NORMĂ nr. 250 din 22 februarie 1994
privind compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 1 martie 1994  În executarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 840/1992 se emit prezentele norme.
  I. Dispoziţii introductive
  1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 840/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1993, preţurile de vînzare cu amănuntul la medicamentele esenţiale de uz uman se compensează în proporţie de 75% şi 50% din bugetul Fondului special pentru sănătate, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
  2. Compensarea medicamentelor în proporţie de 75% sau 50% pentru tratament ambulatoriu se face din Fondul special pentru sănătate constituit potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 23 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, şi în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.
  3. Prescrierea şi eliberarea medicamentelor în sistem compensat se fac prin consemnarea în mod obligatoriu în carnetul de sănătate la purtător, de către medic şi farmacist, a datelor din prescripţia medicală.
  II. Categoriile de persoane îndreptăţite la compensarea preţurilor la medicamente
  4. Categoriile de persoane îndreptăţite, potrivit legii, la compensarea preţurilor la medicamente sunt:
  a) salariaţii, precum şi membrii de familie ai acestora aflaţi în întreţinere potrivit legii, din regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, precum şi salariaţii încadraţi la alte persoane juridice sau fizice, pentru care se constituie şi se virează lunar cota de 2% în mod distinct în contul Fondului special pentru sănătate nr. 64.39.8.01.10. deschis pe seama direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti la sucursalele Băncii Comerciale Române - S.A., potrivit dispoziţiilor în vigoare;
  b) alte categorii de persoane cuprinse într-un sistem de plată a contribuţiei la Fondul special pentru sănătate, pe baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Sănătăţii;
  c) pensionării, somerii şi alte persoane care nu pot realiza venituri şi membrii de familie ai acestora aflaţi în întreţinere conform legii, precum şi alte categorii de persoane prevăzute de lege, pe baza actelor doveditoare;
  d) persoanele fizice necuprinse într-un sistem de asigurări sociale, care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992.
  III. Prescrierea medicamentelor
  5. (1) Prescripţiile medicale cuprinzând medicamentele în regim de compensare 75% şi 50%, menţionate în anexa nr. 1, se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la pct. 4 lit. a), b), c) şi d) de către medicii din unităţile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor sanitare, precum şi de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în sistem privat.
  (2) Nu vor elibera prescripţii medicale în regim compensat medicii stagiari şi rezidentii, cu excepţia situaţiilor când sunt în serviciul de urgenta. În aceste cazuri, prescripţia medicală nu poate cuprinde decît medicatia pentru maximum 3 zile şi trebuie înscrisă în carnetul de sănătate.
  (3) Prescripţia medicală va purta în mod obligatoriu codul medicului şi specialitatea acestuia, pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în unităţile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor sanitare şi/sau în subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie, iar în sistemul privat codul va purta în mod obligatoriu şi indicativul "P" înaintea codului (ex: P 152038), pentru prescripţiile medicale eliberate prin cabinetele particulare.
  Inscriptionarea codului pe prescripţia medicală se va face prin aplicarea unei ştampile separate.
  Prescripţia medicală fără cod este nulă.
  (4) Pentru pensionari şi şomeri, precum şi pentru membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora conform legii, prescripţiile medicale se eliberează în regim compensat de 75% iar pentru restul categoriilor de beneficiari de medicamente compensate, în regim compensat de 50%.
  6. Medicii din unităţile sanitare din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie, altele decît Ministerul Sănătăţii, pot elibera prescripţii medicale pentru medicamente în regim compensat numai categoriilor de persoane arondate acestor reţele, pentru care se plăteşte contribuţia de 2% la Fondul special pentru sănătate la Ministerul Sănătăţii şi în limita plafoanelor valorice stabilite în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Sănătăţii şi aceste ministere.
  7.(1) În funcţie de încasările la Fondul special pentru sănătate şi de numărul populaţiei din teritoriul respectiv, MInisterul Sănătăţii va stabili trimestrial plafoane valorice pe direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  Direcţiile sanitare vor defalca plafoanele stabilite pe unităţile sanitare din subordine, iar acestea, pe medici, distinct pentru cei din unităţi sanitare publice şi din sistemul medical privat din teritoriul arondat.
  (2) Prescrierea medicamentelor prevăzută la pct. 5 se face de către medici în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 56/1974, cu modificările ulterioare, exclusiv în limita specialitatii pe care o au, numai pentru sistemul medical ambulatoriu sau la externarea bolnavilor din unităţile sanitare în care îşi desfăşoară activitatea. La externarea bolnavului din spital medicii vor prescrie medicamente pe durata de timp corespunzătoare afecţiunii pentru care bolnavul a fost internat (subacut şi cronic). Medicii au obligaţia de a înscrie în documentele medicale ale unităţii (registru de consultaţii, fişa bolnavului, foaia de observatie etc.), precum şi în carnetul de sănătate al bolnavului datele prevăzute de reglementările în vigoare (numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, profesia, vârsta, sexul, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).
  (3) Pentru prescrierea medicamentelor compensate cu încadrarea în plafoanele valorice stabilite, direcţiile sanitare vor asigura, prin unităţile sanitare din subordine lista cu preţurile informative pentru medicamentele compensate (50% şi 75%).
  (4) Plafoanele valorice repartizate şi rămase neconsumate se raportează în luna următoare.
  8. Prescripţia medicală în regim compensat se eliberează de către medici conform prevederilor pct. 5 şi 6, astfel:
  a) persoanelor prevăzute la pct 4 lit a), pe baza carnetului de sănătate purtind viza privind plata la zi a contribuţiei de 2% din partea unităţii unde aceste persoane îşi desfăşoară activitatea;
  b) persoanelor prevăzute la art. 4 lit. b), pe baza carnetelor de asigurări, vizate la termenele stabilite prin convenţie;
  c) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. c), pe baza carnetului de sănătate, însoţit de talonul de pensie sau de decizia de pensionare, de carnetul de somer sau de alte acte din care să reiasă că nu pot realiza venituri, precum şi de actele doveditoare pentru membrii de familie care se afla în întreţinerea acestora;
  d) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. d), pe baza carnetului de sănătate şi a legitimaţiei de asistenţa medicală tip eliberata de unitatea sanitară, din care rezultă achitarea la zi a contribuţiei la Fondul special pentru sănătate.
  9. Prescripţiile medicale prin care se face eliberarea medicamentelor compensate constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare pe categorii de compensare. Pentru unităţile sanitare aparţinând altor ministere decît Ministerul Sănătăţii se vor întocmi borderouri distincte.
  Borderourile centralizatoare trebuie să poarte viza de control financiar-preventiv a persoanelor împuternicite potrivit legii.
  10. Prescripţia medicală în regim compensat se va întocmi în dublu exemplar cu indigo şi va cuprinde denumirea şi sediul unităţii medicale,numele, prenumele şi adresa completa a bolnavului, numărul şi felul actului prin care se dovedeşte ca este beneficiar al compensării potrivit legii, numărul din registrul de consultaţie (nr. foii de observatie), diagnosticul, ştampila unităţii medicale unde îşi desfăşoară activitatea medicul care eliberează prescripţia medicală, semnătura şi parafa medicului. Toate prescripţiile medicale vor purta în mod obligatoriu ştampila cu codul medicului - cod înregistrat la direcţia judeţeana sau a municipiului Bucureşti. Toate datele vor fi înscrise citeţ şi fără modificări, ştersături sau adăugiri. Pe formularul de prescripţie medicală se va anula menţiunea "Gratuit DA/NU" prin înscrierea, în partea de sus a formularului, a menţiunii "Compensat......%", urmată de semnătura şi parafa medicului pe ambele exemplare.
  11. Perioadele pentru care medicamentele pot fi prescrise în regim compensat sunt de până la 3 zile în afecţiuni acute, 8-10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 90 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice dispensarizaţi.
  12. Numărul medicamentelor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultaţie poate fi de maximum 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va nota în cifre şi litere.
  13. Se compensează cu 50% sau 75% şi prescripţiile medicale magistrale, precum şi preparatele galenice prevăzute de Farmacopeea română în vigoare.
  14. Se interzice prescrierea în sistem compensat a categoriilor de medicamente care nu sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele norme.
  IV. Eliberarea medicamentelor în regim compensat
  15. Eliberarea medicamentelor în regim compensat se face numai pe baza prescripţiei medicale şi a carnetului de sănătate, potrivit prevederilor prezentelor norme.
  16. Eliberarea medicamentelor compensate cu 50% şi 75% se face la orice farmacie de pe raza judeţului sau a municipiului Bucureşti care a încheiat convenţie pentru eliberarea medicamentelor în regim compensat cu o unitate sanitară din teritoriul respectiv. Medicii care au întocmit prescripţia medicală vor comunică pacientului farmaciile la care se pot adresa pentru obţinerea medicamentelor. Primitorul semnează de primirea medicamentelor pe versoul prescripţiei medicale unde se trec numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate.
  17. La eliberarea medicamentelor compensate farmacia va incasa diferenţa de 25%, respectiv 50%, din valoarea produselor eliberate primitorului. În situaţia în care primitorul renunţa la o parte din medicamentele cuprinse în prescripţia medicală, acestea nu se eliberează şi se anulează, nefiind permisă compensare prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementărilor legale, o suporta pacientul. Eliberarea medicamentelor prescrise a căror valoare totală depăşeşte suma de 100.000 lei se poate efectua numai după obţinerea avizului Comisiei de control a unităţii sanitare în structura căreia îşi desfăşoară activitatea emitentul prescripţiei medicale şi cu aprobarea directorului acesteia.
  18. Farmaciile pot înlocui medicamentele prescrise pe prescripţia medicală în sistem compensat cu alte medicamente similare în cadrul aceloraşi denumiri comune internaţionale prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme. În acest caz, farmacistul are obligaţia de a preciza pe prescripţia medicală denumirea medicamentului eliberat. Preţul medicamentului eliberat nu trebuie să fie mai mare de 30% faţă de preţul medicamentului prescris.
  19. Înscrierea costurilor se va face de către farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe ambele exemplare ale prescripţiei medicale.
  Farmacistul va nota valoarea integrală a medicamentelor, le va totaliza şi va menţiona pe prescripţia medicală atât suma reală, cît şi suma compensată.
  Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anulează cu o linie în faţa primitorului, pe ambele exemplare ale prescripţiei medicale. Farmacistul va consemna în carnetul de sănătate, sub semnătura, medicamentul şi cantitatea eliberata.
  V. Modul de decontare a sumelor aferente compensării
  20. (1) Fondurile necesare compensării medicamentelor se asigura din Fondul special pentru sănătate de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile sanitare.
  (2) Direcţiile sanitare, în limita plafoanelor valorice stabilite şi a finantarilor transmise de către Ministerul Sănătăţii, vor alimenta contul special deschis la nivelul unităţilor sanitare nominalizate în subordine, în vederea decontării sumelor compensate către farmaciile cu care au fost încheiate convenţii.
  21. Farmaciile vor întocmi un borderou centralizator în fiecare prescripţie medicală va purta un număr curent. Acelaşi număr va fi notat pe fiecare prescripţie medicală. Borderourile se întocmesc în doua exemplare, specificându-se valoarea în lei a compensaţiei.
  22. Borderourile centralizatoare se vor întocmi de către farmacie separat pe fiecare categorie de compensare (50% şi 75%) şi pentru prescripţiile medicale eliberate de medicul din unităţile sanitare aparţinând altor ministere decît Ministerul Sănătăţii. Centralizarea se va face distinct pe fiecare unitate aparţinând altor ministere.
  23. (1) La termenele stabilite în convenţia încheiată între unitatea sanitară şi farmacii, sau ori de cîte ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificată pentru exactitate şi realitate de către dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particulare) împreună cu originalul prescripţiilor medicale vor fi înaintate unităţii sanitare la care farmacia a fost arondata.
  (2) Suma totală reprezentind compensarea medicamentelor va fi achitată 50% la prezentarea decontului şi a actelor justificative, iar restul de 50% într-un termen de cel mult 7 zile de la data prezentării decontului, termen în cadrul căruia se va asigura verificarea documentelor.
  (3) Unităţile sanitare nominalizate vor verifica deconturile şi actele justificative prezentate de farmacii şi după aprobarea acestora, potrivit legii, vor pune la dispoziţia farmaciilor, în cadrul termenului prevăzut la alineatul precedent, diferenţa de decontat.
  24. Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont şi în actele justificative, iar unităţile sanitare contractante, de legalitatea plăţilor efectuate.
  25. Până la data de 6 a fiecărei luni unităţile sanitare vor justifica direcţiei sanitare în subordinea căreia se afla plăţile efectuate în luna precedenta, iar aceasta, în termen de 2 zile de la această dată, va raporta Ministerului Sănătăţii datele privind compensarea preţurilor medicamentelor potrivit modelului din anexa 2*).
  26. După analiza datelor prezentate,Ministerul Sănătăţii va pune la dispoziţia direcţiilor sanitare sumele destinate compensării preţurilor medicamentelor, în limita plafoanelor valorice stabilite potrivit prevederilor de la pct.7 alin.(1).
  27. Pentru realizarea obligaţiilor prevăzute mai sus se constituie, la nivelul direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, Comisia de supraveghere şi control al consumului de medicamente, iar la unităţile sanitare nominalizate, o comisie de control având aceleaşi atribuţii. Componenta comisiilor mai sus menţionate se stabileşte de către direcţia sanitară, respectiv de conducerile unităţilor sanitare pe lângă care funcţionează. Componenta numerică a comisiei va fi de 5 persoane, cuprinzând următoarele categorii profesionale: medici, farmacisti, economişti.
  28. Direcţiile sanitare şi unităţile sanitare nominalizate sunt obligate sa analizeze lunar în consiliile de administraţie modul de gestionare a fondurilor, cît şi prescrierea şi eliberarea medicamentelor în regim compensat, luând măsurile ce se impun.
  VI. Dispoziţii finale
  29. Refuzul prescrierii de medicamente în dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuzivă şi incorectă a medicamentelor, depăşirea plafoanelor stabilite, refuzul de eliberare a medicamentelor existente în farmacii, cît şi prescrierea de medicamente în regim compensat nejustificate din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispoziţiilor legale atrag, după caz, răspunderea persoanelor vinovate, în condiţiile legii.
  30. Inspecţia farmaceutica din Ministerul Sănătăţii, precum şi personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor sanitare, în cadrul atribuţiilor care le revin, sunt obligate sa controleze, la nivelul unităţilor sanitare publice şi al farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor de uz uman pentru care, potrivit legii, se acordă compensaţii.
  În cazul încălcării dispoziţiilor legale se vor întocmi actele de constatare şi de sesizare a organelor competente potrivit răspunderii juridice care rezultă din actul de constatare.
  31. Normele metodologice nr. 39344/11.08.1993 privind compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, precum şi orice dispoziţie contrară prezentelor norme metodologice îşi încetează aplicarea.
  Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.
  Ministrul sănătăţii,
  prof. dr. doc. Iulian Mincu
  Avizat favorabil:
  -------------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dorel Mustatea,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 22 februarie 1994.
  Nr. 250.

  Anexa 1
  LISTA
  medicamentelor ce vor fi prescrise şi eliberate
  în sistem compensat
    D.C.I.Denumire produsFormaConcentratieFirmaTara
    012345
    **ACEBUTOLOLUM SECTRALCOMPR.400 mgSPECIAFRANTA
      ACEBUTOL - 400 VON CTCOMPR.400 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    **ACECOR ACENOCUMAROLUMCOMPR.200 mgSPAITALIA
      SINTROM - 4COMPR.4 mgCIBAELVETIA
      SINTROM - 1 - MITISCOMPR.1 mgCIBAELVETIA
    RO **TROMBOSTOP ACETYLCYSTEINUMCOMPR.2 mgTERAPIAROMÂNIA
      MUCOSOLVINFIOLE400 mg/2 mlBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      FLUIMUKANFIOLE100 mg/mlLEKSLOVENIA
      ACC - 200CAPS.200 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
      ACC - 200COMPR. EFF.200 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
      SIRAN 200 BRAUSECOMPR. EFF.200 mgTEMMLER PHARMAGERMANIA
      SIRAN LONGCOMPR. EFF.600 mgTEMMLER PHARMAGERMANIA
      SIRAN 100 SIRAN 200PULB. SUSP.100 mg 200 mgTEMMLER PHARMAGERMANIA
      ACETYLCYSTEIN 100 VON CTGRANULE100 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    **ACETYLCYSTEIN 200 VON CT ACIDUM ASPARTICUM (K MG) KALIUM MAGN.GRANULE200 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
      ASPARAGINATSOL. PERF.2280 mg + 674 mg/lBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      PANANGINFIOLE400 mg + 452 mg/10 mlGEDEON RICHTERUNGARIA
      PANANGINCOMPR. FILM175 mg + 166 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    RO **ASPACARDIN ACIDUM CROMOGLICICUMCOMPR.180 mg + 180 mgTERAPIAROMÂNIA
      INTALCAPS.20 mgLEKSLOVENIA
      CROMOLYNCAPS.20 mgORIONFINLANDA
      TALEUMAEROSOL300 mgEGISUNGARIA
      CROMOHEXALSOL. EXT.2,8 mg/0,14 ml = 1 dozaHEXAL PHARMAGERMANIA
      CROMOHEXALSOL. OFT.20 mg/mlHEXAL PHARMAGERMANIA
      VEKFANOLSOL. OFT.20 mg/mlFARANGRECIA
      CROMO CT DOSIERAEROSOLAEROSOL1 mg/doza (0,05 ml)C.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    **CROMO VON CT NASENSPRAY ACIDUM NALIDIXICUMAEROSOL2,8 mg/doza (0,14 ml)C.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
      ACID NALIDIXICCOMPR.500 mgADWICEGYPT
    ROACID NALIDIXICCOMPR.500 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **ACID NALIDIXIC ACIDUM RETINOICUMCAPS.500 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **DIAMALIN ACIDUM VALPROICUMDRAJEURI25 mgSINDANROMÂNIA
      CONVULEXCAPS.150 mg 300 mgGEROTAUSTRIA
      DEPAKINEDRAJEURI200 mg 500 mgLABAZFRANTA
      DEPAKINESIROP5 mg/mlLABAZFRANTA
      DEPAKINE CHRONO 300 - 500COMPR. FILM300 mg 500 mgLABAZFRANTA
    **PETILIN ACYCLOVIRUMDRAJEURI200 mg 500 mgREMEDICACIPRU
      ACIKLOVIRCOMPR.200 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      ACIKLOVIRCREMA50 mg/1 gZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      AKLOVIRCOMPR.200 mgILSAN ILACTURCIA
      AKLOVIRUNGUENT50 mg/1 gILSAN ILACTURCIA
      CARGOSILCREMA50 mg/1 gGENEPHARMGRECIA
      CARGOSILUNG. OFT.3%GENEPHARMGRECIA
      VIROLEXFLAC. INJ.250 mgKRKASLOVENIA
      VIROLEXCOMPR.200 mgKRKASLOVENIA
      VIROLEXUNG. OFT.30 mg/1 gKRKASLOVENIA
      VIROLEXCREMA50 mg/1 gKRKASLOVENIA
      ZOVIRAXFLAC. INJ.250 mgWELLCOMEANGLIA
      ZOVIRAXCOMPR.200 mgWELLCOMEANGLIA
    **ZOVIRAX ALLOPURINOLUMUNG. OFT.30 mg/1 gWELLCOMEANGLIA
    BMALLOPURINOLCOMPR.100 mgBELUPOCROATIA
      ALOPRON - 100COMPR.100 mgREMEDICACIPRU
      GICHTEXCOMPR.100 mgGEROTAUSTRIA
    **MILURIT ALLYLESTRENOLUMCOMPR.100 mgEGISUNGARIA
    RO **ALILESTRENOL AMANTADINUMCOMPR.5 mgTERAPIAROMÂNIA
    **VIREGYT - K AMIKACINI (SULFAS)CAPS.100 mgEGISUNGARIA
      AMIKACINFIOLE100 mg 500 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      AMIKOZITFLAC. INJ.100 mg/2 mlECZACIBASI ILACTURCIA
    **NEGASIN AMINOGLUTETHIMIBUMFIOLE100 mg 500 mg/2 mlMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
      ORIMETENCOMPR.250 mgCIBAELVETIA
    RO **ROGLUTEN AMINOPHYLLINUMCAPS.250 mgSINDANROMÂNIA
    ROAMINOFILINCOMPR.100 mgSINDANROMÂNIA
    ROAMINOFILINCAPS.100 mgS.C. DOMENII S.R.L.ROMÂNIA
      AMINOMALFIOLE10 ml/240 mgSPAITALIA
      AMINOPHYLLINEFIOLE250 mg/mlLAB. RENAUDINFRANTA
    CEAMINOPHYLLINECOMPR.100 mgLAB. FARMACOLOGICOITALIA
    BMAMINOPHYLLINECOMPR.100 mgLOMAPHARMGERMANIA
      AMINOPHYLLINUMCOMPR.100 mgLEKSLOVENIA
      AMINOPHYLLINUM RETARDCOMPR. RET.350 mgLEKSLOVENIA
    ROAMOFILINCAPS.100 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
      DIAPHYLLINCOMPR.150 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    ROMIOFILINCOMPR.100 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **MIOFILIN AMIODARONUMSOL. INJ.2,4%SICOMEDROMÂNIA
      CORDARONEFIOLE150 mg/3 mlLABAZFRANTA
      CORDARONECOMPR.200 mgLABAZFRANTA
      CORDARONECOMPR.200 mgKRKASLOVENIA
    **CORDARONE AMITRIPTYLINUMSOL. INJ.50 mg/ml - 150 mgKRKASLOVENIA
    ROAMITRIPTILINDRAJEURI25 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROAMITRIPTILINSOL. INJ.2,5%/2 mlTERAPIAROMÂNIA
