HOTĂRÎRE Nr. 568 din 28 iulie 1995
cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 16 august 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se acorda autorizaţie de funcţionare provizorie ca instituţii de învăţământ superior, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, pentru facultăţile, colegiile şi specializările instituţiilor solicitante cuprinse în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Formele de organizare a învăţământului superior pentru care se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie sunt: învăţământ de zi, seral şi fără frecventa.
  Formele de învăţământ seral şi fără frecventa pot fi organizate numai de către instituţiile care au şi învăţământ de zi în specializarea respectiva.
  Durata studiilor în învăţământul seral şi în cel fără frecventa este mai mare cu un an decît cea prevăzută pentru învăţământul de zi.


  Articolul 3

  În perioada de funcţionare provizorie, instituţia de învăţământ superior este obligată să-şi păstreze denumirea acordată pentru perioada de autorizare şi să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.
  Modificarea structurii instituţiei de învăţământ superior în perioada de funcţionare provizorie se poate face numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993.


  Articolul 4

  În vederea acreditării, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare (C.N.E.A.A.) va stabili şi va comunică Ministerului Învăţământului, pe specializări, instituţiile de învăţământ superior la care se poate organiza examenul de licenţă, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenţi ai facultăţilor, colegiilor şi specializărilor autorizate pentru funcţionare provizorie.


  Articolul 5

  Ministerul Învăţământului comunică instituţiilor de învăţământ superior facultăţile, colegiile şi specializările care au fost autorizate pentru funcţionare provizorie, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi transmite acestor instituţii, în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, metodologiile specifice de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenţi ai facultăţilor, colegiilor şi specializărilor autorizate provizoriu în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 şi ale prezentei hotărâri.


  Articolul 6

  În baza hotărîrilor din rapoartele cu privire la evaluarea instituţiilor de învăţământ superior, C.N.E.A.A. va face publică lista cuprinzând facultăţile, colegiile şi specializările care nu au fost autorizate pentru funcţionarea provizorie.


  Articolul 7

  (1) Studenţii de la facultăţile, colegiile şi specializările neautorizate se pot transfera la facultăţi, colegii şi specializări similare din instituţii acreditate sau autorizate pentru funcţionare provizorie, în condiţiile legii.
  (2) Studenţii instituţiilor de învăţământ superior particular de la facultăţile, colegiile şi specializările autorizate pentru funcţionare provizorie, precum şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior particular din profilurile, modulele şi specializările neautorizate, pentru care nu exista nici o unitate de învăţământ superior particular autorizata pentru funcţionare provizorie, pot să-şi continue studiile la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, în condiţiile următoare:
  a) instituţia de învăţământ superior acreditata sa scolarizeze în profilul, modulul sau specializarea respectiva sau similare;
  b) sa participe la concursul de admitere în învăţământul superior organizat de instituţia respectiva în sesiunile oficiale din anii 1995 sau 1996, la profilul, modulul sau specializarea respectiva sau similare şi sa fi fost declaraţi admişi peste cifra de şcolarizare, adică sa fi obţinut cel puţin media ultimului candidat declarat admis la profilul, modulul sau specializarea la care au susţinut concursul;
  c) studenţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere vor fi înmatriculaţi în anul de studii şi în condiţiile stabilite de instituţia de învăţământ superior la care studentul a fost declarat admis, pe baza documentelor de scolaritate prezentate de student, cu susţinerea eventualelor examene de diferenţa, pentru care se percep taxe în cuantumul stabilit de senatele universitare.
  (3) Instituţiile de învăţământ superior în cauza sunt obligate sa îndeplinească formalităţile de transfer sau cele de înscriere la concursul de admitere, în conformitate cu actele normative în vigoare.


  Articolul 8

  Instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 urmează să fie supuse periodic, din cinci în cinci ani, începând cu anul universitar 1995/1996, evaluării academice de către C.N.E.A.A. pentru facultăţile, colegiile şi specializările cuprinse în anexa nr. 2.


  Articolul 9

  Instituţiile înfiinţate după 22 decembrie 1989, care nu au solicitat autorizaţie de funcţionare provizorie în termenul prevăzut de Legea nr. 88/1993, nu pot organiza şi desfăşura activităţi de învăţământ superior.


  Articolul 10

  Instituţiile de învăţământ superior pot continua activitatea de învăţământ numai la specializările pentru care au autorizaţie de funcţionare sau au obţinut autorizaţie de funcţionare provizorie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993 şi de prezenta hotărâre a Guvernului.
  La specializările neautorizate nu se mai organizează concurs de admitere pentru şcolarizare în anul I de studii.


  Articolul 11

  Având în vedere Programul privind măsurile de organizare şi modernizare a armatei şi a învăţământului militar din România, instituţiile de învăţământ superior din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale urmează să solicite autorizaţia de funcţionare provizorie a noilor facultăţi, colegii sau specializări, începând cu anul de învăţământ 1996/1997.
  În anul de învăţământ 1995/1996 instituţiile de învăţământ superior din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale vor funcţiona în regim de tranzitie cu structurile aprobate prin reglementările legale în vigoare.


  Articolul 12

  Începând cu anul universitar 1995/1996 studiile aprofundate sunt considerate activităţi de învăţământ postuniversitar.
  Repartizarea cifrei de şcolarizare şi reţeaua învăţământului de studii aprofundate se aproba de către Ministerul Învăţământului.


  Articolul 13

  Continuarea activităţii de învăţământ superior, în alte condiţii decît cele prevăzute în Legea nr. 88/1993, în Legea învăţământului nr. 84/1995 şi în prezenta hotărâre, atrage după sine răspunderea legală a celor vinovaţi.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  p. PRIM-MINISTRU
  FLORIN GEORGESCU,
  ministru de stat,
  ministrul finanţelor
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul învăţământului,
  Liviu Maior
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Nicolae Constantinescu
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu


