HOTĂRÂRE nr. 95 din 23 ianuarie 2003
privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 25 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, precum şi al art. 3 alin. (1) lit. n) şi o) şi al art. 11 lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi având în vedere prevederile art. 81 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileşte măsurile pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, în scopul prevenirii acestor categorii de accidente şi al limitării consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri termenii utilizaţi sunt definiţi conform anexei nr. 1.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2, având în vedere şi prevederile legale referitoare la mediul de muncă şi, în special, cele referitoare la aplicarea măsurilor ce vizează securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre nu se aplică:
  a) activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivelor, instalaţiilor sau depozitelor militare;
  b) pericolelor induse de radiatii ionizante;
  c) transportului de substanţe periculoase şi stocării temporare intermediare a acestora pe cai rutiere, cai ferate, cai de navigaţie interne, cai maritime sau cai aeriene, situate în afară obiectivelor unde se desfăşoară activităţi în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2;
  d) operaţiilor de încărcare, descărcare şi transport la sau de la alte mijloace de transport, pe docuri, punti sau în staţii de triaj;
  e) transportului de substanţe periculoase prin conducte, inclusiv pentru staţii de pompare, situate în afară obiectivelor în care se desfăşoară activităţi în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2;
  f) activităţilor din industria extractiva privind explorarea şi exploatarea minereurilor din cariere, foraje sau mine;
  g) depozitarii deşeurilor.


  Articolul 5

  (1) Titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase, denumit în continuare titularul activităţii, are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.
  (2) Titularul activităţii va face dovada către autorităţile competente de control ca a luat toate măsurile, conform prezentei hotărâri, pentru prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.


  Articolul 6

  (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 5 titularul activităţii va prezenta o dată cu documentaţiile legale pentru obţinerea acordului de mediu, autorizaţiei de mediu şi/sau a avizului de protecţie civilă, după caz, transmise autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, respectiv autorităţilor teritoriale pentru protecţie civilă, o notificare care va cuprinde următoarele date şi informaţii:
  a) informaţii care să permită identificarea substanţelor periculoase sau categoriilor de substanţe periculoase prezente în obiectiv;
  b) modul de stocare a substanţelor periculoase;
  c) cantitatea şi starea fizica a substanţelor periculoase prezente;
  d) activitatea existenta sau propusă pentru instalatia sau pentru unitatea de stocare;
  e) informaţii cu privire la elementele susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora, din imediata apropiere a obiectivului.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică după cum urmează:
  a) pentru obiectivele noi şi pentru obiectivele existente care suferă modificări importante, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
  b) pentru obiectivele existente, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, în cazul în care, după transmiterea notificării prevăzute la alin. (1), apar următoarele modificări:
  a) creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii ori a stării fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricărei modificări în procesele în care este utilizata aceasta substanţa periculoasa;
  b) închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;
  c) schimbarea titularului activităţii.


  Articolul 7

  (1) Titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2, tabelele 1 şi 3, coloana 2, fără a depăşi valorile prevăzute în coloana 3, are obligaţia să îşi stabilească politica de prevenire a accidentelor majore, care să garanteze un nivel ridicat pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. În baza acestei politici titularul activităţii elaborează un document care se pune la dispoziţie autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului o dată cu solicitarea autorizaţiei de mediu sau în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin care se garantează punerea în aplicare în mod corespunzător a politicii de prevenire a accidentelor majore.
  (2) Conţinutul documentaţiei şi al informaţiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte principiile cuprinse în anexa nr. 3.


  Articolul 8

  (1) Titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile prevăzute în anexa nr. 2, tabelele 1 şi 3, coloana 3, este obligat sa elaboreze şi sa transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale pentru protecţie civilă un raport de securitate în exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore, denumit în continuare raport de securitate, care să cuprindă:
  a) punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore, precum şi a sistemului de management al securităţii în exploatare, în conformitate cu principiile şi cerinţele prevăzute în anexa nr. 3;
  b) identificarea pericolelor de accidente majore şi luarea măsurilor necesare pentru a preveni astfel de accidente şi a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;
  c) respectarea cerinţelor de siguranţă în funcţionare şi fiabilitate la proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea oricărei instalaţii, unităţi de stocare, echipament şi infrastructura legată de exploatarea acesteia şi care prezintă pericole de accidente majore în interiorul obiectivului;
  d) întocmirea corespunzătoare a planurilor de urgenta interna, cu includerea informaţiilor necesare elaborării planului de urgenta externa, care să asigure luarea măsurilor corespunzătoare în cazul apariţiei unui accident major;
  e) furnizarea informaţiilor necesare către autorităţile competente, care să le permită acestora luarea de decizii privind amplasarea sau extinderea altor activităţi în zona obiectivului existent.
  (2) Raportul de securitate trebuie să cuprindă în mod obligatoriu datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 şi un inventar actualizat al substanţelor periculoase prezente în cadrul obiectivului.
  (3) În scopul evitării prezentării aceloraşi informaţii în documente diferite, rapoartele de securitate, părţi ale acestor rapoarte sau orice alte rapoarte echivalente, realizate ca urmare a unor dispoziţii legale, pot fi prezentate sub forma unui raport unic de securitate.
  (4) Raportul de securitate prevăzut la alin. (1) este transmis autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale pentru protecţie civilă după cum urmează:
  a) pentru obiectivele noi şi obiectivele existente care suferă modificări importante, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
  b) pentru obiectivele existente, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
  c) în cazul revizuirii periodice a raportului de securitate, în termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.
  (5) În termen de 30 de zile de la primirea raportului de securitate, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă au obligaţia sa comunice titularului activităţii concluziile analizei efectuate asupra raportului de securitate, după solicitarea unor informaţii suplimentare, dacă este necesar.
  (6) Raportul de securitate se revizuieste periodic şi se actualizează după cum urmează:
  a) cel puţin o dată la 5 ani;
  b) la iniţiativa titularului activităţii sau la cererea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi a autorităţii teritoriale pentru protecţie civilă, acolo unde acest lucru este justificat de apariţia unor modificări sau pentru a fi luate în considerare noile cunoştinţe tehnice în domeniul securităţii în exploatare.
  (7) În cazurile în care titularul activităţii prezintă date şi elemente fundamentate ştiinţific autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii teritoriale pentru protecţie civilă ca anumite substanţe prezente în cadrul obiectivului nu pot genera pericole de accidente majore, aceste autorităţi pot sa limiteze informaţiile solicitate în rapoartele de securitate numai asupra acelor aspecte care au relevanta pentru prevenirea pericolelor de accidente majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu.


  Articolul 9

  (1) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului împreună cu autoritatea centrala pentru protecţie civilă, prin autorităţile lor teritoriale, identifica, pe baza informaţiilor primite de la titularul activităţii conform art. 6 şi 8, obiectivele sau grupurile de obiective la care probabilitatea şi posibilitatea producerii unui accident major şi consecinţele acestuia sunt mai mari din cauza amplasarii acestor obiective, precum şi din cauza cantităţilor de substanţe periculoase prezente în acestea.
  (2) Pentru astfel de obiective sau grupuri de obiective autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi autoritatea centrala pentru protecţie civilă stabilesc:
  a) procedurile privind colectarea, schimbul şi diseminarea informaţiilor asupra naturii şi pericolului global de accident major;
  b) modalităţile de cooperare a autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii specifice în acest domeniu şi a titularilor activităţii, în vederea informării publicului.