    CEAMITRIPTYLINECOMPR.25 mgLAB. FARMACOLOGICOITALIA
      APO-AMITRIPTYLINECOMPR.25 mg 50 mgAPOTEX TORONTOCANADA
    BM **LAROXYL AMLODIPINUMFIOLE50 mgHOFFMANN LA ROCHEFRANTA
    **NORVASC AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUMCOMPR.5 mg 10 mgPFIZERS.U.A.
      AMOKSIKLAVCOMPR.500 mg + 125 mgLEKSLOVENIA
      AMOKSIKLAVPULB. SUSP.50 mg/mlLEKSLOVENIA
      AMOKSIKLAV FORTEPULB. SUSP.250 mg/5 mlLEKSLOVENIA
      AUGMENTINCOMPR.375 mgSMITH KLIM BEECHAMANGLIA
    **AUGMENTIN AMOXICILLINUMSUSPENSIE125 mg/5 mlSMITH KLIM BEECHAMANGLIA
      AMOCLENPULB. SUSP.250 mg/5 mlSPOFACEHOSLOVACIA
      AMOPENGRAN. SUSP.30 g (3.000.000 u.i.)PHARMACHIMBULGARIA
      AMOXICIDCAPS.500 mgCHEMICAL IND. DEV.EGYPT
      AMOXICIDPULB. SUSP.250 mg/5 mlCHEMICAL IND. DEV.EGYPT
    ROAMOXICILINAPULB. SUSP.125 mg/5 mlANTIBIOTICEROMÂNIA
      AMOXILCAPS.250 mgSMITH KLIM BEECHAMANGLIA
    CEAMOXYCILLIN (RIMOXALLIN)PULB. SUSP.125 mg/5 mlRIMA PHARMACEUTICALSIRLANDA
      E-MOXCAPS.500 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      E-MOXGRAN. SUSP250 mg/5 mlE.I.P.I.CO.EGYPT
      FLEMOXINCOMPR.125 mg 250 mg 500 mg 750 mgBROCADESOLANDA
      FLEMOXINCAPS.250 mgBROCADESOLANDA
      FLEMOXINPULB. SUSP.125 mg/5 mlBROCADESOLANDA
      FLEMOXINFLAC. INJ.250 mgBROCADESOLANDA
      JULPHAMOXPULB. SUSP.125 mg/5 ml 250 mg/5 mlJULPHAREMIR. ARABE
      MOXILENPULB. SUSP.125 mg/mlMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      MOXILENCAPS.500 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      MOXYPENCAPS.250 mgTEVAISRAEL
      MOXYVITPULB. SUSP.125 mg/5 mlVITAMEDISRAEL
      MOXYVITCAPS.250 mgVITAMEDISRAEL
      MOXYVIT FORTECAPS.500 mgVITAMEDISRAEL
      OSPAMOXCOMPR. FILM500 mg 700 mg 1 gBIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPAMOXGRAN. SUSP.250 mg/5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPAMOXCAPS.250 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
    **OSPAMOX AMPICILLINUMGRAN. SUSP.125 mg/5 ml 375 mg/5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
      AMPENFLAC. INJ.500 mgTEVAISRAEL
    ROAMPICILINACAPS.250 mgSICOMED, ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROAMPICILINAFLAC. INJ.250 mg 500 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROAMPICILINACAPS.250 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROAMPICILINACAPS.250 mgEUROPHARMROMÂNIA
    ROAMPICILINA TRIHIDRATPULB. SUSP.1 g 2 gANTIBIOTICEROMÂNIA
      AMPICILLINFLAC. INJ.500 mgADWICEGYPT
      AMPICILLINCAPS.250 mgADWICEGYPT
      AMPIDARCAPS.250 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      AMPISINACAPS.250 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
    BMAMPLIVACILFLAC. INJ.500 mgPLIVACROATIA
      EPICOCILLINCAPS.250 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      EPICOCILLINFLAC. INJ.500 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      PAMECILCAPS.250 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
    BMPAMECILFLAC. INJ.500 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      PENIBRIMFLAC. INJ.1 gTEVAISRAEL
      PENTREXYLFLAC. INJ.500 mg 1 gGALENIKAYUGOSLAVIA
      STANDACILLINGRAN. SUSP.250 mg/5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
      STANDACILLINCAPS.250 mg 500 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
    **STANDACILLIN ASTEMIZOLUMFLAC. INJ.250 mg 500 mg 1 g 2 gBIOCHEMIEAUSTRIA
      ACEMIZCOMPR.10 mgLUPININDIA
      ACEMIZSUSPENSIE5 mg/5 mlLUPININDIA
      ASTEMISANCOMPR.10 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      HISMANALCOMPR.10 mgJANSSENBELGIA
    **HISMANAL ATENOLOLUMSOL. INT.1 mg/mlJANSSENBELGIA
      PRINORMCOMPR.100 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      SYNAROMECOMPR.100 mgFARANGRECIA
      TENORMINCOMPR.50 mg 100 mgICIANGLIA
    **VASCOTEN ATRACURIUMCOMPR.100 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
    **TRACRIUM AZATHIOPRINUMFIOLE2,5 ml 5 mlWELLCOMEANGLIA
      AZAMUNCOMPR.50 mgLEIRASFINLANDA
    CEAZATHIOPRINECOMPR.50 mgLAB. WOLFSBELGIA
      IMUPRINCOMPR.50 mgREMEDICACIPRU
      IMURANFLAC. INJ.50 mgWELLCOMEANGLIA
    **IMURAN BACLOFENUMCOMPR.50 mgWELLCOMEANGLIA
      BACLOFENCOMPR.10 mg 25 mgBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
    **LIORESAL BATROXOBIUMCOMPR.10 mgCIBAELVETIA
    RO **VENOSTAT BECLOMETASONUMFIOLE1 uk/1 mlBIOFARMROMÂNIA
      ALDECIN INHALERSPRAY10 mgSCHERING PLOUGHELVETIA
      BECLOFORTEAEROSOL250 mcg/doza*200GLAXOANGLIA
      BECLOMETAEROSOL10 mg/10 mlORIONFINLANDA
      BECLOMETAEROSOL45,5 mg/10 mlORIONFINLANDA
      BECLOMET NASALAEROSOL10 mg/10 mlORIONFINLANDA
      BECODISKSPULB. INHAL.100 mg 200 mgGLAXOANGLIA
      BECONASE NASAL SPRAYAEROSOL50 mcg/dozaGLAXOANGLIA
      BECOTIDEAEROSOL50 mcg/doza*200GLAXOANGLIA
    CE **CLENIL SPRAY BENZATHINI BENZYLPENICILLINUMSPRAY50 mcg/dozaSPAITALIA
      DURAPENFLAC. INJ.1.200.000 u.i.NILE CO.EGYPT
      EXTENCILLINEFLAC. INJ.600.000 u.i.SPECIAFRANTA
      LASTIPENFLAC. INJ.1.200.000 u.i.MISR CO.EGYPT
    ROMOLDAMINFLAC. INJ.600.000 u.i. 1.200.000 u.i.ANTIBIOTICEROMÂNIA
    **RETARPEN PENZATHINUM PHENOXYMETHYL - PENICILLINUMFLAC. INJ.1.200.000 u.i. 2.400.000 u.i.BIOCHEMIEAUSTRIA
    ROOSPEN 400GRAN. SUSP.400.000 u.i./5 ml (30 g/60 ml)ANTIBIOTICE - BIOCHEMROMÂNIA
      OSPEN 400SIROP400.000 u.i./5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEN 400GRAN. SUSP.400.000 u.i./5 ml 30 g/60 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
    **OSPEN 750 BENZYLPENICILLINUM KALICUMSIROP750.000 u.i./5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
    RO **PENICILINA G POTASICA BENZYLPENICILLINUM NATRICUMFLAC. INJ.400.000 u.i. 1 mil. 5 mil. u.i.ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROPENICILINA G SODICAFLAC. INJ.400.000 u.i. 1 mil. 5 mil. u.i.ANTIBIOTICEROMÂNIA
      PENICILLIN GFLAC. INJ.1.000.000 u.i.MISR CO.EGYPT
      PENICILLIN GFLAC. INJ.500.000 u.i. 1.000.000 u.i.GALENIKAYUGOSLAVIA
      PENICILLIN G SODIUMFLAC. INJ.500.000 u.i. 1.000.000 u.i.BIOCHEMIEAUSTRIA
      PENICILLIN G SODIUMFLAC. INJ.5.000.000 u.i. 10.000.000 u.i.BIOCHEMIEAUSTRIA
      PENICILLIN G SODIUMFLAC. INJ.1.000.000 u.i.CHEMICAL IND. DEV.EGYPT
    **PENICILLIN G SODIUM BETAHISTINUMFLAC. INJ.1.000.000 u.i.TEVAISRAEL
    **BETASERC BETAMETHAZONUM (PH + DIPR)COMPR.8 mgDUPHAROLANDA
      CELESTONE (DIPROPHOS SOL.)FIOLE5,3 mgSCHERING PLOUGHELVETIA
      DIPROPHOSFIOLE4 mgSCHERING PLOUGHELVETIA
      DIPROPHOSCOMPR.0,5 mgSCHERING PLOUGHELVETIA
    **SOLUBET BETAXOLOLUMFIOLE4 mg/mlLUPININDIA
      BETOPTICSOL. OFT.5 mg/mlALCONBELGIA
      BETOPTIC-SSUSPENSIE0,25%ALCONBELGIA
    **KERLONE BEZAFIBRATUMCOMPR.20 mgLAB. SYNTHELABOFRANTA
      BEZALIP (CEDUR)COMPR.0,200 mgBOEHRINGER MANNGERMANIA
    **VERBITAL BIPERIDENUMCOMPR. FILM200 mgFARANGRECIA
      AKINETONSOL. INJ.5 mg/1 ml - 1 mlKNOLLGERMANIA
    **AKINETON BISMUTHI SUBCITRASCOMPR.2 mgKNOLLGERMANIA
      DE-NOLCOMPR.120 mgBROCADESOLANDA
    **DE-NOL BISOPROLOLUMCOMPR.120 mgECZACIBASI ILACTURCIA
      CONCOR 10COMPR. FILM10 mgMERCKGERMANIA
    **CONCOR 5 BLEOMYCINUM SULFASCOMPR. FILM5 mgMERCKGERMANIA
      BLEOMYCINFIOLE15 mgNIPPON KAYAKU CO LTDJAPONIA
    **BLEOMYCINE BOPINDOLOLUMFLAC. INJ.15 mgLAB. ROGER BELLONFRANTA
    **SANDONORM BROMOCRIPTINUMCOMPR.1 mgSANDOZELVETIA
    ROBROCRIPTINCOMPR.2,5 mgBIOFARMROMÂNIA
    RO **BROCRIPTIN (VEZI G02CB01) BUDESONIDUMCOMPR.2,5 mgICCF, BIOFARMROMÂNIA
      APULEINUNGUENT0,025%GEDEON RICHTERUNGARIA
    **APULEIN BUFLOMEDILUMCREMA0,025%GEDEON RICHTERUNGARIA
    **VARDOLIN BUFORMINUMCOMPR.150 mgHELP LTDGRECIA
      BUFORMIN RETARDCOMPR.170 mgAWDGERMANIA
    RODIABITENCOMPR.170 mgICCFROMÂNIA
      SILUBIN RETARDDRAJEURI100 mgGRUNENTHALGERMANIA
    **SILUBIN RETARD BUSULFANUMDRAJEURI100 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    ROCITOSULFANCOMPR.2 mgINST. POLITEHNICROMÂNIA
    ROCITOSULFANCOMPR.2 mgSINDANROMÂNIA
    **MYLERAN CALCII ET MAGNESII GLUTAMOLACTASCOMPR.2 mgWELLCOMEANGLIA
    RO **GLUCONOLACTAT CA + MG CALCITONINUMSOL. INJ.   SICOMEDROMÂNIA
      CIBACALCINFIOLE0,5 mgCIBAELVETIA
      MIACALCICFIOLE50 u.i./mlSANDOZELVETIA
    **MIACALCIC NASAL - 100 CALCIUM DOBESILATESPRAY100 u.i./dozaSANDOZELVETIA
      DOBESILAT DE CALCIUCOMPR.250 mgORANIENBURG PHARMAGERMANIA
    RODOBESILAT DE CALCIUCAPS.100 mgICCFROMÂNIA
      DOXILEKCAPS.500 mgLEKSLOVENIA
      DOXIUMCOMPR.250 mgLAB. OMELVETIA
    **DOXIUM 500 CAPTOPRILUMCAPS.500 mgLAB. OMELVETIA
      ALKADILCOMPR.25 mg 50 mgALKALOIDMACEDONIA
      CAPOTENCOMPR.25 mg 50 mgSQUIBBANGLIA
      HYPOTENSORCOMPR.25 mg 50 mgFARANGRECIA
      KAPRILCOMPR.25 mg 50 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
      MINITEN - 25, - 50COMPR.25 mg 50 mgTHE UNITED PHARMA.IORDANIA
      RILCAPTON - 25COMPR.25 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      TENSIOMINCOMPR.25 mg 50 mg 100 mgEGISUNGARIA
    **TENSIOMIN CARBAMAZEPINUMCOMPR.12,5 mgEGISUNGARIA
    CECARBAMAZEPINECOMPR.200 mgLAB. WOLFSBELGIA
    CECARBAMAZEPINECOMPR.200 mgREGENT LABORATORIESANGLIA
      CARBAMAZEPINECOMPR.200 mgTEVAISRAEL
      FINLEPSINCOMPR.200 mgAWDGERMANIA
      FINLEPSIN RETARDCOMPR. RET.200 mg 400 mgAWDGERMANIA
      NEUROTOPCOMPR.200 mgGEROTAUSTRIA
    BMTAVERCOMPR.200 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      TEGRALCOMPR.200 mgCHEMICAL IND. DEV.EGYPT
      TEGRETOLCOMPR.200 mg 400 mgCIBAELVETIA
    ROTEGRETOLCOMPR.200 mgBARI - CIBAROMÂNIA
      TEGRETOL CRCOMPR.200 mg 400 mgCIBAELVETIA
    **TEGRY PAM 200 CARDIOXANUMCOMPR.200 mgPAMELASIRIA
    **CARDIOXANE CEFACLORUMFLAC. INJ.500 mgEUROCETAS B.V.OLANDA
      CECLORPULB. SUSP.125 mg/5 ml 250 mg/5 mlLILLYS.U.A.
    **CECLOR CEFADROXILUMCAPS.500 mg 250 mgLILLYS.U.A.
      DROXILPULB. SUSP.250 mg/5 mlTHE UNITED PHARMA.IORDANIA
    **DROXIL 500 CEFALEXINUMCAPS.500 mgTHE UNITED PHARMA.IORDANIA
    ROCEFALEXINACOMPR.250 mg 500 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
      KEFLEXGRAN. SUSP.125 mg/5 ml 250 mg/5 mlLILLYS.U.A.
      KEFLEXCAPS.250 mg 500 mgLILLYS.U.A.
      NEOCEFCAPS.500 mgNILE CO.EGYPT
      NEOCEFGRAN. SUSP.250 mg/5 mlNILE CO.EGYPT
      ORACEFCAPS.500 mgKRKASLOVENIA
      ORACEFPULB. SUSP.250 mg/5 mlKRKASLOVENIA
      OSPEXINCOMPR. FILM500 mg 1.000 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEXINGRAN. SUSP.250 mg/5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEXINCAPS.500 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEXINCAPS.250 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEXINGRAN. SUSP.125 mg/5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
          375 mg/5 ml    
    **PALITREX CEFALOTINUMSUSPENSIE250 mg/5 mlGALENIKAYUGOSLAVIA
    RO **CEFALOTINA CEFAMANDOLUMFLAC. INJ.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    **MANDOL CEFAZEDONUMFLAC. INJ500 mg 1 g 2 gLILLYS.U.A.
    **REFOSPORIN CEFAZOLINUMFLAC. INJ.0,5 g 1 g 2 gMERCKGERMANIA
      CEFAMEZINFLAC. INJ.1.000 mgKRKASLOVENIA
      KEFZOLFLAC. INJ.250 mg 500 mg 1 gLILLYS.U.A.
    **SEFAZOL CEFODIZINUMFLAC. INJ.250 mg 500 mg 1 gMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
    **MODIVID CEFOPERAZONUMFLAC. INJ.0,25 g 0,50 g 1 g 2 gHOECHSTGERMANIA
    BMCEFAPEZONEFLAC. INJ.1.000 mgSHIN POONGKOREEA
      CEFOBIDFLAC. INJ.1 g 2 gPFIZERS.U.A.