  Anexa 1
    INSTITUŢII, FACULTĂŢI, COLEGII ŞI SPECIALIZĂRI cărora li s-a acordat autorizaţie de funcţionare provizorie
    Nr. crt.CodInstituţia (facultatea, colegiul) solicitantăDenumirea în perioada de autorizareProfilul autorizatSpecializarea, forma de învăţământ, durata studiilor autorizateObservaţii
    0123456
    1.3.Academia Universitară "Athenaeum" BucureştiAcademia Universitară "Athenaeum" din Bucureşti      
    3. 1AFacultatea de Inginerie şi Management AgroturisticFacultatea de Inginerie şi Management Agroturistic- Inginerie economică- Inginerie managerială - zi, 5 ani  
    - Inginerie managerială - seral, 6 aniNu se şcolarizează în domeniul tehnic învăţământ fără frecvenţă
    3. 2AFacultatea de Finanţe, Contabilitate şi InformaticăFacultatea de Finanţe, Contabilitate şi Informatică- Economic- Finanţe, contabilitate şi informatică - zi, 5 ani  
    - Finanţe, contabilitate şi informatică - fără frecvenţă, 6 ani
    2.7.Fundaţia Universitară "Aisteda" - Academia Informatizată pentru Ştiinţe Tehnice, Economice, de Drept şi Administraţie BucureştiAcademia Informatizată pentru Ştiinţe Economice din Bucureşti      
    7. 1AFacultatea de Management, filiala BucureştiFacultatea de Management din Bucureşti- Economic- Management - zi, 5 ani  
    - Management - fără frecvenţă, 6 ani
    3.8.Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale "Nicolae Titulescu" BucureştiInstitutul de Drept şi Relaţii Internaţionale "Nicolae Titulescu" din Bucureşti      
    8. 1A     - Ştiinţe juridice- Drept şi relaţii internaţionale - zi, 4 ani  
    - Drept şi relaţii internaţionale - fără frecvenţă, - 5 ani
    4.12.Şcoala Superioară de Jurnalistică BucureştiŞcoala Superioară de Jurnalistică din Bucureşti      
    12. 1AFacultatea de JurnalisticăFacultatea de Jurnalistică- Jurnalistică- Presa scrisă - zi, 4 aniSe autorizează specializarea sub denumirea "Presa scrisă"
    5.13.Universitatea "Artifex" Academia de Înalte Studii Cooperatiste BucureştiUniversitatea "Artifex" din Bucureşti      
    13. 1AFacultatea de Finanţe şi ContabilitateFacultatea de Finanţe şi Contabilitate- Economic- Finanţe şi contabilitate - zi, 4 ani  
    - Finanţe şi contabilitate - fără frecvenţă, 5 ani
    13. 2AFacultatea de ManagementFacultatea de Management- Economic- Management - zi, 4 ani  
    - Management - fără frecvenţă, 5 ani
    6.14.Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" BucureştiUniversitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti      
    14. 1AFacultatea Geografia Turismului SibiuFacultatea de Geografia Turismului din Sibiu- Geografie- Geografia turismului - zi, 5 ani  
    - Geografia turismului - fără frecvenţă, 6 ani
    14. 2AFacultatea de Istorie BucureştiFacultatea de Istorie din Bucureşti- Istorie- Istorie - zi, 4 ani  
    - Istorie - fără frecvenţă, 5 ani
    14. 3AFacultatea de Drept Cluj-NapocaFacultatea de Drept din Cluj-Napoca- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    14. 4AFacultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative BucureştiFacultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Bucureşti- Ştiinţe juridice- Ştiinţe juridice şi administrative - zi, 4 ani  
    - Ştiinţe juridice şi administrative - fără frecvenţă, 5 ani
    14. 5AFacultatea de Management Turistic şi Comercial BucureştiFacultatea de Management Turistic şi Comercial din Bucureşti- Economic- Management turistic şi comercial - zi, 4 ani  
    - Management turistic şi comercial - fără frecvenţă, 5 ani
    14. 6AFacultatea de Management Turistic şi Comercial Cluj-NapocaFacultatea de Management Turistic şi Comercial din Cluj-Napoca- Economic- Management turistic şi comercial - zi, 4 ani  
    - Management turistic şi comercial - fără frecvenţă, 5 ani
    7.15.Universitatea Ecologică BucureştiUniversitatea Ecologică din Bucureşti      
    15. 1AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    15. 2AFacultatea de ManagementFacultatea de Management- Economic- Management financiar - contabil şi administrativ - zi, 4 ani  
    - Management financiar - contabil şi administrativ - fără frecvenţă, 5 ani
    15. 3AUniversitatea Ecologică, filiala DevaFacultatea de Management din Deva- Economic- Management în economia turismului şi comerţului internaţional - zi, 5 ani
    8.18.Universitatea "Fortuna" BucureştiColegiul Universitar "Fortuna" din Bucureşti      
    18. 1AFacultatea de BiroticăColegiul Universitar de Birotică- Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 aniAutorizată specializarea cu durata studiilor de 3 ani
    9.19.Universitatea "Hyperion" din BucureştiUniversitatea "Hyperion" din Bucureşti      
    19. 1AFacultatea de Filologie - ZiaristicăFacultatea de Ziaristică- Jurnalistică- Ziaristică - zi, 4 ani  
    19. 2AFacultatea de FizicăFacultatea de Fizică- Fizică- Fizică - zi, 5 ani  
    - Fizică - seral, 6 ani
    19. 3AFacultatea de Psihologie - SociologieFacultatea de Psihologie - Sociologie- Sociopsihopedagogie- Psihosociologie - zi, 4 ani (Bucureşti)  
    - Psihosociologie - fără frecvenţă, 5 ani (Bucureşti)
    - Psihosociologie - fără frecvenţă, 5 ani (Brăila)
    19. 4AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani (Bucureşti, Constanţa, Craiova, Galaţi, Piteşti, Suceava, Tg. Mureş)  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani (Bucureşti, Constanţa, Craiova, Galaţi, Piteşti, Suceava, Tg. Mureş)
    10.20.Universitatea Independentă "Titu Maiorescu" BucureştiUniversitatea Independentă "Titu Maiorescu" din Bucureşti      
    20. 1AFacultatea de PsihologieFacultatea de Psihologie- Sociopsihopedagogie- Psihologie - zi, 5 ani  
    20. 2AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    20. 3AFacultatea de Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Finanţe, bănci, contabilitate - zi, 5 ani  
    - Finanţe, bănci, contabilitate - fără frecvenţă, 6 ani
    11.23.Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" BucureştiUniversitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti      
    23. 1AFacultatea de Econometrie InformaticăFacultatea de Econometrie Informatică- Economic- Econometrie informatică - zi, 5 ani  
    23. 2AFacultatea de Relaţii Economice InternaţionaleFacultatea de Relaţii Economice Internaţionale- Economic- Relaţii economice internaţionale - zi, 5 ani  
    - Relaţii economice internaţionale - fără frecvenţă, 6 ani
    12.24.Universitatea Româno-Americană BucureştiUniversitatea Româno-Americană din Bucureşti      
    24. 1AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 5 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 6 ani
    24. 2AFacultatea de Economia Turismului Intern şi InternaţionalFacultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional- Economic- Economia turismului intern şi internaţional - zi, 5 ani  
    - Economia turismului intern şi internaţional - fără frecvenţă, 6 ani
    24. 3AFacultatea de Informatică ManagerialăFacultatea de Informatică Managerială- Economic- Informatică managerială - zi, 5ani  
    24. 4AFacultatea de Management-MarketingFacultatea de Management-Marketing- Economic- Management - Marketing - zi, 5 ani  
    - Management - Marketing - fără frecvenţă, 6 ani
    24. 5AFacultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi InternaţionaleFacultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale- Economic- Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale - zi, 5 ani  
    - Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale - fără frecvenţă, 6 ani
    13.25.Universitatea "Spiru Haret" BucureştiUniversitatea "Spiru Haret" din Bucureşti      
    25. 1AFacultatea de Medicină VeterinarăFacultatea de Medicină Veterinară- Medicină veterinară- Medicină veterinară - zi, 6 ani  
    25. 2AFacultatea de Filozofie şi JurnalisticăFacultatea de Filozofie şi Jurnalistică- Filozofie- Filozofie şi jurnalistică - zi, 4,5 aniLa fără frecvenţă durata studiilor este mai mare cu un an faţă de învăţământul de zi
    - Filozofie şi jurnalistică - fără frecvenţă 5,5 ani
    25. 3AFacultatea de Limbi şi Literaturi StrăineFacultatea de Limbi şi Literaturi Străine- Filologie- Limba şi literatura străină A - Limba şi literatura străină B - zi, 4 ani  
    - Limba şi literatura străină A - Limba şi literatura străină B - fără frecvenţă, 5 ani
    25. 4AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    25. 5AFacultatea de Managemen Financiar - Contabilt Facultatea de Management Financiar - Contabil- Economic- Management financiar-contabil - zi, 4 ani  
    - Management financiar-contabil - fără frecvenţă, 5 ani
    14.27.Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" AradUniversitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad      
    27. 1AFacultatea de Medicină GeneralăFacultatea de Medicină Generală- Medicină- Medicină generală - zi, 6 ani  
    27. 2AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    27. 3AFacultatea de Marketing - Management - InformaticăFacultatea de Marketing - Management - Informatică- Economic- Marketing - zi, 5 ani  
    15.33.Universitatea "Constantin Brâncoveanu" BrăilaUniversitatea "Constantin Brâncoveanu" din Brăila      
    33. 1AFacultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice BrăilaFacultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Brăila- Economic- Management-Marketing în afaceri economice - zi, 4 aniSe autorizează cu durata studiilor de 4 ani
    - Management-Marketing în afaceri economice - seral, 5 ani
    - Management-Marketing în afaceri economice - fără frecvenţă, 5 ani
    33. 2AFacultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice PiteştiFacultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Piteşti- Economic- Management-Marketing în afaceri economice - zi, 4 ani  
    - Management-Marketing în afaceri economice - seral, 5 ani
    - Management-Marketing în afaceri economice - fără frecvenţă, 5 ani
    33. 3AFacultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice Râmnicu VâlceaFacultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea- Economic- Management-Marketing în afaceri economice - zi, 4 ani  
    - Management-Marketing în afaceri economice - seral, 5 ani
    - Management-Marketing în afaceri economice - fără frecvenţă, 5 ani
    16.36.Universitatea "Avram Iancu" Cluj-NapocaUniversitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca      
    36. 1AFacultatea de Sociologie, Jurnalistică şi FilozofieFacultatea de Sociologie, Jurnalistică şi Filozofie- Filozofie- Filozofie şi antropologie - zi, 4 ani  
    36. 2AFacultatea de Pedagogie SocialăFacultatea de Pedagogie Socială- Sociopsihopedagogie- Pedagogie socială - zi, 4 aniLa fără frecvenţă durata studiilor este cu un an mai mare decât la învăţământul de zi
    - Pedagogie socială - fără frecvenţă, 5 ani
    17.46.Universitatea Fundaţiei Academice "Petre Andrei" IaşiUniversitatea "Petre Andrei" din Iaşi      
    46. 1AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 5 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 6 ani
    46. 2AFacultatea de EconomieFacultatea de Economie- Economic- Finanţe-Contabilitate - zi, 5 ani  
    - Finanţe-Contabilitate - fără frecvenţă, 6 ani
    18.48.Universitatea "Mihail Kogălniceanu" IaşiUniversitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi      
    48. 1AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    19.50.Universitatea Europeană LugojUniversitatea Europeană din Lugoj      
    50. 1AFacultatea de DreptFacultatea de Drept- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 5 ani  
    20.58.Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă "Tibiscus" TimişoaraInstitutul de Studii şi Educaţie Permanentă "Tibiscus" din Timişoara      
    58. 1AFacultatea de JurnalisticăFacultatea de Jurnalistică- Jurnalistică- Jurnalistică - zi, 4 ani  
    58. 2AFacultatea de Psihologie şi Asistenţă SocialăFacultatea de Psihologie- Sociopsihopedagogie- Psihologie - zi, 5 ani  
    58. 3AFacultatea de DesignFacultatea de Design- Arte plastice şi decorative- Design - zi, 5 ani  
    21.59.Instituţia de Învăţământ Superior "Mihai Eminescu" TimişoaraInstitutul de Învăţământ Superior "Mihai Eminescu" din Timişoara      
    59. 1AFacultatea de Management Turistic, Hotelier şi ComercialFacultatea de Management Turistic, Hotelier şi Comercial- Economic- Management turistic, hotelier şi comercial - zi, 4 ani  
    - Management turistic, hotelier şi comercial - fără frecvenţă, 5 ani
    22.60Universitatea Ecologică Timişoara (Universitatea Banatului Timişoara)Universitatea Banatului din Timişoara      
    60. 1AFacultatea de Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Ştiinţe economice - zi, 4 ani  
    - Ştiinţe economice - fără frecvenţă, 5 ani
    23.3TInstitutul Teologic Baptist de Grad Universitar BucureştiInstitutul Teologic Baptist din Bucureşti      
    3T. 1AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie Baptistă- Teologie- Teologie baptistă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie baptistă pastorală - fără frecvenţă, 5 ani
    24.6TInstitutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar BucureştiInstitutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti      
    6T. 1AFacultatea de Teologie DidacticăFacultatea de Teologie Didactică- Teologie- Teologie romano-catolică didactică - zi, 4 aniAutorizată cu condiţia şcolarizării şi la învăţământul de zi, începând cu anul universitar 1995/1996
    - Teologie romano-catolică didactică - fără frecvenţă, 5 ani
    6T. 2AFacultatea de Teologie - LitereFacultatea de Teologie - Litere- Teologie- Teologie romano-catolică  
    - O limbă şi literatură străină - zi, 5 ani
    25.7T.Institutul Teologic Greco-Catolic Cluj-Gherla din Cluj-NapocaInstitutul Teologic Greco-Catolic Cluj-Gherla din Cluj-Napoca- Teologie- Teologie greco-catolică pastorală şi didactică - zi, 4 ani  
    26.8T.Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar IaşiInstitutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi      
    8T. 1AFacultatea de Teologie DidacticăFacultatea de Teologie Didactică- Teologie- Teologie romano-catolică didactică - zi, 4 ani  
    - Teologie romano-catolică didactică - fără frecvenţă, 5 ani
    27.9T.Institutul Biblic "Emanuel" OradeaInstitutul Biblic "Emanuel" din Oradea      
    9T. 1A     - Teologie- Teologie baptistă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie baptistă pastorală - fără frecvenţă, 5 ani
    - Teologie baptistă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    28.1S.Universitatea "Politehnica" din BucureştiUniversitatea "Politehnica" din Bucureşti      
    1S. 1AFacultatea de ElectrotehnicăFacultatea de Electrotehnică- Electric- Metrologie - Sisteme de măsurare - zi, 5 ani  
    - Ştiinţe aplicate- Inginerie matematică - zi, 5 ani
    1S. 2AFacultatea de EnergeticăFacultatea de Energetică- Ingineria mediului- Ingineria mediului în energetică - zi, 5 ani  
    1S. 3AFacultatea de Inginerie MecanicăFacultatea de Inginerie Mecanică- Ştiinţe aplicate- Mecanică aplicată - zi, 5 ani  
    - Mecatronică- Mecatronică - zi, 5 ani  
    1S. 4AFacultatea de Mecanică AgricolăFacultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice- Mecanic- Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice - zi, 5 ani  
    - Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole - zi, 5 ani
    1S. 5AFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor- Metalurgie- Ştiinţa materialelor - zi, 5 ani  
    1S. 6AFacultatea de Chimie IndustrialăFacultatea de Chimie Industrială- Chimie- Chimie alimentară - zi, 5 ani  
    - Ingineria mediului- Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică - zi, 5 ani
    1S. 7ADepartamentul de Ştiinţe InginereştiDepartamentul de Ştiinţe Inginereşti- Metalurgie- Ştiinţa materialelor (în limbile engleză şi franceză) - zi, 5 ani  
    - Inginerie economică- Inginerie economică în electronică şi electrotehnică (în limba engleză) - zi, 5 ani
    1S. 8AColegiul Universitar Tehnic nr. 1 din BucureştiColegiul Universitar Tehnic nr. 1 din Bucureşti- Tehnologia transporturilor- Tehnologia transporturilor - zi, 3 ani  
    - Mecanic- Microtehnică şi optică - zi, 3 ani  
    1S. 9AColegiul Universitar Tehnic nr. 2 din BucureştiColegiul Universitar Tehnic nr. 2 din Bucureşti- Electric- Controlul calităţii şi metrologie - zi, 3 ani  
    29.2S.Institutul de Construcţii din BucureştiUniversitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti      
    2S. 1AFacultatea de Construcţii Civile, Industriale şi AgricoleFacultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole- Construcţii- Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor - zi, 5 ani  
    2S. 2AFacultatea de HidrotehnicăFacultatea de Hidrotehnică- Ştiinţe aplicate- Inginerie matematică - zi, 5 ani  
    2S. 3AFacultatea de InstalaţiiFacultatea de Instalaţii- Instalaţii- Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei - zi, 5 ani  
    2S. 4AFacultatea de Utilaj TehnologicFacultatea de Utilaj Tehnologic- Mecanic- Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii - zi, 5 ani  
    30.4S.Universitatea de Ştiinţe Agronomice din BucureştiUniversitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti      
    4S. 1AFacultatea de Îmbunătăţiri FunciareFacultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului- Ingineria mediului- Ingineria mediului în spaţiul funciar - zi, 5 ani  
    4S. 2AFacultatea de BiotehnologiiFacultatea de Biotehnologii- Biotehnologie- Biotehnologii agricole - zi, 5 ani  
    - Biotehnologii industriale - zi, 5 ani
    - Biotehnologii medical-veterinare - zi, 5 ani
    31.5S.Universitatea din BucureştiUniversitatea din Bucureşti      
    5S. 1AFacultatea de MatematicăFacultatea de Matematică- Matematică- Matematică - Studii avansate - zi, 4 aniSelecţie dintre studenţii specializării Matematică după anul I de studiu
