ORDONANŢĂ nr. 8 din 28 ianuarie 2015
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.10 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR."
  2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
  3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) şi p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament."
  4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.
  (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliţişti rutieri şi personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
  (3) Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
  (4) Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional.
  (5) În vederea verificării datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competenţelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia utilizează cartelele de control eliberate de către autoritatea competentă desemnată în acest sens."
  5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Următoarele fapte reprezintă încălcările dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, şi constituie contravenţii dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  c) depăşirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;
  f) utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto;
  g) conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obţinută în alte condiţii decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;
  h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deţinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;
  i) intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;
  j) prezenţa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.
  (2) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;
  c) depăşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
  f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;
  g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;
  h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;
  i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
  j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;
  k) diminuarea cu până la 9 ore a repausului săptămânal normal;
  l) utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
  m) remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
  n) echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcţionează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;
  o) echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenţii abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;
  p) înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;
  q) conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă;
  r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
  s) operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;
  ş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaţiile înscrise nu sunt lizibile;
  t) utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;
  ţ) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;
  u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;
  v) numele de familie al conducătorului lipseşte de pe diagrama tahografică;
  w) prenumele conducătorului auto lipseşte de pe diagrama tahografică;
  x) refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;
  y) neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;
  z) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;
  aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deţine una;
  bb) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale şi a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
  cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
  dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;
  ee) conducătorul auto nu a menţionat toate informaţiile necesare legate de activităţile desfăşurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcţionat defectuos;
  ff) numărul cartelei tahografice sau numele şi prenumele conducătorului auto sau numărul permisului de conducere nu sunt menţionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
  gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;
  hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
  (3) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  c) depăşirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puţin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puţin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
  f) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;
  g) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;
  h) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;
  i) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
  j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puţin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;
  k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;
  l) lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile;
  m) nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;
  n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;
  o) nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;
  p) neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
  q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;
  r) ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;
  s) utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;
  ş) data începutului sau data sfârşitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
  t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
  ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii;
  u) lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.
  (4) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:
  a) depăşirea cu până la o oră a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  c) depăşirea cu până la 4 ore a duratei de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) depăşirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
  f) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;
  g) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;
  h) diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;
  i) diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
  j) diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus;
  k) diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal;
  l) nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;
  m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute;
  n) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;
  o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;
  p) locul unde a început sau cel unde s-a sfârşit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta;
  q) numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;
  r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârşitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
  s) ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;
  ş) simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare."
  6. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-j);
  b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t)-w) şi ee)-gg);
  c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-m), p), s), ş), y)-dd) şi hh);
  d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. n);
  e) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);
  f) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. n)-t) şi u);
  g) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a)-m) şi ţ);
  h) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. n)-ş);
  i) cu amendă de la 250 lei la 500 lei care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a)-m).
  ...............................................................................................
  (4) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către poliţiştii rutieri, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare."
  7. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - În aplicarea prezentei ordonanţe, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."
  8. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) Ministerul Transporturilor transmite autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene informările prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:
  a) prin Registrul Auto Român - R.A. - informaţiile privitoare la montatori şi ateliere;
  b) prin Coordonatorul naţional - informaţiile privitoare la tipuri de practici de manipulare şi orice sancţiune aplicată pentru astfel de încălcări.
  (6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Român - R.A., registrul mărcilor şi datelor electronice de securitate utilizate, precum şi informaţiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."


  Articolul II

  În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014, până la data de 2 martie 2015:
  a) Ministerul Transporturilor actualizează prevederile Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 116/2006, precum şi ale Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările ulterioare;
  b) Ministerul Transporturilor elaborează şi supune spre aprobare Guvernului un proiect de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză.


  Articolul III

  În vederea aplicării actelor normative prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, până la data de 2 martie 2016:
  a) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Interne adoptă prin ordin norme privind formarea iniţială şi periodică a personalului propriu cu atribuţii de control;
  b) Ministerul Transporturilor adoptă prin ordin norme privind dotarea etapizată a personalului cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu echipamente de detectare timpurie la distanţă necesare pentru a permite comunicarea cu tahograful inteligent.


  Articolul IV

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I. pct. 5 şi 6, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoş,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul economiei, comerţului şi turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 28 ianuarie 2015.
  Nr. 8.
  -------