    **CEFOBID CEFOTAXIMUMFLAC. INJ.1 gBIOGALUNGARIA
    ROCEFOTAXIMFLAC. INJ.1 gANTIBIOTICEROMÂNIA
      CEFOTAXIMEFLAC. INJ.1 g 2 gLEKSLOVENIA
      CLAFORANFLAC. INJ.0,500 g 1 gROUSSELFRANTA
      NASPORFLAC. INJ.1 gGENEPHARMGRECIA
    **SPIROSINE CEFOTETANUMFLAC. INJ.1 gFARANGRECIA
      CEFOTETAN (CEFTENON)FLAC. INJ1 gBIOCHEMIEAUSTRIA
    ** **CEFOTIANUM HALOSPOR CEFROXADINUMFLAC. INJ0,5 g 1 g 2 gCIBAELVETIA
      ORASPORCOMPR.500 mgCIBAELVETIA
    **ORASPOR CEFSULODINUMCAPS.125 mg 250 mgCIBAELVETIA
    **MONASPOR CEFTAZIDINUMFLAC. INJ.500 mgCIBAELVETIA
      FORTUMFLAC. INJ.250 mg 500 mg 1 g 2 gGLAXOANGLIA
    **SOSTATIN CEFTRIAXONUMCOMPR.200 mgFARANGRECIA
      LONGACEPHFLAC. INJ.250 mg 1 gGALENIKAYUGOSLAVIA
      ROCEPHINFLAC. INJ.0,25 g 1,5 g 1 g 2 gKOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **ROCEPHIN CEFUROXIMUMFLAC. INJ.1 gEGISUNGARIA
      CEFAMARFLAC. INJ.750 mgSPAITALIA
      VEKFAZOLINFLAC. INJ.750 mgFARANGRECIA
      ZINACEFFLAC. INJ.250 mg 750 mg 1,5 gGLAXOANGLIA
      ZINNATCOMPR. FILM125 mg 250 mg 500 mgGLAXOANGLIA
      ZINNATGRAN. SUSP.3,6% (g/g) pt. 125 mg/5 mlGLAXOANGLIA
    **CELIPROLOLUM        
    **SELECTOL CETIRIZINUMCOMPR.100 mg 200 mgCHEMIE LINZAUSTRIA
    **ZYRTEC CHLORAMBUCILUMCOMPR. FILM10 mgUCBBELGIA
    **LEUKERAN CHLOROTRIANISENUMCOMPR.2 mg 5 mgWELLCOMEANGLIA
    RO **CLANISEN CHLORPHENIRAMINUMCOMPR.24 mgSINDANROMÂNIA
    CECHLORPHENIRAMINECOMPR.4 mgLAB. FARMACOLOGICOITALIA
    BMCHLORPHENIRAMINE MALEATECOMPR.4 mgFERROSANDANEMARCA
    RO **CLORFENIRAMIN CHLORPHENOXAMINUMCOMPR.4 mgLABORMEDROMÂNIA
    RO **CLORFENOXAMINA CHLORPROMAZINUM HYDROCLORICUMDRAJEURI20 mgSICOMEDROMÂNIA
      CHLORPROMAZINA HCLFIOLE0,025 mg/mlLAB. RENAUDINFRANTA
    ROCLORDELAZINDRAJEURI25 mgSICOMEDROMÂNIA
      PLEGOMAZINDRAJEURI25 mgEGISUNGARIA
      PLEGOMAZINFIOLE25 mgEGISUNGARIA
    **PROZIN CHLORPYRAMINUMFIOLE2 ml 2,5%LUSO FARMACOITALIA
    RO **NILFAN CHLORTALIDONUMDRAJEURI25 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **CLORTALIDON CICLOPIROXUMCOMPR.100 mgTERAPIAROMÂNIA
      BATRAFENCREMA10 mg/1 gHOECHSTGERMANIA
      BATRAFENSOL. EXT.10 mg/mlHOECHSTGERMANIA
      DAFNEGINCREMA1 g%POLIITALIA
      DAFNEGINSOL. EXT.0,2%POLIITALIA
    **DAFNEGIN CIMETIDINUMOVULE100 mgPOLIITALIA
      ALTRAMETFIOLE200 mg/2 mlLEKSLOVENIA
      ALTRAMETCOMPR. FILM300 mgLEKSLOVENIA
      ASILOCCOMPR.200 mgORIONFINLANDA
      CIMEDINECOMPR.200 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      CIMEHEXALCOMPR.200 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
    ROCIMETIDINCAPS.200 mgLAB. DOMENIIROMÂNIA
    BMCIMETIDINECOMPR.200 mgRIMA PHARMACEUTICALSIRLANDA
    **IPIROVET CINNARIZINUMDRAJEURI200 mgPROEL PHARMACEUTICALGRECIA
      CEREBRALCOMPR.25 mgALEXANDRIA CO.EGYPT
      CINNARIZINCOMPR.25 mgPHARMACIABULGARIA
      CINNARIZINECOMPR.25 mgKATWIGK FARMAOLANDA
      CINNARIZINE 25COMPR.25 mgPROEL PHARMACEUTICALGRECIA
      STUGERONCOMPR.25 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      STUGERONCOMPR.25 mgJANSSENBELGIA
    **STUGERON FORTE CIPROFLOXACINUMCAPS.75 mgJANSSENBELGIA
      CIPRINOLCOMPR.250 mg 500 mgKRKASLOVENIA
      CIPRINOLFIOLE100 mg/10 mlKRKASLOVENIA
      CIPROCINALCOMPR.250 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      CIPROXINFIOLE100 mg/10 mlBAYERGERMANIA
      CIPROXINCOMPR. FILM100 mg 250 mg 500 mgBAYERGERMANIA
          750 mg    
      GRENIS - CIPROCOMPR.500 mgGENEPHARMGRECIA
    **MEDOCIPRIN - 250 - 500 CIPROTERONUMCOMPR.250 mg 500 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
    **ANDROCUR CISLATINUMCOMPR.50 mgSCHERING AGGERMANIA
    BMCANCERTINFLAC. INJ.10 mg/20 mlSHIN POONGKOREEA
    ROCISPLATINFLAC. INJ.10 mgSINDANROMÂNIA
      CISPLATINUMFLAC. INJ.10 mgNIPPON KAYAKU LTDJAPONIA
      CISPLATYLFLAC. INJ.25 mgLAB. ROGER BELLONFRANTA
      PLATAMINFLAC. INJ.10 mg 50 mgFARMITALIAITALIA
    ROROMCISFLAC. INJ.5 mgBIOFARMROMÂNIA
    **SISPLATIN M.N. CLEMASTINUMFLAC. INJ.10 mg 25 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
      TAVEGYLCOMPR.1 mgSANDOZELVETIA
    ROTAVEGYLCOMPR.1 mgSICOMED - SANDOZROMÂNIA
    ROTAVEGYLSIROP0,067%BIOFARM - SANDOZROMÂNIA
    RO **TAVEGYL CLENBUTEROLUMFIOLE2 mg/2 mlSICOMED - SANDOZROMÂNIA
      CONTRASPASMINCOMPR.0,02 mgAWDGERMANIA
      SPIROPENTSIROP0,005 mg/5 mlBOEHRINGER INGGERMANIA
    **SPIROPENT CLINDAMYCINUMCOMPR.0,02 mgBOEHRINGER INGGERMANIA
    **CLINDACIN CLOBAZANUMCAPS.150 mgTHE UNITED PHARMAIORDANIA
    **FRISIUM CLOBETHASOLUMCOMPR.10 mg 20 mgHOECHSTGERMANIA
      CLODERMCREMA0,055%THE UNITED PHARMAIORDANIA
      CLODERMUNGUENT0,05%THE UNITED PHARMAIORDANIA
      DERMOVATEUNGUENT0,05%GLAXOANGLIA
      DERMOVATECREMA0,05%GLAXOANGLIA
    **DERMOVATE CLOFEZONUMLOTIUNE0,05%GLAXOANGLIA
    ROCLOFEDINDRAJEURI200 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **CLOFEDIN CLOMIFENUMSUPOZ.400 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
      CLOSTILBEGYTCOMPR.50 mgEGISUNGARIA
    BMKLOMIFENCOMPR.50 mgBELUPOCROATIA
      OVA - MITCOMPR.50 mgREMEDICACIPRU
    **SEROPHONE CLOMIPRAMINUMCOMPR.50 mgSERONOELVETIA
      ANAFRANILFIOLE25 mg/2 mlCIBAELVETIA
      ANAFRANILCOMPR.10 mg 25 mgCIBAELVETIA
    ROANAFRANILDRAJEURI25 mgBARI - CIBAROMÂNIA
    BMCLOMIPRAMINECAPS.25 mgNORTONANGLIA
      HYDIPHENDRAJEURI25 mgAWNGERMANIA
    **HYDIPHEN CLONAZEPANUMFIOLE25 mg/2 mlAWDGERMANIA
      ANTELEPSINCOMPR.0,25 mg 1 mgAWDGERMANIA
    BMCLONAZEPAMCOMPR.2 mgPOLFAPOLONIA
    ROCLONOTRILCOMPR.2 mgARMEDICA - REMEDIAROMÂNIA
      CLONOTRIL - 2COMPR.2 mgREMEDICACIPRU
      RIVOTRILCOMPR.0,5 mg 2 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **RIVOTRIL CLONIDINUMFIOLE1 mg/2 mlHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    ROCLONIDINACOMPR.100 mgFAC. FARMACIE BUC.ROMÂNIA
    **HAEMITON CLOTRIMAZOLUMCOMPR.0,075 mg 0,300 mgBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      ANTIFUNGOLSPRAY0,01 g/mlHEXAL PHARMAGERMANIA
      CANDISTANCREMA1%ARAB DRUG CO.EGYPT
    ROCLOTRIMAZOLCREMA1%BIOFARM, ICCFROMÂNIA
    ROCLOTRIMAZOLSOL. EXT.1%BIOFARM, ICCFROMÂNIA
      CLOTRIMOXPULBERE10 mgARAB CENTER FOR. PHIORDANIA
    ROCOMPR. VAG. CU CLOTRIMAZOLCOMPR. VAG.100 mgSICOMEDROMÂNIA
    **COTRIMOXAZOL CLOXACILINUMCOMPR.400/80 mgCHINACHINA
    RO **CLOXACILINA COLCHICINUMFLAC. INJ.250 mg 500 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    RO **COLCHICINA COLESTYRAMINUMCOMPR.1 mg 0,5 mgBIOFARMROMÂNIA
    **ATROMID-S COLISTINUM (SULFAS)CAPS.500 mgICIANGLIA
    ROCOLIMICIN (COLISTIN)COMPR.250.000 u.i.SICOMEDROMÂNIA
    ROCOLISTINFLAC. INJ.500.000 u.i.ANTIBIOTICEROMÂNIA
    **COMBINATII   1.000.000 u.i.    
    ROASLAVITALDRAJEURI   SICOMEDROMÂNIA
    ROASLAVITALFIOLE100 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROASORIANSOL. EXT.   BIOFARMROMÂNIA
      BANEOCINUNGUENT250 u.i. + 5.000 u.i./gBIOCHEMIEAUSTRIA
      BANEOCINPULBERE   BIOCHEMIEAUSTRIA
      BERODUALAEROSOL   BOEHRINGER INGGERMANIA
      BIVACYNUNG. OFT.3.500 u.i. 250 u.i.LEKSLOVENIA
      BRINERDINDRAJEURI   SANDOZELVETIA
      BRINERDINDRAJEURI   URUNLENI ILAC SANAYITURCIA
      BRINERDINDRAJEURI   SANDOZ LIMITEDINDIA
    ROCALMOGASTRINCOMPR.   SICOMEDROMÂNIA
    ROCOLVITIODSOL. OFT.   BIOFARMROMÂNIA
      CYSTENALSOL. BUV.   SPOFACEHOSLOVACIA
      DIANE - 35DRAJEURI   SCHERING AGGERMANIA
    RODICARBOCALMCOMPR.   SICOMEDROMÂNIA
    RODISTONOCALMDRAJEURI   SICOMEDROMÂNIA
      ENAP-HCOMPR.10 mg + 25 mgKRKASLOVENIA
      ENBECINUNGUENT   GALENIKAYUGOSLAVIA
      ENBECINSPRAY   GALENIKAYUGOSLAVIA
      ERGOTAM 50 - VON CTCOMPR. RET.5 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    ROESTROTESTSOL. INJ.   BIOFARMROMÂNIA
    ROFIOBILINCOMPR.250 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROFLUMETAZON PIVALAT NUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROFLUMETAZON PIVALAT NCREMA   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROFLUOCINOLON NUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROFLUOCINOLON NCREMA   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROFLUOCINOLON NSPRAY   BIOFARMROMÂNIA
      GARASONEUNG. OFT.   SCHERING PLOUGHS.U.A.
      GARASONESOL. OFT.   SCHERING PLOUGHGERMANIA
    ROGEROVITAL H3DRAJEURI100 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROGEROVITAL H3SOL. INJ.2%SICOMEDROMÂNIA
    ROGLUTAMOGLUCONAT MG + VIT B6CAPS.   SICOMEDROMÂNIA
      GRAVIBINONFIOLE1 mlSCHERING AGGERMANIA
    ROHEMORSALSUPOZ.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROHEMORZONUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROHEMORZON OSUPOZ.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROHEPATROMBINGEL   ANTIBIOTICE - GODECKEROMÂNIA
    ROHEPATROMBINUNGUENT   ANTIBIOTICE - GODECKEROMÂNIA
    ROHIPAZINCOMPR.   SICOMED, ARMEDICAROMÂNIA
      HYDERGINEFIOLE0,3 mg/1 mlSANDOZELVETIA
      HYDERGINESOL. INT.1 mg/mlSANDOZELVETIA
      HYDERGINECOMPR.1,5 mgSANDOZ LIMITEDINDIA
      HYDERGINESOL. BUV.1 mg/1 mlSANDOZ LIMLTEDINDIA
      IODTHYROXCOMPR.100 mcg + 130,8 mcgMERCKGERMANIA
      KLION D 100COMPR. VAG.   GEDEON RICHTERUNGARIA
    ROLASONILUNGUENT   ANTIBIOTICE - BAYERROMÂNIA
    ROLIZADONCOMPR.   SICOMEDROMÂNIA
    ROLIZADONSUPOZ.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROLOCACORTEN VIOFORMUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
      MACMIROR COMPLEXUNG. VAG.   POLIITALIA
      MACMIROR COMPLEX - 500OVULE500 mgPOLIITALIA
    ROMASTOPROFENUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
      MAXITROLSOL. OFT.   ALCONBELGIA
      MAXITROLUNG. OFT.   ALCONBELGIA
    ROMECLOGINGEL   COLGATE PALMOLIVEROMÂNIA
    ROMECLOZOLCOMPR. VAG.   SICOMEDROMÂNIA
    ROMECOPAR FORTECOMPR.   SICOMEDROMÂNIA
    ROMETASPARPULBERE   SICOMEDROMÂNIA
      NEOBACINUNGUENT5 g - 5.000 u.i.DAR AL DAWAIORDANIA
    RONEOBASEPTPULBERE   BIOFARMROMÂNIA
      NEOCEISTEPINDRAJEURI0,58 mg + 25 mg + 10 mgSPOFACEHOSLOVACIA
    RONEOPREOLUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    RONICOLENGRANULE   SICOMEDROMÂNIA
    RONIDOFLORUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
      NOVOTHYRALCOMPR.   MERCKGERMANIA
    ROOVESTROLOVULE   BIOFARMROMÂNIA
      PANDERMUNGUENT100.000 u.i. + 2,5 mg + 0,25 mg + 1JULPHAREMIR. ARABE
    ROPIAFENCOMPR.   SICOMEDROMÂNIA
    ROPIAFENFIOLE   SICOMEDROMÂNIA
    ROPIAFENSUPOZ.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROPIAFENCOMPR.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROPIC. OTICE CU POLMIX + HCORSOL. EXT.   BIOFARMROMÂNIA
      PIMAFUCORTUNGUENT   BROCADESOLANDA
      PIMAFUCORTCREMA   BROCADESOLANDA
      PIMAFUCORTLOTIUNE   BROCADESOLANDA
      POLYBACTRINSPRAY   WELLCOMEANGLIA
      POLYBACTRIN SOLUBLE G.U.PULBERE   WELLCOMEANGLIA
    ROPROMASTOPUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
      QUINAXSOL. OFT.   ALCONBELGIA
      REDERGINSOL. INT.1 mg/mlLEKSLOVENIA
      REMIDONCOMPR.   DEVA HOLDINGTURCIA
    RORODILEMIDFIOLE   SICOMEDROMÂNIA
    CERUBJOVITSOL. OFT.   SPAITALIA
      SANTADERM (APOBACYN)PULBERE   SANTAGRECIA
      SANTADERM (APOBACYN)UNGUENT   SANTAGRECIA
      SANTAMINSOL. BUV.1 mg/mlSANTAGRECIA
      SANTAMINCOMPR.1,5 mgSANTAGRECIA
    ROSARURI REHIDRATARE ORALAPULBERE7,5 g 15 gANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROSCOBUTIL COMPUSFIOLE   SICOMEDROMÂNIA
    ROSCOBUTIL COMPUSSUPOZ.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROSIROFERSIROP4,6%/0,6%ARMEDICAROMÂNIA
    ROSOL. CLORAMFENIC. + FLUOCIN.SOL. EXT.   BIOFARMROMÂNIA
      SYNALAR - CUNGUENT   ICIANGLIA
      SYNALAR - CCREMA   ICIANGLIA
      SYNALAR - NCREMA   ICIANGLIA
      SYNALAR - NUNGUENT   ICIANGLIA
      THYREOTOMCOMPR.   BERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      TRAVOCORTCREMA   SCHERING AGGERMANIA
    ROTRICOMICONCOMPR. VAG.   SICOMEDROMÂNIA
    ROTRIMAGANTCOMPR.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROTRISILICALMCOMPR.   SICOMEDROMÂNIA
    ROTROFOPARPULBERE   ARMEDICAROMÂNIA
    ROU. OFT. CU KANAMICINAUNG. OFT.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROU. OFT. CU TRIAMCINOLONUNG. OFT.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROU. OFT. CU SULFAT DE NEOMIC.UNG. OFT.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROU. TRIAMCINOLON + SAPROSANUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROU. TRIAMCINOLON + NEOMICINAUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROULCEROTRATCOMPR.   SICOMEDROMÂNIA
    RO **UNG. CU SULF CORTICOTROPHINOMUNGUENT10%ANTIBIOTICEROMÂNIA
    RO **ACTH CORTISONUMFLAC.50 u.i.BIOFARMROMÂNIA
    RO **CORTIZON ACETAT COTRIMOXAZOLUMFIOLE25 mg/mlBIOFARMROMÂNIA
      BACTRIMSIROP200/40 mg/5 mlHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      BACTRIMCOMPR.400/80 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      BACTRIMFIOLE400/80 mg/5 mlHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      BACTRIMCOMPR.400/80 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      BACTRIMSUSPENSIE200/40 mg/5 mlGALENIKAYUGOSLAVIA
      BACTRIM FORTECOMPR.800/160 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      BERLOCIDSUSPENSIE200/40 mg/5 mlBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      BISEPTOLFIOLE400/80 mg/5 mlPOLFAPOLONIA
      BISEPTOL (CO - TRIMOXAZOL)COMPR.400/80 mgPOLFAPOLONIA
      BLEXONCOMPR.400/80 mgFARANGRECIA
    CECO - TRIMOXAZOLCOMPR.400/80 mgLIFE PHARMAITALIA
    BMCOTRIMOXAZOL (400/80)COMPR.400/80 mgSANAVITAGERMANIA
      COTRIMOXAZOLE FORTECOMPR.800/160 mgLAB. LAFRANFRANTA