    - Matematică aplicată (în limba engleză) - zi,4 ani
    5S. 2AFacultatea de FizicăFacultatea de Fizică- Fizică- Fizică medicală - zi, 4 ani  
    5S. 3AFacultatea de BiologieFacultatea de Biologie- Biologie- Ecologie şi protecţia mediului - zi, 4 ani  
    5S. 4AFacultatea de GeografieFacultatea de Geografie- Ştiinţa mediului- Ştiinţa mediului - zi, 4 ani  
    5S. 5AFacultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie şi Asistenţă SocialăFacultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie şi Asistenţă Socială- Sociopsihopedagogie- Asistenţă socială - zi, 4 ani  
    5S. 6AFacultatea de Ştiinţe UmaneFacultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative- Ştiinţe politice- Ştiinţe politice - zi, 4 ani  
    - Ştiinţe politice (în limba franceză) - zi, 4 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    5S. 7AFacultatea de LitereFacultatea de Litere- Filologie- Comunicare şi relaţii publice - zi, 4 ani  
    5S. 8AFacultatea de Limbi şi Literaturi StrăineFacultatea de Limbi şi Literaturi Străine- Filologie- Traducători - zi, 4 ani  
    5S. 9AFacultatea de Teologie OrtodoxăFacultatea de Teologie Ortodoxă- Teologie- Teologie ortodoxă  
    - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă -
    - Filologie clasică (Limba latină-Limba greacă veche) - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural - zi, 4 ani
    5S.10AFacultatea de Teologie Romano-CatolicăFacultatea de Teologie Romano-Catolică- Teologie- Teologie romano-catolică - Asistenţă socială - zi, 4 ani  
    5S.11AFacultatea de Teologie BaptistăFacultatea de Teologie Baptistă- Teologie- Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) - zi, 4 ani  
    - Teologie baptistă - Litere (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere) - zi, 4 ani
    - Teologie baptistă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    5S.12AColegiul Universitar de Administraţie şi Jurnalistică din BucureştiColegiul Universitar de Administraţie şi Secretariat din Bucureşti- Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 ani  
    32.6SUniversitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din BucureştiUniversitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti      
    6S. 1AFacultatea de MedicinăFacultatea de Medicină- Medicină- Fiziokinetoterapie - zi, 5 ani  
    6S. 2AColegiul Universitar Medical din BucureştiColegiul Universitar Medical din Bucureşti- Stomatologie- Profilaxie stomatologică - zi, 3 ani  
    33.7S.Academia de Studii Economice din BucureştiAcademia de Studii Economice din Bucureşti      
    7S. 1AFacultatea de ManagementFacultatea de Management- Economic- Management social - zi, 4 ani  
    - Management social - seral, 5 ani
    - Management social - fără frecvenţă, 5 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    - Administraţie publică - seral, 5 ani
    - Administraţie publică - fără frecvenţă, 5 ani
    7S. 2AFacultatea de Economie GeneralăFacultatea de Economie Generală- Economic- Economia şi dreptul afacerilor - zi, 4 ani  
    7S. 3AFacultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi AlimentareFacultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare- Economic- Economia mediului - zi, 4 ani  
    7S. 4AFacultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de ValoriFacultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori- Economic- Bănci şi burse de valori - zi, 4 ani  
    - Bănci şi burse de valori - seral, 5 ani
    - Bănci şi burse de valori - fără frecvenţă, 5 ani
    7S. 5AFacultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică EconomicăFacultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică- Economic- Economie matematică - zi 4,5 ani  
    7S. 6AFacultatea de Relaţii EconomiceFacultatea de Relaţii Economice- Economic- Economie mondială - zi, 4 ani  
    InternaţionaleInternaţionale   - Economie mondială - seral, 5 ani  
    7S. 7AColegiul Universitar Economic din BucureştiColegiul Universitar Economic din Bucureşti- Economic- Gestiune bancară - zi, 3 ani  
    7S. 8AColegiul Universitar Economic din BuzăuColegiul Universitar Economic din Buzău- Economic- Managementul producţiei agricole şi alimentare - zi, 3 ani  
    - Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani
    34.8S.Academia de Muzică din BucureştiAcademia de Muzică din Bucureşti      
    8S. 1AFacultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie MuzicalăFacultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală- Muzică- Jazz şi muzică uşoară; Profesor de muzică şi Profesor de instrument - zi, 5 ani  
    - Muzică religioasă; Profesor de muzică - zi, 5 ani
    35.9S.Academia de Artă din BucureştiAcademia de Artă din Bucureşti      
    9S. 1AFacultatea de Istoria şi Teoria ArteiFacultatea de Istoria şi Teoria Artei- Arte plastice şi decorative- Fotovideoprocesare computerizată a imaginii - zi, 5 ani  
    36.10S.Academia de Teatru şi Film din BucureştiAcademia de Teatru şi Film din Bucureşti      
    10S. 1AFacultatea de TeatruFacultatea de Teatru- Artă teatrală- Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete - zi, 4 ani  
    - Coregrafie, creaţie şi pedagogie - zi, 4 ani
    10S. 1AFacultatea de FilmFacultatea de Film- Artă cinematografică şi televiziune- Comunicaţii audiovizuale - zi, 4 ani  
    - Multimedia-sunet, montaj, grafică computerizată - zi, 4 aniDepartament interuniversitar împreună cu Facultatea de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării din Universitatea din Bucureşti
    37.13S.Universitatea "1 Decembrie" din Alba IuliaUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia      
    13S. 1AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Istorie- Istorie-Arheologie - zi, 4 ani  
    - Filologie- Limba şi literatura română
    - Limba şi literatura franceză - zi, 4 ani
    - Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani
    13S. 2AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    13S. 3AColegiul Universitar Economic şi de Muzeologie din Alba IuliaColegiul Universitar Economic şi de Muzeologie din Alba Iulia- Muzeologie- Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzeal - zi, 3 ani  
    - Economic- Contabilitate şi gestiune financiară - zi, 3 ani  
    - Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani
    38.14S.Universitatea "Aurel Vlaicu" din AradUniversitatea "Aurel Vlaicu" din Arad      
    14S. 1AFacultatea de Inginerie şi Ştiinţe EconomiceFacultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice- Mecanic- Material rulant de cale ferată - zi, 5 ani  
    - Textile - Pielărie- Filatură - Ţesătorie - zi, 5 ani
    - Chimie- Finisare chimică textilă - zi, 5 ani
    - Tehnologia produselor alimentare- Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare - zi, 5 ani
    - Economic- Finanţe şi asigurări - zi, 4 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiune - zi, 4 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiune - fără frecvenţă, 5 ani
      14S. 2AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvenţă, 5 ani
    39.15S.Universitatea din BacăuUniversitatea din Bacău      
    15S. 1AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Mecanic- Utilaj tehnologic pentru industria alimentară - zi, 5 ani  
    - Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei - zi, 5 ani
    - Energetică- Energetică industrială - zi, 5 ani
    - Tehnologia produselor- Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare - zi, alimentare 5 ani
    15S. 2AFacultatea de Litere şi ŞtiinţeFacultatea de Litere şi Ştiinţe- Economic- Marketing - zi, 4 ani  
    - Educaţie fizică şi sport- Kinetoterapie - zi, 4 ani
    40.16S.Universitatea din Baia MareUniversitatea din Baia Mare      
    16S. 1AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Mecanic- Utilaj tehnologic minier - zi, 5 ani  
    - Inginerie managerială şi tehnologică- Tehnologia construcţiilor de maşini - zi, 5 ani
    16S. 2AFacultatea de Litere şi ŞtiinţeFacultatea de Litere şi Ştiinţe- Teologie- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    16S. 3AColegiul Universitar Economic şi de Administraţie din Baia MareColegiul Universitar Economic din Baia Mare- Economic- Organizarea producţiei şi a muncii - zi, 3 ani  
    41.17S.Universitatea "Transilvania" din BraşovUniversitatea "Transilvania" din Braşov      
    17S. 1AFacultatea de MecanicăFacultatea de Mecanică- Mecatronică- Mecatronică - zi, 5 ani  
    - Mecanic- Utilaj tehnologic pentru industria alimentară - zi, 5 ani
    17S. 2AFacultatea de Inginerie TehnologicăFacultatea de Inginerie Tehnologică- Inginerie economică- Ingineria şi managementul sistemelor de producţie - zi, 5 ani  
    - Mecatronică- Roboţi industriali - zi, 5 ani
    - Aeronave- Construcţii aerospaţiale - zi, 5 ani
    - Inginerie managerială- Tehnologii şi echipamente neconvenţionale - zi, 5 ani şi tehnologică
    17S. 3AFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor- Metalurgie- Ştiinţa materialelor - zi, 5 ani  
    17S. 4AFacultatea de ElectrotehnicăFacultatea de Electrotehnică- Electronic- Electronică aplicată - zi, 5 ani  
    - Ingineria sistemelor şi a calculatoarelor- Automatică şi informatică industrială - zi, 5 ani
    17S. 5AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Filologie- Limba şi literatura română  
    - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană) - zi, 4 ani
    - Limba şi literatura engleză
    - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, germană) - zi, 4 ani
    - Sociopsihopedagogie- Sociologie - zi, 4 ani
    - Educaţie fizică şi sport- Educaţie fizică şi sport - zi, 4 ani
    17S. 6AFacultatea de Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Contabilitate şi informatică de gestiune - zi, 4 ani  
    - Marketing - zi, 4 ani
    - Marketing - fără frecvenţă, 5 ani
    - Turism şi servicii - zi, 4 ani
    - Turism şi servicii - seral, 5 ani
    - Finanţe şi asigurări - zi, 4 ani
    - Managementul firmei - zi, 4 ani
    - Tranzacţii internaţionale - zi, 4 ani
    17S. 7A 17S. 8AFacultatea de MuzicăFacultatea de Muzică- Muzică- Interpretare instrumentală; Profesor de instrument - zi, 5 ani  
    - Canto; Profesor de canto - zi, 5 ani
    Facultatea de MedicinăFacultatea de Medicină- Medicină- Medicină generală - zi, 6 ani  
    17S. 9AColegiul Universitar Tehnic din BraşovColegiul Universitar Tehnic din Braşov- Electronic- Electronică - zi, 3 ani  
    - Protecţia mediului- Controlul calităţii mediului - zi, 3 ani  
    17S.10AColegiul Universitar Forestier, EconomicColegiul Universitar Forestier, Economic şi de Informatică din Braşov- Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani  
    şi de Informatică din Braşov
    - Forestier- Cinegetică - zi, 3 ani
    - Biblioteconomie- Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
    42.18S.Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca      
    18S. 1AFacultatea de Construcţii de MaşiniFacultatea de Construcţii de Maşini- Mecanic- Mecanică şi inginerie mecanică - zi, 5 ani  
    - Mecanică şi inginerie mecanică (în limbile engleză şi franceză) - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Ingineria şi managementul sistemelor de producţie - zi, 5 ani
    - Ştiinţe aplicate- Inginerie matematică - zi, 5 ani
    - Inginerie fizică - zi, 5 ani
    - Mecatronică- Roboţi industriali - zi, 5 ani
    18S. 2AFacultatea de MecanicăFacultatea de Mecanică- Mecanic- Autovehicule rutiere - zi, 5 ani  
    - Maşini şi echipamente termice - zi, 5 ani
    18S. 3AFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor- Materiale- Ştiinţa şi ingineria materialelor - zi, 5 ani  
    18S. 4AFacultatea de ConstrucţiiFacultatea de Construcţii- Construcţii- Inginerie civilă (în limba engleză) - zi, 5 ani  
    - Instalaţii- Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei - zi, 5 ani
    18S. 5AFacultatea de ElectrotehnicăFacultatea de Electrotehnică- Electric- Metrologie - Sisteme de măsurare - zi, 5 ani  
    - Energetic- Energetică industrială - zi, 5 ani
    18S. 6AColegiul Universitar Tehnic din Cluj-NapocaColegiul Universitar Tehnic din- Mecanic- Tehnologii de mecanică fină - zi, 3 ani  
    Cluj-Napoca- Automobile - zi, 3 ani
      - Tehnologia prelucrării metalelor - zi, 3 ani
    - Economic- Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlocie - zi, 3 ani
    43.19S.Universitatea de Ştiinţe Agricole din Cluj-NapocaUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca      
    19S. 1AFacultatea de AgriculturăFacultatea de Agricultură- Agricol- Agromontanologie - zi, 5 ani  
    - Tehnologia produselor alimentare- Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani
    19S. 2AFacultatea de ZootehnieFacultatea de Zootehnie şi Biotehnologii- Biotehnologie- Biotehnologii agricole - zi, 5 ani  
    44.20S.Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-NapocaUniversitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca      
    20S. 1AFacultatea de Matematică şi InformaticăFacultatea de Matematică şi Informatică- Matematică- Matematici aplicate - zi, 4 ani  
    20S. 2AFacultatea de FizicăFacultatea de Fizică- Fizică- Fizică tehnologică - zi, 5 ani  
    20S. 3AFacultatea de Chimie şi Inginerie ChimicăFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică- Chimie- Informatica sistemelor chimice - zi, 5 ani  
    - Inginerie biochimică - zi, 5 ani
    - Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice - zi, 5 ani
    20S. 4AFacultatea de Biologie, Geografie şi GeologieFacultatea de Biologie şi Geologie- Biologie- Ecologie şi protecţia mediului - zi, 4 ani  
    20S. 5AFacultatea de Biologie, Geografie şi GeologieFacultatea de Geografie- Geografie- Geografie - O limbă şi literatură străină - zi, 4 ani  
    - Ştiinţa- Ştiinţa mediului - zi, mediului 4 ani
    20S. 6AFacultatea de Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Bănci şi burse de valori - zi, 4 ani  
    - Bănci şi burse de valori - fără frecvenţă, 5 ani
    - Marketing - zi, 4 ani
    - Marketing - fără frecvenţă, 5 ani
    - Turism şi servicii - zi, 4 ani
    - Turism şi servicii - fără frecvenţă, 5 ani
    - Informatică economică - zi, 4,5 ani
    - Informatică economică - fără frecvenţă, 5,5 ani
    - Tranzacţii internaţionale - zi, 4 ani
    - Tranzacţii internaţionale
    - fără frecvenţă, 5 ani
    20S. 7AFacultatea de Istorie şi FilozofieFacultatea de Istorie şi Filozofie- Sociopsihopedagogie- Asistenţă socială - zi, 4 ani  
    - Arte plastice şi decorative- Istoria şi teoria artei - zi, 4 ani
    20S. 8AFacultatea de Istorie şi FilozofieFacultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative- Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani  
    - Ştiinţe politice- Ştiinţe politice - zi, 4 ani
    - Jurnalistică- Jurnalistică - zi, 4 ani
    20S. 9AFacultatea de LitereFacultatea de Litere- Filologie- Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre engleză, franceză, germană, rusă) - zi, 4 ani  
    - Artă teatrală- Actorie - zi, 4 ani
    - Teatrologie - zi, 4 ani
    - Regie teatru - zi, 5 ani
    20S.10AŞcoala de Studii EuropeneFacultatea de Studii Europene- Ştiinţe politice- Studii europene - zi, 4 ani  
    20S.11AŞcoala de BusinessŞcoala de Business- Economic- Asistenţă managerială - zi, 4 ani  
    20S.12AFacultatea de Teologie OrtodoxăFacultatea de Teologie Ortodoxă- Teologie- Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural - zi, 4 ani
    20S.13AFacultatea de Teologie Greco-CatolicăFacultatea de Teologie Greco-Catolică- Teologie- Teologie greco-catolică didactică - zi, 4 ani  
    - Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) - zi, 4 ani
    - Teologie greco-catolică - Litere (O limbă şi literatură străină) - zi, 4 ani
    - Teologie greco-catolică - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    20S.14AFacultatea deFacultatea de- Teologie- Teologie reformată - Litere Teologie Reformată Teologie Reformată (O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă, maghiară la alegere) sau Etnologie - zi, 4 ani  
    - Teologie reformată - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    20S.15AColegiul Universitar Economic, de Cartografie şi Informatică din Cluj-NapocaColegiul Universitar Economic, de Geografie, Geologie şi Informatică din Cluj-Napoca- Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani  
    - Geografie- Geoinformare şi prospectare turistică - zi, 3 ani
    - Geologie- Mineralogie - zi, 3 ani
    - Biblioteconomie- Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
    45.21S.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-NapocaUniversitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca      
    21S. 1AColegiul Universitar Medical din Cluj-NapocaColegiul Universitar Medical din Cluj-Napoca- Medicină- Imagistică medicală, radioterapie şi medicină nucleară - zi, 3 ani  
    46.22SAcademia de muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-NapocaAcademia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca      
    22S. 1AFacultatea de Interpretare MuzicalăFacultatea de Interpretare Muzicală- Muzică- Regie de teatru muzical - zi, 5 ani  
    22S. 2AFacultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie MuzicalăFacultatea Teoretică- Muzică- Muzică religioasă; Profesor de muzică - zi, 5 ani  
    47.23S.Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-NapocaAcademia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-Napoca      
    23S. 1AFacultatea de Arte PlasticeFacultatea de Arte Plastice- Arte plastice şi decorative- Fotovideoprocesare computerizată a imaginii - zi, 5 ani  
    48.24S.Universitatea "Ovidius" din ConstanţaUniversitatea "Ovidius" din Constanţa      
