ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 31 martie 2010
privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010  Având în vedere evoluţia negocierilor în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de la Copenhaga privind posibilitatea de reportare a surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite între perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto (2008-2012) şi perioada de angajament post-Kyoto,
  ţinându-se cont de contextul actual în materia comercializării internaţionale de unităţi ale cantităţii atribuite, care induce aprecierea scăderii semnificative a preţului per unitate a cantităţii atribuite,
  luând în considerare criza economică şi faptul că venitul obţinut din comercializarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite conduce la un impact pozitiv asupra deficitului bugetar şi reprezintă o sursă de finanţare pentru proiectele de mediu, urgente, necesare în economie, cu precădere în sectorul energetic, precum şi pentru proiectele din sectorul rezidenţial, agricultură şi transporturi, în vederea pregătirii aplicării pachetului legislativ energie - schimbări climatice,
  toate cele de mai sus justifică reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri referitoare la valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite în condiţii de eficienţă.
  Neadoptarea soluţiei legislative preconizate ar avea drept consecinţă negativă întârzierea valorificării surplusului de AAU-ri, fapt ce conduce la pierderea veniturilor obţinute ca urmare a comercializării surplusului de AAU-ri, în contextul european nefavorabil al reportării acestuia, iar pe cale de consecinţă diminuarea sumelor destinate finanţării de investiţii verzi, finanţării timpurii, precum şi a campaniilor de informare şi conştientizare în domeniul schimbărilor climatice.
  Întrucât aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri pentru valorificarea eficientă a surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în cadrul stabilit de art. 17 al acestui protocol şi de deciziile subsecvente adoptate de conferinţa părţilor.
  (2) Valorificarea eficientă a surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite se face în cadrul schemelor de investiţii verzi.


  Articolul 2

  Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
  a) Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - UNFCCC, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994;
  b) Protocolul de la Kyoto - Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 16 februarie 2001;
  c) cantitatea atribuită - cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră care poate fi emisă de un stat prevăzut în anexa B la Protocolul de la Kyoto, în prima perioadă de angajament 2008-2012, fiind alcătuită din numărul total de unităţi ale cantităţii atribuite;
  d) unitate a cantităţii atribuite - AAU - 1 tonă CO(2) echivalent, calculată pe baza potenţialului de încălzire global;
  e) rezerva perioadei de angajament - rezerva de AAU-uri necesară pentru îndeplinirea angajamentului de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzut în Protocolul de la Kyoto, pentru conformarea cu reglementările europene în materie şi pentru dezvoltarea economiei;
  f) surplusul de AAU-uri - disponibilul pentru comercializare, rezultat al diferenţei dintre cantitatea atribuită şi rezerva perioadei de angajament;
  g) comercializarea internaţională a emisiilor - IET - mecanism flexibil prevăzut la art. 17 din Protocolul de la Kyoto prin care statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto pot comercializa între ele unităţi ale cantităţii atribuite;
  h) schema de investiţii verzi - instrument de asigurare a unor beneficii pentru mediu, care constă în valorificarea surplusului de AAU-uri, atât prin comercializarea surplusului de AAU-uri în baza IET, cât şi prin utilizarea veniturilor rezultate pentru finanţarea proiectelor care generează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră;
  i) contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri - înţelegere încheiată de către statul român cu alt stat, prevăzut în anexa B la Protocolul de la Kyoto, sau cu altă entitate autorizată de către acesta ce nu are calitatea de subiect de drept internaţional şi care nu este guvernată de dreptul internaţional public;
  j) finanţare timpurie - angajamentul asumat de către România în cadrul Consiliului European din decembrie 2009 de a aloca asistenţă financiară statelor aflate în curs de dezvoltare, în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în perioada 2010-2012.


  Articolul 3

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, cantitatea atribuită are regimul juridic de bun mobil, incorporal, aflat în proprietatea privată a statului.


  Articolul 4

  (1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se realizează prin transmiterea dreptului de proprietate asupra surplusului de AAU-uri de către Guvernul României, în calitate de reprezentant al statului român, parte la Protocolul de la Kyoto, către celălalt stat contractant sau către statul care a autorizat entitatea contractantă.
  (2) Guvernul României asigură îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru utilizarea mecanismului IET, prevăzute în deciziile aprobate la prima conferinţă a părţilor la Protocolul de la Kyoto, la Montreal în decembrie 2005.
  (3) Deciziile care prevăd criteriile de eligibilitate se publică prin ordin al ministrului afacerilor externe în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 5

  (1) Transmiterea dreptului de proprietate prevăzut la art. 4 alin. (1) se face la data operării transferului de AAU-uri, în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră al statului contractant sau statului care a autorizat entitatea contractantă, sub condiţia confirmării de către Trezoreria Statului a plăţii integrale a contravalorii acestora.
  (2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face prin negociere directă cu toate entităţile prevăzute la art. 2 lit. i).
  (3) Criteriul esenţial avut în vedere la încheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  (4) Iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 6

  Principiile care stau la baza schemelor de investiţii verzi sunt următoarele:
  a) tratamentul egal şi nediscriminatoriu faţă de cumpărătorii surplusului de AAU-uri;
  b) comercializarea eficientă a surplusului de AAU-uri;
  c) utilizarea eficientă a fondurilor obţinute;
  d) transparenţă în selecţionarea proiectelor care generează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră;
  e) promovarea conceptului de dezvoltare durabilă prin proiectele selecţionate.


  Articolul 7

  (1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face în baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.
  (2) Contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este guvernat şi redactat în concordanţă cu prevederile legislaţiei române, indiferent de naţionalitatea cumpărătorului, cu excepţia situaţiei în care părţile dispun altfel, şi se încheie cel puţin în 4 exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de părţi.
  (3) Fiecare parte va avea cel puţin câte un exemplar în limba română şi un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.
  (4) În caz de litigiu prevalează textul în limba română al contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, cu excepţia situaţiei în care părţile dispun altfel.


  Articolul 8

  Elementele de mandat pentru negocierea şi, respectiv, încheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri sunt cuprinse în memorandumuri, aprobate de Guvern.


  Articolul 9

  Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri au ca destinaţie finanţarea proiectelor care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.


  Articolul 10

  (1) Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se fac venit la Fondul pentru mediu şi sunt gestionate de către Administraţia Fondului pentru Mediu, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 10% din valoarea fiecărei tranzacţii până la îndeplinirea sumei angajate de România pentru finanţarea timpurie se fac venit la bugetul de stat.
  (3) Proiectele finanţate de către Administraţia Fondului pentru Mediu din veniturile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 31 martie 2010.
  Nr. 29.
  ------