    BMPHARMAPRIMCOMPR.400/80 mgRIVOPHARMELVETIA
      RESPRIMCOMPR.400/80 mgTEVAISRAEL
      RESPRIM FORTECOMPR.800/160 mgTEVAISRAEL
      SEPTRINSUSPENSIE200/40 mg/5 mlWELLCOMEANGLIA
      SEPTRINCOMPR.100/20 mg 400/80 mgWELLCOMEANGLIA
      SEPTRINFIOLE266,67 + 53,33 mg/mlWELLCOMEANGLIA
      SULFATRIMSUSPENSIE200/40 mg/5 mlVITAMEDISRAEL
      SULFATRIMCOMPR.400/80 mgVITAMEDISRAEL
      SUMETROLIMSIROP125/25 mg/5 mlEGISUNGARIA
      SUMETROLIMCOMPR.400/80 mgEGISUNGARIA
      SUTRIMCOMPR.400/80 mgMEMPHIS CO.EGYPT
    ROTAGREMINCOMPR.400/80 mgSICOMEDROMÂNIA
      TRIMIDAR - MCOMPR.400/80 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      TRIMOLSUSPENSIE200/40 mg/5 mlJULPHAREMIR. ARABE
    **TRISULAN CYANOCOBALAMINUMCOMPR.400/80 mgLAB. TORLANSPANIA
      DEPOVIT B12FIOLE1.000 mcg/mlAMRIYAEGYPT
    ROVITAMINA B12FIOLE50 mcg 1.000 mcgSICOMEDROMÂNIA
    **VITAMINE B12 CYCLOPHOSPHAMIDUMFIOLE1 ml - 100 mcg/mlLAB RENAUDINFRANTA
    ROCICLOFOSFAMIDACAPS.54 mgSICOMEDROMÂNIA
      CYCLOPHOSPHAMIDECOMPR.50 mgORIONFINLANDA
      CYCLOPHOSPHAMIDEFLAC. INJ.200 mg 500 mgORIONFINLANDA
      ENDOXAN-ASTAFLAC. INJ.200 mgASTA WERKEGERMANIA
    **ENDOXAN-ASTA CYCLOSPORINUMDRAJEURI50 mgASTA WERKEGERMANIA
      CONSUPRENSOL. BUV.100 mg/mlGALENA OPAVACEHOSLOVACIA
      SANDIMMUNSOL. BUV.100 mg/mlSANDOZELVETIA
    **SANDIMMUN CYPROHEPTADINUMCAPS. GELAT.50 mgSANDOZELVETIA
    ROCIPROHEPTADINACOMPR.4 mgTERAPIAROMÂNIA
      PERITOLCOMPR.4 mgEGISUNGARIA
    **PERITOL CYTARABINUMSIROP2 mg/5 mlEGISUNGARIA
      ALEXANFIOLE40 mg/2 ml 100 mg/3 mlMACKGERMANIA
    **DACARBAZINUM        
    RODALTRIZENFLAC. INJ.100 mgSINDANROMÂNIA
    **DETICENE DANAZOLUMFLAC. INJ.100 mg 200 mgLAB. ROGER BELLONFRANTA
      DANATROLCAPS.200 mgWINTHROPFRANTA
    **DANOVAL DAUNORUBICINUMCAPS.100 mg 200 mgKRKASLOVENIA
      CERUBIDINEFLAC. INJ.20 mgLAB. ROGER BELLONFRANTA
    **DAUNOBLASTINA DESFEROXAMINUMFLAC. INJ.20 mgFARMITALIAITALIA
    **DESFERAL DESLANOSIDUMFLAC. INJ.500 mgCIBAELVETIA
      CEDIGALANFIOLE0,4 mg/2 mlZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    RO **DESLANOZID DESOXYCORTONUMFIOLE0,4 mg/2 mlBIOFARMROMÂNIA
    RO **MINCORTID DEXAMETHASOMUMFIOLE10 mg/1 mlTERAPIAROMÂNIA
      DEXALTINPASTA1 mg/gNIPPON KAYAKU CO LTDJAPONIA
      DEXAMETHASONE SODIUM PHFLAC. INJ.8 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
    RO **SUPERPREDNOL DEXTRIFERRONUMCOMPR.0,5 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROFIER POLIMALTOZATFIOLE100 mg/2 mlSICOMEDROMÂNIA
    RO **FIER POLIMALTOZAT DIAZEPAMUMSOL. BUV.5%SICOMEDROMÂNIA
      DIAZEPAMFIOLE5 mg/mlLAB. RENAUDINFRANTA
    RODIAZEPAMCOMPR.2 mg 10 mgARMEDICA, TERAPIAROMÂNIA
    RODIAZEPAMFIOLE10 mgSICOMEDROMÂNIA
    RODIAZEPAMCOMPR.10 mgPHARMA LABORROMÂNIA
      VALINILCOMPR.5 mgNILE COEGYPT
      VALIUMCOMPR.2 mg 5 mg 10 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **VALIUM - 10 DICLOFENACUMFIOLE5 mg/1 ml - 2 mlHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      ALMIRALSUPOZ.100 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      ALMIRALCOMPR.25 mg 50 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      DECLOPHENSUPOZ.100 mgPHARCOEGYPT
      DICLO - 75 VON CTFIOLE75 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
      DICLOFENGEL1%THE UNITED PHARMA.IORDANIA
    RODICLOFENACDRAJEURI50 mgTERAPIAROMÂNIA
    RODICLOFENACSUPOZ.20 mg 40 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    RODICLOFENACSUPOZ.100 mgLAB. AURORAROMÂNIA
    RODICLOFENACCOMPR.25 mg 50 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
      DICLOFENAC 50SUPOZ.50 mgBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
    RODICLOFENAC SODICDRAJEURI50 mgPROMEDIC - S.R.L.ROMÂNIA
      DICLOFENAC SODIUMCOMPR.50 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      DICLOFENAC SODIUMSUPOZ.50 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      DICLOGESICSUPOZ.120 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      DICLOGESICCOMPR. FILM50 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      EPIFENACSUPOZ.100 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      EPIFENACCOMPR.25 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      FELORANCOMPR.25 mg 50 mgPFARMACHIMBULGARIA
    CEFORGENACSUPOZ.100 mgLAB. CHIMICO PHARMITALIA
    CEFORGENACCOMPR. FILM50 mgLAB. CHIMICO PHARMITALIA
      REFENCOMPR. FILM50 mgHEMOFARMYUGOSLAVIA
      REMETHANDRAJEURI25 mgREMEDICACIPRU
      REWODINADRAJEURI50 mgAWDGERMANIA
      REWODINA 100 RETARDCOMPR. RET.100 mgAWDGERMANIA
      REWODINA 25COMPR. FILM25 mgAWDGERMANIA
      REWODINA 50COMPR.50 mgAWDGERMANIA
      RHEUMAFEN SR - 100CAPS.100 mgAPICEGYPT
      RHEUMAVEKCOMPR.25 mgFARANGRECIA
      RHEUMAVEKFIOLE75 mg/3 mlFARANGRECIA
      TRATULCAPS.50 mgGEROTAUSTRIA
      TRATULSUPOZ.60 mg 120 mgGEROTAUSTRIA
      TRATULFIOLE90 mg/3 mlGEROTAUSTRIA
      VOLTARENSUPOZ.25 mg 100 mgCIBAELVETIA
      VOLTARENSUPOZ.50 mgCIBAELVETIA
      VOLTARENDRAJEURI25 mg 50 mgCIBAELVETIA
      VOLTARENFIOLE75 mg/3 mlCIBAFRANTA
    ROVOLTARENCOMPR. RET.100 mgBARI - CIBAROMÂNIA
      VOLTAREN EMULGELGEL1,16 g/100 gCIBAELVETIA
      VOLTAREN RAPIDDRAJEURI25 mg 50 mgCIBAELVETIA
      VOLTAREN RETARDDRAJEURI100 mgCIBAELVETIA
    **VOLTAREN SR. 75 DIETHYL - CARBAMAZINIUMDRAJ. RET.75 mgCIBAELVETIA
    **LOXURAN DIGITALIS PULVISCOMPR.50 mgEGISUNGARIA
    RO **DIGITALIS DIGITOXINUMCOMPR.100 mgPLAFARROMÂNIA
    RODIGITALIN (DIGITOXINA)SOL. INT.1%BIOFARMROMÂNIA
    RO **NIDACIL DIGOXINUMSUPOZ.0,5 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    CEDIGOXINCOMPR.0,250 mgWEIMER PHARMAGERMANIA
    BMDIGOXINCOMPR.0,250 mgALEXANDRIA CO.EGYPT
    BMDIGOXINCOMPR.0,250 mgCOXANGLIA
    RODIGOXINCOMPR.0,250 mgBIOFARMROMÂNIA
    RODIGOXINFIOLE0,5 mg/2 mlBIOFARMROMÂNIA
    RODIGOXINSOL. INT.5 mg/10 mlBIOFARMROMÂNIA
      DILACORFIOLE0,25 mg/2 mlZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      DILACORSOL. BUV.0,75 mg/mlZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      DILACORCOMPR.0,25 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    BMLANICORFIOLE0,25 mg/mlPLIVACROATIA
    BM **LANOXIN DIHYDRALAZINUMSOL. BUV.0,05 mg/ml 60 mlWELLCOMEANGLIA
    RO **HIPOPRESOL DIHYDROTACHYSTEROLUMDRAJEURI25 mgTERAPIAROMÂNIA
      A.T. 10SOL. INT.1 mg/mlMERCKGERMANIA
    **TACHYSTIN DILTIAZEMUMSOL. BUV.0,1%ANKERWERK RUDOLSTADTGERMANIA
      ALDIZEMCOMPR.60 mg 90 mgALKALOIDMACEDONIA
      CARDILCOMPR.60 mgORIONFINLANDA
      DELAY TIAZEM SRCAPS.90 mg 120 mgAPICEGYPT
      DIACORDINCOMPR.60 mgLECIVACEHIA
      DIACORDIN RETARDCOMPR. RET.90 mgLECIVACEHIA
      DILTIAZEMCOMPR.60 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      DILTIZEMCOMPR.30 mg 60 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
      DILZEMCOMPR.60 mgGODECKEGERMANIA
      DILZEM PARENTERALFLAC. INJ.25 mgGODECKEGERMANIA
    **DILZEM RETARD DIPIRIDAMOLUMCOMPR. RET.90 mgGODECKEGERMANIA
      CURANTYLFIOLE10 mg/2 mlBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      CURANTYLDRAJEURI25 mg 75 mgBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      DIPIRIDAMOLDRAJEURI25 mgCHINACHINA
    RODIPIRIDAMOLDRAJEURI25 mgSICOMEDROMÂNIA
    RODIPIRIDAMOLFIOLE10 mgSICOMEDROMÂNIA
      PERAZODIN 75DRAJEURI75 mgREMEDICACIPRU
      PERSANTINDRAJEURI75 mgBOEHRINGER INGGERMANIA
      PERSANTINFIOLE10 mg/2 mlZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    **PERSANTIN DISOPYRAMIDUMDRAJEURI25 mg 75 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    **KORAPEIS DIVERSECAPS.150 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
    **SMECTA DOBUTAMINUMPULB. SUSP.plicuri a 3,925 gIPSENFRANTA
    **DOBUTREX DOMPERIDONUMFLAC. INJ.250 mgLILLYS.U.A.
      MOTILIUMCOMPR.10 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    **MOTILIUM DOXAZOSINUMCOMPR.10 mgJANSSENBELGIA
    **CARDURA DOXEPINUMCOMPR.1 mg 2 mg 4 mg 8 mgPFIZERS.U.A.
    RODOXEPINDRAJEURI28,2 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **DOXEPIN DOXORUBICINUMSOL. INJ.1,25%/2 ml 2,50%/2 mlTERAPIAROMÂNIA
      ADRIBLASTINA RDFLAC. INJ50 mgFARMITALIAITALIA
      ADRIBLASTINA RDFLAC. INJ10 mgFARMITALIAITALIA
      DOXOLEMFLAC. INJ50 mgLEMERY - S.A.MEXIC
    **DOXOLEM DOXYCYCLINUMFLAC. INJ10 mgLEMERY - S.A.MEXIC
      DOKSINCAPS.100 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
      DOTURCAPS.100 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      DOXIMYCINFIOLE20 mg/mlORIONFINLANDA
      DOXIMYCINCOMPR.100 mgORIONFINLANDA
      DOXYCYCLINCAPS.100 mgJENAPHARMGERMANIA
    BMDOXYCYCLINECOMPR.100 mgREMEDICACIPRU
      DOXYDARCAPS.100 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      DOXYLIN - 100COMPR.100 mgDEXXON LTDISRAEL
    RODOXYLIN - 100COMPR.100 mgARMEDICA - DEXXONROMÂNIA
    BMRETENSCAPS.100 mgWASSERMANNGERMANIA
      TENUTANCAPS.100 mgCHINOINUNGARIA
      UNIDOXCAPS.100 mgTHE UNITED PHARMA.IORDANIA
      VIBRAMYCINCAPS.100 mgPFIZERS.U.A.
    **VIBRAMYCIN DROPERIDOLUMFLAC. INJ.200 mgPFIZERS.U.A.
      DEHYDROBENZPERIDOLFIOLE2,5 mg/mlJANSSENBELGIA
    **DROPERIDOL DROTAVERINFIOLE10 ml/25 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      NO-SPACOMPR.40 mgCHINOINUNGARIA
    **NO-SPA ECONAZOLUMFIOLE40 mg/2 mlCHINOINFRANTA
      GYNO-PEVARYLOVULE150 mgCILAGELVETIA
    **PEVARYL EFEDRINUMCREMA1 g/100 gCILAGELVETIA
    ROEFEDRINACOMPR.50 mgSICOMED, ARMEDICAROMÂNIA
    RO **EFEDRINA ENALAPRILUMFIOLE1% 5%SICOMEDROMÂNIA
      ENALAPRIL - 10COMPR.10 mgILSAN ILACTURCIA
      ENALAPRIL - 20COMPR.20 mgILSAN ILACTURCIA
      ENAPCOMPR.10 mg 20 mgKRKASLOVENIA
      ENAPFIOLE1,25 mgKRKASLOVENIA
      ENAP - 5COMPR.5 mgKRKASLOVENIA
    **RENITEN EPIRUBICINUMCOMPR.20 mgMERCK - SHARP - DOHMES.U.A.
    ROEPIRUBICINFLAC. INJ.10 mg 50 mgSINDANROMÂNIA
    ROFARMORUBICINFLAC. INJ.10 mg 50 mgSINDAN - CARLO ERBAROMÂNIA
      FARMORUBICIN RDFLAC. INJ.10 mg 50 mgFARMITALIAITALIA
    **FARMORUBICINE ERGOMETRINUMFLAC. INJ.10 mg 50 mgFARMITALIAITALIA
    ROERGOMETFIOLE0,2 mg/mlBIOFARMROMÂNIA
    **ERGOMETRIN ERYTHROMYCINUMFIOLE0,5 mg/mlLAB. RENAUDINFRANTA
    ROERITROACNOLUNGUENT1%COLGATE PALMOLIVEROMÂNIA
    ROERITROMICINA ETILSUCCINATPULB. SUSP.25 gANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROERITROMICINA LACTOBIONATFLAC. INJ.300 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROERITROMICINA PROPIONILCOMPR.200 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
      EROATESUSPENSIE125 mg/5 mlLUPININDIA
      EROATE - 250 - 500COMPR.250 mg 500 mgLUPININDIA
      ERYCCAPS.250 mgBIOGALUNGARIA
      ERYTHROCIDPULB. SUSP.200 mg/5 mlCHEMICAL IND. DEV.EGYPT
      ERYTHROCINGRAN. SUSP.200 mg/5 mlABBOTTANGLIA
      ERYTHROCIN STEARATCOMPR. FILM500 mgABBOTTS.U.A.
      ERYTHROCINEFLAC. INJ.1 gABBOTTANGLIA
      ERYTHRODARCOMPR.250 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      ERYTHROMIL FORTESUSPENSIE400 mg/5 mlARAB CENTER FOR PHIORDANIA
      ERYTRO - TEVAPULB. SUSP.125 mg/5 mlTEVAISRAEL
      ESTOSINCOMPR.250 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
    BMPORPHYROCINCOMPR.250 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
    RO **PROPIONIL ERITROMICINA ESTRADIOLUMCOMPR. SUSP.100 mgICSMCFROMÂNIA
    ROESTRADIOLSOL. INJ.5.000 u.i.BIOFARMROMÂNIA
    RO **ESTROLENT ETAMSYLATUMFIOLE25 mgBIOFARMROMÂNIA
      DICYNONECOMPR.250 mgLAB. OMELVETIA
      DICYNONEFIOLE250 mg/2 mlLAB. OMELVETIA
    RO **ETAMSILAT ETHINYLESTRADIOLUMFIOLE250 mg/2 mlSICOMEDROMÂNIA
    RO **ETINILESTRADIOL ETHOSUXIMIDUMCOMPR.0,02 mcg 0,05 mcgTERAPIAROMÂNIA
      PETINIMIDCAPS.250 mgGEROTAUSTRIA
    CESUXINUTINSIROP250 mg/5 ml 125 mlPARKE DAVISGERMANIA
    CE **SUXINUTIN ETILEFRINUMCAPS.250 mgPARKE DAVISGERMANIA
    ROETILEFRINCOMPR.50 mgI.C.S.M.C.F.ROMÂNIA
    **THOMASIN RETARD ETOPOSIDUMCOMPR.25 mgAPOGEPHAGERMANIA
    ROETOPOSIDSOL. INJ.2% - 100 mgSINDANROMÂNIA
      LASTETCAPS.25 mg 50 mg 100 mgNIPPON KAYAKU CO LTDJAPONIA
      LASTETFIOLE100 mgNIPPON KAYAKU CO LTDJAPONIA
      VEPESIDCAPS.50 mg 100 mgBRISTOLANGLIA
    **VEPESID ETRETINATUMFIOLE20 mg/ml - 5 mlBRISTOLANGLIA
    **TIGASON FAMOTIDINUMCAPS.10 mg 25 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      FAMODARCOMPR.20 mg 40 mgDAR AL DAWAIORDANIA
      FAMOSANCOMPR.20 mg 40 mgALKALOIDMACEDONIA
      GASTROSIDINCOMPR.40 mgECZACIBASI ILACTURCIA
      LECEDILCOMPR.20 mg 40 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      TIDINECOMPR.40 mgPAMELASIRIA
      ULCERAN - 40COMPR.40 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
    **ULFAMID FENDILINUMCOMPR.40 mgKRKASLOVENIA
    **SENSIT FENOTEROLUMDRAJEURI50 mgCHINOINUNGARIA
    ROBEROTECSPRAY0,2 mg/dozaBIOFARMROMÂNIA
      PARTUSISTENCOMPR.5 mgBOEHRINGER INGGERMANIA
    **PARTUSISTEN FERRICHOLINATUMFIOLE0,5 mg/10 mlBOEHRINGER INGGERMANIA
    **FER-SOL FERROSII FUMARASSOL. BUV.200 mg fe/mlE.I.P.I.CO.EGYPT
      FERRUM HAUSMANNFIOLE5%LAB. HAUSMANNELVETIA
      FERRUM HAUSMANNSIROP50 mg/5 mlLAB. HAUSMANNELVETIA
      FERRUM HAUSMANNSOL. INT.50 mg/mlLAB. HAUSMANNELVETIA
    **FERRUM HAUSMANN FERROSII GLUCONASFIOLE2%LAB. HAUSMANNELVETIA
    ROFERGLUROMSOL. BUV.2% 4%BIOFARMROMÂNIA
    **FERROUS GLUCONATE FERROSII GLUTAMASCOMPR. FILM300 mgSTANLEY PHARMA LTDCANADA
    ROGLUBIFERDRAJEURI20 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **GLUTAMAT FEROS FERROSII SULFASSOL. BUV.2% 5 ml 4% 10 mlBIOFARMROMÂNIA
      BEBE TARDYFERONDRAJEURI12 mg fe2+EGISUNGARIA
      FERRO GRADUMETCOMPR. RET.325 mg (105 mg fer)ABBOTTS.U.A.