  Articolul 10

  În cazul în care are loc modificarea unui obiectiv, unei instalaţii, unei unităţi de stocare, unui proces, a naturii sau cantităţii de substanţe periculoase prezente, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore, titularul activităţii are obligaţia sa informeze, înainte de a efectua aceasta modificare, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă cu privire la:
  a) analiza şi revizuirea politicii proprii de prevenire a accidentelor majore, precum şi a sistemului de management al securităţii în funcţionare;
  b) analiza şi revizuirea raportului de securitate şi informarea autorităţilor competente cu privire la detaliile unei astfel de revizuiri înainte de a efectua orice modificare.


  Articolul 11

  (1) Pentru toate obiectivele la care se aplică art. 8 titularul activităţii are obligaţia sa elaboreze un plan de urgenta interna ce cuprinde măsurile care trebuie aplicate în interiorul obiectivului, după cum urmează:
  a) pentru obiectivele noi şi obiectivele existente care suferă modificări importante, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar înainte de începerea funcţionarii acestora;
  b) pentru obiectivele existente, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă elaborează un plan de urgenta externa care cuprinde măsurile ce trebuie luate în afară obiectivului.
  (3) Pentru a da posibilitatea să se elaboreze planurile de urgenta externa, titularul activităţii are obligaţia sa pună la dispoziţie autorităţilor teritoriale pentru protecţie civilă informaţiile necesare, după cum urmează:
  a) pentru obiectivele noi şi obiectivele existente care suferă modificări importante, în termen de 15 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar înaintea începerii funcţionarii acestora;
  b) pentru obiectivele existente, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Planurile de urgenta interna şi externa se stabilesc avându-se în vedere următoarele:
  a) limitarea şi controlul incidentelor astfel încât să se reducă la minimum şi să se limiteze efectele asupra sănătăţii populaţiei, asupra mediului şi bunurilor materiale;
  b) aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului împotriva efectelor accidentelor majore;
  c) comunicarea informaţiilor necesare către public şi către serviciile sau autorităţile implicate din zona respectiva;
  d) asigurarea refacerii ecologice a zonei afectate în urma unui accident major.
  (5) Planurile de urgenta interna şi externa se întocmesc potrivit normelor metodologice elaborate de autoritatea centrala pentru protecţie civilă şi trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 5.
  (6) Planurile de urgenta interna se elaborează cu consultarea personalului din cadrul obiectivului, iar planurile de urgenta externa, cu consultarea publicului.
  (7) Planurile de urgenta interna se evalueaza, se testeaza şi se revizuiesc de către titularul activităţii la intervale de cel mult 3 ani, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea centrala pentru protecţie civilă. Unde este necesar, autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă solicita revizuirea şi actualizarea planurilor de urgenta interna.
  (8) Planurile de urgenta externa se evalueaza, se testeaza şi, unde este necesar, se revizuiesc de către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă la intervale de cel mult 3 ani.
  (9) Evaluarea va avea în vedere modificările care au avut loc în obiectivele respective sau în cadrul serviciilor de urgenta respective, noile cunoştinţe tehnice, precum şi cunoştinţele privind modul de răspuns la accidente majore.
  (10) Planurile de urgenta interna şi externa se pun în aplicare imediat de către titularul activităţii şi, atunci când situaţia o impune, de către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă, în următoarele situaţii:
  a) când survine un accident major;
  b) când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
  (11) Pe baza informaţiilor cuprinse în raportul de securitate autorităţile competente pot stabili, prin decizie motivată, ca cerinţa referitoare la elaborarea unui plan de urgenta externa, prevăzută la alin. (2), sa nu se aplice.


  Articolul 12

  (1) Autoritatea publică locală responsabilă cu amenajarea teritoriului trebuie să ia în considerare, în cazul politicilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului, al politicilor relevante, obiectivele de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a consecinţelor acestora. Procedurile de punere în aplicare a acestor politici vor tine cont, pe de o parte, de necesitatea menţinerii unor distanţe adecvate între obiectivele cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri şi zonele rezidentiale, zonele de utilitate publică, zonele sensibile sau zonele protejate de interes natural deosebit şi, pe de altă parte, în cazul unor obiective existente, de necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare conform prevederilor art. 5, astfel încât riscurile pentru sănătatea populaţiei sa nu crească.
  (2) În scopul urmăririi îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1) autorităţile publice locale responsabile cu amenajarea teritoriului efectuează controale cu privire la:
  a) amplasarea noilor obiective;
  b) modificările aduse obiectivelor existente cărora le sunt aplicabile prevederile art. 10;
  c) noile dezvoltări de tipul legăturii de transport, locatii frecventate de public şi zone rezidentiale aflate în vecinătatea obiectivelor existente, care maresc riscul sau agravează consecinţele unui accident major.


  Articolul 13

  (1) Titularul activităţii are obligaţia de a furniza personalului propriu şi persoanelor care pot fi afectate de un accident major generat de obiectivul respectiv informaţii asupra măsurilor de securitate în exploatare şi asupra acţiunilor necesare în cazul în care survine un astfel de accident.
  (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) vor cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 6. Aceste informaţii se evalueaza de către titularul activităţii, cu avizul autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi protecţie civilă, la intervale de 3 ani şi, unde este necesar, se repeta şi se actualizează, cel puţin în cazurile în care are loc o modificare în sensul art. 10.
  (3) Intervalul maxim la care informaţiile se aduc la cunoştinţa publicului nu poate fi mai mare de 5 ani.
  (4) Titularul activităţii are obligaţia de a pune la dispoziţie publicului raportul de securitate. Titularul activităţii poate solicita autorităţilor competente sa nu facă publice anumite informaţii din raportul de securitate, din motive de confidenţialitate industriala, comercială, de securitate publică sau de apărare naţionala. În astfel de cazuri, cu aprobarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi a autorităţilor teritoriale pentru protecţie civilă, titularul activităţii va furniza acestora şi va pune la dispoziţie publicului un raport care nu conţine informaţiile pentru care s-a făcut solicitarea de a nu fi publicate.
  (5) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului are obligaţia sa aducă la cunoştinţa publicului, ţinând cont de opiniile exprimate de acesta, informaţii referitoare la:
  a) proiectarea unor noi obiective cărora le sunt aplicabile prevederile art. 8;
  b) modificările aduse obiectivelor existente cărora le sunt aplicabile prevederile art. 10;
  c) dezvoltarile în jurul obiectivelor existente.
  (6) În cazul în care exista posibilitatea producerii unui accident major cu efecte transfrontiere la un obiectiv căruia îi sunt aplicabile prevederile art. 8, autoritatea centrala pentru protecţia mediului împreună cu autoritatea centrala pentru protecţie civilă vor comunică şi vor pune la dispoziţie, în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenta, suficiente informaţii autorităţilor competente din ţările vecine care ar putea fi afectate, astfel încât acestea să poată aplica prevederile referitoare la planurile de urgenta, amenajarea teritorială şi luarea măsurilor de securitate.
  (7) În cazurile în care autoritatea centrala pentru protecţia mediului considera ca un obiectiv aflat în apropierea teritoriului unei alte tari nu generează un pericol de accident major în afară frontierelor sale şi că nu este necesară elaborarea unui plan de urgenta externa, va informa în acest sens autoritatea competentă din ţara vecina.