    24S. 1AFacultatea de Litere, Istorie, Drept şi TeologieFacultatea de Litere şi Teologie- Filologie- Limba şi literatura română  
    - O limbă şi literatură străină - zi, 4 ani
    - Limba şi literatura franceză
    - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină - zi, 4 ani
    - Limba şi literatura română - Filologie balcanică - zi, 4 ani
    - Teologie- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă
    - Istorie - zi, 4 ani
    24S. 2AFacultatea de Litere, Istorie, Drept şi TeologieFacultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative- Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani  
    24S. 3AFacultatea de Ştiinţele NaturiiFacultatea de Ştiinţele Naturii- Biologie- Ecologie şi protecţia mediului - zi, 4 ani  
    24S. 4AFacultatea de Matematică şi Ştiinţe EconomiceFacultatea de Matematică- Matematică- Matematică - Informatică - zi, 5 ani  
    24S. 5AFacultatea de Matematică şi Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Tranzacţii internaţionale - zi, 4 ani  
    - Turism şi servicii - zi, 4 ani
    24S. 6AFacultatea de Medicină şi FarmacieFacultatea de Medicină- Medicină- Medicină generală - zi, 6 ani  
    - Medicină generală (în limba engleză) - zi, 6 aniNumai pentru studenţii cetăţeni străini
    - Stomatologie - zi, 6 aniNumai pentru studenţii cetăţeni străini
    - Stomatologie (în limba engleză) - zi, 6 ani
    24S. 7AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Mecanic- Utilaje şi instalaţii portuare - zi, 5 ani  
    - Construcţii şi echipamente navale- Instalaţii şi echipamente navale - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
    24S. 8AColegiul Universitar Tehnic, Economic, de Informatică şi Administraţie din ConstanţaColegiul Universitar Tehnic, Economic, de Informatică şi Administraţie din Constanţa- Electronic- Electronică - zi, 3 ani  
    - Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani
    - Informatică- Tehnologie informatică - zi, 3 ani
    - Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 ani
    49.26S.Universitatea din CraiovaUniversitatea din Craiova      
    26S. 1AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Geografie- Geografie - O limbă şi literatură străină - zi, 4 ani  
    26S. 2AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Educaţie Fizică şi Sport- Educaţie fizică şi sport- Educaţie fizică şi sport - zi, 4 ani  
    26S. 3AFacultatea de Litere şi IstorieFacultatea de Litere şi Istorie- Filozofie- Filozofie - Sociologie - zi, 4 ani  
    - Artă teatrală- Actorie - zi, 4 ani
    26S. 4AFacultatea de Drept "Nicolae Titulescu"Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu"- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    26S. 5AFacultatea de Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Economie - Pedagogie - zi, 4 ani  
    - Informatică economică - zi, 4,5 ani
    - Marketing - zi, 4 ani
    - Tranzacţii internaţionale - zi, 4 ani
    26S. 6AFacultatea de MedicinăFacultatea de Medicină- Medicină- Stomatologie - zi, 6 ani  
    26S. 7AFacultatea de MecanicăFacultatea de Mecanică- Mecanic- Autovehicule rutiere - zi, 5 ani  
    - Ştiinţe aplicate- Mecanică aplicată - zi, 5 ani
    26S. 8AFacultatea de ElectrotehnicăFacultatea de Electrotehnică- Aeronave- Echipamente şi instalaţii de bord - zi, 5 ani  
    - Energetic- Electroenergetică - zi, 5 ani
    26S. 9AFacultatea de ElectromecanicăFacultatea de Electromecanică- Electromecanic- Tracţiune electrică - zi, 5 ani  
    - Mecatronică- Roboţi industriali - zi, 5 ani
    26S.10AFacultatea de Automatică, Calculatoare şi ElectronicăFacultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică- Electronic- Electronică aplicată - zi, 5 ani  
    26S.11AFacultatea de HorticulturăFacultatea de Horticultură- Tehnologia produselor alimentare- Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani  
    26S.12AFacultatea de AgriculturăFacultatea de Agricultură- Agricol- Agromontanologie - zi, 5 ani  
    26S.13AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvenţă, 5 ani
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere) - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    26S.14AColegiul Universitar Tehnic, de Informatică şi Administraţie din CraiovaColegiul Universitar Tehnic, de Informatică şi Administraţie din Craiova- Construcţii- Tehnologia construcţiilor - zi, 3 ani  
    - Electromecanic- Echipamente electrocasnice, medicale şi industriale - zi, 3 ani
    - Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 ani
    26S.15AColegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Administraţie din Drobeta-Turnu SeverinColegiul Universitar Economic şi de Administraţie şi Informatică din Drobeta-Turnu Severin- Economic- Contabilitate şi gestiune financiară - zi, 3 ani  
    - Contabilitate şi gestiune financiară - fără frecvenţă, 4 ani
    - Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani
    - Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - fără frecvenţă, 4 ani
    - Administraţie - Secretariat- Administraţie locală - Secretariat - zi, 3 ani
    - Administraţie locală - Secretariat - fără frecvenţă, 4 ani
    - Birotică - zi, 3 ani
    - Birotică - fără frecvenţă, 4 ani
    - Sociopsihopedagogie- Institutori - zi, 3 ani
    50.27S.Universitatea "Dunărea de Jos" din GalaţiUniversitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi      
    27S. 1AFacultatea de MecanicăFacultatea de Mecanică- Mecatronică- Roboţi industriali - zi, 5 ani  
    - Inginerie managerială şi tehnologică- Tehnologii şi echipamente neconvenţionale - zi, 5 ani
    - Ştiinţe aplicate- Mecanică aplicată - zi, 5 ani
    27S. 2AFacultatea de Nave şi Inginerie ElectricăFacultatea de Nave şi Inginerie Electrică- Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor- Automatică şi informatică industrială - zi, 5 ani  
    - Electric- Acţionări electrice - zi, 5 ani
    - Electronic- Electronică aplicată - zi, 5 ani
    27S. 3AFacultatea de Metalurgie şi Ştiinţa MaterialelorFacultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor- Metalurgie- Ştiinţa materialelor - zi, 5 ani  
    27S. 4AFacultatea de Inginerie din BrăilaFacultatea de Inginerie din Brăila- Mecanic- Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald - zi, 5 ani  
    27S. 5AFacultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi PescuitFacultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit- Tehnologia produselor alimentare- Tehnologie şi control în alimentaţia publică şi turism - zi, 5 ani  
    - Biotehnologie- Biotehnologie aplicată - zi, 5 ani
    27S. 6AFacultatea de Litere şi ŞtiinţeFacultatea de Litere şi Ştiinţe- Istorie- Istorie - Filozofie - zi, 4 ani  
    - Teologie- Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) - zi, 4 ani
    27S. 7AFacultatea de Ştiinţe Economice şi JuridiceFacultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative- Economic- Managementul firmei - zi, 4 ani  
    - Managementul firmei - fără frecvenţă, 5 ani
    - Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare - zi, 4 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiune - zi, 4 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiune - fără frecvenţă, 5 ani
    - Marketing - zi, 4 ani
    - Informatică economică - zi, 4,5 ani
    - Ştiinţe
    - Administraţie publică - zi, administrative 4 ani
    27S. 8AColegiul UniversitarColegiul Universitar- Electronic- Electronică - zi, 3 ani  
    Tehnic din GalaţiTehnic din Galaţi- Tehnologia produselor alimentare- Tehnologii piscicole - zi, 3 ani
    27S. 9AColegiul Universitar Economic, de Informatică şi Secretariat din GalaţiColegiul Universitar Economic, de Informatică şi Secretariat din Galaţi- Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani  
    - Informatică- Tehnologie informatică - zi, 3 ani
    - Administraţie - Secretariat- Administraţie locală - Secretariat - zi, 3 ani
    51.28S.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IaşiUniversitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi      
    28S. 1AFacultatea de Inginerie ChimicăFacultatea de Chimie Industrială- Chimie- Inginerie chimică - zi, 5 ani  
    - Inginerie biochimică - zi, 5 ani
    - Ingineria mediului- Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediului - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Inginerie economică în industria chimică şi de materiale - zi, 5 ani
    28S. 2AFacultatea de Construcţii şi ArhitecturăFacultatea de Construcţii şi Arhitectură- Construcţii- Inginerie urbană - zi, 5 ani  
    28S. 3AFacultatea de Electronică şi TelecomunicaţiiFacultatea de Electronică şi Telecomunicaţii- Electronic- Microelectronică - zi, 5 ani  
    28S. 4AFacultatea de ElectrotehnicăFacultatea de Electrotehnică- Electric- Construcţii electrotehnice - zi, 5 ani  
    - Acţionări electrice - zi, 5 ani
    - Electrotehnologie - zi, 5 ani
    - Metrologie - Sisteme de măsurare - zi, 5 ani
    - Electromecanic- Ingineria sistemelor electromecanice - zi, 5 ani
    - Energetic- Centrale termoelectrice - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Inginerie economică în energetică şi electrotehnică - zi, 5 ani
    28S. 5AFacultatea de HidrotehnicăFacultatea de Hidrotehnică- Geodezie- Cadastru - zi, 5 ani  
    - Ingineria- Amenajări pentru protecţia apei mediului şi solului - zi, 5 ani
    28S. 6AFacultatea de MecanicăFacultatea de Mecanică- Mecanic- Autovehicule rutiere - zi, 5 ani  
    - Mecatronică- Mecatronică - zi, 5 ani
    28S. 7AFacultatea de Construcţii de MaşiniFacultatea de Construcţii de Maşini- Inginerie managerială şi tehnologică - Mecanic- Tehnologii şi echipamente neconvenţionale - zi, 5 ani  
    - Utilajul şi tehnologia sudării - zi, 5 ani
    - Maşini hidraulice şi pneumatice - zi, 5 ani
    - Mecanică fină - zi, 5 ani
    28S. 8AFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor- Metalurgie- Ştiinţa materialelor - zi, 5 ani  
    28S. 9AColegiul Universitar Tehnic nr. 1 din IaşiColegiul Universitar Tehnic nr. 1 din Iaşi- Mecanic- Automobile - zi, 3 ani  
    - Tehnologii de mecanică fină - zi, 3 ani
    - Electric- Controlul calităţii şi metrologie - zi, 3 ani
    - Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor- Echipamente de automatizare - zi, 3 ani
    28S.10AColegiul Universitar Tehnic nr. 2 din IaşiColegiul Universitar Tehnic nr. 2 din Iaşi- Chimie industrială- Tăbăcărie - zi, 3 ani  
    52.29S.Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" din IaşiUniversitatea Agronomică şi de medicină veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi      
    29S. 1AFacultatea de AgriculturăFacultatea de Agricultură- Agricol- Agromontanologie - zi, 5 ani  
    29S. 2AColegiul Universitar Agricol din IaşiColegiul Universitar Agricol din Iaşi- Agricol- Arhitectură peisagistă - zi, 3 ani  
    53.30S.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IaşiUniversitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi      
    30S. 1AFacultatea de BiologieFacultatea de Biologie- Biologie- Biochimie - zi, 4 ani  
    - Ecologie şi protecţia mediului - zi, 4 ani
    30S. 2AFacultatea de ChimieFacultatea de Chimie- Chimie- Biochimie tehnologică - zi, 4 ani  
    30S. 3AFacultatea de FizicăFacultatea de Fizică- Fizică- Fizică medicală - zi, 4 ani  
    - Fizică tehnologică - zi, 5 ani
    30S. 4AFacultatea de MatematicăFacultatea de Matematică- Matematică- Matematici aplicate - zi, 4 ani  
    - Matematică - Mecanică - zi, 4 ani
    30S. 5AFacultatea de Geografie şi GeologieFacultatea de Geografie şi Geologie- Ştiinţa- Ştiinţa mediului - zi, 4 ani mediului  
    30S. 6AFacultatea de LitereFacultatea de Litere- Filologie- Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche) - zi, 4 ani  
    30S. 7AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural - zi, 4 ani
    30S. 8AFacultatea de FilozofieFacultatea de Filozofie- Sociopsihopedagogie- Asistenţă socială - zi, 4 ani  
    - Psihopedagogie specială - zi, 4 ani
    30S. 9AFacultatea de Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Bănci şi burse de valori - zi, 4 ani  
    - Bănci şi burse de valori - fără frecvenţă, 5 ani
    - Comerţ - zi, 4 ani
    - Marketing - zi, 4 ani
    - Tranzacţii internaţionale - zi, 4 ani
    - Turism şi servicii - zi, 4 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    30S.10AColegiul Universitar de Informatică şi de Administraţie din IaşiColegiul Universitar de Informatică şi de Administraţie din Iaşi- Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 ani  
    30S.11AColegiul Universitar Economic din IaşiColegiul Universitar Economic din Iaşi- Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani  
    54.31S.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din IaşiUniversitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi      
    31S. 1AFacultatea de Inginerie MedicalăFacultatea de Inginerie Medicală- Medicină- Biomateriale şi bioactivatori - zi, 6 ani  
    - Bioinstrumentaţie şi tehnici medicale - zi, 6 ani
    - Bioinformatică şi management sanitar-ecologic - zi, 6 ani
    - Laborator şi tehnologie protetică - zi, 6 ani
    31S. 2AFacultatea de MedicinăFacultatea de Medicină- Medicină- Medicină generală (în limba engleză) - zi, 6 aniSe şcolarizează numai studenţii cetăţeni străini
    31S. 3AFacultatea de StomatologieFacultatea de Stomatologie- Medicină- Stomatologie (în limba engleză) - zi, 6 aniSe şcolarizează numai studenţii cetăţeni străini
    55.32S.Academia de Arte "George Enescu" din IaşiAcademia de Arte "George Enescu" din Iaşi      
    32S. 1AFacultatea de Arte Plastice, Decorative şi DesignFacultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design- Arte plastice- Arte textile (tapiserie şi decorative contexturi, modă imprimeuri) - zi, 5 ani  
    - Design - zi, 5 ani
    - Artă murală - zi, 5 ani
    32S. 2AFacultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi TeatruFacultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru- Artă teatrală- Actorie - zi, 4 ani  
    - Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete - zi, 4 ani
    - Muzică- Jazz şi muzică uşoară; Profesor de muzică şi Profesor de instrument - zi, 5 ani
    - Muzică religioasă; Profesor de muzică - zi, 5 ani
    56.33S.Universitatea din OradeaUniversitatea din Oradea      
    33S. 1AFacultatea de Litere şi ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe Socioumane- Filologie- Limba şi literatura română  
    - O limbă şi literatură străină (franceza, germana) - zi, 4 ani
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină (franceza, germana) - zi, 4 ani
    - Teologie- Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere) - zi, 4 ani
    - Educaţie fizică şi sport- Kinetoterapie - zi, 4 ani
    33S. 2AFacultatea de Litere şi ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Matematică- Matematică-Informatică - zi, 4 ani  
    - Biologie- Biologie - Chimie - zi, 4 ani
    33S. 3AFacultatea de Ştiinţe Economice şi JuridiceFacultatea de Ştiinţe Economice- Economic- Marketing - zi, 4 ani  
    - Marketing - fără frecvenţă, 5 ani
    - Turism şi servicii - zi, 4 ani
    - Turism şi servicii - fără frecvenţă, 5 ani
    - Finanţe şi asigurări - zi, 4 ani
    - Finanţe şi asigurări - fără frecvenţă, 5 ani
    33S. 4AFacultatea de Ştiinţe Economice şi JuridiceFacultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    - Administraţie publică - fără frecvenţă, 5 ani
    33S. 5AFacultatea de MedicinăFacultatea de Medicină şi Farmacie- Medicină- Medicină generală - zi, 6 ani  
    - Fiziokinetoterapie - zi, 5 ani
    - Stomatologie - zi, 6 ani
    - Farmacie- Farmacie - zi, 5 ani
    33S. 6AFacultatea de MecanicăFacultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică- Inginerie managerială şi tehnologică- Utilajul şi tehnologia sudării - zi, 5 ani  
    - Mecanic- Mecanică fină - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
    33S. 7AFacultatea de ElectrotehnicăFacultatea de Electrotehnică şi Informatică- Electric- Electrotehnică generală - zi, 5 ani  
    - Electronic- Electronică aplicată - zi, 5 ani
    - Microelectronică - zi, 5 ani
    - Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor- Calculatoare - zi, 5 ani
    33S. 8AFacultatea de EnergeticăFacultatea de Energetică- Energetic- Electroenergetică - zi, 5 ani  
    - Energetică industrială - zi, 5 ani
    - Energetica surselor noi de energie - zi, 5 ani
    - Centrale termoelectrice - zi, 5 ani
    - Mecanic- Maşini şi echipamente termice - zi, 5 ani
    33S. 9AFacultatea de Ecologie şi Protecţia MediuluiFacultatea de Protecţia Mediului Înconjurător- Construcţii- Inginerie sanitară şi protecţia mediului - zi, 5 ani  
    - Geodezie- Cadastru - zi, 5 ani
    - Agricol- Agricultură - zi, 5 ani
    - Horticultură - zi, 5 ani
    - Forestier- Silvicultură - zi, 5 ani
    33S.10AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvenţă, 5 ani
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere) - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    33S.11AColegiul Universitar Tehnic, Economic, Medical şi de Administraţie din OradeaColegiul Universitar Tehnic, Economic, Medical şi de Administraţie din Oradea- Electromecanic- Exploatarea aparaturii medicale - zi, 3 ani  
    - Electric- Instalaţii electrice - zi, 3 ani
    - Energetic- Transportul şi distribuţia energiei electrice - zi, 3 ani
    - Electronic- Electronică - zi, 3 ani
    - Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani
    - Medicină- Cosmetică medicală - zi, 3 ani
    - Stomatologie- Tehnică dentară - zi, 3 ani
    - Administraţie - Secretariat- Administraţie locală - Secretariat - zi, 3 ani
    57.34S.Universitatea Tehnică din PetroşaniUniversitatea din Petroşani      
    34S. 1AFacultatea de MineFacultatea de Mine- Construcţii- Construcţii miniere - zi, 5 ani  