      FERRO - GRADUMETCOMPR.525 mg (105 mg fe2+)GALENIKAYUGOSLAVIA
      RESOFERONSIROP3 g% (600 mg fer%)CIBAELVETIA
      RESOFERONDRAJEURI37 mg fe++CIBAELVETIA
      RETAFERCOMPR. DEP.100 mgORIONFINLANDA
    **SORBIFER DURULES FLEROXACINUMCOMPR. FILM100 mgEGISUNGARIA
    **QUINODIS FLUCONAZOLUMCOMPR.200 mg 400 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      DIFLUCANCAPS.50 mg 100 mg 150 mgPFIZERS.U.A.
          200 mg    
    **DIFLUCAN FLUDROCORTISONUMSOL. PERF.50 ml a 2 mg/mlPFIZERS.U.A.
    ** ROASTONIN - H FLUMETASONUM LOCACORTEN TARCOMPR. UNGUENT0,1 mgMERCK IAI + CIBA GEICYGERMANIA ROMÂNIA
    RO ** ROPIVALAT DE FLUMETAZON FLUOCINOLONI ACETONIDUM FLUOCINOLON ACETONIDUNGUENT UNGUENT0,02 g%ANTIBIOTICE ANTIBIOTICEROMÂNIA ROMÂNIA
      SYNALARCREMA0,025%ICIANGLIA
      SYNALARUNGUENT0,025%ICIANGLIA
    **SYNALAR FLUOCINONIDUMGEL0,025%ICIANGLIA
    **METOSYN FLUOCORTOLONUMCREMA   ICIANGLIA
      ULTRALANCREMA15 g a 0,25%SCHERING AGGERMANIA
    ROULTRALAN ULTRALANUNGUENT UNGUENT15 g a 0,25%SCHERING AG ANTIBIOTICEGERMANIA ROMÂNIA
    **ULTRALAN UNGUENT GRAS FLUOROURACILUMUNGUENT15 g a 0,25%SCHERING AGGERMANIA
    RO5 - FLUOROURACILSOL. INJ.125 mg/5 mlSINDANROMÂNIA
          250 mg/10 ml    
      EFUDIXUNGUENT5%HOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      FLUORO - URACILFIOLE50 mg/ml - 5 mlHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    BMFLUOROURACILFIOLE250 mg/5 mlABICISRAEL
    **FLUROBLASTIN FLUOXETINUMPLAC. INJ.250 mgFARMITALIAITALIA
    BMPROZAC FLUPENTIXOL DECANOATCAPS.20 mgLILLYS.U.A.
    **FLUANXOL DEPOT FLUPHENAZINUMFIOLE20 mg/1 mlLUNDBECKDANEMARCA
      DAPOTUMSOL. BUV.4 mg/mlSQUIBBGERMANIA
      LYORODINDRAJEURI1 mg 4 mgDHWGERMANIA
      MIRENILFIOLE1 mg/mlPOLFAPOLONIA
      MIRENILDRAJEURI0,25 mg 1 mgPOLFAPOLONIA
    **MIRENIL RETARD FLUPHENAZINUM DECANOATUMFIOLE25 mg/mlPOLFAPOLONIA
      LYORODIN DEPOTFIOLE25 mgDHWGERMANIA
    **MODECAT FLUSPIRILENUMFIOLE7,5%BRISTOL WYERS SQUIBBGERMANIA
      IMAPFIOLE4 mg (2 ml)GEDEON RICHTERUNGARIA
    **IMAP FLUTAMIDUMFIOLE2 mg/mlJANSSENBELGIA
    **FLUCINOME FLUTICASONUMCOMPR.250 mgSCHERING PLOUGHELVETIA
      CUTIVATECREMA0,05%GLAXOANGLIA
      CUTIVATEUNGUENT0,05%GLAXOANGLIA
    **FLIXONASE FOTEMUSTINUMSOL. EXT.0,05%GLAXOANGLIA
    **MUPHORAN FURAZOLIDONUMFLAC. INJ.208 mgLAB. SERVIERFRANTA
    RO **FURAZOLIDON FUROSEMIDUMCOMPR.100 mg 25 mgTERAPIAROMÂNIA
      FRUSEMIDEFIOLE1% (10 mg/ml)LAB. RENAUDINFRANTA
    CEFRUSEMIDECOMPR.40 mgLIFE PHARMAITALIA
    BMFRUSEMIDECOMPR.40 mgRIMA PHARMACEUTICALSIRLANDA
      FURANTHRYLCOMPR.40 mgPHARMACIABULGARIA
    ROFURANTRILCAPS.40 mgDOMENII - S.R.L.ROMÂNIA
      FUROMEXCOMPR.40 mgORIONFINLANDA
    ROFUROMIDCOMPR.40 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
    ROFUROSEMIDFIOLE20 mg/2 mlSICOMEDROMÂNIA
    ROFUROSEMIDCOMPR.40 mgLABORMEDROMÂNIA
      FUSIDCOMPR.40 mgTEVAISRAEL
      LASILIXCOMPR.40 mgPAMELASIRIA
      LASIXCOMPR.40 mgHOECHSTGERMANIA
      LASIXFIOLE10 mg/mlHOECHSTGERMANIA
    **SALUREX FUSAFUNGINUMCOMPR.40 mgREMEDICACIPRU
    **BIOPAROX GEMFIEROZILUMSPRAY0,125 mgLAB. SERVIERFRANTA
      BEZAMIDINCOMPR.200 mgKRKASLOVENIA
      GEVILONCOMPR. FILM450 mgPARKE DAVISGERMANIA
    **IPOLIPID GENTAMICINUMCAPS.300 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      GENTAMICINFIOLE80 mg/2 ml 40 mg/2 mlCHINOINUNGARIA
      GENTAMICINFIOLE20 mg/ml 40 mg/mlLEKSLOVENIA
      GENTAMICIN - IKAFIOLE80 mg/2 mlTEVAISRAEL
      GENTAMYCINFIOLE1 ml 10 mg/mlPHARMACHIMBULGARIA
          40 mg/ml    
      GENTAMYCINUNGUENT1 mg/gLEKSLOVENIA
      GENTAMYCINFIOLE40 mg/mlBIOCHEMIEAUSTRIA
      GENTAMYCINFIOLE40 mg/1 ml 80 mg/2 mlKRKASLOVENIA
    ROGENTOSEPTSOL. OFT.0,5%BIOFARMROMÂNIA
      SEPTOPAL KETTEPERLE   MERCKGERMANIA
    **SEPTOPAL KUGELN GESTONORONUMPERLE   MERCKGERMANIA
    **CAPROATUM DEPOSTAT GONADOTROPHINUM CHORIONICUMFIOLE200 mgSCHERING AGGERMANIA
      PREGNYLFIOLE500 u.i.ORGANONOLANDA
      PROFASI 2.000 - 5.000 U.I.FLAC. INJ.2.000 u.i. -SERONOITALIA
          5.000 u.i.    
    **PROFASI 500 - 1.000 U.I. GRISEOFULVINUMFLAC. INJ.500 u.i. - 1.000 u.i.SERONOITALIA
      BIOGRISINCOMPR. FILM125 mg 250 mg 500 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      FULCINCOMPR.125 mg 500 mgICIANGLIA
    RO **GRISEOFULVIN M GUAIFENEZINUMCOMPR.125 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROTRECIDCOMPR.100 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROTRECIDSIROP2%BIOFARMROMÂNIA
    RO **TRECID HALOPERIDOLUMSOL. INT.10%BIOFARMROMÂNIA
      HALDOLCOMPR.0,5 mgJANSSENBELGIA
      HALDOLSOL. INT.2 mg/mlJANSSENBELGIA
      HALDOLSOL. INJ.5 mg/mlJANSSENBELGIA
      HALDOLCOMPR.2 mg 5 mgJANSSENBELGIA
      HALDOL DECANOASFIOLE50 mg/mlJANSSENBELGIA
      HALOPERIDOLSOL. INT.0,2% - 10 mlGEDEON RICHTERUNGARIA
      HALOPERIDOLFIOLE5 mg/mlLAB. RENAUDINFRANTA
    **HALOPERIDOL DECANOAT HEXESTROLUMFIOLE50 mg/mlGEDEON RICHTERUNGARIA
    RODIVAGELUNGUENT   COLGATE PALMOLIVEROMÂNIA
    RO **SINTOFOLIN HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUMFIOLE5 mg/2 ml 20 mg/5 mlTERAPIAROMÂNIA
    RO **U. OFT. CU OXID GALBEN HG HYDROCHLOROTIAZIDUMUNG. OFT.2%ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROHIDROCLOROTIAZIDACOMPR.50 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
    RO **NEFRIX HYDROCORTIZONUMCOMPR.25 mgSICOMEDROMÂNIA
      FLEBOCORTIDFIOLE100 mgNILE COEGYPT
      HIDROCORTISONEFLAC. INJ.500 mg 100 mgHEMOFARMYUGOSLAVIA
      RO HIDROCORTIZ. HEMISUCCINATFIOLE25 mg/5 mlSICOMEDROMÂNIA
    ROHIDROCORTIZON ACETATFIOLE25 mgBIOFARMROMÂNIA
      HIDROKORTAL - LFIOLE100 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
    CEHYDROCORTISONEFLAC. INJ.2 mlLAB. BIOLOGICIITALIA
      HYDROCORTISONE NA SUCCIN.FLAC. INJ.100 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      LOCOIDUNGUENT0,1%BROCADESOLANDA
      LOCOIDLOTIUNE0,1%BROCADESOLANDA
      LOCOIDCREMA0,1%BROCADESOLANDA
      LOCOID CREMA GRASACREMA0,1%BROCADESOLANDA
    BMRAPICORTFLAC. INJ.100 mgMALESCI SPA. ITALIAITALIA
    RO **UNG. CU HIDROCORTIZON HYDROXICARBAMIDUMUNGUENT1%ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROHIDROXIUREECAPS.500 mgINST. POLITEHNICROMÂNIA
      HYDREACAPS.500 mgSQUIBBANGLIA
    **HYDROXICARBAMIDE HYDROXYCHLOROQUINUMCAPS.500 mgPOLFAPOLONIA
    RO **HIDROXICLOROCHIN HYDROXYPROGESTERONUMDRAJEURI200 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **PROGESTERON RETARD IBUPROFENUMFIOLE125 mg/mlTERAPIAROMÂNIA
      ARTOFENCOMPR. FILM400 mg 200 mgTEVAISRAEL
      IBU - 200COMPR.200 mgSIFAR ILACTURCIA
    BMIBUPHARMCOMPR.200 mgPHARMAMEDMALTA
    ROIBUPROFENDRAJEURI200 mg 400 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
    CEIBUPROFENECOMPR.200 mgLIFE PHARMAITALIA
    ROPADUDENDRAJEURI200 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROPADUDENCAPS.200 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROPADUDENSUPOZ.500 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROPADUDENUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    BM **RUPAN IDARUBICINUMCOMPR.200 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
    **ZAVEDOS IDOXURIDINUMFLAC. INJ.5 mg 10 mgFARMITALIAITALIA
    **HEVIZOS IMIPRAMINUMUNGUENT0,8%BIOGALUNGARIA
    RO **ANTIDEPRIN INDAPAMIDUMDRAJEURI25 mgSICOMEDROMÂNIA
    **TERTENSIF INDOMETACINUMCOMPR.2,5 mgLAB. SERVIERFRANTA
      INDOLLYRESOL. OFT.0,1 g% - 5 mlLAB. CHAUVINFRANTA
    ROINDOMETACINDRAJEURI50 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROINDOMETACINCAPS.50 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROINDOMETACINSUPOZ.50 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROINDOMETACINUNGUENT4%ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROINDOMETACINSUPOZ.50 mgLAB. AURORAROMÂNIA
    ROINDOMETACINCAPS.25 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROINDOMETACINSUPOZ.50 mgSCF NAPOFARMROMÂNIA
    RO **INDOMETACIN INOSINUMSUPOZ.50 mgPROMAROMROMÂNIA
      ISOPRINOSINECOMPR.500 mgEWOPHARMAELVETIA
    **ISOPRINOSINE IPRATROPIUM BROMIDUMCOMPR.500 mgBIOGALUNGARIA
    **ATROVENT IRON SORBITEXAEROSOL20 mcg/doza - 15 ml - 200 dozaBOEHRINGER INGGERMANIA
    **JECTOFER ISOCONAZOLUMFIOLE2 ml/100 mgECZACIBASI ILACTURCIA
    **TRAVOGEN ISOPRENALINUMCREMA1% 20 g 50 gSCHERING AGGERMANIA
    ROBRONHODILATINCOMPR.10 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROBRONHODILATIN (VEZI C01A02)COMPR.10 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **ISOPRENALIN ISOSORBIDI DINITRASFIOLE0,2 mg/1 mlTERAPIAROMÂNIA
      CARBONITCOMPR. RET.40 mgPOLFAPOLONIA
      CARDONITCOMPR. RET.60 mgPOLFAPOLONIA
      CORDILCOMPR.10 mg 20 mgDEXXON LTDISRAEL
      CORDIL 40 SRCOMPR. RET.0,40 mgDEXXON LTDISRAEL
      ISODINITCOMPR.10 mgPHARMACIABULGARIA
      ISODINIT RETARDCOMPR.20 mgPHARMACIABULGARIA
    ROISODINITRATCOMPR.10 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
      ISOMACKSPRAY20 ml 1,25 mg/dozaMACKGERMANIA
      ISOMACK TDAEROSOL   MACKGERMANIA
      ISOMACK RETARDCAPS.20 mg 40 mg 60 mgMACKGERMANIA
      ISONITCOMPR.20 mgORIONFINLANDA
      ISONITCOMPR. RET.40 mgORIONFINLANDA
      ISOSORB RETARDCAPS.20 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    ROISOSORBIDCOMPR.20 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROISOSORBID DINITRATCOMPR.10 mgLABORMEDROMÂNIA
      ISOSORBIDE DINITRATECOMPR.5 mg 10 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      ISOTRAT PAMDRAJEURI10 mgPAMELASIRIA
      MAYCOR RETARDCAPS.20 mg 40 mg 60 mgGODECKEGERMANIA
    ROROMISODINCOMPR.5 mgTERAPIAROMÂNIA
      KETOTIFENSIROP0,2 mg/mlPHARMACHIMBULGARIA
    ROKETOTIFENCOMPR.1 mgLABORMEDROMÂNIA
      PROFILARCOMPR.1 mgTHE UNITED PHARMA.IORDANIA
      PROFILARSIROP1 mg/5 mlTHE UNITED PHARMA.IORDANIA
      ZADITENCOMPR.1 mgSANDOZELVETIA
      ZADITENCOMPR. FILM2 mgSANDOZELVETIA
      ZADITENCOMPR.1 mgSANDOZ LIMITEDINDIA
    ROZADITENCOMPR.1 mgBIOFARM - SANDOZROMÂNIA
    ROZADITENSIROP1 mg/5 mlBIOFARM - SANDOZROMÂNIA
    **LANATOSIDUM C        
      CEDIGALANCOMPR.0,25 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      CEDIGALANSOL. BUV.1 mg/mlZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    RO **LANATOZID C LEVAMISOLUMDRAJEURI0,25 mgBIOFARMROMÂNIA
      DECARISCOMPR.50 mg 150 mgMEDIMPEXUNGARIA
      DECARISCOMPR.50 mgJANSSENBELGIA
    **LEVODOPUM + CARBIDOPUM        
      ISICOMCOMPR.250 mg + 25 mgISIS PHARMA GMBHGERMANIA
    CELEVODOPA + CARMIDOPACOMPR.100 mg + 10 mgLAB. WOLFSBELGIA
      NAKOMCOMPR.250 mg + 25 mgLEKSLOVENIA
      NAKOM MITECOMPR.100 mg + 25 mgLEKSLOVENIA
    **LEVODOPUM + BENSERAZIDUM        
      MADOPARCAPS.62 mg + 5 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      MADOPARCAPS.125 mg 250 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      MADOPARCOMPR.200 mg + 50 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **LEVOMEPROMAZINUM        
    ROLEVOMEPROMAZINCOMPR.2 mg 25 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROLEVOMEPROMAZINFIOLE25 mgSICOMEDROMÂNIA
    **LEVOTHYROXINUM        
      EUTHYROX - 25 - 100COMPR.25 mcg 100 mcgMERCKGERMANIA
      L - THYROXINCOMPR.25 mcg 100 mcgBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      THYRO - 4COMPR.0,1 mg 0,2 mgFARANGRECIA
    **LINCOMYCINUM        
      LINCOCINFIOLE2 ml/0,100 gECZACIBASI ILACTURCIA
      LINCOCINCAPS.500 mgUPJOHNBELGIA
      NELORENFIOLE300 mg/mlLEKSLOVENIA
    **LINDANUM        
    CEAPHTIRIAPULBERE0,4%LAB. DEBATFRANTA
    ROLINDANESTUNGUENT1%COLGATE PALMOLIVEROMÂNIA
    **LITHIUM CARBONICUM        
    ROCARBONAT DE LITIUCOMPR.450 mgSICOMEDROMÂNIA
      LITHIUM CARBONICUMCOMPR.250 mgPOLFAPOLONIA
    **LOMUSTINUM        
    RONIPALKINCAPS.10 mgSINDANROMÂNIA
    **LOPERAMIDUM        
      DISSENTENCOMPR.2 mgSPAITALIA
      DISSENTENSIROP20 mg/100 mlSPAITALIA
      IMODIUMSIROP20 mg/100 mlGEDEON RICHTERUNGARIA
      IMODIUMCAPS.2 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      IMODIUMCAPS.2 mgJANSSENBELGIA
    ROIMODIUMCAPS.2 mgTERAPIA - JANSSENROMÂNIA
      LOPERASIDCAPS.2 mgALEXANDRIA CO.EGYPT
    **LORATADINUM        
      CLARITINESIROP1 mg/mlSCHERING PLOUGHS.U.A.
