu paturi care au în structură dispensare de pneumoftiziologie."
  6. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 3 "Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV" subtitlul 1) "Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV la nivel naţional" punctul 1.2 "Indicatori de evaluare", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) Indicatori de rezultat:
  c.1. procent de gravide testate HIV în maternităţi din totalul gravidelor din judeţ: min. 70%;"
  7. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 3 subtitlul 2) "Tratamentul şi monitorizarea persoanelor cu infecţie HIV/SIDA", punctul 2.2 "Criterii de eligibilitate pentru tratamentul cu antiretrovirale (ARV)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.2. Criterii de eligibilitate pentru tratamentul cu antiretrovirale (ARV):
  1. Pentru bolnavii cu infecţie HIV/SIDA:
  a) infecţie HIV simptomatică;
  b) infecţie HIV asimptomatică + criterii imunologice;
  c) infecţie HIV asimptomatică + criterii virusologice;
  d) limfocite CD4 < 350/mmc;
  e) limfocite CD4 > 350/mmc, dar cu o rată mare de scădere;
  f) nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;
  g) nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rată mare de creştere.
  2. Pentru pacienţii postexpunere:
  a) gravide HIV-pozitive şi nou-născuţi până la vârsta de 6 săptămâni;
  b) expuneri profesionale accidentale."
  8. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I, titlul "3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL TUBERCULOZEI"
  9. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) "Supravegherea şi controlul tuberculozei" punctul 1.1 "Activităţi", punctul 3) de la litera a) "Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT şi structurile sale regionale" se abrogă.
  10. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) punctul 1.1 litera b) "Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti", punctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3) verifică efectuarea controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente, şi asigură mediile cu antibiograme de linia a II-a pentru laboratoarele de referinţă naţionale;"
  11. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) punctul 1.1 litera d) "Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie şi al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ", punctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4) efectuează citirea cicatricii vaccinale BCG la vârsta de 6-10 luni; la copiii fără cicatrice sau la copiii cu cicatrice sub 3 mm efectuează recuperarea vaccinării BCG cu consultarea prealabilă a medicului pneumoftiziolog sau, după caz, îi îndrumă la cabinetul de pneumologie teritorial; recuperarea vaccinării se face numai după testarea PPD;"
  12. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) punctul 1.2 "Indicatori de evaluare" litera a) "Indicatori fizici", sublitera a.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a.2. numărul de persoane la care s-a iniţiat chimioprofilaxia: 20.000."
  13. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 2) "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză", punctul 2.3 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.3. Indicatori de evaluare:
  a) indicatori fizici:
  a.1. număr persoane infectate la care s-a administrat tratament chimioprofilactic: 20.000/an;
  a.2. număr pacienţi TB trataţi: 27.000/an;
  a.3. număr pacienţi cu MDR TB în faza intensivă trataţi: 600/an;
  a.4. număr pacienţi cu MDR TB în faza de continuare trataţi: 800/an;
  b) indicatori de eficienţă:
  b.1. cost mediu/pacient TB tratat/an: 491 lei;
  b.2. cost mediu/pacient cu MDR TB în faza intensivă tratat: 10.470 lei;
  b.3. cost mediu/pacient cu MDR TB în faza de continuare tratat: 710 lei."
  14. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile" titlul 3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subtitlul 1) "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" punctul 1.6 "Unităţi care implementează", litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "t) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca:
  t.1. Secţia clinică urologie II (transplant renal);
  t.2. Laboratorul analize medicale şi imunologie clinică;
  t.3. coordonare transplant."
  15. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 1) punctul 1.6 litera v), după litera v.4 se introduce o nouă literă, litera v.5, cu următorul cuprins:
  "v.5. Clinica de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructive."
  16. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 1) punctul 1.6, litera aa) se abrogă.