  Articolul 14

  (1) În cazul producerii unui accident major, titularul activităţii are obligaţia sa informeze imediat autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu potrivit legii.
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi furnizate imediat ce acestea devin disponibile şi cuprind:
  a) circumstanţele accidentului;
  b) substantele periculoase prezente;
  c) datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului şi mediului;
  d) măsurile de urgenta luate;
  e) acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă pentru a atenua efectele pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident.
  (3) Titularul activităţii va actualiza informaţiile oferite, dacă cercetările ulterioare dezvaluie date suplimentare care modifica informaţiile iniţiale sau concluziile referitoare la accidentul major.
  (4) Criteriile de notificare a unui accident major sunt prevăzute în anexa nr. 7.
  (5) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului, prin autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, urmăreşte:
  a) luarea măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
  b) verificarea şi colectarea, prin inspecţie, a informaţiilor necesare pentru analizarea completa a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
  c) îmbunătăţirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activităţii.
  (6) Autoritatea centrala pentru protecţie civilă, prin autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă, urmăreşte:
  a) organizarea şi conducerea activităţilor de pregătire, prevenire şi protecţie a populaţiei, bunurilor materiale şi a valorilor culturale, în cazul producerii unor accidente majore;
  b) participarea cu forte şi mijloace la acţiunile de limitare şi inlaturare a efectelor, în cazul producerii accidentelor majore;
  c) luarea măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
  d) verificarea şi colectarea, prin inspecţie, a informaţiilor necesare pentru analizarea completa a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
  e) îmbunătăţirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activităţii;
  f) anunţarea autorităţilor similare din ţările vecine, în caz de producere a unui accident major cu posibile efecte transfrontiere.


  Articolul 15

  (1) Autorităţile competente care au responsabilităţi în aplicarea prezentei hotărâri sunt următoarele:
  a) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului prin Secretariatul de Risc;
  b) Ministerul Administraţiei Publice prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;
  c) Ministerul de Interne.
  (2) Autorităţile competente prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa consulte şi sa informeze periodic celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, şi anume:
  a) Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
  b) Ministerul Industriei şi Resurselor;
  c) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
  d) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.


  Articolul 16

  (1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă interzic utilizarea sau punerea în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii sau unităţi de stocare ori a oricărei părţi din acestea, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenta interna, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenta externa sau alte informaţii solicitate, după caz.
  (2) Litigiile generate de interdicţia executării lucrărilor de construcţii-montaj, a punerii în funcţiune în cazul unui obiectiv nou sau al unui obiectiv existent care a suferit o modificare importanţa ori a funcţionarii unui obiectiv existent se soluţionează conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.


  Articolul 17

  (1) Obiectivele cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri se supun sistemului de inspecţii şi altor măsuri de control organizate conform procedurilor elaborate de autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi autoritatea centrala pentru protecţie civilă, cu atribuţii de inspecţie şi control.
  (2) Activităţile de inspecţie şi control trebuie să includă următoarele aspecte, fără a se limita doar la acestea:
  a) luarea de către titularul activităţii a măsurilor adecvate pentru a preveni accidentele majore în cadrul obiectivului;
  b) asigurarea de către titularul activităţii a mijloacelor corespunzătoare pentru limitarea consecinţelor accidentelor majore pe amplasamentul obiectivului şi în afară acestuia;
  c) corectitudinea şi acuratetea datelor şi informaţiilor cuprinse în raportul de securitate sau în orice alt raport înaintat privind obiectivul;
  d) punerea la dispoziţie publicului a informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  (3) Sistemul de inspecţii prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) inspecţiile să se realizeze pe baza unui program de inspecţii pentru fiecare obiectiv. În cazul în care autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă nu au stabilit un program de inspecţii pe baza unei evaluări sistematice a pericolelor de accidente majore la obiectivul vizat, programul trebuie să prevadă cel puţin o inspecţie de teren efectuată de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi de autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, la intervale de 12 luni pentru fiecare obiectiv care se supune prevederilor art. 8;
  b) în urma fiecărei inspecţii autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă elaborează un raport;
  c) asigurarea, acolo unde este necesar, ca realizarea măsurilor dispuse în urma inspecţiei efectuate de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului împreună cu autoritatea teritorială pentru protecţie civilă este monitorizata în colaborare cu conducerea obiectivului.
  (4) Titularul activităţii trebuie să furnizeze autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţilor teritoriale pentru protecţie civilă, la cererea acestora, informaţii suplimentare necesare pentru ca acestea să poată evalua complet riscul producerii unui accident major şi să poată determina probabilitatea apariţiei sau agravarii accidentelor majore, în scopul elaborării unui plan de urgenta externa corespunzător.


  Articolul 18

  În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului se instituie un registru care va cuprinde următoarele:
  a) informaţiile referitoare la obiectivele care intra sub incidenţa prezentei hotărâri, furnizate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului;
  b) analiza cauzelor producerii accidentului major, experienta acumulată şi măsurile preventive necesare pentru împiedicarea producerii accidentului major.


  Articolul 19

  (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se organizează în cadrul autorităţii publice centrale şi al celor teritoriale pentru protecţia mediului secretariate de risc pentru controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
  (2) Organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.


  Articolul 20

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 şi art. 17 alin. (4), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
  b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6, 7, 8 şi 10, cu amendă de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei;
  c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 11, 13 şi 14, cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei.
  (2) Refuzul accesului reprezentanţilor autorităţilor competente în cadrul perimetrului obiectivului în care se desfăşoară activităţi care prezintă pericole de accidente majore, pentru a verifica modalitatea de implementare a prevederilor din prezenta hotărâre, care revin titularului activităţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, putând fi aplicată, după caz, şi sancţiunea contravenţională complementara de suspendare temporară a autorizaţiei de mediu a respectivului obiectiv.


  Articolul 21

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 20 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţilor centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului şi pentru protecţie civilă, precum şi din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege.
  (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 20 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 22

  În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului apelor şi protecţiei mediului, ministrului administraţiei publice şi ministrului de interne, se aproba procedurile pentru colectarea, schimbul şi diseminarea informaţiilor referitoare la obiectivele care intra sub incidenţa prezentei hotărâri, precum şi modalităţile de cooperare a autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii specifice în acest domeniu şi a titularilor activităţii, în vederea informării publicului.


  Articolul 23

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 24

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor şi
  protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 ianuarie 2003.
  Nr. 95.