      CLARITINECOMPR.10 mgSCHERING PLOUGHS.U.A.
    **LYNESTRENOLUM        
      EXLUTONACOMPR.0,5 mgORGANONOLANDA
    ROLINESTRENOLCOMPR.5 mgTERAPIAROMÂNIA
      LYNOMINCOMPR.5 mgORIONFINLANDA
    **MAFENIDUM        
    HOMAFENIDUNGUENT0,085 g/gARMEDICAROMÂNIA
    **MAGNESII GLUCONICUM        
    ROCLUCOMAGCOMPR.500 mgSCF NAPOFARMROMÂNIA
    **MAGNESII SULFAS        
    ROSULFAT DE MAGNEZIUFIOLE20% 40%/10 mlSICOMEDROMÂNIA
    **MAPROTILINUM        
      LUDIOMILSOL. INT.2%CIBAELVETIA
      LUDIOMILFIOLE25 mgCIBAELVETIA
    ROLUDIOMILCOMPR.25 mg 75 mgSICOMED - CIBAROMÂNIA
    ROLUDIOMILSOL. INJ.0,5%/5 mlSICOMED - CIBAROMÂNIA
      MAPROLU - 50COMPR. FILM50 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
      MAPROTILIN 25 VON CTCOMPR. FILM25 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    **MAPROTILIN 75 VON CT MEBENDAZOLUMCOMPR. FILM75 mgCHEM. TEMPELHOF GMBHGERMANIA
    BMMEBENDAZOLECOMPR.100 mgLAB. LAFRANFRANTA
      THELMOXCOMPR.100 mgREMEDICACIPRU
    BMVERMINCOMPR.100 mgMEMPHIS CO.EGYPT
      VERMOXSUSPENSIE20 mg/mlJANSSENBELGIA
    **VERMOX MECLOFENOXATUMCOMPR.100 mg 500 mgJANSSENBELGIA
    ROMECLOFENOXATCOMPR.100 mgSICOMED, ICCFROMÂNIA
    RO **MECLOFENOXAT MECLOSULFONATUMFLAC. INJ.250 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **ROMENER MEDROXYPROGESTERONUMDRAJEURI100 mgICCF, SINTOFARM - S.A.ROMÂNIA
      FARLUTALCOMPR.500 mgFARMITALIAITALIA
    ROMEDROXIPROGESTERONCOMPR.10 mgTERAPIAROMÂNIA
    **PROVERA MELPHALANUMCOMPR.100 mg 500 mgUPJOHNBELGIA
      ALKERANCOMPR.2 mg 5 mgWELLCOMEANGLIA
      ALKERANFLAC. INJ.100 mgWELLCOMEANGLIA
    RO **LEVOFALAN MENOTROPINUMFIOLE10 mgSINDANROMÂNIA
    **HUMEGON MEPACRINUMFLAC. INJ.150 u.i.ORGANONOLANDA
    RO **MEPACRIN MEPARTRICINUMCOMPR.100 mgSICOMEDROMÂNIA
    **IPERTROFAN MERCAPTOPURINUMCOMPR. FILM50.000 u.i.SPAITALIA
    **PURI - NETHOL MESNUMCOMPR.50 mgWELLCOMEANGLIA
      MISTABRONSOL. INHAL.20%POLFAPOLONIA
    **MUCOFLUID METANDIENONUMSPRAY5 g/100 mlUCBBELGIA
    RO **NAPOSIN METHOTREXATUMCOMPR.50 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROANTIFOLANFIOLE5 mgSINDANROMÂNIA
    BMCANCERENFLAC. INJ.50 mg/2 mlSHIN POONGKOREEA
      TREXANCOMPR.2,5 mgORIONFINLANDA
    **TREXAN METHOXALENUMFIOLE2,5 mg/mlORIONFINLANDA
      MELADININESOL. EXT.1 g/100 mlMEMPHIS CO.EGYPT
      NEO - MELADININECOMPR.10 mgMEMPHIS CO.EGYPT
      OXSORALENCAPS. GELAT.10 mgGEROTAUSTRIA
    **OXSORALEN METHYLDOPUMSOL. EXT.0,15%GEROTAUSTRIA
      DOPEGYTCOMPR.250 mgEGISUNGARIA
    BM **PHARMADOPA 250 (METILDOPA) METHYLERGOMETRINUMCOMPR.250 mgPHARMAMEDMALTA
      METHERGINFIOLE0,2 mg/1 mlSANDOZELVETIA
      METHYLERGOBREVINSOL. BUV.25 mg/100 gAWDGERMANIA
      METHYLERGOMETRINEFIOLE0,2 mg/1 mlSANDOZ LIMITEDINDIA
      METHYLERGOMETRINEDRAJEURI0,125 mgSANDOZ LIMITEDINDIA
    ROMETILERGOMETRINA MALEATDRAJEURI0,125 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROMETILERGOMETRINA MALEATFIOLE0,2 mg/mlBIOFARMROMÂNIA
    RO **METILERGOMETRINA MALEAT METHYLPREDNISOLONUMSOL. INT.0,25 mg/mlBIOFARMROMÂNIA
      EPIZOLONE DEPOTFLAC. INJ.40 mg/mlE.I.P.I.CO.EGYPT
      METHYPREDCOMPR.4 mg 16 mgORIONFINLANDA
      METHYPREDFLAC. INJ.250 mg 1 gORIONFINLANDA
      PHEDNOLCOMPR.4 mg 16 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
      PREDNOL - LFIOLE20 mg 40 mg 250 mgMUSTAFA NEVZAT ILACTURCIA
      URBASON SOLUBILEFIOLE40 mg/mlHOECHSTGERMANIA
      URBASON SOLUBILE FORTEFLAC. INJ.250 mgHOECHSTGERMANIA
      URBASON SUSPENSIEFIOLE20 mg/0,5 mlHOECHSTGERMANIA
    **URBASON SUSPENSIE METHYLTHIOURACILUMFIOLE40 mg/1 mlHOECHSTGERMANIA
    RO **METILTIOURACIL METICILINUMCOMPR.50 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **METICILIN METIONINUMFLAC. INJ.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    RO **ULCOSTOP METOCLOPRAMIDUMCOMPR.250 mgSICOMEDROMÂNIA
      CERUCALFIOLE10 mg/2 mlAWDGERMANIA
      CERUCALCOMPR.10 mgAWDGERMANIA
      GASTRO - TIMELETSCOMPR. RET.30 mgTEMMLER PHARMAGERMANIA
      GASTROTEMSOL. INT.5 mg/ml - 20 mlTEMMLER PHARMAGERMANIA
    ROMETOCLOPRAMIDCOMPR.10 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROMETOCLOPRAMIDFIOLE10 mg/2 mlTERAPIAROMÂNIA
    ROMETOCLOPRAMIDSOL. INT.0,665%BIOFARMROMÂNIA
    ROMETOCLOPRAMIDSUPOZ.20 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    **PREMOSAN METOPROLOLUMSOL. INT.4 mg/mlJULPHAREMIR. ARABE
      BETALOCCOMPR.100 mgEGISUNGARIA
    **BLOXAN METRONIDAZOLUMCOMPR.100 mgKRKASLOVENIA
      AMRIZOLESUPOZ. VAG.500 mgAMRIYAEGYPT
      AMRIZOLESUPOZ.1 gAMRIYAEGYPT
      DEFLAMON - FLEBOSOL. PERF.0,5%SPAITALIA
      FLAGYLCOMPR.250 mgSPECIAFRANTA
      FLAGYLOVULE500 mgSPECIAFRANTA
      FLAGYLSUSP. INT.125 mg/5 ml - 120 mlSPECIAFRANTA
      FLAGYLSOL. PERF.500 mg/100 mlSPECIAFRANTA
      KLIONSOL. PERF.0,5 g% flac. 100 mlGEDEON RICHTERUNGARIA
      KLIONCOMPR.250 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    ROMETRONIDAZOLCOMPR.250 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROMETRONIDAZOLCOMPR. VAG.250 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROMETRONIDAZOLSUPOZ.500 mg 1 gANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROMETRONIDAZOL A SI BSOL. PERF.0,5%/250 mlSICOMEDROMÂNIA
    CEMETRONIDAZOLE FANDRESOL. PERF.0,5%FANDREFRANTA
      SUPPLINSOL. PERF.0,5 g/100 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
    **SUPPLIN MEXILETINUMCOMPR. FILM250 mg 500 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      MEXITILCAPS.50 mg 200 mgBOEHRINGER INGGERMANIA
      MEXITILFIOLE250 mg/10 mlBOEHRINGER INGGERMANIA
    **RITALMEX - 200 MIANSERINUMCAPS.200 mgALKALOIDAUNGARIA
      MIANSERINCOMPR. FILM10 mg 30 mgREMEDICACIPRU
    **MIANSERIN 10 - 30 VON CT MICONAZOLUMCOMPR. FILM10 mg 30 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
      GYNO - DAKTARINC. GEL. VAG.400 mg 1.200 mgJANSSENBELGIA
    ROMICONAZOLCOMPR.200 mgICSMCFROMÂNIA
    ROMICONAZOLCOMPR. VAG.150 mgICSMCFROMÂNIA
    RO **MICONAZOL MOLSIDOMINUMCOMPR.200 mgICSMCFROMÂNIA
      CORVATONFIOLE2 mg/mlHOECHSTGERMANIA
    **CORVATON MOROXYDINUM HYDOCHLORICUMCOMPR.2 mgKOECHSTGERMANIA
    RO **MOROXIDIN NAFTIDROFURYLUMCOMPR.100 mgICCFROMÂNIA
      DUSODRIL RETARDDRAJEURI100 mgBYK GULDENGERMANIA
    RONAFTIDROFURIL OXALATCAPS.50 mgICCFROMÂNIA
      NAFTIHEXALCAPS. RET.200 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
      NAFTILONGSOL. INJ.8 mg/ml - 40 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
      NAFTILONG PISOL. INJ.20 mg/ml - 200 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
    CE **NAFTILUX NAFTIFINUMCAPS.200 mgLAB. LUCIENFRANTA
      EXODERILSOL. EXT.10 mg/mlBIOCHEMIEAUSTRIA
    **EXODERIL NANDROLOLUMCREMA10 mg/gBIOCHEMIEAUSTRIA
    RODECANOFORTFIOLE25 mg 50 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **NORBETALON NAPROXENOMFIOLE25 mgTERAPIAROMÂNIA
      NAPRENCOMPR.250 mgILSAN ILACTURCIA
      NAPRENSUPOZ.500 mgILSAN ILACTURCIA
      NAPROSYNSUPOZ.500 mgKRKASLOVENIA
      NAPROSYNSUSPENSIE125 mg/5 mlKRKASLOVENIA
    **NAPROSYN NATAMYCINUMCOMPR.250 mgKRKASLOVENIA
      PIMAFUCINSUSPENSIE2,5%BROCADESOLANDA
      PIMAFUCINCREMA20 mgBROCADESOLANDA
      PIMAFUCINDRAJEURI100 mgBROCADESOLANDA
      PIMAFUCINCOMPR. VAG.100 mgBROCADESOLANDA
    RO **PIMAFUCIN NATRII AUROTHIOMALASDRAJEURI200 mgBIOFARM - BROCADESROMÂNIA
    BMMYOCRISINFIOLE10 mg 20 mg 50 mgMAY & BAKERANGLIA
      TAUREDONFIOLE10 mg 20 mgBYK GULDENGERMANIA
    **NATRII FLORIDI   50 mg/0,5 ml    
    ROCONCADENTCOMPR.0,25 mgSICOMEDROMÂNIA
      KOREBERONCOMPR. FILM20 mgAWDGERMANIA
      MINAFLUORCOMPR.0,25 mg 1 mgMISR CO.EGYPT
      OSSINDRAJEURI40 mgGRUNENTHALGERMANIA
      TEETH - TOUGHSOL. EXT.0,55%VITAMEDISRAEL
    **ZIMAFLUOR NEOMYCINUMCOMPR.0,25 mg 1 mgZYMAELVETIA
    RO RO **NEGAMICIN NEGAMICIN B NEOSTIGMINI BROMIDUMCOMPR. UNGUENT500 mgSICOMED ANTIBIOTICEROMÂNIA ROMÂNIA
    ROMIOSTINCOMPR.15 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROMIOSTINFIOLE0,5 mg/1 mlSICOMEDROMÂNIA
    **NICERGOLINUM   2,5 mg/5 ml    
      NICERIUM - 10DRAJEURI10 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
      SERMIONDRAJEURI10 mgFARMITALIAITALIA
      SERMIONFLAC. INJ.4 mgFARMITALIAITALIA
      SERMIONCOMPR.30 mgFARMITALIAITALIA
    RO **SERMION NICLOSAMIDUMDRAJEURI10 mgBIOFARM - FARMITALIAROMÂNIA
    RO **NICLOSAMID NIFEDIPINUMCOMPR.500 mgSICOMEDROMÂNIA
      CORDAFLEXCOMPR. FILM10 mgEGISUNGARIA
      CORDIPINCOMPR.10 mgKRKASLOVENIA
      CORDIPIN RETARDCOMPR. RET.20 mgKRKASLOVENIA
      CORINFARDRAJEURI10 mgAWDGERMANIA
      CORINFAR RETARDDRAJEURI20 mgAWDGERMANIA
      EPILAT RETARDCOMPR.20 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
    RONIFEDIPINDRAJEURI CAPS.10 mgTERAPIAROMÂNIA
    RONIFEDIPINCOMPR.10 mgTERAPIAROMÂNIA
    **NIFELAT NIFURATELUM   10 mg 20 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    **MACMIROR NITRENDIPINUMDRAJEURI200 mgPOLIITALIA
      NITREPINCOMPR.10 mg 20 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      UNIPRES - 10COMPR.10 mgKRKASLOVENIA
    **UNIPRES - 20 NITROFURANTOINUMCOMPR.20 mgKRKASLOVENIA
    RO **NITROFURANTOIN NITROGLYCERINUMCOMPR.100 mgSICOMEDROMÂNIA
      AQUO - TRINITROSANFIOLE10 mgMERCKGERMANIA
      NITRO MACKSOL. INJ.1 mg/ml - 5 mgMACKGERMANIA
      NITRO-MACKCAPS.2,5 mg 5 mgMACKGERMANIA
      NITROBUKAL NITRODERM TTSCOMPR. TRANSDERM.1 mg 2 mg 5 mgKRKA CIBASLOVENIA ELVETIA
    RONITROGLICERINACOMPR.0,5 mgSICOMEDROMÂNIA
      NITROMITAEROSOL1% - 0,4 mg/dozaEGISUNGARIA
      NITROMIT RETARDCOMPR. RET2,6 mgEGISUNGARIA
      NITRORETARDCAPS.2,5 mgFARANGRECIA
    RONITROVITALGEL0,05% 0,1%ARMEDICAROMÂNIA
      TRINITROSANFIOLE5 mg/mlMERCKGERMANIA
    RO **U. CU NITROGLICERINA NIZATIDINUMUNGUENT4%ANTIBIOTICEROMÂNIA
      AXIDCAPS.150 mg 300 mgLILLYS.U.A.
    **AXID NORFLOXACINUMFIOLE400 mgLILLYS.U.A.
      EPINORCOMPR.400 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      GRENISCOMPR.400 mgGENEPHARMGRECIA
      NOLICINCOMPR.400 mgKRKASLOVENIA
    RONOLICINCOMPR.400 mgSICOMED - KRKAROMÂNIA
      NORFLOX - 400COMPR. FILM400 mgCIPLAINDIA
    RONORFLOXACINCOMPR.400 mgIAI - GENEPHARMROMÂNIA
    **UTIBID NORTRIPTILINUMCOMPR.400 mgLUPININDIA
    RO **NORTRIPTILINA NYSTATINUMDRAJEURI10 mgTERAPIAROMÂNIA
    RONISTATINPULB. SUSP.8%BIOFARMROMÂNIA
    RONISTATINCOMPR. VAG.200.000 u.i.SICOMEDROMÂNIA
    RO **STAMICIN OFLOXACINUMDRAJEURI500.000 u.i.SICOMEDROMÂNIA
      NOVECINCOMPR.200 mgTHE UNITED PHARMAIORDANIA
      TARIVIDCOMPR. FILM100 mg 200 mgHOECHSTGERMANIA
    **TARIVID OMEPRAZOLUMSOL. PERF.200 mg/100 mlHOECHSTGERMANIA
    **LOSEC ONDANSETRONCAPS.20 mgKRKASLOVENIA
      ZOFRANCOMPR.4 mg 8 mgGLAXOANGLIA
    **ZOFRAN ORCIPRENALINUMFIOLE4 mg/ml 8 mg/2 mlGLAXOANGLIA
      ALUPENTAEROSOL750 mcg/dozaBOEHRINGER INGGERMANIA
    **ALUPENT ORNIDAZOLUMCOMPR.20 mgBOEHRINGER INGGERMANIA
      TIBERALCOMPR.250 mg 500 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      TIBERALFIOLE500 mg/3 mlHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **TIBERAL - COMBI-PACK OXACILLINUM NATRICUMCOMPR. VAG.1.000 mg (500 mg)HOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    ROOXACILINACAPS.250 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROOXACILINAFLAC. INJ.250 mg 500 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROOXACILINACAPS.250 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    RO **OXACILINA OXATOMIDUMCAPS.250 mgEUROPHARMROMÂNIA
      BARPETCOMPR.30 mgAWDGERMANIA
    **TINSET OXPRENOLOLUMCOMPR.30 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    ROOXPRENOLOLDRAJEURI40 mgTERAPIAROMÂNIA
      SLOW - TRASICORCOMPR. FILM160 mgCIBAELVETIA
      TRASICORCOMPR.40 mgCIBAELVETIA
    **TRASICOR OXYPHENONIUMFIOLE2 mgCIBAELVETIA
    RO **OXIFENONIU PAPAVERINI HYDROCHLORIDUMCOMPR.5 mgICSMCFROMÂNIA
    ROPAPAVERINAFIOLE4% 10%SICOMEDROMÂNIA
    RO **PAPAVERINA CLORHIDRICA PEFLOXACINUMCOMPR.100 mgSICOMEDROMÂNIA
      ABAKTALFIOLE80 mg/mlLEKSLOVENIA
      ABAKTALCOMPR.400 mgLEKSLOVENIA
      PEFLACINECOMPR. FILM400 mgLAB. ROGER BELLONFRANTA
    **PEFLACINE PENFLURIDOLUMFIOLE400 mg/5 mlLAB. ROGER BELLONFRANTA
    **SEMAP PENICILLAMINUMCOMPR.20 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      ARTAMINCAPS.150 mg 250 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      CUPRENILCOMPR. FILM250 mgPOLFAPOLONIA
      CUPRIMINECAPS.250 mgMERCK - SHARP - DOHMES.U.A.