  17. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 2) "Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale", punctul 2.2 "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.2. Activităţi:
  a) crearea şi gestionarea unei baze de date informatice securizate cu donatorii voluntari de celule stem hematopoietice şi pacienţii cu indicaţie de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit, în care să fie prevăzute date personale, medicale şi de histocompatibilitate;
  b) recrutarea donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, recoltarea probelor de sânge în vederea testării de laborator;
  c) testarea grupei sanguine şi Rh-ului, bolilor infecţioase transmisibile prin sânge şi testarea histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi (testarea la înscrierea donatorilor voluntari în Registru, testarea extinsă a histocompatibilităţii şi testarea de verificare a compatibilităţii donator-pacient);
  d) coordonarea şi auditarea activităţilor specifice ale Registrului şi unităţilor sanitare desemnate, care constă în:
  - identificarea donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice pentru pacienţi din România, în baza de date naţională sau cele ale instituţiilor similare din străinătate cu care Registrul este interconectat (căutare şi selectare donatori de celule stem hematopoietice neînrudiţi, evaluare compatibilitate donator neînrudit/pacient);
  - prelevarea, procesarea şi stocarea celulelor stem hematopoietice de la donatori voluntari de celule stem hematopoietice pentru pacienţi din România;
  - monitorizarea postdonare a donatorului neînrudit de celule stem hematopoietice;
  - monitorizarea posttransplant a pacientului care a beneficiat de un allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;
  - organizarea şi implementarea programelor de formare şi perfecţionare a personalului medical implicat în desfăşurarea activităţilor coordonate de Registru;
  - suport tehnic pentru asigurarea trasabilităţii, implementarea codificării ISBT 128 şi a standardelor naţionale;
  - auditarea activităţilor specifice în conformitate cu standardele Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă;
  e) transportul intern şi internaţional al probelor de sânge de la centrul donatorilor de celule stem hematopoietice către laboratoarele de testare a donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice;
  f) transportul intern şi internaţional al celulelor stem hematopoietice, periferice sau centrale, de la centrul de prelevare al donatorului până la centrul de transplant al pacientului cu indicaţie de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;
  g) transportul donatorului de celule stem hematopoietice compatibil selecţionat;
  h) activităţi de promovare a donării de celule stem hematopoietice."
  18. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 2), punctul 2.5 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.5. Natura cheltuielilor:
  a) cheltuieli de deplasare şi cazare pentru organizarea acţiunilor de coordonare, precum şi pentru organizarea instruirilor periodice ale personalului medical din unităţile sanitare desemnate să organizeze activităţi coordonate de Registru;
  b) cheltuieli de transport al probelor de sânge şi al grefelor de celule stem hematopoietice;
  c) cheltuieli legate de căutarea de donatori compatibili în registre internaţionale;
  d) cheltuieli de personal şi/sau prestări de servicii potrivit prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:
  d.1. coordonarea activităţilor specifice ale Registrului şi unităţilor sanitare desemnate;
  d.2. activitatea de recrutare a donatorilor de celule stem hematopoietice;
  d.3. activitatea de testare a donatorilor de celule stem hematopoietice;
  d.4. activitatea de evaluare a compatibilităţii donator neînrudit/pacient;
  d.5. activitatea de monitorizare postdonare a donatorului şi posttransplant a pacientului;
  e) medicamente, reactivi, consumabile, materiale sanitare de laborator, consumabile (etichete, toner, hârtie print) pentru recrutarea şi testarea donatorilor de celule stem hematopoietice, pentru prelevarea de celule stem hematopoietice şi pentru stabilirea compatibilităţii donator neînrudit/pacient;
  f) cheltuieli aferente serviciilor de transport şi hoteliere acordate donatorului voluntar pe perioada pregătirii pentru donare, donare şi postdonare;
  g) asigurarea service-ului pentru echipamentele medicale, echipamentele IT şi mijloacele de comunicare;
  h) campanii de promovare a donării."
  19. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului" titlul 1 "Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului" intervenţia 1.6 "Profilaxia rahitismului carenţial al copilului", punctul 1.6.4 "Unităţi care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.6.4. Unităţi care implementează:
  a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;
  b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
  c) spitale care au în structură secţii/compartimente în cadrul cărora se acordă asistenţă medicală pentru specialităţile neonatologie, pediatrie şi neurologie pediatrică, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, şi cabinete de asistenţă medicală primară, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică;
  d) Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş;
  e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
  f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
  g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani;
  h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;
  i) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;
  j) Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;
  k) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii «Dr. N. Robănescu» Bucureşti;
  l) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;
  m) Spitalul de recuperare Cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» Covasna."
