HOTĂRÂRE nr. 1.193 din 24 noiembrie 2010
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 9 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/oră.


  Articolul 2

  Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 1.


  Articolul 3

  (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 24 noiembrie 2010.
  Nr. 1.193.
  -------