  Anexa 1
  DEFINIŢIILE TERMENILOR UTILIZAŢI
  a) "accident major" - orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evolutii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv prevăzut la art. 3 al prezentei hotărâri care conduce la apariţia imediata sau intarziata a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;
  b) "avarie" - eveniment sau incident care nu generează efecte majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial sa producă un accident major;
  c) "autoritatea centrala pentru protecţia mediului" este Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului;
  d) "autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului" sunt Inspectoratele Teritoriale pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Rezervatiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD);
  e) "autoritatea centrala pentru protecţie civilă" este Inspectoratul General pentru situaţii de Urgenta;
  f) "autoritatea teritorială pentru protecţie civilă" este Serviciul public comunitar pentru situaţii de urgenta, în subordinea consiliilor judeţene şi locale, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;
  g) "autoritatea publică locală responsabilă cu planificarea teritorială" este reprezentată de Consiliul Local, respectiv Consiliul Judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  h) "controlul operational" - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare din funcţionare;
  i) "depozitare" - prezenta unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de stocare şi/sau păstrare în condiţii de siguranţă;
  j) "fraza de risc (R) " este o fraza care exprima o descriere concisă a riscului prezentat de substantele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător, conform SR 13253/1996;
  k) "instalatie" - o entitate tehnica din cadrul unui obiectiv, unde sunt produse, utilizate, manipulate şi/sau depozitate substanţe periculoase. Instalatia cuprinde totalitatea echipamentelor, structurilor, sistemului de conducte, utilajelor, dispozitivelor, căilor ferate interne, docurilor, cheiurilor de descărcare care deservesc instalatia, a debarcaderelor, a depozitelor şi a altor structuri similare, plutitoare sau de alta natura, necesare pentru exploatarea instalaţiei;
  l) "managementul pentru modernizare" - adoptarea şi implementarea procedurilor pentru modificările planificate asupra instalaţiilor existente sau a proiectării de noi instalaţii, procese sau unităţi de stocare;
  m) "obiectiv" - spaţiul care se afla sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile sau activităţile comune sau conexe;
  n) "obiective existente" - toate instalaţiile în funcţiune şi cele în curs de execuţie care deţin acord de mediu înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;
  o) "pericol" - proprietatea intrinseca a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului;
  p) "prezenta substanţelor periculoase" - prezenta efectivă sau anticipata a unor astfel de substanţe în cadrul obiectivului, sau prezenta acestora în cazul în care se considera ca pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial, în cantităţi egale cu sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în anexa nr. 2;
  q) "risc" - probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioada de timp şi/sau în anumite circumstanţe;
  r) "substanţa periculoasa" - orice substanţa chimica pura, amestec de substanţe sau preparate prevăzute în anexa nr. 2, partea I sau care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 2, partea II, şi care exista sub forma de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care exista presupunerea rezonabila ca vor fi generate în cazul producerii unui accident;
  s) "titularul activităţii" - orice persoană fizica sau juridică care exploatează sau deţine controlul instalaţiei sau care este delegată cu o putere economică decisiva în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia;
  t) "unitate de stocare" - orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase;
  u) "urgenta interna" - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în interiorul obiectivului în vederea limitării şi inlaturarii consecinţelor în orice situaţie care conduce la evolutii necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor prevăzute la art.3 al prezentei hotărâri, ce pun în pericol sănătatea personalului şi/sau calitatea mediului pe amplasament şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;
  v) "urgenta externa" - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în exteriorul obiectivului în vederea limitării şi inlaturarii consecinţelor în orice situaţie care conduce la evolutii necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor prevăzute la art.3 al prezentei hotărâri, ce pun în pericol sănătatea populaţiei şi/sau calitatea mediului în exteriorul amplasamentului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.


  Anexa 2
  SUBSTANŢE PERICULOASE ŞI CATEGORII DE SUBSTANŢE
  PERICULOASE ŞI CANTITĂŢILE RELEVANTE
  1. Prezenta anexa este aplicabilă în cazul prezentei substanţelor periculoase în orice obiectiv, asa cum sunt definite în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  2. Amestecurile şi preparatele trebuie tratate în acelaşi mod ca substantele periculoase, cu condiţia să se menţină în limitele de concentraţie stabilite, conform proprietăţilor lor relevante menţionate în Partea a II-a, pct.1 din Nota, sau conform ultimelor evolutii ale progresului tehnic în domeniu, dacă nu se specifică un anumit procent din compozitia lor sau o alta indicaţie tehnica.
  3. Cantităţile relevante stabilite mai jos se referă la fiecare obiectiv în parte.
  4. Cantităţile relevante, care trebuie luate în considerare pentru punerea în aplicare a prevederilor privind controlul asupra pericolelor de accidente majore, sunt cantităţile maxime prezente sau care ar putea exista la un moment dat în cadrul obiectivului. Substantele periculoase, care se găsesc în cadrul unui obiectiv, în cantităţi egale, cu/sau mai mici, de 2% din cantitatea relevanta, nu sunt luate în considerare la calcularea cantităţii totale existente, dacă amplasarea lor în cadrul obiectivului este de asa natura încât, ele nu pot iniţia un accident major în alta zona a obiectivului.
  5. Calculul cantităţii totale a substanţelor periculoase sau a categoriilor de substanţe periculoase prezente în cadrul unui obiectiv se face conform regulilor incluse în pct. 4 din Nota din Partea a II-a.

  Partea I Substanţe periculoase

  Acolo unde o substanţa sau un grup de substanţe prevăzute în tabelul nr. 1, Partea I, se încadrează şi la una dintre categoriile din tabelul nr. 3, Partea a II-a, trebuie să fie luate în considerare şi categoriile relevante din aceste substanţe prezentate în Partea I.

      Tabel nr. 1
  ───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────
            Coloana 1 │ Coloana 2 │Coloana 3
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴───────────
         Substanţe periculoase │Cantitate relevanta (tone)
                                                     ├──────────────┬───────────
                                                     │Art. 6 şi 7 │ Art. 8
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Azotat de amoniu (conform pct. 1 din nota) │ 350 │ 2500
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Azotat de amoniu (conform pct. 2 din nota) │ 1250 │ 5000
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Pentoxid de arsen, acid arsenic şi/sau saruri │ │
   de arsen (V) │ 1 │ 2
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Trioxid de arsen, acid arsenos şi/sau saruri │ │
   de arsen (III) │ │ 0,1
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Brom │ 20 │ 100
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Clor │ 10 │ 25
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Compuşi de nichel sub forma de pudra inhalabila │ │
   (monoxid de nichel, dioxid de nichel, sulfit de │ │
   nichel, disulfit de nichel, trioxid de dinichel) │ │ 1
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Etilenimina │ 10 │ 20
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Fluor │ 10 │ 20
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Formaldehida (concentraţie ≥ 90%) │ 5 │ 50
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Hidrogen │ 5 │ 50
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Acid clorhidric (gaz lichefiat) │ 25 │ 250
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Alchili-plumb │ 5 │ 50
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Gaze lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv │ │
   GPL- gaz petrolier lichefiat) şi gaz natural │ 50 │ 200
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Acetilena │ 5 │ 50
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Oxid de etilenă │ 5 │ 50
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Oxid de propilenă │ 5 │ 50
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Metanol │ 500 │ 5000
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   4,4 - Metilen-bis (2-clor-anilina) şi/sau saruri, │ │
   sub forma de pudra │ │ 0,01
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Metil-izocianat │ │ 0,15
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Toluen-di-izocianat │ 10 │ 100
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Diclorura de carbonil (fosgen) │ 0,3 │ 0,75
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Trihidrura de arsen (arsina) │ 0,2 │ 1
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Trihidrura de fosfor (fosfina) │ 0,2 │ 1
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Diclorura de sulf │ 1 │ 1
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Trioxid de sulf │ 15 │ 75
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Policlor-dibenzo-furani şi policlor-dibenzo- │ │
   dioxine (inclusiv tetraclordibenzodioxine - TCDD),│ │
   calculate în echivalenti TCDD │ │ 0,001
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Următoarele SUBSTANŢE CANCERIGENE: │ │
   4 - Aminobifenil şi/sau sarurile acestuia, │ │
   benzidina şi/sau saruri de benzidina, │ │
   bis-(clormetil) eter, clormetil-metil-eter, │ │
   clorura de dimetil-carbonil, dimetil-nitrozo- │ │
   amina, triamida hexametilfosforica, 2-naftilamina │ 0,001 │ 0,001
   şi/sau saruri ale acesteia şi 1,3 propansulfon │ │
   4-nitrodifenil │ │
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
   Produse petroliere şi componente de la distilarea │ │
   fractionata a petrolului │ 5000 │ 50000
  ───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────