    - Ingineria mediului- Ingineria mediului în minerit - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Ingineria şi managementul sistemelor de producţie - zi, 5 ani
    - Geologie- Geologie minieră - zi, 5 ani
    34S. 2AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Sociopsihopedagogie- Psihosociologie - zi, 4 ani  
    - Ştiinţe aplicate- Inginerie matematică - zi, 5 ani
    - Economic- Managementul firmei - zi, 4 ani
    - Managementul firmei - fără frecvenţă, 5 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiune - zi, 4 ani
    - Finanţe şi asigurări - zi, 4 ani
    34S. 3AColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din PetroşaniColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din Petroşani- Electric- Controlul calităţii şi metrologie - zi, 3 ani  
    - Administraţie- Secretariat- Birotică - zi, 3 ani
    - Economic- Organizarea producţiei şi a muncii - zi, 3 ani
    58.35S.Universitatea din PiteştiUniversitatea din Piteşti      
    35S. 1AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Matematică- Matematică-Informatică - zi, 4 ani  
    35S. 2AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Electromecanic- Electromecanică - zi, 5 ani  
    35S. 3AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvenţă, 5 ani
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină: engleza, franceza - la alegere) - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    59.36S.Universitatea din PloieştiUniversitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti      
    36S. 1AFacultatea de Inginerie Mecanică şi ElectricăFacultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică- Mecanic- Utilaj tehnologic pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor - zi, 5 ani  
    - Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor- Automatică şi informatică industrială - zi, 5 ani
    - Electronic- Electronică aplicată - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
    36S. 2AFacultatea de Litere şi ŞtiinţeFacultatea de Litere şi Ştiinţe- Economic- Merceologie - zi, 4 ani  
    - Filologie- Limba şi literatura română
    - Limba şi literatura engleză - zi, 4 ani
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză - zi, 4 ani
    - Chimie- Chimie-Fizică - zi, 4 ani
    36S. 3AFacultatea de Tehnologia Petrolului şi PetrochimieFacultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie- Ingineria mediului- Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică - zi, 5 ani  
    36S. 4AColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din PloieştiColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din Ploieşti- Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 ani  
    60.37S.Universitatea "Eftimie Murgu" din ReşiţaUniversitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa      
    37S. 1AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Metalurgie- Ştiinţa materialelor - zi, 5 ani  
    37S. 2AFacultatea de Drept şi Ştiinţe EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative- Economic- Marketing - zi, 4 ani  
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    61.38S.Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu      
    38S. 1AFacultatea de Litere, Istorie şi JurnalisticăFacultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică- Jurnalistică- Jurnalistică - zi, 4 ani  
    - Jurnalistică - fără frecvenţă, 5 ani
    - Ştiinţe politice- Ştiinţe politice - zi, 4 ani
    - Arte plastice şi decorative- Conservarea şi restaurarea operei de artă - zi, 5 ani
    38S. 2AFacultatea de Ştiinţe JuridiceFacultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative- Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    38S. 3AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Matematică- Matematică-Informatică - zi, 4 ani  
    - Economic- Turism şi servicii - zi, 4 ani
    - Comerţ - zi, 4 ani
    - Sociopsihopedagogie- Psihopedagogie - zi, 4 ani
    - Biologie- Ecologie şi protecţia mediului - zi, 4 ani
    38S. 4AFacultatea de MedicinăFacultatea de Medicină "Victor Papilian"- Medicină- Medicină generală - zi, 6 ani  
    - Stomatologie - zi, 6 ani
    38S. 5AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Inginerie economică- Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani  
    - Inginerie managerială- Tehnologii şi echipamente neconvenţionale - zi, 5 ani şi tehnologică
    38S. 6AFacultatea de Tehnologia Textilelor şi Produselor AlimentareFacultatea de Tehnologia Textilelor şi a Produselor Alimentare- Textile - Pielărie- Tricotaje - Confecţii textile - zi, 5 ani  
    - Tehnologia produselor alimentare- Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare - zi, 5 ani
    - Agricol- Agromontanologie - zi, 5 ani
    38S. 7AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie "Andrei Şaguna"- Teologie- Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani  
    38S. 8AColegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Biblioteconomie din SibiuColegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Biblioteconomie din Sibiu- Electronic- Electronică - zi, 3 ani  
    - Montanologie- Tehnici şi activităţi montane - zi, 3 ani
    - Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani
    - Petrol- Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale (Mediaş) - zi, 3 ani
    - Biblioteconomie- Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
    - Educaţie fizică şi sport- Măiestrie sportivă (antrenori) - zi, 3 ani
    62.39S.Universitatea "Ştefan cel Mare" din SuceavaUniversitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava      
    39S. 1AFacultatea de Inginerie MecanicăFacultatea- Mecatronică- Mecatronică - zi, 5 ani  
    de Inginerie Mecanică- Inginerie economică- Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
    39S. 2AFacultatea de Inginerie ElectricăFacultatea de Inginerie Electrică- Electric- Electrotehnică generală - zi, 5 ani  
    39S. 3AFacultatea de Litere şi ŞtiinţeFacultatea de Litere şi Ştiinţe- Economic- Turism şi servicii - zi, 4 ani  
    - Turism şi servicii - fără frecvenţă, 5 ani
    - Filologie- Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceza, germana) - zi, 4 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    39S. 4AColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din SuceavaColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din Suceava- Tehnologia produselor alimentare- Tehnologii alimentare - zi, 3 ani  
    - Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 ani
    - Muzeologie- Muzeologie - zi, 3 ani
    - Economic- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism - zi, 3 ani
    63.40S.Universitatea "Valachia" din TârgovişteUniversitatea "Valachia" din Târgovişte      
    40S. 1AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie Electrică- Electromecanic- Electromecanică - zi, 5 ani  
    - Electric- Electrotehnică generală - zi, 5 ani  
    - Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor- Automatică şi informatică industrială - zi, 5 ani  
    40S. 2AFacultatea de InginerieFacultatea de Ingineria Materialelor şi Tehnologie- Metalurgie- Ştiinţa materialelor - zi, 5 ani  
    - Mecanic- Utilaj tehnologic - zi, 5 ani
    - Tehnologia produselor alimentare- Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani
    40S. 3AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Economic- Managementul firmei - zi, 4 ani  
    - Managementul firmei - seral, 5 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiune - zi, 4 ani
    - Contabilitate şi informatică de gestiune - seral, 5 ani
    - Istorie- Istorie - Arheologie - zi, 4 ani
    - Istorie-Geografie - zi, 4 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    40S. 4AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani  
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    40S. 5AColegiul Tehnic, Economic şi de Administraţie din TârgovişteColegiul Tehnic din Târgovişte- Mecanic- Tehnologia prelucrării metalelor - zi, 3 ani  
    - Energetic- Transportul şi distribuţia energiei electrice - zi, 3 ani
    - Tehnologia produselor alimentare- Tehnologii alimentare - zi, 3 ani
    40S. 6AColegiul Tehnic, Economic şi de Administraţie din TârgovişteColegiul Economic şi de Administraţie din Târgovişte- Economic- Contabilitate şi gestiune financiară - zi, 3 ani  
    - Administraţie - Secretariat- Birotică - zi, 3 ani
    - Biblioteconomie- Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
    - Muzeologie- Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzeal - zi, 3 ani
    64.41S.Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu JiuUniversitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu      
    41S. 1AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Inginerie managerială şi tehnologică- Tehnologia construcţiilor de maşini - zi, 5 ani  
    - Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor- Automatică şi informatică industrială - zi, 5 ani
    - Energetic- Centrale termoelectrice - zi, 5 ani
    41S. 2AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe- Economic- Finanţe şi asigurări - zi, 4 ani  
    - Finanţe şi asigurări - fără frecvenţă, 5 ani
    - Turism şi servicii - zi, 4 ani
    - Ştiinţe administrative- Administraţie publică - zi, 4 ani
    65.42S.Universitatea Tehnică din Târgu MureşUniversitatea din Târgu Mureş      
    42S. 1AFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie- Energetic- Electroenergetică - zi, 5 ani  
    - Mecanic- Utilaj tehnologic pentru textile şi pielărie - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Ingineria şi managementul sistemelor de producţie - zi, 5 ani
    42S. 2AFacultatea de ŞtiinţeFacultatea de Ştiinţe şi Litere- Ştiinţe- Administraţie publică - zi, administrative 4 ani  
    - Economic- Managementul firmei - zi, 4 ani
    - Matematică- Matematică-Informatică - zi, 4 ani
    - Filologie- Limba şi literatura română
      - Limba şi literatura engleză - zi, 4 ani
    - Istorie- Istorie - Limba şi literatura engleză - zi, 4 ani
    42S. 3AColegiul Universitar Tehnic din Târgu MureşColegiul Universitar Tehnic din Târgu Mureş- Mecanic- Tehnologii de mecanică fină - zi, 3 ani  
    - Electronic- Electronică - zi, 3 ani
    - Informatică- Tehnologie informatică - zi, 3 ani
    66.44S.Academia de Artă Teatrală din Târgu MureşAcademia de Artă Teatrală din Târgu Mureş      
    44S. 1AFacultatea de TeatruFacultatea de Teatru- Artă teatrală- Regie teatru - zi, 5 ani  
    - Teatrologie - zi, 4 ani
    67.45S.Universitatea Tehnică din TimişoaraUniversitatea "Politehnica" din Timişoara      
    45S. 1AFacultatea de ConstrucţiiFacultatea de Construcţii- Geodezie- Cadastru - zi, 5 ani  
    45S. 2AFacultatea de HidrotehnicăFacultatea de Hidrotehnică- Ingineria mediului- Amenajări pentru protecţia apei şi solului - zi, 5 ani  
    45S. 3AFacultatea de ElectrotehnicăFacultatea de Electrotehnică- Inginerie economică- Inginerie de afaceri în electrotehnică - zi, 5 ani  
    45S. 4AFacultatea de MecanicăFacultatea de Mecanică- Mecanic- Utilaj tehnologic pentru industria alimentară - zi, 5 ani  
    - Autovehicule rutiere - zi, 5 ani
    - Concepţie, fabricaţie şi management, integrate pe calculator (în limbile engleză şi germană) - zi, 5 ani
    - Ştiinţe aplicate- Mecanică aplicată - zi, 5 ani
    - Inginerie managerială- Maşini-unelte - zi, 5 ani
    - Tehnologii şi echipamente şi tehnologică neconvenţionale - zi, 5 ani
    - Mecatronică- Roboţi industriali - zi, 5 ani
    - Roboţi industriali (în limba germană) - zi, 5 ani
    - Mecatronică - zi, 5 ani
    - Ingineria transporturilor- Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Ingineria şi managementul sistemelor de producţie - zi, 5 ani
    45S. 5AFacultatea de Utilaj pentru Agricultură şi Circulaţie RutierăFacultatea de Utilaj pentru Agricultură şi Circulaţie Rutieră- Mecanic- Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole - zi, 5 ani  
    - Construcţii de maşini agricole - zi, 5 ani
    - Ingineria transporturilor- Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră - zi, 5 ani
    45S. 6AFacultatea de Chimie Industrială şi Ingineria MediuluiFacultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului- Chimie- Ingineria prelucrării produselor naturale - zi, 5 ani  
    - Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele - zi, 5 ani
    - Ingineria mediului- Gestiunea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor - zi, 5 ani
    45S. 7AFacultatea de Inginerie din HunedoaraFacultatea de Inginerie din Hunedoara- Mecanic- Utilaj tehnologic - zi, 5 ani  
    45S. 8AColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din TimişoaraColegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din Timişoara- Electromecanic- Tehnică medicală - zi, 3 ani  
    - Administraţie - Secretariat- Comunicare profesională - zi, 3 ani
    68.46S.Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului din TimişoaraUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara      
    46S. 1AFacultatea de AgriculturăFacultatea de Agricultură- Biologie- Biologie - Ştiinţe agricole - zi, 4 ani  
    - Agricol- Inginerie genetică (în agricultură) - zi, 5 ani
    - Ingineria mediului- Ingineria mediului agricol - zi, 5 ani
    - Inginerie economică- Managementul dezvoltării şi amenajării rurale - zi, 5 ani
    46S. 2AFacultatea de HorticulturăFacultatea de Horticultură- Agricol- Horticultură - zi, 5 ani  
    46S. 3AFacultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiFacultatea de Zootehnie şi Biotehnologii- Biotehnologie- Biotehnologii agricole - zi, 5 ani  
    46S. 4AFacultatea de Tehnologia Produselor AgroalimentareFacultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare- Tehnologia produselor alimentare- Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani  
    - Expertiza produselor agroalimentare - zi, 5 ani
    - Extracte şi aditivi agroalimentari - zi, 5 ani
    69.47S.Universitatea de Vest din TimişoaraUniversitatea de Vest din Timişoara      
    47S. 1AFacultatea de MatematicăFacultatea de Matematică- Matematică- Matematici aplicate - zi, 4 ani  
    47S. 2AFacultatea de FizicăFacultatea de Fizică- Fizică- Fizica materialelor - zi, 4 ani  
    - Fizica mediului - zi, 4 ani
    47S. 3AFacultatea de Litere, Filozofie şi IstorieFacultatea de Litere, Filozofie şi Istorie- Filozofie- Filozofie - zi, 4 ani  
    - Filologie- Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche) - zi, 4 ani
    - Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă - zi, 4 ani
    - O limbă şi literatură străină - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura spaniolă - zi, 4 ani
    - Jurnalistică- Jurnalistică - O limbă şi literatură străină - zi, 4 ani
    47S. 4AFacultatea de Ştiinţe Economice şi DreptFacultatea de Ştiinţe Economice şi Drept- Economic- Economie-Pedagogie - zi, 4 ani  
    - Turism şi servicii - zi, 4 ani
    - Tranzacţii internaţionale
    - zi, 4 ani
    - Ştiinţe juridice- Drept - zi, 4 ani
    47S. 5AFacultatea de Sociologie şi PsihologieFacultatea de Sociologie şi Psihologie- Sociopsihopedagogie- Sociologie - zi, 4 ani  
    - Psihologie - zi, 4 ani
    - Asistenţă socială - zi, 4 ani
    47S. 6AFacultatea de ArteFacultatea de Arte- Muzică- Interpretare instrumentală; Profesor de instrument - zi, 5 ani  
    - Canto; Profesor de canto - zi, 5 ani
    - Arte plastice şi decorative- Pictură - zi, 5 ani
    - Grafică - zi, 5 ani
    - Arte textile (tapiserie-contexturi; modă-imprimeuri) - zi, 5 ani
    - Design - zi, 5 ani
    - Sculptură - zi, 5 ani
    - Artă teatrală- Actorie (în limba română) - zi, 4 ani
    - Actorie (în limba germană) - zi, 4 ani
    47S. 7AFacultatea de TeologieFacultatea de Teologie- Teologie- Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
    - Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvenţă, 5 ani
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină) - zi, 4 ani
    47S. 8AColegiul Universitar de Informatică din TimişoaraColegiul Universitar de Informatică din Timişoara- Informatică- Tehnologie informatică - zi, 3 ani  
    70.48S.Universitatea de Medicină şi Farmacie din TimişoaraFacultatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara      
    48S. 1AFacultatea de MedicinăFacultatea de Medicină- Farmacie- Farmacie - zi, 5 ani  
    71.49S.Institutul Bancar Român BucureştiInstitutul Bancar Român din Bucureşti      
    49S. 1AColegiul BancarColegiul Bancar- Economic- Gestiune bancară - zi, 3 ani  
    - Gestiune bancară - seral, 4 aniCu condiţia şcolarizării şi la învăţământul de zi, începând cu anul universitar 1995/1996
    72.50S.Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" BucureştiAcademia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti      
    50S. 1AFacultatea de PompieriFacultatea de Pompieri- Instalaţii (Arma pompieri)- Instalaţii pentru construcţii - zi, 5 ani  
    50S. 2AFacultatea de ArhivisticăFacultatea de Arhivistică- Arhivistică- Arhivistică - Istorie - zi, 4 ani  
    50S. 3AFacultatea de GrăniceriFacultatea de Grăniceri- Ştiinţe juridice (Arma Grăniceri)- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    50S. 4AFacultatea de JandarmiFacultatea de- Ştiinţe- Drept - zi, 4 ani  
    Jandarmijuridice (Arma Jandarmi)- Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    50S. 5AFacultatea de PoliţieFacultatea de Poliţie- Ştiinţe juridice (Arma Poliţie şi Penitenciare)- Drept - zi, 4 ani  
    - Drept - fără frecvenţă, 5 ani
    73.51S.Institutul Superior de Informaţii BucureştiInstitutul Naţional de Informaţii din Bucureşti      
    51S. 1AFacultatea de PsihosociologieFacultatea de Psihosociologie- Sociopsihopedagogie- Psihosociologie - zi, 4 ani  
    - Psihosociologie - fără frecvenţă, 5 ani


