HOTĂRÂRE nr. 567 din 5 iunie 2002
privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 27 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (4) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 şi 31 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Prezenta hotărâre se aplică unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate în ţara sau importate, destinate pieţei interne.
  (2) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament electric de joasa tensiune se înţelege orice aparat sau echipament proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V până la 1.000 V în curent alternativ şi între 75 V până la 1.500 V în curent continuu.
  (3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri echipamentele electrice şi fenomenele fizice prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), construite în concordanta cu bunele practici inginereşti în materie de securitate, pot fi introduse pe piaţa sau utilizate numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice, precum şi a bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate, utilizate şi întreţinute conform destinaţiei şi specificatiilor.
  (2) Prin practici inginereşti se înţelege ansamblul de activităţi, de la proiectarea produsului până la recepţia produsului finit, incluzând activităţi de control şi verificare, desfăşurate şi consemnate în documentele firmei producătoare.
  (3) Cerinţele esenţiale de securitate menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Echipamentele electrice care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piaţa şi punerii în funcţiune din considerente de securitate.


  Articolul 4

  (1) Este interzisă introducerea pe piaţa sau utilizarea echipamentelor electrice care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, potrivit legii.
  (2) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, în ordinea specificată în continuare, dacă echipamentele electrice sunt conforme cu:
  a) standardele naţionale care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
  b) standardele naţionale pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
  (3) Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, lista cuprinzând standardele în vigoare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune, care va fi actualizată periodic.


  Articolul 5

  Se interzice distribuitorilor de energie electrica, în condiţiile legii, sa impună utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la reţea şi pentru furnizarea energiei electrice, condiţii de securitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 6

  (1) Când se constată că un echipament electric nu satisface cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, organele de control vor lua măsuri de retragere de pe piaţa şi de interzicere a introducerii pe piaţa.
  (2) Reintroducerea pe piaţa a unui echipament electric se efectuează numai în condiţiile prevăzute la art. 2.
  (3) În cazul situaţiilor menţionate la alin. (1) organele de control vor informa în scris, după caz, Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.


  Articolul 7

  (1) Înainte de introducerea pe piaţa echipamentele electrice prevăzute la art. 1 trebuie să poarte marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, atestând conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (3), în urma aplicării unei proceduri de evaluare a conformitatii.
  (2) Pentru echipamentele electrice care îndeplinesc integral cerinţele esenţiale de securitate în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 4.
  (3) Pentru echipamentele electrice care nu respecta integral standardele prevăzute la art. 4 alin. (2) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 5.
  (4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi se admite introducerea pe piaţa a echipamentelor electrice care au marcajul de conformitate CE aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
  (5) Pentru echipamentele electrice introduse pe piaţa cu marcaj de conformitate CE producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În cazul în care nu exista reprezentant autorizat al producătorului, importatorul are obligaţia de a deţine dosarul tehnic de conformitate.
  (6) Dosarul tehnic de conformitate prevăzut la alin. (5) va conţine:
  a) adresele spaţiilor pentru depozitare în România;
  b) informaţii detaliate privind proiectarea şi fabricarea echipamentelor electrice;
  c) rapoarte de încercări prin care producătorul demonstreaza conformitatea echipamentelor electrice cu standardele europene armonizate;
  d) declaraţie de conformitate, în copie, inclusiv traducerea legalizată în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
  (7) Dosarul tehnic de conformitate prevăzut la alin. (6) trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric, iar în măsura în care acestea considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, pot solicita traducerea în limba română a unor documente.
  (8) În sensul prezentei hotărâri, prin reprezentant autorizat se înţelege persoana juridică cu sediul în România, desemnată de producător sa acţioneze în numele sau.


  Articolul 8

  (1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat aplica într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil marcajul de conformitate CS pe echipament, ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare sau pe certificatul de garanţie.
  (2) În cazul în care echipamentului electric îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.


  Articolul 9

  Desemnarea laboratoarelor şi a organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune se face, după caz, de către Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pe baza unei metodologii de evaluare proprii şi avându-se în vedere cerinţele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001.