  NOTA
  1. Azotat de amoniu - cantităţi relevante: 350 t, respectiv 2500 t
  Aceste cantităţi sunt aplicabile azotatului de amoniu şi compusilor azotatului de amoniu în care conţinutul de azot din azotatul de amoniu este mai mare de 28% în greutate (alţi compuşi decât cei prevăzuţi la partea I, nota nr. 2), precum şi soluţiilor apoase de azotat de amoniu în care concentraţia de azotat de amoniu este mai mare de 90% în greutate.
  2. Azotat de amoniu - cantităţi relevante: 1250 t, respectiv 5000 t
  Aceste cantităţi sunt aplicabile ingrasamintelor simple pe bază de azotat de amoniu, precum şi ingrasamintelor compuse în care conţinutul de azot din azotat de amoniu este mai mare de 28% de greutate (un ingrasamant compus conţine azotat de amoniu fosfat şi/sau potasiu).
  3. Policlordibenzofurani (PCDF) şi policlordibenzodioxine (PCDD)
  Cantităţile de policlordibenzofurani şi de policlordibenzodioxine se calculează folosind următorii factorii din tabelul nr. 2.
      Tabel nr. 2
  Factori echivalenti internationali de toxicitate pentru izomerii de interes*)
  2,3,7,8-tetraclordibenzodioxine 1 2,3,7,8 - tetraclordibenzofurani 1
  1,2,3,7,8 - pentraclordibenzo- dioxine 0,5 2,3,4,7,8 -pentaclordibenzofurani 0,5
  1,2,3,7,8 -pentaclordibenzofurani 0,05
  1,2,3,4,7,8 -hexaclordibenzo- dioxine
  1,2,3,6,7,8 -hexaclordibenzo- dioxine 0,1 1,2,3,4,7,8 -hexaclordibenzo- furani
  1,2,3,7,8,9 - hexaclordibenzo- dioxine 1,2,3,7,8,9-hexaclordibenzofurani 0,1
  1,2,3,6,7,8 - hexaclordibenzo- furani
  2,3,4,6,7,8 - hexaclordibenzo- furani
  1,2,3,4,6,7,8 - heptaclordibenzo dioxine 0,01
  1,2,3,4,6,7,8 - heptaclordibenzo furani 0,01
  Octaclordibenzodioxine 0,001 1,2,3,4,7,8,9-heptaclordibenzo- furani
  Octaclordibenzofurani 0,001

  Notă: *) Modul de calcul este prevăzut la pct. 4 din Nota din Partea a II-a.


  Partea II-a Categorii de substanţe şi preparate periculoase care nu sunt denumite în mod specific în Partea I


      Tabel nr. 3
  ───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────
            Coloana 1 │ Coloana 2 │Coloana 3
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴───────────
                                                     │Cantitate relevanta (tone)
                                                     ├──────────────┬───────────
     Categorii de substanţe periculoase │Art. 6 şi 7 │ Art. 8
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  1. FOARTE TOXICE │ 5 │ 20
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  2. TOXICE │ 50 │ 200
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  3. OXIDANTE │ 50 │ 200
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  4. EXPLOZIVE (dacă substanţa sau preparatul se │ 50 │ 200
  încadrează la definitia data la notele nr. 2.1, │ │
   2.2, 2.3) │ │
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  5. EXPLOZIVE (dacă substanţa sau preparatul se │ 10 │ 50
  încadrează la definitia data la nota nr. 2.4) │ │
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  6. INFLAMABILE (dacă substanţa sau preparatul se │ 5000 │ 50000
  încadrează la definitia data la nota nr. 3.1) │ │
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  7a. FOARTE INFLAMABILE (dacă substanţa sau │ 50 │ 200
  preparatul se încadrează la definitia data la nota │ │
  nr. 3.2.1) │ │
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  7b. Lichide FOARTE INFLAMABILE (dacă substanţa sau │ 5000 │ 50000
  preparatul se încadrează la definitia data la nota │ │
  nr. 3.2.2) │ │
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  8. EXTREM DE INFLAMABILE (dacă substanţa sau │ 10 │ 50
  preparatul se încadrează la definitia data la nota │ │
  nr. 3.2.3) │ │
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  9. PERICULOASE PENTRU MEDIU în combinaţie cu │ │
  frazele care denota riscul: │ │
  (i) R50: "Foarte toxic pentru organismele acvatice"│ │
  (îi) R51: "Toxic pentru organismele acvatice"; şi │ 200 │ 500
  R53: "Poate provoca efecte adverse pe termen lung │ │
  asupra mediului acvatic" │ 500 │ 2000
  ───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────
  10. ORICE CATEGORIE care nu este acoperită mai sus │ │
  în combinaţie cu frazele care denota riscul: │ │
  (i) R14: "Reactioneaza violent cu apa" (inclusiv │ │
  R14/15) │ │
  (îi) R29: "În contact cu apa eliberează gaze │ │
  toxice" │ 100 │ 500
                                                     │ 50 │ 200
  ───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────

  NOTA
  1. Substantele şi preparatele periculoase sunt clasificate conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, iar frazele de risc şi combinatiile de fraze de risc, inclusiv R50, R51 etc., sunt specificate în standardul SR 13253/1996.
  În cazul substanţelor şi al preparatelor ale căror proprietăţi le încadrează în mai multe clasificari, se aplică cele mai mici valori-prag, în contextul prezentei hotărâri.
  2. 'Exploziv' înseamnă:
  2.1. o substanţa sau un preparat care creează risc de explozie prin soc, frecare, foc sau alte surse de aprindere (fraza de risc R 2),
  2.2. o substanţa pirotehnica este o substanţa (sau un amestec de substanţe) creata pentru a produce căldură, lumina, sunet, gaz sau fum sau o combinaţie a acestor efecte prin reactii chimice exoterme auto-alimentate fără detonare, sau
  2.3. un exploziv sau o substanţa sau un preparat pirotehnic conţinute de anumite obiecte;
  2.4. o substanţa sau un preparat care creează un risc înalt de explozie prin soc, frecare, foc sau alte surse de aprindere (fraza de risc R 3).
  3. 'Inflamabil', 'foarte inflamabil' şi 'extrem de inflamabil' din categoriile 6, 7 şi 8, din tabelul nr. 3 înseamnă:
  3.1. lichide inflamabile:
  substanţe şi preparate care au un punct de inflamabilitate egal sau mai mare de 21 °C şi egal sau mai mic de 55°C (fraza de risc R 10) şi care întreţin arderea;
  3.2. lichide foarte inflamabile:
  3.2.1. - substanţe şi preparate care se pot incalzi şi în cele din urma aprinde în contact cu aerul la temperatura ambianta, fără consum de energie (fraza de risc R 17),
  3.2.2. substanţe care au un punct de scanteie sub 55°C şi care rămân în stare lichidă, sub presiune, atunci când anumite condiţii de prelucrare, cum sunt presiunea înaltă sau temperatura ridicată, creează pericole de accident major;
  3.2.3. substanţe şi preparate care au un punct de inflamabilitate mai mic de 21°C şi care nu sunt extrem de inflamabile (fraza de risc R 11, liniuţa a doua);
  3.3. gaze şi lichide extrem de inflamabile:
  3.3.1. substanţe şi preparate lichide care au un punct de inflamabilitate sub 0°C şi al căror punct de fierbere (sau, în cazul în care au un interval de fierbere, punctul de fierbere iniţial) la presiune normală este mai mic sau egal cu 35°C (fraza de risc R 12, prima liniuţa);
  3.3.2. substanţe şi preparate gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura ambianta şi la presiune normală (expresia de risc R 12, a doua liniuţa), fie ca sunt păstrate în stare lichidă sau gazoasa sub presiune, exceptând gazele extrem de inflamabile lichefiate (inclusiv GPL-gaz petrolier lichefiat) şi gazul natural menţionate în Partea I;
  3.3.3. substanţe şi preparate lichide menţinute la o temperatura mai înaltă decât punctul lor de fierbere.
  4. încadrarea obiectivului în care sunt prezente substanţe periculoase în domeniul de aplicare al prevederilor prezentei hotărâri se efectuează conform regulii de mai jos:
  dacă suma
  q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + ...+ qn/Qn ≥ 1
  unde qi = cantitatea de substanţe periculoase i (i=1...n) sau categoria de substanţe periculoase, care intra sub incidenţa părţii I sau II din prezenta anexa.
  Qi = cantitatea relevanta specificată în coloana 2 sau 3 din tabelul nr. 1 sau 3.
  atunci obiectivului îi sunt aplicabile prevederile privind controlul pericolelor de accidente majore.
  Aceasta regula se aplică în următoarele circumstanţe:
  (a) pentru substantele şi preparatele care sunt nominalizate în tabelul nr. 1 şi care sunt prezente în cantităţi mai mici decât cantitatea relevanta specifică, acestea se insumeaza cu substantele şi preparatele care au aceeaşi clasificare, conform tabelului nr. 3;
  (b) în cazul prezentei într-un obiectiv a substanţelor şi preparatelor periculoase aparţinând categoriilor 1, 2 şi 9;
  Exemplu de calcul
  Pentru o unitate care deţine tipurile şi cantităţile de substanţe periculoase prezentate în tabelul de mai jos se prezintă calculul de evaluare a acesteia.