  Anexa 2
         
    INSTITUŢII, FACULTĂŢI, COLEGII ŞI SPECIALIZĂRI în funcţiune înainte de 22 decembrie 1989, considerate acreditate
    Facultatea, colegiulProfilul, forma de învăţământ şi durata studiilorSpecializările
    012
    1. 1S. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
    Facultatea de ElectrotehnicăElectric - zi, 5 ani- Construcţii electrotehnice
    - Acţionări electrice
    - Electrotehnică generală
    Facultatea de Automatică şi CalculatoareŞtiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Calculatoare
    - Automatică şi informatică industrială
    Facultatea de Electronică şi TelecomunicaţiiElectronic - zi, 5 ani- Electronică aplicată
    - Comunicaţii
    - Microelectronică
    Ştiinţe aplicate - zi, 5 ani- Inginerie fizică
    Facultatea de EnergeticăEnergetic - zi, 5 ani- Centrale termoelectrice
    - Centrale nuclearo electrice
    - Electroenergetică
    - Centrale hidroelectrice
    - Energetică industrială
    Inginerie economică - zi, 5 ani- Inginerie economică în energetică şi electrotehnică
    Facultatea de Inginerie MecanicăMecanic - zi, 5 ani- Maşini şi echipamente termice
    - Maşini hidraulice şi pneumatice
    - Echipamente de proces
    - Mecanică fină
    Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor TehnologiceInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    - Maşini-unelte
    - Utilajul şi tehnologia sudării
    Inginerie economică - zi, 5 ani- Ingineria şi managementul sistemelor de producţie
    Mecatronică - zi, 5 ani- Roboţi industriali
    Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceMecanic - zi, 5 ani- Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)
    - Construcţii de maşini agricole
    Facultatea de TransporturiMecanic - zi, 5 ani- Autovehicule rutiere
    - Material rulant de cale ferată
    Ingineria transporturilor - zi, 5 ani- Tehnica transporturilor
    Electronic - zi, 5 ani- Telecomenzi şi electronică în transporturi
    Facultatea de AeronaveAeronave - zi, 5 ani- Construcţii aerospaţiale
    - Sisteme de propulsie (turbomotoare, rachete)
    - Echipamente şi instalaţii de bord
    Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorMetalurgie - zi, 5 ani- Ingineria proceselor siderurgice
    - Metalurgie neferoasă
    - Turnarea metalelor
    - Prelucrări plastice şi tratamente termice
    Facultatea de Chimie IndustrialăChimie - zi, 5 ani- Tehnologia substanţelor anorganice
    - Tehnologia substanţelor organice
    - Petrochimie şi carbochimie
    - Inginerie chimică
    - Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice
    - Tehnologia compuşilor macromoleculari
    - Inginerie biochimică
    Inginerie economică - zi, 5 ani- Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
    Departamentul de Ştiinţe InginereştiElectric - zi, 5 ani- Inginerie electrică şi calculatoare (în limbile engleză, franceză şi germană)
    Mecanic - zi, 5 ani- Mecanică şi inginerie mecanică (în limbile engleză, franceză şi germană)
    Chimie - zi, 5 ani- Inginerie chimică (în limbile engleză şi franceză)
    Inginerie economică - zi, 5 ani- Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (în limba germană)
    Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din BucureştiMecanic - zi, 3 ani- Tehnologia prelucrării metalelor
    - Tehnologii de mecanică fină
    - Automobile
    - Materiale şi defectoscopie
    Electromecanic - zi, 3 ani- Exploatare maşini şi utilaje
    - Trafic urban
    Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din BucureştiElectric - zi, 3 ani- Maşini şi aparate electrice
    Electronic - zi, 3 ani- Electronică
    - Comunicaţii şi exploatare poştală
    Energetic - zi, 3 ani- Termoenergetică
    - Hidroenergetică
    - Transportul şi distribuţia energiei electrice
    Chimie industrială - zi, 3 ani- Tehnologie chimică
    Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 3 ani- Tehnică de calcul
    2. 2S. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
    Facultatea de Construcţii Civile, industriale şi agricoleConstrucţii - zi, 5 ani- Construcţii civile, Industriale şi Agricole
    Inginerie economică - zi, 5 ani- Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii
    Facultatea de Căi Ferate, drumuri şi poduriConstrucţii - zi, 5 ani- Căi ferate, Drumuri şi Poduri
    Facultatea de HidrotehnicăConstrucţii - zi, 5 ani- Construcţii hidrotehnice
    - Inginerie sanitară şi protecţia mediului
    Facultatea de InstalaţiiInstalaţii - zi, 5 ani- Instalaţii pentru construcţii
    Facultatea de Utilaj TehnologicMecanic - zi, 5 ani- Utilaj tehnologic pentru construcţii
    Facultatea de GeodezieGeodezie - zi, 5 ani- Geodezie
    - Cadastru
    Departamentul de Inginerie CivilăConstrucţii - zi, 5 ani- Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)
    Instalaţii - zi, 5 ani- Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)
    Colegiul Universitar de Construcţii din BucureştiConstrucţii - zi, 3 ani- Tehnologia construcţiilor
    - Lucrări edilitare
    - Construcţii şi exploatarea lucrărilor hidrotehnice
    - Drumuri şi poduri
    - Căi ferate şi lucrări de artă
    - Organizarea şi economia construcţiilor
    Instalaţii - zi, 3 ani- Instalaţii
    Geodezie - zi, 3 ani- Topografie
    Mecanic - zi, 3 ani- Mecanizarea construcţiilor
    3. 3S. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din Bucureşti
    Facultatea de Arhitectură şi UrbanismArhitectură - zi, 6 ani- Arhitectură
    Colegiul Universitar de Arhitectură din BucureştiArhitectura - zi, 3 ani- Arhitectură clădirilor
    - Urbanism
    4. 4S. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
    Facultatea de AgriculturăAgricol - zi, 5 ani- Agricultură
    - Pedologie - Agrochimie
    Inginerie economică - zi, 5 ani- Ingineria şi gestiunea sistemelor agricole
    Facultatea de HorticulturăAgricol - zi, 5 ani- Horticultură
    Facultatea de ZootehnieZootehnie - zi, 5 ani- Zootehnie
    Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinară - zi, 6 ani- Medicină veterinară
    Facultatea de Îmbunătăţiri funciare şi Ingineria MediuluiConstrucţii - zi, 5 ani- Îmbunătăţiri Funciare şi dezvoltare rurală
    Colegiul Universitar Agricol din BucureştiAgricol - zi, 3 ani- Protecţia plantelor
    - Legumicultură - Floricultură
    Zootehnie - zi, 3 ani- Creşterea animalelor mici
    Medicină veterinară - zi, 3 ani- Igienă şi laborator veterinar
    Construcţii - zi, 3 ani- Amenajarea teritoriului agricol
    - Organizarea şi economia construcţiilor
    5. 5S. Universitatea din Bucureşti
    Facultatea de MatematicăMatematică - zi, 4 ani- Matematică
    - Matematică (în limba franceză)
    - Informatică
    - Matematică - Mecanică
    Matematică - seral, 5 ani- Informatică
    - Matematică - Mecanică
    Matematică - fără frecvenţă, 5 ani- Matematică
    Facultatea de FizicăFizică - zi, 4 ani- Fizică
    - Fizică (în limbile engleză şi franceză)
    Fizică - zi, 5 ani- Fizică tehnologică
    Facultatea de ChimieChimie - zi, 4 ani- Chimie
    - Chimie-Fizică
    - Biochimie tehnologică
    - Chimie (în limba franceză)
    Facultatea de BiologieBiologie - zi, 4 ani- Biologie
    - Biochimie
    Facultatea de GeografieGeografie - zi, 4 ani- Geografie
    Geografie - fără frecvenţă, 5 ani- Geografie
    Facultatea de Geologie şi GeofizicăGeologie - zi, 4 ani- Geologie
    Geologie - zi, 5 ani- Geologie tehnică
    - Geofizică
    Facultatea de IstorieIstorie - zi, 4 ani- Istorie
    Istorie - fără frecvenţă, 5 ani- Istorie
    Facultatea de FilozofieFilozofie - zi, 4 ani- Filozofie
    Facultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie şi Asistenţă SocialăSociopsihopedagogie - zi, 4 ani- Pedagogie
    - Psihologie
    - Sociologie
    - Psihopedagogie specială
    Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele ComunicăriiJurnalistică - zi, 4 ani- Jurnalistică
    Jurnalistică - seral, 5 ani- Jurnalistică
    Facultatea de DreptŞtiinţe juridice - zi, 4 ani- Drept
    Ştiinţe juridice - fără frecvenţă, 5 ani- Drept
    Facultatea de LitereFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    - Bibliologie şi ştiinţa informării
    Filologie - fără frecvenţă, 5 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Facultatea de LimbiFilologie - zi, 4 ani- O limbă şi literatură străină (Limba şi Literaturi Străine străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină(Limba străină B)
    - Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)
    Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologie - zi, 4 ani- Teologie ortodoxă pastorală
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere)
    Teologie - fără frecvenţă, 5 ani- Teologie ortodoxă pastorală
    Colegiul Universitar de Informatică şi Cartografie din Bucureştiinformatică - zi, 3 ani- Tehnologie Informatică
    Geografie - zi, 3 ani- Cartografie
    Colegiul Universitar de Administraţie şi Secretariat din BucureştiBiblioteconomie - zi, 3 ani- Biblioteconomie - Arhivistică
    6. 6S. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
    Facultatea de MedicinăMedicină - zi, 6 ani- Medicină generală
    - Medicină generală (militară)
    Facultatea de StomatologieMedicină - zi, 6 ani- Stomatologie
    - Stomatologie (militară)
    Facultatea de FarmacieFarmacie - zi, 5 ani- Farmacie
    - Farmacie (militară)
    Colegiul Universitar Medical din BucureştiStomatologie - zi, 3 ani- Tehnică dentară
    7. 7S. Academia de Studii Economice din Bucureşti
    Facultatea de ManagementEconomic - modulul Management - zi, 4 ani- Managementul firmei
    Economic - modulul Management- seral, 5 ani- Managementul firmei
    Economic - modulul Management - fără frecvenţă, 5 ani- Managementul firmei
    Facultatea de Economie GeneralăEconomic - modulul Economie generală - zi, 4 ani- Economie - Pedagogie
    Facultatea de Economia şi gestiunea producţiei Agricole şi AlimentareEconomic - modulul Economia mediului şi Producţiei agroalimentare - zi, 4 ani- Economia şi Gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - fără frecvenţă, 5 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de ValoriEconomic - modulul Finanţe şi bănci - zi, 4 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - seral, 5 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - fără frecvenţă, 5 ani- Finanţe şi asigurări
    Facultatea de Gestiune şi ContabilitateEconomic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - zi, 4 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    - Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderii
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - seral, 5 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    - Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderii
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - fără frecvenţă, 5 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    - Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderii
    Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică economicăEconomic - modulul Cibernetică, statistică şi informatică economică - zi, 4, 5 ani- Cibernetică şi previziune Economică
    - Statistică social-economică
    - Informatică economică
    Economic - modulul Cibernetică, statistică şi Informatică economică - seral, 5,5 ani- informatică economică
    Economic - modulul Cibernetică, statistică şi informatică economică - fără frecvenţă, 5, 5 ani- Cibernetică şi previziune economică
    - Statistică social-economică
    - Informatică economică
    Facultatea de ComerţEconomic - modulul Comerţ-Marketing - zi, 4 ani- Marketing
    - Merceologie
    - Turism şi servicii
    - Comerţ
    Economic - modulul Comerţ-Marketing - seral, 5 ani- Marketing
    - Merceologie
    - Turism şi servicii
    - Comerţ
    Economic - modulul- Marketing
    Comerţ-Marketing - fără frecvenţă, 5 ani- Comerţ
    - Turism şi servicii
    Facultatea de Relaţii Economice internaţionaleEconomic - modulul- Tranzacţii Internaţionale
    Relaţii economice internaţionale - zi, 4 ani
    Economic - modulul- Tranzacţii internaţionale
    Relaţii economice internaţionale - seral, 5 ani
    Economic - modulul- Tranzacţii internaţionale
    Relaţii economice internaţionale - fără frecvenţă, 5 ani
    Facultatea de Studii Economice în Limbi StrăineEconomic - modulul Gestiune economică - zi, 4 ani- Gestiunea afacerilor (în limbile engleză, franceză şi germană)
    - Economia întreprinderii (în limbile engleză şi franceză)
    Colegiul Universitar Economic din BucureştiEconomic - modulul Management - zi, 3 ani- Organizarea producţiei şi a muncii
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - zi, 3 ani- contabilitate şi gestiune financiară
    Economic - modulul Cibernetică, statistică şi informatică economică - zi, 3 ani- Prelucrarea electronică a informaţiei economice
    Economic - modulul Comerţ-Marketing - zi, 3 ani- Conducerea unităţilor comerciale şi de turism
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - zi, 3 ani- Managementul producţiei agricole şi alimentare
    Economic - modulul Relaţii economice internaţionale - zi, 3 ani- Comerţ exterior
    8. 8S. Academia de Muzică din Bucureşti
    Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzică - zi, 5 ani- Interpretare instrumentală; Profesor de instrument
    - Canto; Profesor de canto
    - Regie de teatru muzical
    Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie MuzicalăMuzică - zi, 5 ani- Compoziţie; Profesor de instrument şi Profesor de muzică
    - Muzicologie; Profesor de instrument şi Profesor de muzică
    - Dirijat de orchestră; Profesor de instrument şi Profesor de muzică
    - Dirijat de cor academic; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    - Pedagogie muzicală; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    9. 9S. Academia de Artă din Bucureşti
    Facultatea de Arte PlasticeArte plastice şi decorative - zi, 5 ani- Pictură
    - Sculptură
    - Grafică
    Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte plastice şi decorative - zi, 5 ani- Arte textile (tapiserie-contexturi, modă-imprimeuri)
    - Ceramică - Sticlă - Metal
    - Scenografie
    - Design
    - Artă murală
    Facultatea de Istoria şi Teoria ArteiArte plastice şi decorative - zi, 5 ani- Conservarea şi restaurarea operei de artă
    - Pedagogia artei (Profesor de desen)
    Arte plastice şi decorative - zi, 4 ani- Istoria şi teoria artei
    10. 10S. Academia de Teatru şi Film din Bucureşti
    Facultatea de TeatruArtă teatrală - zi, 4 ani- Actorie
    - Teatrologie
    Artă teatrală - zi, 5 ani- Regie teatru
    Facultatea de FilmArtă cinematografică şi televiziune - zi, 4 ani- Regie de film şi televiziune
    - Imagine de film şi televiziune
    11. 11S. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
    Facultatea de EducaţieEducaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie fizică şi sport
    Fizică şi Sport- Kinetoterapie
    Facultatea Militară de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie Fizică militară şi Sport
    Educaţie fizică şi sport - fără frecvenţă, 5 ani- Educaţie fizică militară şi sport
    Colegiul Universitar de Educaţie fizică şi sport din BucureştiEducaţie Fizică şi Sport - zi, 3 ani- Măiestrie sportivă (antrenori)
    12. 15S. Universitatea din Bacău
    Facultatea de Litere şi ŞtiinţeFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi
    literatură străină (engleză, franceză)
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura franceză
    Biologie - zi, 4 ani- Biologie
    Matematică - zi, 4 ani- Matematică-fizică
    Educaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie fizică şi sport
    Educaţie fizică şi sport - fără frecvenţă, 5 ani- Educaţie fizică şi sport
    Facultatea de InginerieInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    13. 16S. Universitatea din Baia Mare
    Facultatea de InginerieElectromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Metalurgie - zi, 5 ani- Metalurgie neferoasă
    Facultatea de MineMine - zi, 5 ani- Exploatări miniere subterane
    - Prepararea substanţelor minerale utile
    Facultate de Litere şi ŞtiinţeFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză) sau Etnologie
    Biologie - zi, 4 ani- Biologie-Chimie
    Matematică - zi, 4 ani- Matematică-Fizică
    14. 17S. Universitatea "Transilvania" din Braşov
    Facultatea de MecanicăMecanic - zi, 5 ani- Autovehicule rutiere
    - Mecanică fină
    - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)
    Facultatea de Inginerie TehnologicăInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    - Maşini-unelte
    Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorMecanic - zi, 5 ani- Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald
    Inginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani Metalurgie - zi, 5 ani- Utilajul şi tehnologia sudării
    - Turnarea metalelor
    - Prelucrări plastice şi tratamente termice
    Facultatea de ElectrotehnicăElectric - zi, 5 ani- Electrotehnică generală
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Facultatea de Silvicultură şi Exploatări ForestiereForestier - zi, 5 ani- Silvicultură
    - Exploatări forestiere
    Construcţii - zi, 5 ani- Construcţii civile, industriale şi agricole
    Facultatea de Industria LemnuluiForestier - zi, 5 ani- Proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn
    - Prelucrarea lemnului
    Facultatea de ŞtiinţeMatematică - zi, 4 ani- Matematică-Fizică
    - Matematică
    - Informatică
    Fizică - zi, 4 ani- Fizică-Chimie
    Facultatea de MuzicăMuzică - zi, 5 ani- Pedagogie muzicală; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    Colegiul Universitar Tehnic din BraşovMecanic - zi, 3 ani- Automobile
    - Tehnologii de mecanică fină
    - Tehnologia prelucrării metalelor
    - Materiale şi defectoscopie
    Electromecanic - zi, 3 ani- Exploatare maşini şi utilaje
    Colegiul Universitar Forestier, Economic şi de Informatică din BraşovForestier - zi, 3 ani- Tehnica culturilor silvice
    - Tehnologia exploatărilor forestiere
    - Tehnologia prelucrării lemnului
    Informatică - zi, 3 ani- Tehnologie informatică
    15. 18S. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
    Facultatea de Construcţii de maşiniInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de Maşini
    - Maşini-unelte
    Facultatea de MecanicăMecanic - zi, 5 ani- Mecanică fină
    - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)
    Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorMateriale - zi, 5 ani- Ingineria şi managementul procesării
    materialelor
    Mecanic - zi, 5 ani- Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi
      utilajelor
    Facultatea de ConstrucţiiConstrucţii - zi, 5 ani- Construcţii civile, industriale şi agricole
    - Căi ferate, drumuri şi poduri
    Instalaţii - zi, 5 ani- Instalaţii pentru construcţii
    Arhitectură - zi, 6 ani- Arhitectură
    Facultatea de ElectrotehnicăElectric - zi, 5 ani- Electrotehnică generală
    - Electrotehnică generală (cu predare în limba germană)
    - Acţionări electrice
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Facultatea de Electronică şi TelecomunicaţiiElectronic - zi, 5 ani- Electronică aplicată
    - Comunicaţii
    Facultatea de Automatică şi CalculatoareŞtiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Automatică şi informatică industrială
    - Calculatoare
    - Automatică şi informatică industrială (cu predare în limba engleză)
    - Calculatoare (cu predare în limba engleză)
    Colegiul Universitar Tehnic din Cluj-NapocaElectromecanic - zi, 3 ani- Exploatare maşini şi utilaje
    Electronic - zi, 3 ani- Comunicaţii şi exploatare poştală
    - Electronică
    Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 3 ani- Tehnică de calcul
    Colegiul Universitar de Construcţii din Cluj-NapocaConstrucţii - zi, 3 ani- Tehnologia construcţiilor
    - Drumuri şi poduri
    - Căi ferate şi lucrări de artă
    - Organizarea şi economia construcţiilor
    Instalaţii - zi, 3 ani- Instalaţii
    16. 19S. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
    Facultatea de AgriculturăAgricol - zi, 5 ani- Agricultură
    Facultatea de HorticulturăAgricol - zi, 5 ani- Horticultură
    Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiZootehnie - zi, 5 ani- Zootehnie
    Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinară - zi, 6 ani- Medicină veterinară
    Colegiul Universitar Agricol din Cluj-NapocaAgricol - zi, 3 ani- Legumicultură-Floricultură
    - Viticultură-Pomicultură
    Medicină veterinară - zi, 3 ani- Tehnică veterinară
    Zootehnie - zi, 3 ani- Creşterea animalelor, controlul şi valorificarea producţiilor
    17. 20S. Universitatea "Babeş-Bolyai " din Cluj-Napoca
    Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematică - zi, 4 ani- Matematică
    - Informatică
    Matematică - fără frecvenţă, 5 ani- Matematică
    Facultatea de FizicăFizică - zi, 4 ani- Fizică
    Matematică - zi, 4 ani- Matematică-Fizică
    Facultatea de Chimie şi Inginerie ChimicăChimie - zi, 4 ani- Chimie-Fizică
    - Chimie
    - Chimie (în limba engleză)
    Chimie - zi, 5 ani- Tehnologia substanţelor organice
    - Tehnologia substanţelor anorganice
    - Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice
    Facultatea de Biologie şi GeologieBiologie - zi, 4 ani- Biologie
    - Biologie-Chimie
    Geologie - zi, 5 ani- Geologie tehnică
    Geologie - zi, 4 ani- Geologie-Geografie
    Facultatea de GeografieGeografie - zi, 4 ani- Geografie
    Facultatea de DreptŞtiinţe juridice - zi, 4 ani- Drept
    Ştiinţe juridice - fără frecvenţă, 5 ani- Drept
    Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie Fizică şi Sport
    Educaţie fizică şi sport - fără frecvenţă, 5 ani- Educaţie fizică şi sport
    Facultatea de Ştiinţe EconomiceEconomic - modulul Management - zi, 4 ani- Managementul firmei
    Economic-modulul Management - fără frecvenţă, 5 ani- Managementul firmei
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - zi, 4 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - fără frecvenţă, 5 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - zi, 4 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - fără frecvenţă, 5 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - zi, 4 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - fără frecvenţă, 5 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Facultatea de Istorie şi FilozofieIstorie - zi, 4 ani- Istorie
    Filozofie - zi, 4 ani- Filozofie
    Sociopsihopedagogie - zi, 4 ani- Sociologie
    - Psihologie
    - Pedagogie - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară
    - Psihopedagogie specială
    Facultatea de LitereFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B) sau Etnologie
    - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    - Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B) sau Etnologie maghiară
    - Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)
    Facultatea de TeologieTeologie - zi, 4 ani- Teologie ortodoxă pastorală ortodoxă
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere)
    Teologie - fără frecvenţă, 5 ani- Teologie ortodoxă pastorală
    Colegiul Universitar Economic, de Geografie, Geologie şi Informatică din Cluj-NapocaGeografie - zi, 3 ani- Cartografie
    informatică - zi, 3 ani- Tehnologie Informatică
         