  Articolul 10

  Metodologia de evaluare prevăzută la art. 9 se elaborează de Ministerul Industriei şi Resurselor sau de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.


  Articolul 11

  Lista cuprinzând organismele desemnate va fi periodic actualizată de Ministerul Industriei şi Resurselor sau de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 12

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
  a) nerespectarea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (3), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a echipamentelor electrice neconforme;
  b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) şi ale art. 8, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect;
  c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (5) şi (6) şi ale anexei nr. 4, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organele de control prevăzute la art. 13 împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatii;
  d) nerespectarea prevederilor art. 9 privind îndeplinirea permanenta de către organismele desemnate a cerinţelor minime prevăzute în Legea nr. 608/2001, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere de către autoritatea competentă care l-a emis, propusă de personalul prevăzut la art. 13.
  (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.


  Articolul 13

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru echipamentele destinate consumatorilor, şi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru echipamentele tehnice utilizate în procesul muncii.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat


  Anexa 1
  ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI FENOMENE FIZICE
  care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri
  1. Echipament electric pentru utilizare în atmosfera exploziva
  2. Echipament electric pentru utilizare radiologica şi medicală
  3. Componente electrice pentru lifturi de mărfuri şi de persoane
  4. Contoare de energie electrica
  5. Fise şi prize de uz casnic
  6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
  7. Interferente radioelectrice
  8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferată, care se supun prevederilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte.
  9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, însoţite de documente corespunzătoare în acest sens.


  Anexa 2
  CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE
  pentru echipamentul electric de joasa tensiune
  1. Condiţii generale
  a) Caracteristicile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de respectare care vor asigura funcţionarea echipamentului electric în siguranţa şi în scopurile pentru care a fost fabricat trebuie să fie marcate pe echipament sau, dacă aceasta nu este posibil, într-un document însoţitor.
  b) Numele/denumirea producătorului/firmei sau marca înregistrată trebuie să fie aplicată în mod vizibil şi lizibil pe echipamentul electric sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj.
  c) Echipamentul electric şi componentele sale trebuie să fie fabricate astfel încât să poată fi asamblate şi conectate sigur şi corect.
  d) Echipamentul electric trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să se asigure protecţia împotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de utilizarea şi întreţinerea adecvată scopului pentru care a fost fabricat.
  2. Protecţia împotriva riscurilor ce pot rezultă ca urmare a montarii şi utilizării echipamentului electric Măsurile de natura tehnica trebuie să fie prescrise cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
  a) persoanele şi animalele domestice sunt protejate corespunzător faţă de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura, care pot fi cauzate de contactul electric direct sau indirect;
  b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
  c) persoanele, animalele domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate corespunzător împotriva pericolelor de natura neelectrica cauzate de echipamentul electric, asa cum rezultă din experienta;
  d) izolatia este corespunzătoare unor cerinţe previzibile.
  3. Protecţia împotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric Măsurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
  a) echipamentul electric satisface cerinţele de natura mecanică, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
  b) echipamentul electric este rezistent la influente de natura nemecanica în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
  c) echipamentul electric nu periclitează persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii previzibile de suprasarcini.


  Anexa 3
  ────────
  (Model)
       
    DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele/denumirea furnizorului şi adresa)
     
    declar pe propria răspundere că produsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, seriei, eventual numărul de exemplare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la care se referă această declaraţie este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alte documente normative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titlul şi/sau numărul şi data publicării standardului/standardelor sau al altui/altor document/documente normativ/normative) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi respectă cerinţele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titlul şi numărul reglementării/reglementărilor aplicabile echipamentului electric)
    Încercările au fost realizate de laboratorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea, adresa) cu raportul de încercări nr. . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (locul şi data emiterii)(numele, prenumele şi semnătura sau marcajul
      echivalent al persoanei autorizate)