  ┌────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬──────┬───────────┐
  │Substanţa │ Clasificare │Fraze de risc│Canti-│Cantitate │
  │chimica │ │ │tate │relevanta │
  │ │ │ │exis- │ (tone) │
  │ │ │ │tenta │─────┬─────│
  │ │ │ │în │Coloa│Coloa│
  │ │ │ │unita-│na 2 │na 3 │
  │ │ │ │te │din │din │
  │ │ │ │(tone)│Par- │Par- │
  │ │ │ │ │tile │tile │
  │ │ │ │ │I sau│I sau│
  │ │ │ │ │ II │ II │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Acetonitril │Substanţa nenominalizata foarte │R11-23/24/25 │ 5 │ 5000│50000│
  │ │inflamabila (F) şi │ │ │ 50 │ 200 │
  │ │toxica (T) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Fenol │Substanţa nenominalizata, │R24/25-34 │ 10 │ │ │
  │ │toxica (T) şi coroziva (C) │ │ │ 50 │ 200 │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Tetraclor- │Substanţa nenominalizata │R40-51/53 │ 50 │ │ │
  │etilenă │periculoasa [X(n)] şi │ │ │ 500 │ 2000│
  │ │periculoasa pentru mediu (N) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │3-Cloro-1- │Substanţa nenominalizata │R11-26-50 │ 0.5 │ 5000│50000│
  │propena │foarte inflamabila (F), │ │ │ 5 │ 20 │
  │ │foarte toxica (T+) şi │ │ │ 200 │ 500 │
  │ │periculoasa pentru mediu (N) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Oxid de │Substanţa nominalizată │ R45-12 │ 2 │ 5 │ 50 │
  │propilenă │extrem de inflamabila (F+), │ │ │ │ │
  │ │iritanta, │ │ │ │ │
  │ │periculoasa, şi │ │ │ │ │
  │ │cancerigena (T) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Benzina │Substanţa nominalizată │R12-51/53-65-│ 2000 │ 5000│50000│
  │ │extrem de inflamabila (F+), │ 66-67 │ │ │ │
  │ │periculoasa [X(n)] şi │ │ │ │ │
  │ │periculoasa pentru mediu (N) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Fosgen │Substanţa nominalizată, foarte │ R26-34 │ 0.1 │ 0.3 │ 0.75│
  │ │toxica (T+) şi coroziva │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │2-Naftil- │Substanţa nominalizată, │ R45 │0.0005│0.001│0.001│
  │amina │cancerigena (T), │ │ │ │ │
  │ │periculoasa [X(n)] şi │ │ │ │ │
  │ │periculoasa pentru mediu (N) │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────┴─────┘

  Calcul pentru limita inferioară a cantităţilor relevante specifice:
  ● Formula de calcul:
  8 q(existenta, i) 5 10 50 0.5 2 2000 0.1 0.0005
  Σ --------------- = -- + -- + --- + --- + - + ---- + --- + ------ =
  i=1 Q(limita 50 50 500 5 5 5000 0.3 0.001
  inferioară, i)
  = 0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + 0.4 + 0.33 + 0.5 = 2.13 > 1
  Intra sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri.
  Calcul pentru limita superioară a cantităţilor relevante specifice:
  ● Formula de calcul:
  9 q(existenta, i) 5 10 50 0.5 2 2000 0.1 0.1 0.0005
  Σ --------------- = --- + --- + ---- + --- + -- + ----- + --- + ---- + ------
  i=1 Q(limita 200 200 2000 20 50 50000 1 0.75 0.001
  superioară, i)
  = 0.025 + 0.05 + 0.025 + 0.025 + 0.04 + 0.04 + 0.1 + 0.13 + 0.5 = 0.93 < 1
  Nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri la limita superioară a cantităţilor relevante specifice
  Aceasta unitate intra sub incidenţa prezentei hotărâri la limita inferioară a cantităţilor relevante specifice (conform coloanei 2) şi trebuie să respecte prevederile art. 6 şi 7 (trebuie să prezinte notificarea şi politica de prevenire a accidentelor majore).
  (c) pentru adăugarea categoriilor 3, 4, 5, 6, 7a, 7b şi 8 prezente împreună într-un obiectiv.
  Exemplu de calcul
  Pentru o unitate care deţine tipurile şi cantităţile de substanţe periculoase prezentate în tabelul de mai jos se prezintă calculul de evaluare a acesteia.

  ┌────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬──────┬───────────┐
  │Substanţa │ Clasificare │Fraze de risc│Canti-│Cantitate │
  │chimica │ │ │tate │relevanta │
  │ │ │ │exis- │ (tone) │
  │ │ │ │tenta │─────┬─────│
  │ │ │ │în │Coloa│Coloa│
  │ │ │ │unita-│na 2 │na 3 │
  │ │ │ │te │din │din │
  │ │ │ │(tone)│Par- │Par- │
  │ │ │ │ │tile │tile │
  │ │ │ │ │I sau│I sau│
  │ │ │ │ │ II │ II │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Acetonitril │Substanţa nenominalizata foarte │R11-23/24/25 │ 5 │ 5000│50000│
  │ │inflamabila (F) şi │ │ │ 50 │ 200 │
  │ │toxica (T) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Acetaldehida│Substanţa nenominalizata │R12-36/37-40 │ 3 │ │ │
  │ │extrem de inflamabila (F+), │ │ │ 10 │ 50 │
  │ │iritanta şi │ │ │ │ │
  │ │periculoasa [X(n)] │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Acetona │Substanţa nenominalizata │R11-36-66-67 │ 100 │ │ │
  │ │foarte inflamabila (F) │ │ │ 5000│50000│
  │ │şi iritanta [x(i)] │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Acid iodic │Substanţa nenominalizata │ R8-34 │ 50 │ │ │
  │ │oxidanta (O) şi coroziva (C) │ │ │ 50 │ 200 │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │3-Cloro-1- │Substanţa nenominalizata │R11-26-50 │ 0.5 │ 5000│50000│
  │propena │foarte inflamabila (F), │ │ │ 5 │ 20 │
  │ │foarte toxica (T+) şi │ │ │ 200 │ 500 │
  │ │periculoasa pentru mediu (N) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Oxid de │Substanţa nominalizată, │ R45-12 │ 2 │ 5 │ 50 │
  │propilenă │extrem de inflamabila (F+), │ │ │ │ │
  │ │iritanta, │ │ │ │ │
  │ │periculoasa, şi │ │ │ │ │
  │ │cancerigena (T) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │Benzina │Substanţa nominalizată │R12-51/53-65-│ 2000 │ 5000│50000│
  │ │extrem de inflamabila (F+), │ 66-67 │ │ │ │
  │ │periculoasa [X(n)] şi │ │ │ │ │
  │ │periculoasa pentru mediu (N) │ │ │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┤
  │LPG │Substanţa nominalizată, │ R12 │ 200 │ 50 │ 200 │
  │ │extrem de inflamabila (F+) │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────┴─────┘