  20. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului" intervenţia 2.1 "Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală", punctul 2.1.1 "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.1.1. Activităţi:
  a) elaborarea şi implementarea unui ghid metodologic privind regionalizarea îngrijirilor perinatale, în parteneriat cu Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate;
  b) prevenirea deceselor neonatale prin aplicarea protocoalelor de practică specifice;
  c) achiziţia de reactivi, surfactant, consumabile, materiale sanitare necesare îngrijirii intensive a nou-născuţilor, precum şi asigurarea de lucrări de service, reparaţii, piese de schimb pentru aparatura specifică, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital;
  d) achiziţia de reactivi, consumabile, materiale sanitare necesare pentru transportul nou-născuţilor cu unităţile de transport neonatal din structura unităţilor sanitare, precum şi asigurarea de lucrări de service şi reparaţii pentru aparatura specifică din unităţile de transport neonatal şi ambulanţele din dotare, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital;
  e) evaluarea anuală, la nivel naţional şi pe centre regionale, a transferurilor către centrele regionale de nivel 3 şi către centrele de nivel 2, atât pentru gravidele cu risc, cât şi pentru nou-născuţii cu greutate mică la naştere sau cu alte probleme grave de sănătate, în parteneriat cu Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate.
  Până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare, consumabilele şi altele asemenea, care se acordă copiilor beneficiari ai acestei intervenţii, se achiziţionează de către unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează intervenţia, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice."
  21. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenţia 2.1, punctul 2.1.2 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.1.2. Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) ghid metodologic privind regionalizarea îngrijirilor perinatale: 1/an;
  b) număr de secţii/compartimente de terapie intensivă nou-născuţi beneficiare: 150/an;
  c) număr de unităţi de transport nou-născuţi beneficiare: minimum 4/an;
  d) număr de nou-născuţi beneficiari de activităţile intervenţiei în secţii/compartimente de terapie intensivă: 15.000/an;
  e) număr de nou-născuţi transportaţi cu unităţi de transport neonatal: 1.200/an;
  f) număr de copii la care s-a administrat surfactant: 300/an;
  g) raport privind transferurile către unităţi regionale de nivel III: 1/an;
  2) indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/secţie de terapie intensivă: 80.000 lei;
  b) cost mediu/unitate de transport nou-născuţi: 40.000 lei;
  c) cost mediu/copil cu sindrom de detresă respiratorie tratat cu surfactant: 6.200 lei;
  3) indicatori de rezultat:
  a) menţinerea mortalităţii neonatale sub 5,5 la 1.000 născuţi vii."
  22. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenţia 2.1, după punctul 2.1.3 se introduce un nou punct, punctul 2.1.4, cu următorul cuprins:
  "2.1.4. Natura cheltuielilor:
  a) reactivi, surfactant, consumabile, materiale sanitare specifice îngrijirii intensive şi transportului nou-născuţilor;
  b) lucrări de service, reparaţii, piese de schimb pentru aparatura specifică."
  23. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenţia 2.5 "Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil", punctul 2.5.2 "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.5.2. Activităţi:
  a) investigaţia specifică, paraclinică şi de laborator, pentru stabilirea precoce a diagnosticului, prevenirea morbidităţii asociate şi monitorizarea pacienţilor;
  b) susţinerea nutriţională a copiilor cu afecţiuni generatoare de malabsorbţie;
  c) consilierea specifică a părinţilor privind profilaxia şi tratamentul;
  d) realizarea şi întreţinerea bazelor de date/registrelor naţionale pentru boli cronice la copii;
  e) elaborarea şi distribuirea de protocoale specifice către personalul medical;
  f) procurarea de medicamente pentru tratamentul mucoviscidozei la copil, pe perioada spitalizării."