  Anexa 4
  CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI
  1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca echipamentele electrice satisfac cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să fixeze marcajul CS pe fiecare produs şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate. Modelul declaraţiei de conformitate este prezentat în anexa nr. 3.
  2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa întocmească un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organelor de control.
  3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie să ateste conformitatea echipamentului electric cu principalele cerinţe de securitate şi, în măsura în care este relevant, trebuie să fie acoperite proiectarea, producerea şi funcţionarea acestuia.
  4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
  a) descrierea generală a echipamentului electric;
  b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;
  c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
  d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c);
  e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
  f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor;
  g) rapoarte de încercări;
  h) declaraţie de conformitate, în copie.
  5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric, iar documentele conţinute trebuie să fie redactate în limba română. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România, obligaţia păstrării documentaţiei tehnice revine importatorului sau persoanei care a introdus produsul pe piaţa românească.
  6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea echipamentului electric fabricat cu documentaţia tehnica prezentată la pct. 4 şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2.


  Anexa 5
  EXAMINAREA CS DE TIP
  1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat înaintează o cerere de examinare CS de tip unui organism desemnat ales de el.
  Solicitarea trebuie să cuprindă:
  a) numele/denumirea şi adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat;
  b) o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat altui organism desemnat examinarea CS de tip;
  c) dosarul tehnic descris la pct. 2.
  Producătorul pune la dispoziţie organismului desemnat un esantion reprezentativ al producţiei, numit generic tip. Organismul desemnat poate solicita şi alte esantioane dacă programul de încercări prevede acest lucru.
  2. Dosarul tehnic trebuie să permită evaluarea conformitatii echipamentului electric cu cerinţele prezentei hotărâri. El trebuie să acopere (atât cat este necesar pentru evaluare) proiectarea, producţia şi funcţionarea. El trebuie să cuprindă:
  a) descrierea generală a echipamentului electric;
  b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;
  c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
  d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prevăzute la lit. c);
  e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
  f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor;
  g) rapoarte de încercări.
  3. Organismul desemnat examinează dosarul tehnic, verifica dacă echipamentul electric a fost fabricat în conformitate cu acest dosar, efectuează controalele adecvate şi încercările necesare şi convine cu producătorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele şi încercările necesare.
  4. În cazul în care echipamentul electric satisface cerinţele prezentei hotărâri, organismul desemnat eliberează producătorului sau reprezentantului sau autorizat un certificat de conformitate CS de tip. Certificatul va cuprinde:
  a) numele/denumirea şi adresa producătorului;
  b) concluziile verificării;
  c) condiţiile de validitate a certificatului;
  d) date de identificare a echipamentului electric aprobat.
  5. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat informează organismul desemnat care deţine dosarul tehnic ce a făcut obiectul certificatului de conformitate CS de tip asupra tuturor modificărilor făcute produsului aprobat. Aceste modificări trebuie să fie şi ele aprobate dacă afectează conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile de utilizare a produsului. Aceasta noua aprobare este eliberata sub forma unei anexe la certificatul de conformitate CS de tip.
  6. Fiecare organism desemnat furnizează celorlalte organisme desemnate informaţii privind certificatele de conformitate CS de tip şi anexele eliberate sau retrase.
  7. Celelalte organisme desemnate pot obţine o copie de pe certificatele de conformitate CS de tip şi/sau de pe anexele la acestea.
  8. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat va păstra dosarul tehnic împreună cu un exemplar al certificatelor de conformitate CS de tip şi al anexelor la acestea o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului echipament electric.
  9. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca produsele sunt conforme cu tipul de echipament electric descris în certificatul de conformitate CS de tip şi ca satisfac cerinţele din reglementările aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia fixează marcajul CS pe fiecare produs şi întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate. Modelul declaraţiei de conformitate este prezentat în anexa nr. 3. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze declaraţia de conformitate timp de 10 ani de la data realizării echipamentului electric.
  10. Producătorul trebuie să ia toate măsurile pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea produselor realizate cu echipamentul electric descris în certificatul de conformitate CS de tip şi cu cerinţele reglementărilor aplicabile.
  11. În cazul în care producătorul nu are sediul în România obligaţia de a pune la dispoziţie dosarul tehnic o va avea persoana responsabilă cu introducerea echipamentului electric pe piaţa.
  ────────────