  Calcul pentru limita inferioară a cantităţilor relevante specifice:
  ● Formula de calcul:
  8 q(existenta, i) 5 3 100 50 0.5 2 2000 200
  Σ --------------- = ---- + -- + ---- + -- + ---- + - + ---- + --- =
  i=1 Q(limita 5000 10 5000 50 5000 5 5000 50
  inferioară, i)
  = 0.001 + 0.3 + 0.02 + 1 + 0.0001 + 0.4 + 0.4 + 4 = 6.12 > 1
  Intra sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri.
  Calcul pentru limita superioară a cantităţilor relevante specifice:
  ● Formula de calcul:
  8 q(existenta, i) 5 3 100 50 0.5 2 2000 200
  Σ --------------- = ----- + -- + ----- + --- + ----- + -- + ----- + --- =
  i=1 Q(limita 50000 50 50000 200 50000 50 50000 200
  superioară, i)
  = 0.0001 + 0.06 + 0.002 + 0.25 + 0.00001 + 0.04 + 0.04 + 1 = 1.39 > 1
  Intra sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri.
  ● Concluzie: Ţinând cont de faptul ca în urma calculelor atât pentru limita inferioară cat şi superioară a cantităţilor relevante specifice coeficienţii sunt mai mari decât 1, unitatea respectiva se încadrează la limita superioară a cantităţilor relevante specifice din prezenta hotărâre şi trebuie să respecte prevederile art. 8. (trebuie să-şi întocmească notificare şi raport de securitate).
  În cazul în care coeficientul rezultat în urma calculului pentru limita superioară a cantităţilor relevante specifice ar fi mai mic decât 1 atunci unitatea respectiva ar intra sub incidenţa prezentei hotărâri la limita inferioară.


  Anexa 3
  PRINCIPIILE CARE TREBUIE RESPECTATE LA ELABORAREA DOCUMENTULUI PRIVIND POLITICILE DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE ŞI INFORMAŢIILE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT ŞI ORGANIZAREA OBIECTIVULUI ÎN VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE
  În vederea punerii în aplicare de către titularul activităţii a politicii de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management al securităţii, trebuie luate în considerare următoarele elemente:
  1. politica de prevenire a accidentelor majore trebuie elaborata în scris şi trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major;
  2. sistemul de management al securităţii trebuie să cuprindă acea parte a sistemului general de management care include structura organizatorică, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru determinarea şi punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore;
  3. sistemul de management al securităţii trebuie să acopere următoarele aspecte:
  a) organizare şi personal - rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizaţiei. Identificarea nevoilor de pregătire a acestui personal şi oferirea pregătirii necesare. Implicarea angajaţilor şi, unde este cazul, a subcontractanţilor;
  b) identificarea şi evaluarea pericolelor majore - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri care permit identificarea sistematica a pericolelor majore care decurg din operarea normală şi anormala, precum şi evaluarea probabilitatii producerii şi gravitatii acestora;
  c) controlul operational;
  d) managementul pentru modernizare;
  e) planurile pentru situaţii de urgenta - adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situaţiilor de urgenta previzibile prin analiza sistematica, precum şi a procedurilor de pregătire, testare şi revizuire a planurilor pentru situaţii de urgenta pentru a face faţa acestor situaţii;
  f) monitorizarea performantei - adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor pentru evaluarea continua a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica titularului activităţii de prevenire a accidentelor majore şi prin sistemul acestuia de management al securităţii, precum şi adoptarea şi punerea în aplicare a mecanismelor de investigatie şi de întreprindere a acţiunilor corective în caz de nerespectare. Procedurile trebuie să acopere sistemul de raportare al operatorului privind accidentele majore de tip avarie, în special cele care indica esecul măsurilor de prevenire, precum şi investigaţiile şi monitorizarea pe baza experienţei astfel acumulate.
  g) verificare şi revizuire - adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor de evaluare periodică, sistematica a politicii de prevenire a accidentelor majore şi a eficientei sistemului adecvat de management al securităţii; revizuirea documentata a performantei politicii şi a sistemului de management al securităţii, precum şi actualizarea acestuia de către conducere.
  Cerinţele stabilite în documentul privind politicile de prevenire a accidentelor majore, trebuie să fie ajustate în funcţie de pericolele de accidente majore prezentate de obiectiv.


  Anexa 4
  DATE MINIME ŞI INFORMAŢII CARE TREBUIE CUPRINSE ÎN RAPORTUL DE SECURITATE
  I. Informaţii asupra sistemului de management şi asupra organizării obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore
  Aceste informaţii trebuie să cuprindă elementele indicate în anexa nr. 3.
  II. Prezentarea mediului în care este situat obiectivul
  A. descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia, inclusiv localizarea geografică, condiţiile meteorologice, geologice, hidrografice şi, dacă este necesar, istoricul acestora;
  B. identificarea instalaţiilor şi a altor activităţi ale obiectivului care ar putea prezenta un pericol de accident major;
  C. descrierea zonelor unde poate avea loc un accident major.
  D. descrierea populaţiei zonei (număr, structura, vulnerabilitate, aglomerari prezente tip şcoli, spitale) susceptibil a fi afectate
  III. Descrierea instalaţiei
  A. descrierea activităţilor principale şi a produselor aparţinând acelor părţi ale obiectivului care au importanţa din punctul de vedere al securităţii, a surselor de risc de accident major şi a condiţiilor în care un astfel de accident major se poate produce, precum şi descrierea măsurilor preventive propuse;
  B. descrierea proceselor, în special a metodelor de operare;
  C. descrierea substanţelor periculoase:
  1. inventarul substanţelor periculoase care să cuprindă:
  - identificarea substanţelor periculoase: denumire chimica, numărul de înregistrare CAS (Chemical Abstract Service - Registry Number), denumirea conform nomenclatorului de chimie organică IUPAC (Internaţional Union of Pure and Applied Chemistry) sau conform Fisei tehnice de securitate;
  - cantitatea maxima de substanţe periculoase care sunt prezente în obiectiv sau care ar putea fi prezente;
  2. caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, eco-toxicologice şi indicarea pericolelor, atât imediate cat şi pe termen lung, pentru om şi mediu;
  3. comportamentul fizic şi chimic în condiţii normale de utilizare şi în condiţii previzibile de accident.
  IV. Identificarea şi analiza riscurilor accidentale şi metodele de prevenire
  A. descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii acestora sau condiţiile în care acestea se produc, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în declanşarea oricăruia dintre aceste scenarii, fie ca aceste cauze sunt interne sau externe pentru instalatie;
  B. evaluarea amplitudinii şi a gravitatii consecinţelor accidentelor majore identificate;
  C. descrierea parametrilor tehnici şi a echipamentului utilizat pentru siguranţa instalaţiilor.
  V. Măsuri de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui accident
  A. descrierea echipamentului instalat în obiectiv pentru limitarea consecinţelor accidentelor majore;
  B. organizarea alertei şi a intervenţiei;
  C. descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe
  D. rezumatul elementelor descrise la pct. A, B şi C de mai sus, necesare pentru elaborarea planului de urgenta interna.


