LEGE nr. 448 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastru
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Formaţiunile îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
  a) cercetează, identifica şi evalueaza efectele dezastrului, transmit date şi informaţii organelor abilitate;
  b) cauta, localizeaza şi salveaza victimele din zona dezastrelor şi a accidentelor majore;
  c) acorda primul ajutor medical de urgenta la locul intervenţiei şi evacueaza persoanele afectate;
  d) participa la acţiunile de decontaminare a personalului, tehnicii şi echipamentului în caz de accident chimic, nuclear şi biologic;
  e) participa la asigurarea cu apa potabilă şi la distribuirea hranei persoanelor sinistrate;
  f) participa la pregătirea populaţiei pe linia protecţiei civile.
  (2) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor formaţiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunitati ale Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi cu alte structuri legal constituite, care au competenţa în acest domeniu."
  2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Personalul militar încadrat în formaţiunile de protecţie civilă, constituite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, provine din structurile Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, precum şi din celelalte structuri militare ale forţelor armate."
  3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea Codului muncii şi a condiţiilor prevăzute în Legea protecţiei civile nr. 106/1999."
  4. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Personalul militar şi civil al formatiunilor care executa misiuni de intervenţie beneficiază de un spor de 30%, calculat la solda lunară, respectiv la salariul de baza, indiferent de timpul efectiv lucrat, pentru luna în care a executat cel puţin o intervenţie. De acelaşi drept beneficiază s i persoanele din Comandamentul Protecţiei Civile, inspectoratele de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, precum şi şefii protecţiei civile care au condus sau au coordonat măsurile de intervenţie.
  (3) Categoriile de personal din cadrul formatiunilor, din inspectoratele de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2), se stabilesc de prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde s-a efectuat intervenţia, pe baza evidentei nominale a participanţilor la intervenţie, prezentată de şeful formatiunii pentru fiecare caz. Celelalte persoane se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului Protecţiei Civile."
  5. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Ofiţerii, maistrii militari, subofiterii şi personalul civil, încadraţi în formaţiunile de protecţie civilă constituite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, care şi-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul serviciului ori ca urmare a activităţilor de intervenţie, vor primi, în afară drepturilor ce decurg din pensionare, o singură dată, un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda lunară sau salariul de baza din ultima luna de activitate."
  6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Fondurile necesare pentru dotarea formatiunilor cu tehnica şi materialele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 se asigura din bugetul de stat, bugetele locale, precum şi din donaţii sau alte fonduri legal constituite.
  (2) Dotarea formatiunilor cu tehnica necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi cu mijloace fixe se asigura de Ministerul Apărării Naţionale prin Comandamentul Protecţiei Civile, iar dotarea cu materiale şi obiecte de inventar, de către consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu fiinteaza.
  (3) Bunurile provenite din donaţii externe sunt scutite de taxe vamale.
  (4) Asigurarea materială pentru funcţionarea, pregătirea şi întreţinerea bunurilor materiale din dotarea formatiunilor se asigura de consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu fiinteaza.
  (5) Bunurile materiale aflate în dotarea formatiunilor, consumate sau distruse pe timpul intervenţiei, se completează sau se înlocuiesc de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în folosul cărora s-a efectuat intervenţia, pe baza confirmarilor de folosire a acestora, date de şefii formatiunilor.
  (6) Clădirile şi terenurile necesare formatiunilor pentru funcţionare şi pregătire, precum şi pentru depozitarea tehnicii şi a materialelor din dotare vor fi puse la dispoziţie acestora de către Ministerul Apărării Naţionale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil spaţiile necesare vor fi asigurate de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu se organizează şi fiinteaza, potrivit anexei nr. 2."
  9. La anexa nr. 2, numerele curente 1 şi 4, corespunzătoare coloanei "Garnizoana de dislocare" vor avea următorul cuprins:
  "1. Bucureşti
  ..................................................
  4. Caransebes"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  ------------