LEGE nr. 768 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 96 din 21 iunie 2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Reprezentanţii organelor de control ale CNPAS şi ai caselor teritoriale de pensii, prevăzuţi la alin. (1), îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, primind o legitimatie specială. Modelul legitimatiei speciale se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin organele de control au dreptul:
  a) să între, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul. Accesul este permis în cursul programului de lucru al contribuabilului, iar în afară acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control şi cu acordul scris al contribuabilului;
  b) sa examineze orice înscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor, care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru determinarea modului de respectare a obligaţiilor legale ce le revin acestora;
  c) să solicite contribuabililor informaţiile, explicaţiile sau justificările referitoare la declaraţiile sau documentele supuse controlului. În cazul în care se solicita răspunsul în scris contribuabilul este obligat sa furnizeze informaţiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitării;
  d) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control. Solicitarea se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru intalnire;
  e) să facă constatări a căror reconstituire sau dovedire ulterioară nu este întotdeauna posibila sau ori de câte ori organul de control considera necesar;
  f) sa primească copii de pe orice înscris, document sau intregistrare contabila;
  g) să efectueze verificări în domeniul sau de activitate privind respectarea de către contribuabili a prevederilor legale privind plata impozitelor, taxelor şi fondurilor speciale şi sa stabilească întinderea obligaţiilor acestora;
  h) sa retina în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise şi semnate de organul de control, orice document sau orice element material care poate constitui o proba referitoare la determinarea obligaţiilor contribuabililor, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerii organului de control, perioada de reţinere poate fi prelungită până la 90 de zile."
  3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) În scopul stabilirii exacte a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi al determinării modului de respectare a obligaţiilor legale ce le revin contribuabililor, organele de control sunt în drept să solicite informaţii de la:
  a) persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare sau în administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relaţii de afaceri cu aceştia;
  b) organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau de interes public;
  c) instituţii publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, evidenta populaţiei sau a bunurilor, exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea."
  4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Perioada aferentă efectuării controlului prevăzut la art. 16 este stabilită de organele de control în funcţie de obiectivele controlului şi nu poate fi mai mare de 3 luni."
  5. La articolul 25, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  "(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU
  --------