  Anexa 5
  DATE ŞI INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN PLANURILE DE URGENTA
  1. Planurile de urgenta interna
  a) Numele şi funcţiile persoanelor autorizate sa declanseze proceduri de urgenta şi persoana responsabilă pentru coordonarea acţiunii locale de rezolvare a situaţiei.
  b) Numele şi funcţia persoanei care are responsabilitatea de a menţine legătură cu autoritatea responsabilă pentru elaborarea şi aplicarea planului de urgenta externa.
  c) În cazul condiţiilor sau al evenimentelor previzibile care ar putea avea o contribuţie semnificativă la declanşarea unui accident major, o descriere a acţiunilor care trebuie întreprinse pentru a menţine sub control aceste condiţii sau evenimente şi pentru a limita consecinţele acestora, inclusiv o descriere a echipamentului de protecţie şi a resurselor disponibile.
  d) Măsuri în vederea limitării riscurilor pentru persoanele aflate în obiectiv, inclusiv informaţii despre modul în care se realizează avertizarea acestora, precum şi despre acţiunile pe care aceste persoane trebuie să le întreprindă când primesc un avertisment.
  e) Măsuri pentru transmiterea unui avertisment rapid cu privire la incident autorităţii responsabile pentru declanşarea planului de urgenta externa, tipul de informaţii care trebuie cuprinse în avertismentul iniţial şi măsurile pentru furnizarea unor informaţii mai detaliate de îndată ce acestea devin disponibile.
  f) Măsuri pentru pregătirea personalului în privinta sarcinilor pe care va trebui să le îndeplinească şi, unde este necesar, pentru coordonarea cu serviciile de urgenta din exterior.
  g) Măsuri pentru acordarea de ajutor prin acţiuni externe.
  Planurile de urgenta externa
  a) Numele şi funcţiile persoanelor autorizate sa declanseze proceduri de urgenta şi persoanele autorizate pentru coordonarea acţiunii externe de rezolvare a situaţiei.
  b) Măsuri pentru primirea unor avertismente rapide cu privire la incidente, precum şi pentru procedurile de alerta şi de înştiinţare.
  c) Măsuri pentru coordonarea resurselor necesare pentru punerea în aplicare a planului de urgenta externa.
  d) Măsuri pentru acordarea de sprijin prin acţiuni interne.
  e) Măsuri pentru acţiuni externe de rezolvare a situaţiei.
  f) Măsuri pentru oferirea de informaţii specifice publicului, referitoare la accident şi la conduita pe care trebuie să o adopte.
  g) Măsuri pentru furnizarea de informaţii către serviciile de urgenta ale altor state în cazul în care survine un accident major cu posibile consecinţe transfrontiera.


  Anexa 6
  INFORMAŢII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI ÎN CAZUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE
  1. Numele titularului activităţii şi adresa obiectivului.
  2. Informaţii pentru identificarea, după funcţia deţinută, a persoanei care furnizează informaţiile.
  3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenţa reglementărilor sau a dispoziţiilor administrative de implementare a acestei hotărâri şi ca notificarea prevăzută la art. 6, alin. (3) sau raportul de securitate prevăzut la art. 8, alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente.
  4. Explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivului.
  5. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în Partea a II-a a anexei nr. 2, denumirile generice sau categoria generală de periculozitate a substanţelor şi a preparatelor din obiectiv care ar putea duce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.
  6. Informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului.
  7. Informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată va fi avertizata şi informată în cazul în care se produce un accident major.
  8. Informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia vizata şi asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul în care se produce un accident major.
  9. Confirmarea faptului ca titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri interne adecvate, în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenta, pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora.
  10. O referinţa la planul de urgenta externa elaborat pentru a aborda oricare dintre efectele externe ale accidentului. Aceasta trebuie să cuprindă îndrumarea de a coopera la orice instrucţiuni sau solicitări din partea serviciilor de urgenta în momentul accidentului.
  11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii.


  Anexa 7
  CRITERII DE NOTIFICARE A UNUI ACCIDENT MAJOR
  I. Orice accident care intra sub incidenţa pct. 1 sau care are cel puţin una dintre consecinţele descrise la pct. 2, 3, 4, şi 5 din prezenta anexa trebuie notificat şi autorităţii centrale pentru protecţia mediului, precum şi autorităţii centrale pentru protecţia civilă.
  1. Prezenta unor substanţe periculoase
  Orice incendiu sau explozie sau eliberarea accidentala a unei substanţe periculoase în care aceasta este prezenta într-o cantitate de cel puţin 5% din cantitatea relevanta stabilită în coloana 3 din anexa nr. 2.
  2. Vătămarea persoanelor sau daune asupra bunurilor imobiliare
  Un accident care implica direct o substanţa periculoasa şi care duce la unul dintre evenimentele următoare:
  a) un deces,
  b) ranirea a şase persoane din interiorul obiectivului şi spitalizarea acestora cel puţin pentru 24 de ore,
  c) spitalizarea unei persoane din afară obiectivului cel puţin pentru 24 de ore,
  d) producerea de daune asupra unei/unor locuinţe din afară obiectivului şi distrugerea acestora ca rezultat al accidentului,
  e) evacuarea sau sinistrarea unor persoane pentru mai mult de 2 ore (persoane x ore): valoarea calculată trebuie să fie de cel puţin 500,
  f) întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricitatii, gazului sau telecomunicaţiilor pentru mai mult de doua ore (persoane x ore) în cazul în care valoarea rezultată prin multiplicarea numărului de persoane afectate cu numărul de ore de întrerupere a serviciilor menţionate este de cel puţin 1000.
  3. Efecte nocive imediate asupra mediului
  3.1. daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre:
  a) 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologica sau de conservare, protejat prin lege,
  b) 10 ha sau mai mult dintr-un habitat mai extins, incluzând teren agricol,
  3.2. daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de apa curgătoare sau marine*)
  a) 10 km sau mai mult dintr-un rau sau canal,
  b) 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz,
  c) 2 ha sau mai mult dintr-o delta,
  d) 2 ha sau mai mult dintr-o apa costiera sau mare deschisă,
  3.3. daune semnificative aduse unui acvifer sau apelor subterane*)
  a) 1 ha sau mai mult.
  4. Daune asupra bunurilor
  (a) daune aduse bunurilor din cadrul obiectivului a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel puţin 0,5 milioane Euro,
  (b) daune aduse unor bunuri din afară obiectivului a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel puţin 0,2 milioane Euro.
  5. Daune transfrontiera
  Orice accident în care este prezenta o substanţa periculoasa şi care determina efecte în afară teritoriului naţional.
  II. Orice accident sau avarie, considerate ca prezentând un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora, chiar dacă nu îndeplinesc criteriile cantitative prevăzute la punctul I trebuie notificate şi autorităţilor centrale pentru protecţia mediului, precum şi autorităţilor centrale pentru protecţia civilă.
  ----------- Notă *) În procesul de evaluare a pagubelor se pot face referiri, acolo unde este cazul, la legislaţia referitoare la substantele şi preparatele chimice periculoase sau la concentraţia letala pentru 50% dintre speciile reprezentative ale mediului afectat.
  -------