  24. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenţia 2.5, punctul 2.5.3 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.5.3. Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) număr de copii la care s-au făcut teste specifice pentru controlul astmului bronşic: 3.000/an;
  b) număr de copii investigaţi pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie: 2.000/an;
  c) număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiari de dietă specifică: 2.000/an;
  d) număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză: 1.500/an;
  e) număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză: 200/an;
  f) număr de copii testaţi pentru imunodeficienţe primare umorale: 1.200/an;
  g) număr de copii la care s-au făcut teste specifice pentru diagnosticul de hepatită cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii: 2.500/an;
  2) indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/copil testat pentru astm bronşic: sub 60 lei;
  b) cost mediu/copil investigat pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie: sub 200 lei;
  c) cost mediu/copil cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie beneficiar de dietă specifică: maximum 400 lei;
  d) cost mediu/copil testat pentru mucoviscidoză: sub 300 lei;
  e) cost mediu/copil tratat pentru mucoviscidoză: 4.350 lei;
  f)cost mediu/copil testat pentru imunodeficienţe primare umorale: sub 150 lei;
  g) cost mediu/copil la care s-au făcut teste specifice pentru diagnosticul de hepatită cronică şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii: sub 350 lei;
  3) indicatori de rezultat:
  a) creşterea numărului de copii investigaţi pentru astm bronşic cu 10%;
  b) creşterea numărului de copii investigaţi pentru malabsorbţie cu 10%;
  c) creşterea numărului de copii cu mucoviscidoză diagnosticaţi precoce cu 10%;
  d) includerea în tratamentul de supleere a funcţiei imune a 80% din copiii depistaţi cu imunodeficienţă primară;
  e) creşterea numărului de copii cu hepatită cronică testaţi pentru controlul bolii cu 10%."
  25. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenţia 2.6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", punctul 2.6.4 "Unităţi care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.6.4. Unităţi care implementează:
  a) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti - Secţia clinică de neurologie pediatrică;
  b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Alfred Rusescu» Bucureşti;
  c) Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucureşti;
  d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;
  e) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» Bucureşti;
  f) Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Secţia clinică de neuropsihiatrie a copilului şi adolescentului Cluj;
  g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Centrul de Sănătate Mintală Copii;
  h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara - Secţia clinică de neuropsihiatrie infantilă;
  i) Spitalul de Psihiatrie «Dr. G. Preda» Sibiu;
  j) Centrul de Sănătate Mintală Copii şi Adolescenţi Constanţa din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
  k) Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihor - Secţia de recuperare copii - 1 Mai;
  l) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi - Secţia clinică de neurologie pediatrică;
  m) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;
  n) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
  o) Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;
  p) Spitalul de recuperare cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» Covasna;
  q) Spitalul Clinic Judeţean Mureş - Secţia neuropsihiatrie pediatrică."
  26. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 3 "Subprogramul de sănătate a femeii", după punctul 3.4 se introduce un nou punct, punctul 3.5, cu următorul cuprins:
  "3.5. Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora"
  27. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 3 intervenţia 3.4 "Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh", punctul 3.4.1 "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3.4.1. Activităţi:
  a) asigurarea imunoglobulinei specifice antiD, până la furnizarea acestui produs ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică centralizată organizate de către Ministerul Sănătăţii;
  b) asigurarea reactivilor pentru determinări specifice;
  c) vaccinarea antiD a lăuzelor Rh negative eligibile, a femeilor eligibile Rh negative care au avortat, care au avut sarcini ectopice sau care au suferit proceduri invazive efectuate în scop terapeutic şi diagnostic.
  Până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, imunoglobulina specifică antiD, care se acordă femeilor beneficiare ale acestei intervenţii, se achiziţionează de către unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează intervenţia, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice."
  28. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 3 intervenţia 3.4, punctul 3.4.3 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3.4.3. Natura cheltuielilor:
  a) imunoglobulină specifică antiD;
  b) reactivi pentru determinări specifice."


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 27 iunie 2013.
  Nr. 816.
  -------