    **PEXICILAMIN PENTAERITHRYLI TETRANITRASCOMPR. FILM250 mgSPOFACEHOSLOVACIA
    RONITROPECTORCOMPR.20 mgTERAPIAROMÂNIA
    **PENTALONG PENTAZOCINUMCOMPR.50 mgISIS PHARMA GMBHGERMANIA
      FORTRALFIOLE30 mg/mlKRKASLOVENIA
    **FORTRAL PENTIFYLLINUMCOMPR.50 mgKRKASLOVENIA
    RO **PENTIFILIN PENTOXIPHYLINUMCOMPR. RET.400 mgTERAPIAROMÂNIA
      AGAPURINFIOLE20 mg/ml - 5 mlSPOFACEHOSLOVACIA
      AGAPURIN RETARDCOMPR.400 mgSPOFACEHOSLOVACIA
      KINJETAL 400COMPR.400 mgCIPLAINDIA
      PENTILIN - 100FIOLE20 mg/ml - 5 mlKRKASLOVENIA
      PENTILIN - 400COMPR.400 mgKRKASLOVENIA
    ROPENTOXIFILINDRAJEURI100 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROPENTOXIFILINFIOLE100 mg - 5 mlTERAPIAROMÂNIA
      TRENTALFIOLE20 mg/mlHOECHSTGERMANIA
    **TRENTAL PERINDOPRILUMCOMPR.400 mgHOECHSTGERMANIA
    **PRESTARIUM PHENILBUTAZONUMCOMPR.2 mg 4 mgLAB. SERVIERFRANTA
    ROFENILBUTAZONADRAJEURI200 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROFENILBUTAZONASUPOZ.250 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROFENILBUTAZONAUNGUENT4%ANTIBIOTICE, ARMED.ROMÂNIA
    RO **FENILBUTAZONA PHENITOINUMSUPOZ.250 mgPROMAROMROMÂNIA
    RO **FENITOIN PHENOBARBITALUMCOMPR.100 mgTERAPIA, ARMEDICAROMÂNIA
    ROFENOBARBITALCOMPR.15 mg 100 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROFENOBARBITALSOL. INJ.4%/1 ml 10%/2mlSICOMEDROMÂNIA
    CE **GARDENAL PHENOFIBRATUMCOMPR.10 mg 100 mgSPECIAFRANTA
      KATALIPCAPS.100 mgLEKSLOVENIA
      LIPANTHYLCAPS.100 mgLAB FOURNIERFRANTA
    **LIPANTHYL PHENOXYMETHYL - PENICILLINUMCAPS.100 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    ROOSPEN - 1000COMPR. FILM1.000.000 u.i. (650 mg)ANTIBIOTICE - BIOCHEM.ROMÂNIA
    ROOSPEN - 250COMPR.400.000 u.i. (250 mg)ANTIBIOTICE - BIOCHEM.ROMÂNIA
      OSPEN 1000COMPR.1.000.000 u.i.BIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEN 1500COMPR. FILM1.500.000 u.i.BIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEN 250COMPR.400.000 u.i. (250 mg)BIOCHEMIEAUSTRIA
      OSPEN 500COMPR. FILM500.000 u.i.BIOCHEMIEAUSTRIA
    ROPENICILINA VCOMPR.400.000 u.i.ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROPENICILINA VCOMPR.400.000 u.i.ARMEDICAROMÂNIA
    RO **PENICILINA V SARE DE K. PHENYLEPHRINUMCOMPR.400.000 u.i.ARMEDICAROMÂNIA
    **ISOPTO FRIN PILOCARPINUMSOL. OFT.0,12%ALCONBELGIA
    ROCLORHIDRAT DE PILOCARPINAFIOLE1 mg/1 mlSICOMEDROMÂNIA
    ROCLORHIDRAT DE PILOCARPINAFIOLE1 mgSICOMEDROMÂNIA
    CEDROPILSOL. OFT.2%BRUSCHETTINIITALIA
      ISOPTO CARPINE 1%, 2%SOL. OFT.1% 2%ALCONBELGIA
      PILOGELGEL40 mg/gALCONBELGIA
    RO **U. CU PILOCARPINA NITRICA PIMOZIDUMUNG. OFT.2%ANTIBIOTICEROMÂNIA
      ORAPCOMPR.1 mg 4 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      ORAPCOMPR.1 mgJANSSENBELGIA
    **ORAP FORTE PINDOLOLUMCOMPR.4 mgJANSSENBELGIA
    ROPINDOLOLCOMPR.5 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROPINDOLOLFIOLE0,4 mgTERAPIAROMÂNIA
    **VISKEN PIPERAZINUMCOMPR.5 mgSANDOZ LIMITEDINDIA
    RONEMATOCTONCOMPR.300 mgBIOFARMROMÂNIA
    RO **NEMATOCTON PIRACETAMUMSOL. INT.20%BIOFARMROMÂNIA
      NOOTROPILSOL. PERF.12 g/60 mlUCBBELGIA
      NOOTROPILCAPS.400 mg 800 mgUCBBELGIA
      NOOTROPILFIOLE1 g/5 mlUCBBELGIA
      NOOTROPILSOL. BUV.20%UCBBELGIA
      PIRACEBRALCOMPR. FILM800 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
    ROPIRACETAMCOMPR.400 mgARMEDICAROMÂNIA
    ROPIRACETAMFIOLE20%/5 mlSICOMEDROMÂNIA
    ROPIRACETAMCOMPR.400 mgPROMEDIC - S.R.L.ROMÂNIA
      PYRAMEMCOMPR. FILM400 mgPHARMACIABULGARIA
    CESTAMINFIOLE1 g/5 mlFARANGRECIA
    CE **STAMIN PIRENZEPINUMCOMPR. FILM400 mgFARANGRECIA
    ROGASTRIZIN GASTROZEPINCOMPR. COMPR.25 mgTHE UNITED PHARMA. BIOFARM - BOEHRINGERIORDANIA ROMÂNIA
      PIREFARCOMPR.25 mgFARMAKOSYUGOSLAVIA
      PIRENZEPIN 25 VON CTCOMPR.25 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    **PIRENZEPIN 50 VON CT PIROXICAMUMCOMPR.50 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
      CALMOPYROLCAPS.20 mgFARANGRECIA
      FELDENECAPS.10 mgPFIZERS.U.A.
      FELDENEGEL0,5%PFIZERS.U.A.
      FELDENEFIOLE20 mg/mlPFIZERS.U.A.
      HOTEMINCAPS.10 mgEGISUNGARIA
      PIRORHEUMSUPOZ.20 mgHESAL PHARMAGERMANIA
    ROPIROXICAMCOMPR.20 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROPIROXICAMSUPOZ.20 mg 40 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROPIROXICAMUNGUENT3%ANTIBIOTICEROMÂNIA
      ROXIKAMSUPOZ.20 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      ROXIKAMCOMPR.20 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    **SOTILEN - 20 PLANTECAPS.20 mgMADOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
    ROADENOSTOPSOL. INT.   BIOFARM, F. FARM. CLUJROMÂNIA
    ROANGHIROLDRAJEURI   BIOFARM, SICOMEDROMÂNIA
    RODIFEBIOMCOMPR.100 mgBIOFARMROMÂNIA
    ROELCOHEPCOMPR.   PLANTA VORELROMÂNIA
    ROERGOCEPSSOL. INT.0,1%ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROGALCORINGRANULE   BIOFARMROMÂNIA
    ROHEMOTERPUNGUENT   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROHEMOTERPSOL. EXT.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    RONEUROMIONCOMPR.   KOFIGALROMÂNIA
      TANAKANSOL. BUV.4 g/100 mlIPSENFRANTA
    **TANAKAN PRAZIQUANTELUMCOMPR.40 mgIPSENFRANTA
      CESOL - RCOMPR. FILM150 mgMERCKGERMANIA
      CYSTICIDE - RCOMPR.500 mgMERCKGERMANIA
    **EPIQUANTEL PRAZOSINUMCOMPR.600 mgE.I.P.I.CO.EGYPT
      ADVERSUTENCOMPR.1 mg 5 mgAWDGERMANIA
    **MINIPRES PREDNISOLONUMCOMPR.1 mg 2 mgPFIZERS.U.A.
    BMDI - ADRESON - F AQUOSUMFIOLE25 mgORGANONOLANDA
      SOLU - DECORTINFLAC. INJ.50 mg 250 mgMERCKGERMANIA
    ROSUPERCORTIZOLCOMPR.5 mgBIOFARMROMÂNIA
    ROSUPERCORTIZOLFIOLE25 mg/1 mlBIOFARMROMÂNIA
    RO **SUPERCORTIZOL PREDNISONUMCOMPR.5 mgICSMCFROMÂNIA
    ROPREDNISONCOMPR.1 mg 5 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROPREDNISONCOMPR.5 mgAESCULAP TG. MURESROMÂNIA
    ROPREDNISONCOMPR.5 mgSINTOFARM - UF - REMEDIAROMÂNIA
    **PREDNITON PRIMIDONUMCOMPR.5 mgVITAMEDISRAEL
      MYSOLINECOMPR.250 mgICIANGLIA
    RO **PRIMIDON PROCARBAZINUMCOMPR.250 mgSICOMEDROMÂNIA
    **NATULAN PROCHLORPERAZINUMCAPS.50 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    ROEMETIRALDRAJEURI5 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROEMETIRALSUPOZ.25 mg 5 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROEMETIRALDRAJEURI5 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROEMETIRAL (VEZI A04ADN1)DRAJEURI5 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **EMETIRAL (VEZI A04ADN1) PROGESTERONUMSUPOZ.25 mg 5 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    RO **PROGESTERON PROMETHAZINUMSOL. INJ.25 mg/2 mlTERAPIAROMÂNIA
    CEPHENERGANSIROP0,1%SPECIAFRANTA
    ROROMERGANDRAJEURI30 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROROMERGANFIOLE50 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **ROMERGAN PROPAFENONUMSIROP0,124 g%BIOFARMROMÂNIA
      RYTMONORMFIOLE20 ml 70 mgKNOLLGERMANIA
    RO **RYTMONORM PROPANTHELINI BROMIDUMCOMPR.150 mgARMEDICA - KNOLL AGROMÂNIA
    RO **PROPANTELINA PROPERICIAZINUMDRAJEURI150 mgTERAPIAROMÂNIA
      NEULEPTILSOL. INT.40 mg/ml 30 mlSPECIAFRANTA
    **NEULEPTIL PROPRANOLOLUMCAPS.10 mgSPECIAFRANTA
      INDERALCOMPR. FILM10 mg 40 mg 80 mgICIANGLIA
      INDERALFIOLE0,1%ICIANGLIA
      INDICARDINCOMPR.10 mg 40 mg 80 mgARAB CENTER FOR PHIORDANIA
    ROPROPRANOLOLCOMPR.10 mg 40 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROPROPRANOLOLFIOLE5 mg/5 mlSICOMEDROMÂNIA
    ROPROPRANOLOLCOMPR.40 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
    ROPROPRANOLOLCOMPR.10 mgLAB. BIOEEL - TG. MURESROMÂNIA
    ROPROPRANOLOLCOMPR.10 mg 40 mgSINTOFARM - UF - REMEDIAROMÂNIA
    ROPROPRANOLOLCOMPR.10 mgBIOEEL - S.R L.ROMÂNIA
    RO **PROPRANOLOL CLORHIDRAT PROPYLBENZENUMSOL. OFT.1%BIOFARMROMÂNIA
    RO **CARBICOL PYRIDOSTIGMINI BROMIDUMCAPS.100 mgBIOFARMROMÂNIA
      KALYMINDRAJEURI60 mgAWDGERMANIA
      KALYMIN FORTEFIOLE5 mg/mlGERMEDGERMANIA
    **MESTINON PYRITINOLUMDRAJEURI60 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      EXCEPHABOLDRAJEURI100 mgMERCKGERMANIA
      ENCEPHABOLFIOLE200 mgMERCKGERMANIA
      ENCEPHABOLSUSPENSIE80,5 mg/5 mlMERCKGERMANIA
      ENCEPHABOL FORTEDRAJEURI200 mgMERCKGERMANIA
      ENERBOLDRAJEURI100 mgPOLFAPOLONIA
    RO **PIRITINOL PYRVINIUMDRAJEURI100 mgTERAPIAROMÂNIA
    RO **VERMIGAL QUINAPRILUMSUSPENSIE1%BIOFARMROMÂNIA
      ACCUPRO - 5, - 20COMPR. FILM5 mg 20 mgPARKE DAVISGERMANIA
    **ACCUPRO 10 RANITIDINUMCOMPR. FILM10 mgPARKE DAVISGERMANIA
      GERTOCALMCOMPR. FILM150 mgFARANGRECIA
    CEGERTOCALMCOMPR.300 mgFARANGRECIA
      PTINOLINCOMPR.150 mgHELP LTDGRECIA
      RANISANFIOLE50 mg/mlZDRAVLJEYUGOSLAVIA
      RANISANCOMPR.150 mgZDRAVLJEYUGOSLAVIA
    RORANISANCOMPR.150 mgTERAPIA - LEKROMÂNIA
      RANITABCOMPR. FILM300 mg 150 mgDEVA HOLDINGTURCIA
      RANITALCOMPR.150 mgLEKSLOVENIA
    RORANITIDINACOMPR.150 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
      ZANTACCOMPR. FILM300 mgGLAXOANGLIA
      ZANTACFIOLE2 ml/50 mgGLAXOANGLIA
    **ZANTAC BESERPINUMCOMPR. EFF.150 mg 300 mgGLAXOANGLIA
    ROHIPOSERPILCOMPR.250 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **RAUNERVIL RIFAEUTINUMSOL. INJ.0,25%BIOFARMROMÂNIA
    **MYCOBUTIN RIFAMPICINUMCAPS.150 mgFARMITALIAITALIA
      RIFAMPICIN SPASIROP60 ml/1,2 gSPAITALIA
    ROSINERDOLCAPS.150 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROSINERDOLSOL. INT.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    RO **SINERDOL EH ROLITETRACYCLINUMPULB. SUSP.   ANTIBIOTICEROMÂNIA
    RO **SOLVOCILIN ROXATIDINUMFLAC. INJ.300 mg 350 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
      ROXANE 150CAPS.150 mgALBERT ROUSSELGERMANIA
    **ROXANE 75 SALAZOSULFADIMIDINUMCAPS.75 mgALBERT ROUSSELGERMANIA
      GASTROPYRINCOMPR. FILM500 mgORIONFINLANDA
      SALAZOPYRIN - ENCOMPR. FILM500 mgECZACIBASI ILACTURCIA
      SULFASALAZINCOMPR.500 mgKRKASLOVENIA
    **SULFASALAZIN - EN SALBUTAMOLUMCAPS.500 mgKRKASLOVENIA
      FARCOLINCOMPR.2 mgPHARCOEGYPT
    BMSALBOVENTCOMPR.2,4 mgALEXANDRIA CO.EGYPT
      SALBUTAMOLSIROP40 mg/100 mlE.I.P.I.CO.EGYPT
    ROSALBUTAMOLCOMPR.4 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
      SALBUTAN PAMCOMPR.4 mgPAMELASIRIA
      SALBUVENTAEROSOL0,1 mgLEIRASFINLANDA
      VENTODISKSPULB. INHAL.200 mg 400 mg 1gGLAXOANGLIA
      VENTOLINSIROP2 mg/5 mlGLAXOANGLIA
      VENTOLINSOL. INHAL.5 mg/mlGLAXOANGLIA
      VENTOLINCOMPR.2 mg 4 mgGLAXOANGLIA
      VENTOLINAEROSOL   GLAXOANGLIA
    **VOLMAX SALMETEROLUMCOMPR.4 mg 8 mgGLAXOANGLIA
      SEREVENTAEROSOL25 mcgGLAXOANGLIA
    **SEREVENT ROTADISKS SILIBINUMPULB. INHAL.50 mcgGLAXOANGLIA
      LEGALONDRAJEURI70 mgBIOGALUNGARIA
    RO **SILIMARINA SPIRAMYCINUMCOMPR.35 mgBIOFARMROMÂNIA
    **ROVAMYCINE SPIRONOLACTONUMCOMPR.1,5 M. U.I. 3 M. U.I.SPECIAFRANTA
      ALDACTONECOMPR.100 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      SPIRO 50-100 VON CTCOMPR.50 mg 100 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    RO **SPIRONOLACTONA STREPTOMICINUMDRAJEURI25 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROSTREPTOMICINA SULFATFLAC. INJ.1 gANTIBIOTICEROMÂNIA
    **STREPTOMYCIN SULPHATE SUCRALFATUMFLAC. INJ.1 gCHEMICAL IND. DEV.EGYPT
      GASTROFAITCOMPR.1 gE.I.P.I.CO.EGYPT
      VENTERCOMPR.1 gKRKASLOVENIA
    **VENTER SULFAFURAZOLUMGRAN. SUSP.1 gKRKASLOVENIA
    RONEOXAZOLCOMPR.500 mgBIOFARMROMÂNIA
    RO **NEOXAZOL SULFAMETOXYDIAZINUMSOL. INJ.40%BIOFARMROMÂNIA
    RO **SULFAMETIN SULFINPYRAZONUMCOMPR.500 mgSICOMEDROMÂNIA
      ANTURAN 200DRAJEURI200 mgCIBAELVETIA
    **RABENID SULODEXIDUMDRAJEURI200 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      VESSEL DUE FCAPS. GELAT2.501 suSCHIAPPARELLIITALIA
    **VESSEL DUE F SULTAMICILLINUMSOL. INJ.6.001 su/2 mlSCHIAPPARELLIITALIA
      UNASYNFLAC. INJ.1,5 gPFIZERS.U.A.
      UNASYNCOMPR. FILM375 mgPFIZERS.U.A.
