HOTĂRÂRE nr. 329 din 20 martie 2003
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 4 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, Guvernul, consiliile judeţene, consiliile locale, precum şi celelalte persoane juridice prevăzute de lege pot înfiinţa şi organiza instituţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap.
  (2) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca instituţii de interes public, cu personalitate juridică, sub forma de centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţa, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, centre de zi, precum şi sub alte forme specifice, în condiţiile legii.


  Articolul 3

  (1) Guvernul, consiliile judeţene, consiliile locale, precum şi celelalte persoane juridice prevăzute de lege aproba, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap pe care le înfiinţează, pe baza prevederilor regulamentului-cadru specific fiecărui centru, aprobat prin prezenta hotărâre.
  (2) Atribuţiile fiecărui tip de centru, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează şi cu alte atribuţii, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 4

  Pentru instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, consiliile judeţene, consiliile locale, precum şi celelalte persoane juridice prevăzute de lege vor aproba, prin hotărâre, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, regulamentele de organizare şi funcţionare specifice pentru fiecare instituţie de protecţie specială a persoanelor cu handicap pe care au înfiinţat-o sau pe care o finanţează în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Persoanele cu Handicap,
  Constantin Stoenescu
  Bucureşti, 20 martie 2003.
  Nr. 329.


  Anexa 1
  REGULAMENTUL - CADRU
  de organizare şi funcţionare a centrelor-pilot

  Articolul 1

  Centrele-pilot sunt instituţii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judeţean sau local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa specială a persoanelor cu handicap, prin creşterea sanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate, şi de a acorda sprijin şi asistenţa pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.


  Articolul 2

  (1) Centrele-pilot pot fi înfiinţate prin:
  a) hotărâre a Guvernului;
  b) hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, după caz;
  c) hotărâre a unor organizaţii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.
  (2) Centrele-pilot pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 3

  În vederea realizării atribuţiilor ce le revin, centrele-pilot îndeplinesc exclusiv funcţia de execuţie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare implementarii politicilor şi strategiilor privind protecţia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale a acestora, precum şi pentru integrarea lor socioprofesionala.


  Articolul 4

  Principiile care stau la baza activităţii centrelor-pilot sunt:
  a) principiul egalităţii de sanse;
  b) principiul respectării demnităţii;
  c) principiul asigurării autonomiei;
  d) principiul asigurării intimitatii;
  e) principiul asigurării confidenţialităţii;
  f) principiul abordarii individualizate a persoanelor cu handicap;
  g) principiul implicarii active şi depline a beneficiarilor;
  h) principiul cooperării şi parteneriatului;
  i) principiul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarii ei, indiferent de handicap.


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorică a centrelor-pilot, numărul de personal, precum şi bugetul se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap, precum şi ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentarii realizate de comitetul director.
  (2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ şi de îngrijire, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 6

  (1) Salarizarea personalului centrelor-pilot se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat de comitetul director în funcţie de numărul de personal aprobat şi de resursele financiare alocate.
  (2) Salarizarea personalului centrelor-pilot care sunt înfiinţate de instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) se face în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Finanţarea cheltuielilor centrelor-pilot se asigura din:
  a) contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor-pilot;
  b) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea centrelor-pilot;
  c) alte venituri realizate în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Conducerea centrelor-pilot este asigurata de un director şi de comitetul director, în condiţiile prezentului regulament-cadru.


  Articolul 9

  (1) Postul de director al centrului-pilot se ocupa prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.
  (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi cu diploma de licenţă ai învăţământului superior de lungă durata în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.
  (3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileşte prin:
  a) ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  b) dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean;
  c) dispoziţie a primarului;
  d) decizie a conducătorului cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.
  (4) Concursul sau, după caz, examenul consta în mod obligatoriu şi în prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectiva, însoţită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
  (5) Numirea directorului se face prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (3).
  (6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru ocuparea celorlalte funcţii de conducere din cadrul centrului-pilot.


  Articolul 10

  (1) Directorul centrului-pilot asigura conducerea executivă a acestuia şi răspunde de buna lui funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
  (2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul centrului-pilot emite dispoziţii.


  Articolul 11

  Directorul centrului-pilot îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
  a) reprezintă centrul-pilot în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie;
  b) exercita atribuţiile ce revin centrului-pilot în calitate de persoana juridică;
  c) exercita funcţia de ordonator de credite;
  d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului-pilot şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;
  e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului-pilot, în condiţiile legii;
  f) controlează activitatea personalului şi aplica sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;
  g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului-pilot şi stadiul implementarii strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;
  h) prezintă informări la cererea autorităţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul-pilot, cu privire la activitatea desfăşurată;
  i) realizează şi propune proiecte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  j) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
  k) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în acţiuni comune care vizează protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 12

  (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:
  a) directorul centrului-pilot, care este şi preşedintele comitetului;
  b) contabilul-şef sau, după caz, asistentul medical şef;
  c) un reprezentant al autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul-pilot;
  d) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  e) un reprezentant al asistatilor.
  (2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizaţie.
  (3) Comitetul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar.


  Articolul 13

  Comitetul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) avizează proiectul bugetului propriu şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  b) propune autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul-pilot, aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
  c) analizează activitatea centrului-pilot şi propune măsuri şi programe de imbunatatire a activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărăşte asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului-pilot, altele decât bunurile imobile, în condiţiile legii;
  e) aproba statul de funcţii;
  f) aproba programele de activitate;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul-pilot.