    18. 21S. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
    Facultatea de MedicinăMedicină - zi, 6 ani- Medicină generală
    Facultatea de StomatologieMedicină - zi, 6 ani- Stomatologie
    Facultatea de FarmacieFarmacie - zi, 5 ani- Farmacie
    Colegiul Universitar Medical din Cluj-NapocaStomatologie - zi, 3 ani- Tehnică dentară
    19. 22S. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
    Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzică - zi, 5 ani- Interpretare instrumentală; Profesor de instrument
    - Canto; Profesor de canto
    Facultatea Teoretică Profesor de Muzicămuzică - zi, 5 ani- Compoziţie; Profesor de instrument şi
    - Muzicologie; Profesor de instrument şi Profesor de muzică
    - Dirijat de orchestră; Profesor de instrument
    şi Profesor de muzică
    - Dirijat de cor academic; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    - Pedagogie muzicală; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    20. 23S. Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-Napoca
    Facultatea de Arte PlasticeArte plastice şi decorative - zi, 5 ani- Pictură
    - Sculptură
    - Grafică
    - Pedagogia artei (Profesor de desen)
    Facultatea de Arte decorative şi DesignArte plastice şi Decorative - zi, 5 ani- Arte textile (tapiserie - contexturi; modă - imprimeuri)
    - Ceramică - Sticlă - Metal
    - Design
    21.24S. Universitatea "Ovidius" din Constanţa
    Facultatea de Litere şi TeologieFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Facultatea de Istorie şi Ştiinţe AdministrativeIstorie - zi, 4 ani- Istorie
    Facultatea de Ştiinţele NaturiiFizică - zi, 4 ani- Fizică-Chimie
    Biologie - zi, 4 ani- Biologie
    Educaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie fizică şi sport
    Facultatea de MatematicăMatematică - zi, 4 ani- Matematică-Fizică
    Facultatea de InginerieChimie - zi, 5 ani- Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie
    Construcţii - zi, 5 ani- Construcţii hidrotehnice
    - Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
    Inginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Utilajul şi tehnologia sudării
    22. 25S. Institutul de Marină Civilă din Constanţa
    Facultatea de Navigaţie şi transport NavalNavigaţie - zi, 5 ani- Navigaţie şi Transport maritim
    Facultatea de Electromecanică NavalăElectromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Electric - zi, 5 ani- Electrotehnică generală
    Colegiul UniversitarNavigaţie - zi, 3 ani- Navigaţie şi transport fluvial
    de Navigaţie Fluvială din ConstanţaElectromecanic - zi, 3 ani- Electromecanică fluvială
    23. 26S. Universitatea din Craiova
    Facultatea de ŞtiinţeFizică - zi, 4 ani- Fizică
    Chimie - zi, 4 ani- Chimie
    Facultatea de Matematică-InformaticăMatematică - zi, 4 ani- Matematică
    - Informatică
    Facultatea de Litere şi IstorieFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Istorie - zi, 4 ani- Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Filologie - fără frecvenţă, 5 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină(Limba străină B)
    Facultatea de Ştiinţe EconomiceEconomic - modulul- Managementul firmei
    Management - zi, 4 ani  
    Economic-modulul Management - fără frecvenţă, 5 ani- Managementul firmei
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - zi, 4 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - zi, 4 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - fără frecvenţă, 5 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - zi, 4 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - fără frecvenţă, 5 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Facultatea de MedicinăMedicină - zi, 6 ani- Medicină generală
    Facultatea de MecanicăInginerie Managerială şi Tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    - Maşini-unelte
    Facultatea de ElectrotehnicăMecanic - zi, 5 ani- Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)
    Electric - zi, 5 ani- Construcţii electrotehnice
    - Electrotehnică generală
    - Acţionări electrice
    - Electrotehnică generală (în limba franceză)
    Energetic - zi, 5 ani- Centrale termoelectrice
    Facultatea de Electromecanică Facultatea de Automatică, Calculatoare şi ElectronicăElectromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Automatică şi informatică industrială
    - Calculatoare
    - Calculatoare (în limba engleză)
    Facultatea de HorticulturăAgricol - zi, 5 ani- Horticultură
    Biologie - zi, 4 ani- Biologie - Ştiinţe agricole
    Facultatea de Agricultură Colegiul Universitar Tehnic, Economic, de Informatică şi Administraţie din CraiovaAgricol - zi, 5 ani- Agricultură
    Electric - zi, 3 ani- Maşini şi aparate electrice
    Electromecanic - zi, 3 ani Economic - modulul- Exploatare maşini şi utilaje
    - Contabilitate şi gestiune financiară
    Gestiune, contabilitate şi control financiar - zi, 3 ani  
    Informatică - zi, 3 ani- Tehnologie informatică
    24. 27S. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
    Facultatea de MecanicăInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    - Maşini-unelte
    - Utilajul şi tehnologia sudării
      Mecanic - zi, 5 ani- Maşini şi echipamente termice
    Facultatea de Nave şi inginerie ElectricăConstrucţii şi echipamente navale - zi, 5 ani- Nave şi Inginerie oceanică
    - Instalaţii şi echipamente navale
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa MaterialelorMetalurgie - zi, 5 ani- Ingineria proceselor siderurgice
    - Turnarea metalelor
    - Prelucrări plastice şi tratamente termice
    Facultatea de Inginerie din BrăilaMecanic - zi, 5 ani- Maşini şi utilaje pentru construcţii
    Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi PescuitTehnologia produselor alimentare - zi, 5 ani- Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare
    - Pescuit şi acvacultură
    Facultatea de Litere şi ŞtiinţeFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, rusă)
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (franceză, rusă)
    - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, rusă)
    Matematică - zi, 4 ani- Matematică-Fizică
    Fizică - zi, 4 ani- Fizică-Chimie
    Educaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie fizică şi sport
    Educaţie fizică şi sport - fără frecvenţă, 5 ani- Educaţie fizică şi sport
    Colegiul Universitar Tehnic din GalaţiNave şi echipamente navale - zi, 3 ani- Construcţii şi montaje nave
    Electromecanic - zi, 3 ani- Exploatare maşini şi utilaje
    Tehnologia produselor alimentare - zi, 3 ani- Tehnologii alimentare
    Metalurgie - zi, 3 ani- Controlul proceselor metalurgice
    25. 28S. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
    Facultatea de Chimie IndustrialăChimie - zi, 5 ani- Tehnologia substanţelor anorganice
    - Tehnologia substanţelor organice
    - Tehnologia compuşilor macromoleculari
    - Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre
    Facultatea de Construcţii şi ArhitecturăConstrucţii - zi, 5 ani- Construcţii civile, industriale şi agricole
    - Căi ferate, drumuri şi poduri
    - Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)
    Instalaţii - zi, 5 ani- Instalaţii pentru construcţii
    Arhitectură - zi, 6 ani- Arhitectură
    Facultatea de Automatică şi CalculatoareŞtiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Automatică şi informatică industrială
    - Calculatoare
    Facultatea de Electronică şi TelecomunicaţiiElectronic - zi, 5 ani- Electronică aplicată
    - Comunicaţii
    Facultatea de ElectrotehnicăElectric - zi, 5 ani- Electrotehnică generală
    Energetic - zi, 5 ani- Electroenergetică
    - Energetică industrială
    Facultatea de HidrotehnicăConstrucţii - zi, 5 ani- Construcţii hidrotehnice
    - Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
    - Inginerie sanitară şi protecţia mediului
    Facultatea de MecanicăMecanic - zi, 5 ani- Maşini şi echipamente termice
    - Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)
    - Utilaj tehnologic
    Facultatea de Construcţii de maşiniInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de Maşini
    - Maşini-unelte
    Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria MaterialelorMetalurgie - zi, 5 ani- Turnarea metalelor
    - Prelucrări plastice şi tratamente termice
    Facultatea de Textile-PielărieTextile-Pielărie - zi, 5 ani- Filatură - Ţesătorie
    - Tricotaje - Confecţii textile
    - Confecţii din piele şi înlocuitori
    Chimie - zi, 5 ani- Finisare chimică textilă
    - Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele
    Inginerie economică - zi, 5 ani- Inginerie economică în industria de
    textile-pielărie
    Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din IaşiElectromecanic - zi, 3 ani- Exploatare maşini şi utilaje
    Electric - zi, 3 ani- Maşini şi aparate electrice
    Electronic - zi, 3 ani- Electronică
    Mecanic - zi, 3 ani- Materiale şi defectoscopie
    Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 3 ani- Tehnică de calcul
    Energetic - zi, 3 ani- Transportul şi distribuţia energiei electrice
    Metalurgie - zi, 3 ani- Controlul proceselor metalurgice
    Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din IaşiConstrucţii - zi, 3 ani- Tehnologia construcţiilor
    - Lucrări edilitare
    - Organizarea şi economia construcţiilor
    Chimie industrială - zi, 3 ani- Tehnologie chimică
    Textile-Pielărie - zi, 3 ani- Tehnologia tricoturilor
    - Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi
    - Tehnologia firelor şi ţesăturilor
     