    **UNASYN SUMATRIPTANUMPULB. SUSP.250 mg/5 mlPFIZERS.U.A.
      IMIGRANCOMPR.100 mgGLAXOANGLIA
    **IMIGRAN TALINOLOLUMSOL. INJ.12 mg/mlGLAXOANGLIA
      CORDANUMDRAJEURI50 mgAWDGERMANIA
    **CORDANUM TAMOXIFENUMDRAJEURI100 mgAWDGERMANIA
    CENOLGENCOMPR.10 mgANTIGEN PHARMACEUTICIRLANDA
      NOLVADEXCOMPR.10 mgICIANGLIA
      TAMOXIFENCOMPR.10 mg 20 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
    ROTAMOXIFENCOMPR.10 mgSINDANROMÂNIA
    ROTAMOXIFENCOMPR.10 mgELSINROMÂNIA
    **ZITAZONIUM TENOXICANUMCOMPR.10 mgEGYTUNGARIA
      TILCOTILSUPOZ.20 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      TILCOTILCOMPR.20 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      TILCOTILFLAC. INJ.20 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **TOSCACALM TERBINAFINUMDRAJEURI20 mgGENEPHARMGRECIA
      LAMISILCREMA1%SANDOZELVETIA
    **LAMISIL TERBUTALINUMCOMPR.250 mgSANDOZELVETIA
      BRICANYLFLAC. INJ.0,5 mg/mlEGISUNGARIA
      BRICANYLCOMPR.2,5 mgEGISUNGARIA
      BRICANYLAEROSOL10 ml/100 mgEGISUNGARIA
    **BRICANYL TERFENADINUMAEROSOL0,25 mg/dozaECZACIBASI ILACTURCIA
      BRONALCOMPR.60 mgGALENIKAYUGOSLAVIA
      HISTADINSIROP30 mg/5 mlAPICEGYPT
      HISTADINCOMPR.60 mgAPICEGYPT
      TERFENACOMPR.60 mgSIFAR ILACTURCIA
    **TERFENA TERIZIDONUMSUSPENSIE30 mg/5 mlSIFAR ILACTURCIA
    **UROVALIDIN TERTATOLOLUMCAPS.300 mgBRACCOITALIA
    **EVARTAN TESTOSTERONUMCOMPR.5 mgLAB. SERVIERFRANTA
    ROMETILTESTOSTERONCOMPR.10 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROTESTOLENTSOL. INJ.10%BIOFARMROMÂNIA
    RO **TESTOSTERON TETRACOSACTIDUMFIOLE25 mg/1 mlSICOMEDROMANIA
      CORTROSYN DEPOTFIOLE1 mg/mlORGANONOLANDA
      SYNACHTEN DEPOTFIOLE0,5 mg/ml 1 mg/ml 2 mg/2 mlCIBAELVETIA
    **TETRACYCLINUM        
    ROTETRACICLINACAPS.250 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROTETRACICLINADRAJEURI250 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **UNG. CU TETRACICLINA THEOPHILLINUMUNGUENT3%ANTIBIOTICEROMÂNIA
      TEOTARD - 100 - 200 - 350CAPS.100 mg 200 mg 350 mgKRKASLOVENIA
    **THEO SR - 100 200 300 THIAMAZOLUMCAPS.100 mg 200 mg 300 mgAPICEGYPT
    **THYCAPZOL THIOPROPERAZINUMCOMPR.5 mgGEADANEMARCA
    BM **MAJEPTIL THIORIDAZINUMCOMPR.10 mgSPECIAFRANTA
    RO **TIORIDAZIN THIOTEPUMDRAJEURI5 mg 50 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **THIOTEPA TIABENDAZOLUMSOL. INJ.1% 10 mgSINDANROMÂNIA
    **MINTEZOL TIANEPTINUMSUSPENSIE500 mg/5 mlMERCK - SHARP - DOHMES.U.A.
    **COAXIL TICLOPIDINUMCOMPR.12,5 mgLAB. ARDIXFRANTA
      TAGRENCOMPR.250 mgKRKASLOVENIA
    **TICLID TIMOLOLUMDRAJEURI250 mgMILOLOT - SOLACFRANTA
      ARUTIMOLSOL. OFT.0,25% 0,50%ANKERWERK RUDOLSTADTGERMANIA
      GLAFEMAKSOL. OFT.0,5%GENEPHARMGRECIA
      GLAUMOLSOL. OFT.0,25% 0,50%GALENIKAYUGOSLAVIA
      OFTAN - TIMOLOLSOL. OFT.0,25% 0,5%STARFINLANDA
      TIMOLOLSOL. OFT.0,25%E.I.P.I.CO.EGYPT
      TIMOLOL MALEATESOL. OFT.0,5%E.I.P.I.CO.EGYPT
      TIMOPTICSOL. OFT.0,25% 0,50%MERCK - SHARP - DOHMES.U.A.
    RO **TIMOROM TINIDAZOLUMSOL. OFT.0,25%ICCF, BIOFARMROMÂNIA
      FASIGYNSOL. PERF.2 mg/mlPFIZERS.U.A.
    ROFASYGINCOMPR.100 mg 500 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **TINIDAZOL TIOCONAZOLUMSOL. PERF.0,5%SICOMEDROMÂNIA
    **MYCONTRAL TIOGUANINUMUNGUENT1%LP. ARZNEIMITTEL - WERKGERMANIA
    **LANVIS TIROIDACOMPR.40 mgWELLCOMEANGLIA
    RO **TIROIDA TIZANIDINUMDRAJEURI45 mgBIOFARMROMÂNIA
      SIRDALUDCOMPR.4 mgSANDOZELVETIA
    **TOBRAMYCIKUM        
      BRULAMYCINFIOLE1 ml/40 mg 2 ml/80 mgBIOGALUNGARIA
      BRULAMYCINSOL. OFT.15 mg/5 mlBIOGALUNGARIA
      NEBCINFIOLE10 mg/ml 40 mg/mlLILLYS.U.A.
    ** ROTOBREX TOLAZOLINUM TOLAZOLINSOL. OFT. COMPR.3,15 mg/ml 25 mgALCON TERAPIABELGIA ROMÂNIA
    RO **TOLAZOLIN TOLPERISONUMFIOLE100 mgTERAPIAROMÂNIA
      MUSCALM DCOMPR.100 mgNIPPON KAYAKU CO LTDJAPONIA
      MUSCALM SCOMPR.50 mgNIPPON KAYAKU CO LTDJAPONIA
      MYDOCALMFIOLE100 mg/mlMEDIMPEXUNGARIA
      MYDOCALMCOMPR. FILM50 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    **MYDOCALM FORTE TRAMADOLUMDRAJEURI150 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      MABRONFIOLE50 mg/mlMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      MABRONCAPS.50 mgMEDOCHEMIE LIMASSOLCIPRU
      TRAMALFIOLE1 ml/50 mg 2 ml/100 mgZORKA - SABAKYUGOSLAVIA
      TRAMALSUPOZ.100 mgZORKA - SABAKYUGOSLAVIA
      TRAMALCAPS.50 mgZORKA - SABAKYUGOSLAVIA
    **TRAMAL TRETINOINUMSOL. INT.100 mg/mlZORKA - SABAKYUGOSLAVIA
      AIROL ROCHECREMA0,05%HOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      AIROL ROCHELOTIUNE0,05%HOFFMANN LA ROCHEELVETIA
      DERUGINGEL50 mg%SPOFACEHOSLOVACIA
    **RETIN - A TRIAMCINOLONUMCREMA0,05%CILAGELVETIA
      BERLICORTCOMPR.4 mgBERLIN CHEMIE AGGERMANIA
    RO **U. TRIAMCINOLON ACETONID TRIFLUOPERAZINUMUNGUENT0,1%ANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROTRIFLUOPERAZINDRAJEURI5 mgSICOMEDROMÂNIA
    RO **TRIFLUOPERAZIN TRIHEXYPHENIDYLUMFIOLE0,2%/1 mlSICOMEDROMÂNIA
      FENIDILCOMPR.2 mgHEMOFARMYUGOSLAVIA
      PERAGITCOMPR.2 mg 5 mgGEADANEMARCA
    RO **ROMPARKIN TRIMETAZIDINUMCOMPR.2 mgARMEDICAROMÂNIA
    **PREDUCTAL TRIMETHADIONUMCOMPR. FILM20 mgLAB. SERVIERFRANTA
    RO **TREPAL TRIMIPRAMINUMCOMPR.150 mgSICOMEDROMÂNIA
      HERPHONALDRAJEURI25 mgAWDGERMANIA
    **SAPILENT TROLEANDOMYCINUMDRAJEURI25 mgEGISUNGARIA
      OLEANDACETYLGRAN. SUSP.30 g (1.500.000 u.i.)PHARMACHIMBULGARIA
    **TROPICAMIDUM        
      MYDRIACYLSOL. OFT.0,5% 1%ALCONBELGIA
      MYDRUMSOL. OFT.250 mgANKERWERK RUDOLSTADTGERMANIA
    **TROXERUTINUM        
    ROTROXERUTINCREMA2 g% 50 gICCFROMÂNIA
      TROXEVASINGEL2%TROYAPHARMBULGARIA
      TROXEVASINCAPS.300 mgTROYAPHARMBULGARIA
      VENORUTONCAPS.300 mgZYMAELVETIA
      VENORUTONGEL40 g/100 gZYMAELVETIA
      VENORUTONCAPS.300 mgBIOGALUNGARIA
      VENORUTONGEL2%BIOGALUNGARIA
    **TYETILPERAZINUM        
      TORECANDRAJEURI10 mgSANDOZ LIMITEDINDIA
    ROTORECANDRAJEURI6,5 mgSICOMED - SANDOZROMÂNIA
    ROTORECANFIOLE6,5 mgSICOMED - SANDOZROMÂNIA
    **VACCINURI        
      BRONCHO - VAXOMCAPS.3,5 mg - copiiLAB. OMELVETIA
          7 mg - adult    
      BRONCHO - VAXOMCAPS.3,5 mg - copiiBIOGALUNGARIA
          7 mg - adulti    
      URO - VAXOMCAPS.   LAB. OMELVETIA
    **VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM        
      VANCOCINFLAC. INJ.500 mgLILLYS.U.A.
    **VASOPRESSINUM        
    RORETROHIPOFIZA PULBEREPULBERE1 g/flac.BIOFARMROMÂNIA
      FALICARDDRAJEURI40 mgFALBERG LISC GMBHGERMANIA
      GEANGINCOMPR. FILM40 mg 80 mg 120 mgGEADANEMARCA
      GEANGINFIOLE2 ml/2,5 mgGEADANEMARCA
      ISOPTINFIOLE5 mg/2 mlKNOLLGERMANIA
      ISOPTINCOMPR. FILM120 mg 240 mgKNOLLGERMANIA
      ISOPTINDRAJEURI40 mg 80 mgKNOLLGERMANIA
      ISOPTINFIOLE2 ml/5 mgBIRLESIKTURCIA
    ROISOPTINCOMPR.80 mgARMEDICA - KNOLL AGROMÂNIA
      LEKOPTINDRAJEURI80 mg 120 mgLEKSLOVENIA
      LEKOPTIN MITEDRAJEURI40 mgLEKSLOVENIA
      VERAHEXAL 120 RETARDCAPS.120 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
      VERAPAMILCOMPR.40 mgADWICEGYPT
      VERAPAMILFIOLE2,5 mg/mlCHINOINUNGARIA
      VERAPAMILDRAJEURI40 mg 80 mgCHINOINUNGARIA
    ROVERAPAMILCOMPR.80 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
      VERPAMILCOMPR. FILM40 mg 80 mg 120 mgORIONFINLANDA
      VERPAMILFIOLE2 ml/5 mgORIONFINLANDA
    **VINBLASTINUM        
      VELBEFLAC. INJ.10 mgLILLYS.U.A.
      VINBLASTINFLAC. INJ.5 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    BMVINBLASTINFLAC. INJ.10 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
    **VINCRISTINUM        
      CITOMIDFLAC. INJ.1 mgLEMERY S.A.MEXIC
      ONCOVINFLAC. INJ.1 mgLILLYS.U.A.
      VINCRISTINFLAC. INJ.0,5 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      VINCRISTINEFLAC. INJ.5 mgTEVAISRAEL
      VINCRISTINE - ABICFLAC. INJ.1 mgTEVAISRAEL
    **VINPOCETINUM        
      CAVINTONCOMPR.5 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      CAVINTONFIOLE10 mg/2 mlGEDEON RICHTERUNGARIA
      VINPOCETINECOMPR.5 mgGOVEXSPANIA
    **XANTHINOLIUM NICOTINICUM        
      SADAMINCOMPR.150 mgPOLFAPOLONIA
      SADAMINFIOLE300 mgPOLFAPOLONIA
    ROXANTINOL NICOTINATCOMPR.150 mgTERAPIAROMÂNIA
    ROXANTINOL NICOTINATSOL. INJ.15% - 2 mlTERAPIAROMÂNIA
    **XANTOFYLI PALMITAS        
    ROHELIGALDRAJEURI   BIOFARMROMÂNIA
    **ZUCLOPENTHIXOLUM        
    **CLOPIXOL ACUPHASEFIOLE50 mg 100 mgLUNDBECKDANEMARCA
      COMPRIMATE ANTIDIAREICECOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      COMPRIMATE EXPECTORANTECOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      DIURENOBCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      HEPATOBILCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      HIPOTENSCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      NORMOPONDEROLCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      PLAVOBILCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      PLAVOTENSCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      RHAMNOLAXCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
      SEDOCALMCOMPR.   PLANTAVORELROMÂNIA
    **ACIDUM IODAXAMICUM        
      ENDOBILFIOLE20 ml 30 ml 100 mlBRACCOITALIA
    **ACIDUM IOPANDICUM        
    ROACID IOPANDICCAPS.500 mgSICOMEDROMÂNIA
    **ACIPIMOXUM        
      OLBETAMCAPS. 150 mg 250 mg 400 mgFARMITALIAITALIA
    **AMBROXOLUM        
      AMBROXOLCOMPR.30 mgDEXXON LTDISRAEL
    **AZTREONAMUM        
      AZACTAMFLAC. INJ.500 mg 1 gKRKASLOVENIA
    **BENZYLPENICILLINUM        
      PROCAINICUM        
    ROEFITARDFLAC. INJ.800.000 u.i.ANTIBIOTICEROMÂNIA
      FORTEPENFLAC. INJ.0,4 g 4 gBIOCHEMIEAUSTRIA
      FORTIFIED PROCAINE PENIC.FLAC. INJ.300.000 u.i. + 100.000 u.i.KRKASLOVENIA
      PROCAINE PENICILLIN GFLAC. INJ.3.000.000 u.i.BIOCHEMIEAUSTRIA
    **BROMHEXINUM        
      BISOLVONCOMPR.8 mgBOEHRINGER INGGERMANIA
    ROBROFIMENCOMPR.8 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROBROFIMENSOL. INT.0,2%ANTIBIOTICEROMÂNIA
      BROMHEXINSOL. INT.0,8%PHARMA MEUSELBACHGERMANIA
      BROMHEXINDRAJEURI12 mgFAHLBERG LIST GMBHGERMANIA
    ROBROMHEXINCAPS.4 mgLAB. DOMENIIROMÂNIA
      BROMHEXIN 4 BERLIN CHEMIESOL. BUV.0,8 g%BERLIN CHEMIE AGGERMANIA
      BROMHEXIN MIXTUR 10SOL. INT.10 mg/5 mlBERLIN - CHEMIE AGGERMANIA
    ROBRONHOSOLVINCOMPR.8 mgI.C.C.F.ROMÂNIA
    **BUTYLSCOPOLAMMINII        
      BROMIDUM        
    ROSCOBUTCOMPR.10 mgLAB. MAGISTRA - GENEVEROMÂNIA
    ROSCOBUTILCOMPR.10 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROSCOBUTILFIOLE10 mg - 1 mlSICOMEDROMÂNIA
    ROSCOBUTILSUPOZ.10 mg 75 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    ROSCOBUTILCOMPR.10 mgANTIBIOTICEROMÂNIA
    **CILAZAPRILUM        
      INHIBACECOMPR.2,5 mg 5 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **CLORZOXAZONUM        
    ROCLORZOXAZONCOMPR.250 mgARMEDICAROMÂNIA
    **DIMETINDENUM        
      FENISTILSOL. INT.0,1%ZYMAELVETIA
      FENISTILGEL0,1%ZYMAELVETIA
      FENISTIL RETARDCOMPR.2,5 mgZYMAELVETIA
    **IOHEXOLUM OMNIPAQUESOL. INJ.140 180 240 300 mg/ml NYCOMEDNORVEGIA
    **IOPAMIDOLUM IOPAMIROSOL. INJ.200 mg 300 mg 370 mgBRACCOITALIA
    **IOPROMIDUM ULTRAVIST 240, 300, 370SOL. INJ.0,499 g 0,623 g 0,769 g/mlSCHERING AGGERMANIA
    **IOTROLANUM ISOVIST 240, 300SOL. INJ.240 mg/ml 300 mg/mlSCHERING AGGERMANIA
    **ISOSORBIDI MONONITRAS MONO MACKCOMPR.20 mg 40 mgMACKGERMANIA
      MONO MACK DEPOTCOMPR. RET.100 mgMACKGERMANIA
      MONO MAYCORCOMPR.20 mg 40 mgGODECKEGERMANIA
    **OLICARD RETARD ISOTRETINOINUMCAPS.40 mg 60 mgKALI CHEMIEGERMANIA
    **ROACCUTANE ISRADIPINUMCAPS.2,5 mg 5 mg 10 mg 20 mgHOFFMANN LA ROCHEELVETIA
    **LOMIR ITRACONAZOLUMCOMPR.2,5 mgSANDOZELVETIA
    **SPORANOX JOSAMYCINUMCAPS.100 mgJANSSENBELGIA
      JOSALIDGRAN. SUSP.250 mg/5 mlBIOCHEMIEAUSTRIA
      JOSALIDCOMPR. FILM500 mg 750 mgBIOCHEMIEAUSTRIA
      WILPRAFENSUSPENSIE3,204 g/100 mlMACKGERMANIA
    **WILPRAFEN KALII CHLORIDUMCOMPR.500 mgMACKGERMANIA
    **K CL RETARD KALII IODIDUMDRAJEURI600 mgZYMAELVETIA
    ROIODURA DE POTASIUCOMPR.1 mgSICOMEDROMÂNIA
    ROIODURA DE POTASIUCOMPR.32,5 mg 130 mgLABORMEDROMÂNIA
      JODID - 100COMPR.100 mcgMERCKGERMANIA
    **JODID - 200 KALLIDINOGENASUMCOMPR.200 mcgMERCKGERMANIA
    RO **VADICREINA KANAMICINUMFLAC. INJ.40 ukBIOFARMROMÂNIA
      KANAMICINFLAC. INJ.1 gMEDEXPORTU.R.S.S.
      KANAMYCINFLAC. INJ.1 gMISR CO.EGYPT
      KANAMYCINFLAC. INJ.1 gLAB. WOLFSBELGIA
    BMKANAMYCINFLAC. INJ.1 gROTEXMEDICAGERMANIA
    RO **U. OFT. CU KANAMICINA 1% KETOCONAZOLUMUNG. OFT.1%ANTIBIOTICEROMÂNIA
      NIZORALCOMPR.200 mgGEDEON RICHTERUNGARIA
      NIZORALCOMPR.200 mgPHARMACHIMBULGARIA
      NIZORALCOMPR.200 mgJANSSENBELGIA
      NIZORALCOMPR.200 mgECZACIBASI ILACTURCIA
      NIZORALOVULE400 mgJANSSENBELGIA
      NIZORALSAMPON20 mg/gJANSSENBELGIA
      NIZORALCREMA2 g/g%JANSSENBELGIA
    RO **NIZORAL KETOPROFENUMCOMPR.200 mgTERAPIA - JANSSENBELGIA
      KETOPROFEN 50 - 100 VON CTCOMPR. FILM50 mg 100 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
    **KETOPROFEN SUPP. KETOTIFENUMSUPOZ.100 mgC.T. ARZNEIMITTELGERMANIA
      ASTAFENSIROP1 mg/5 mlILSAN ILACTURCIA
      ASTAFENCOMPR.1 mgILSAN ILACTURCIA
      FRENASMACOMPR.1 mgFARANGRECIA
      FRENASMASIROP1 mg/5 mlFARANGRECIA
      KETOFSIROP1 mg/5 mlHEXAL PHARMAGERMANIA
      KETOFCAPS.1 mgHEXAL PHARMAGERMANIA
    **KETOTIFEN NONOXYNOLCOMPR.1,38 mgPHARMACHIMBULGARIA
      DELFENUNG. VAG.50 mg/gCILAGELVETIA


  ------