    26. 29S. Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
    Facultatea de AgriculturăAgricol - zi, 5 ani- Agricultură
    Facultatea de HorticulturăAgricol - zi, 5 ani- Horticultură
    Facultatea de ZootehnieZootehnie - zi, 5 ani- Zootehnie
    Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinară - zi, 6 ani- Medicină veterinară
    Colegiul Universitar Agricol din IaşiAgricol - zi, 3 ani- Viticultură - Pomicultură
    Zootehnie - zi, 3 ani- Creşterea animalelor mici
    Medicină veterinară - zi, 3 ani- Igienă şi laborator veterinar
    27. 30S. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
    Facultatea de MatematicăMatematică - zi, 4 ani- Matematică
    Matematică - fără frecvenţă, 5 ani- Matematică
    Facultatea de InformaticăMatematică - zi, 4 ani- Informatică
    Facultatea de FizicăFizică - zi, 4 ani- Fizică
    Facultatea de BiologieBiologie - zi, 4 ani- Biologie
    Facultatea de Geografie şi GeologieGeografie - zi, 4 ani- Geografie
    - Geografie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Geologie - zi, 5 ani- Geologie tehnică
    - Geochimie
    Facultatea de DreptŞtiinţe juridice - zi, 4 ani- Drept
    Ştiinţe juridice - fără frecvenţă, 5 ani- Drept
    Facultatea de FilozofieFilozofie - zi, 4 ani- Filozofie
    Sociopsihopedagogie - zi, 4 ani- Pedagogie
    - Psihologie
    - Sociologie - Politologie
    Facultatea de Educaţie Fizică şi sportEducaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie fizică şi Sport
      Educaţie fizică şi sport - fără frecvenţă, 5 ani- Educaţie fizică şi sport
    Facultatea de IstorieIstorie - zi, 4 ani- Istorie
    - Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Facultatea de LitereFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Filologie - fără frecvenţă, 5 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Facultatea de Ştiinţe EconomiceEconomic - modulul- Managementul firmei
    Management - zi, 4 ani
    Economic - modulul Management - fără frecvenţă, 5 ani- Managementul firmei
    Economic - modulul Economie generală - zi, 4 ani- Economie - Pedagogie
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - zi, 4 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - fără frecvenţă, 5 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - zi, 4 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - fără frecvenţă, 5 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - zi, 4 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - fără frecvenţă, 5 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Facultatea de ChimieChimie - zi, 4 ani- Chimie
    - Chimie-Fizică
    Facultatea de TeologieTeologie - zi, 4 ani- Teologie ortodoxă pastorală
    - Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)
    Teologie - fără frecvenţă, 5 ani- Teologie ortodoxă pastorală
    Colegiul Universitar Economic din IaşiEconomic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - zi, 3 ani- contabilitate şi gestiune financiară
    Colegiul Universitar de Informatică şi Administraţie din Iaşiinformatică - zi, 3 ani Educaţie fizică şi sport - zi, 3 ani- Tehnologie Informatică
    - Măiestrie sportivă (antrenori)
    28. 31S . Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
    Facultatea de MedicinăMedicină - zi, 6 ani- Medicină generală
    Facultatea de StomatologieMedicină - zi, 6 ani- Stomatologie
    Facultatea de FarmacieFarmacie - zi, 5 ani- Farmacie
    Colegiul Universitar Medical din IaşiStomatologie - zi, 3 ani- Tehnică dentară
    29. 32S. Academia de Arte "George Enescu" din Iaşi
    Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzică - zi, 5 ani- Interpretare instrumentală; Profesor de instrument
    - Canto; Profesor de canto
    Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi TeatruMuzică - zi, 5 ani- Compoziţie; Profesor de instrument şi Profesor de muzică
    - Muzicologie; Profesor de instrument şi Profesor de muzică
    - Dirijat de cor academic; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    - Pedagogie muzicală; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    Facultatea de Arte Plastice decorative şi DesignArte plastice şi Decorative - zi, 5 ani- Pictură
    - Sculptură
    - Grafică
    - Pedagogia artei (Profesor de desen)
    30. 33S. Universitatea din Oradea
    Facultatea de Ştiinţe SocioumaneFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, rusă)
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura rusă
    Istorie - zi, 4 ani- Istorie-Geografie
    Educaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie fizică şi sport
    Facultatea de ŞtiinţeMatematică - zi, 4 ani- Matematică-Fizică
    Facultatea de Inginerie managerială şi TehnologicăInginerie Managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    Facultatea de Electrotehnică şi informaticăŞtiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Automatică şi Informatică industrială
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    31. 34S. Universitatea din Petroşani
    Facultatea de MineMine - zi, 5 ani- Exploatări miniere subterane
    - Exploatări miniere la zi
    - Topografie minieră
    - Prepararea substanţelor minerale utile
    Facultatea de Maşini şi instalaţii ElectromecaniceMecanic - zi, 5 ani- Maşini şi Instalaţii miniere
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Automatică şi informatică industrială
    Colegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din PetroşaniElectromecanic - zi, 3 ani- Exploatare maşini şi utilaje
    32. 35S. Universitatea din Piteşti
    Facultatea de ŞtiinţeFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura engleză
    - Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
    Matematică - zi, 4 ani- Matematică
    Chimie - zi, 4 ani- Chimie-fizică
    Biologie - zi, 4 ani- Biologie
    Educaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie fizică şi sport
     
    Facultatea de InginerieMecanic - zi, 5 ani- Autovehicule rutiere
    Inginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    Electronic - zi, 5 ani- Electronică aplicată
    Colegiul Universitar Tehnic din PiteştiMecanic - zi, 3 ani- Tehnologia prelucrării metalelor
    - Automobile
      Electronic - zi, 3 ani- Electronică
    33. 36S. Universitatea "Petrol-Gaze " din Ploieşti
    Facultatea de Forajul Sondelor şi exploatarea ZăcămintelorPetrol - zi, 5 ani- Forajul sondelor şi Exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze
    Geologie - zi, 5 ani- Geologie petrolieră
    Facultatea de Inginerie Mecanică şi ElectricăMecanic - zi, 5 ani- Utilaj tehnologic petrolier
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Facultatea de Tehnologia petrolului şi PetrochimieChimie - zi, 5 ani- Tehnologia prelucrării Petrolului şi petrochimie
    Colegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din PloieştiPetrol - zi, 3 ani- Foraj-extracţie
    Chimie industrială - zi, 3 ani- Tehnologie chimică
    Electromecanic - zi, 3 ani- Exploatarea utilajului petrolier şi petrochimic
    34. 37S. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa
    Facultatea de InginerieInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    - Utilajul şi tehnologia sudurii
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    35. 38S. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
    Facultatea de Litere, Istorie şi JurnalisticăFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)
    - Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (germană, franceză)
    - Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană)
      Istorie - zi, 4 ani- Istorie
    - Istorie (în limba germană)
    Facultatea de InginerieMecanic - zi, 5 ani- Utilaj tehnologic
    Inginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Maşini-unelte
    - Tehnologia construcţiilor de maşini
    Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Calculatoare
    Electromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna"Teologie - zi, 4 ani- Teologie ortodoxă pastorală
    - Teologie ortodoxă - Litere - Limba şi literatura română şi O limbă şi literatură străină (engleza, franceza, germana - la alegere)
    Teologie - fără frecvenţă, 5 ani- Teologie ortodoxă pastorală
    Colegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Biblioteconomie din SibiuMecanic - zi, 3 ani- Tehnologia prelucrării metalelor
    36. 39S. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
    Facultatea de Inginerie MecanicăInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    - Maşini-unelte
    Mecanic - zi, 5 ani- Utilaj tehnologic
    Facultatea de Inginerie ElectricăŞtiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Calculatoare
    Energetică - zi, 5 ani- Energetică industrială
    Facultatea de Silvicultură Facultatea de Litere şi ŞtiinţeForestier - zi, 5 ani- Silvicultură
    Filologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (franceză, germană)
    - Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română sau limba şi literatura germană
    Istorie - zi, 4 ani- Istorie - Geografie
    37. 42S. Universitatea din Târgu Mureş
    Facultatea de InginerieInginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Automatică şi informatică industrială
    3 8. 43S. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
    Facultatea de MedicinăMedicină - zi, 6 ani- Medicină generală
    - Medicină generală (militară)
    Facultatea de StomatologieMedicină - zi, 6 ani- Stomatologie
    Facultatea de FarmacieFarmacie - zi, 5 ani- Farmacie
    Colegiul Universitar Medical din Târgu MureşStomatologie - zi, 3 ani- Tehnică dentară
    39. 44S. Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureş
    Facultatea de TeatruArtă teatrală - zi, 4 ani- Actorie (în limba română)
    - Actorie (în limba maghiară)
    40. 45S. Universitatea "Politehnica " din Timişoara
    Facultatea de ConstrucţiiConstrucţii - zi, 5 ani- Construcţii civile, industriale şi agricole
    - Căi ferate, drumuri şi poduri
    - Inginerie civilă (în limbile engleză şi germană)
    Instalaţii - zi, 5 ani- Instalaţii pentru construcţii
    Arhitectură - zi, 6 ani- Arhitectură
    Facultatea de HidrotehnicăConstrucţii - zi, 5 ani- Construcţii hidrotehnice
    - Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
    - Inginerie sanitară şi protecţia mediului
    Facultatea de Automatică şi CalculatoareŞtiinţa sistemelor şi a calculatoarelor - zi, 5 ani- Automatică şi informatică industrială
    - Calculatoare
    Facultatea de ElectrotehnicăElectric - zi, 5 ani- Electrotehnică generală
    Energetic - zi, 5 ani- Electroenergetică
    - Energetică industrială
    Facultatea de Electronică şi TelecomunicaţiiElectronic - zi, 5 ani- Electronică aplicată
    - Comunicaţii
    Facultatea de MecanicăMecanic - zi, 5 ani- Echipamente de proces
    - Mecanică fină
    - Maşini şi echipamente termice
    - Material rulant de cale ferată
    - Maşini hidraulice şi pneumatice
    Inginerie managerială şi tehnologică - zi, 5 ani- Tehnologia construcţiilor de maşini
    - Utilajul şi tehnologia sudării
    Facultatea de Utilaj pentru Agricultură şi Circulaţie RutierăMecanic - zi, 5 ani- Mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole)
    Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria MediuluiChimie - zi, 5 ani- Tehnologia substanţelor anorganice
    - Tehnologia substanţelor organice
    - Tehnologia compuşilor macromoleculari
    - Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice
    Facultatea de Inginerie din HunedoaraElectromecanic - zi, 5 ani- Electromecanică
    Metalurgie - zi, 5 ani- Prelucrări plastice şi tratamente termice
    - Turnarea metalelor
    - Ingineria proceselor siderurgice
    Colegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie din TimişoaraConstrucţii - zi, 3 ani- Organizarea şi economia construcţiilor
    - Tehnologia construcţiilor
    Mecanic - zi, 3 ani- Tehnologia prelucrării metalelor
    - Tehnologii de mecanică fină
    Electronic - zi, 3 ani- Electronică
    - Comunicări şi exploatare poştală
    41. 46S. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
    Facultatea de AgriculturăAgricol - zi, 5 ani- Agricultură
    Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
    Zootehnie - zi, 5 ani- Zootehnie
    Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinară - zi, 6 ani- Medicină veterinară
    Colegiul Universitar Agricol din TimişoaraMedicină veterinară - zi, 3 ani- Igienă şi laborator veterinar
    42. 47S. Universitatea de Vest din Timişoara
    Facultatea de MatematicăMatematică - zi, 4 ani- Matematică
    - Informatică
    - Matematică-Fizică
    Matematică - fără frecvenţă, 5 ani- Matematică
    Facultatea de FizicăFizică - zi, 4 ani- Fizică
    - Fizică-Chimie
    Facultatea de Litere, Filozofie şi IstorieFilologie - zi, 4 ani- Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    - O limbă şi literatură străină (Limba străină A) - Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Istorie - zi, 4 ani- Istorie
    - Istorie - O limbă şi literatură străină (Limba străină B)
    Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sport - zi, 4 ani- Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociopsihopedagogie şi DreptEconomic - modulul- Managementul firmei
    Management - zi, 4 ani
    Economic-modulul Management - fără frecvenţă, 5 ani- Managementul firmei
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - zi, 4 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Economia mediului şi producţiei agroalimentare - fără frecvenţă, 5 ani- Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare
    Economic - modulul Finanţe şi bănci - zi, 4 ani- Finanţe şi asigurări
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - zi, 4 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Economic - modulul Gestiune, Contabilitate şi control financiar - fără frecvenţă, 5 ani- contabilitate şi informatică de gestiune
    Facultatea de Chimie şi BiologieChimie - zi, 4 ani- Chimie
    Biologie - zi, 4 ani- Biologie
    Geografie - zi, 4 ani- Geografie
    Facultatea de ArteMuzică - zi, 5 ani- Pedagogie muzicală; Profesor de muzică şi Profesor de instrument
    Arte plastice şi decorative, - zi, 5 ani- Pedagogia artei (Profesor de desen)
    43. 48S. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara
    Facultatea de MedicinăMedicină - zi, 6 ani- Medicină generală
    Facultatea de StomatologieMedicină - zi, 6 ani- Stomatologie
    Colegiul Universitar Medical din TimişoaraStomatologie - zi, 3 ani- Tehnică dentară

  -------