  Articolul 14

  Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului centrului-pilot, precum şi a celorlalte persoane cu funcţii de conducere se face de către:
  a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;
  b) preşedintele consiliului judeţean;
  c) primar;
  d) conducătorul cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.


  Articolul 15

  Centrele-pilot funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare şi de control se exercită în condiţiile legii.


  Articolul 16

  Centrele-pilot îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
  a) asigura cazarea, realizarea activităţilor de recuperare a persoanelor cu handicap prin programe de terapie aplicate în mod direct prin munca în ateliere şi prin terapii asociate;
  b) elaborează programe proprii de recuperare şi integrare socioprofesionala şi familială, colaborand cu centre similare, cu organizaţii neguvernamentale din ţara şi din străinătate;
  c) asigura aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale, în concordanta cu specificul centrelor-pilot, întocmind proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap asistate;
  d) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap, ulterior finalizarii proiectelor şi programelor de recuperare şi integrare profesională sau socială;
  e) identifica persoanele cu handicap care pot beneficia de programele proprii de recuperare;
  f) întocmesc rapoarte de ancheta psihosociala şi asigura includerea acestora în programe şi proiecte de recuperare;
  g) asigura îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor şi a standardelor ocupationale specifice personalului încadrat în centrele-pilot;
  h) identifica mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap care a parcurs programele sau proiectele de recuperare;
  i) acorda sprijin şi asistenţa de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap asistate;
  j) dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistenţa specială, în funcţie de realitatile şi specificul local;
  k) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.


  Articolul 17

  (1) În centrele-pilot pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a intretinatorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.
  (2) Condiţiile de internare şi asistare în centrele-pilot se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare aprobate în condiţiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.


  Articolul 18

  Instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice sunt obligate sa pună la dispoziţie centrelor-pilot toate actele, datele şi informaţiile pe care le deţin şi care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor ce le revin şi să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite potrivit legii.


  Articolul 19

  Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor-pilot sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.


  Articolul 20

  Prezentul regulament-cadru sta la baza elaborării regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor-pilot.


  Anexa 2
  REGULAMENTUL - CADRU
  de organizare şi funcţionare a centrelor
  de îngrijire şi asistenţa

  Articolul 1

  Centrele de îngrijire şi asistenţa sunt instituţii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judeţean sau local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa specială a persoanelor cu handicap, prin creşterea sanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate, şi de a acorda sprijin şi asistenţa pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.


  Articolul 2

  (1) Centrele de îngrijire şi asistenţa pot fi înfiinţate prin:
  a) hotărâre a Guvernului;
  b) hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, după caz;
  c) hotărâre a unor organizaţii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.
  (2) Centrele de îngrijire şi asistenţa pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 3

  În vederea realizării atribuţiilor ce le revin, centrele de îngrijire şi asistenţa îndeplinesc exclusiv funcţia de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare implementarii politicilor şi strategiilor privind protecţia specială a persoanelor cu handicap, precum şi prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale a acestora.


  Articolul 4

  Principiile care stau la baza activităţii centrelor de îngrijire şi asistenţa sunt:
  a) principiul respectării drepturilor omului;
  b) principiul respectării demnităţii;
  c) principiul asigurării autonomiei;
  d) principiul asigurării intimitatii;
  e) principiul asigurării dreptului de a alege;
  f) principiul abordarii individualizate a persoanelor cu handicap;
  g) principiul implicarii active şi depline a beneficiarilor;
  h) principiul cooperării şi parteneriatului;
  i) principiul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarii ei, indiferent de tipul de handicap.


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorică a centrelor de îngrijire şi asistenţa, numărul de personal, precum şi bugetul se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap, precum şi ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentarii realizate de comitetul director.
  (2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ şi de îngrijire, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 6

  (1) Salarizarea personalului centrelor de îngrijire şi asistenţa se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat de comitetul director în funcţie de numărul de personal aprobat şi de resursele financiare alocate.
  (2) Salarizarea personalului centrelor de îngrijire şi asistenţa care sunt înfiinţate de instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) se face în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Finanţarea cheltuielilor centrelor de îngrijire şi asistenţa se asigura din:
  a) contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de îngrijire şi asistenţa;
  b) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea centrelor de îngrijire şi asistenţa;
  c) alte venituri realizate în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Conducerea centrelor de îngrijire şi asistenţa este asigurata de un director şi de comitetul director, în condiţiile prezentului regulament-cadru.


  Articolul 9

  (1) Postul de director al centrului de îngrijire şi asistenţa se ocupa prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.
  (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi cu diploma de licenţă ai învăţământului superior de lungă durata în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.
  (3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileşte prin:
  a) ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  b) dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean;
  c) dispoziţie a primarului;
  d) decizie a conducătorului cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.
  (4) Concursul sau, după caz, examenul consta în mod obligatoriu şi în prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectiva, însoţită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
  (5) Numirea directorului se face prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (3).
  (6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru ocuparea celorlalte funcţii de conducere din cadrul centrului de îngrijire şi asistenţa.


  Articolul 10

  (1) Directorul centrului de îngrijire şi asistenţa asigura conducerea executivă a acestuia şi răspunde de buna lui funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
  (2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul centrului de îngrijire şi asistenţa emite dispoziţii.


  Articolul 11

  Directorul centrului de îngrijire şi asistenţa îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
  a) reprezintă centrul de îngrijire şi asistenţa în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie;
  b) exercita atribuţiile ce revin centrului de îngrijire şi asistenţa în calitate de persoana juridică;
  c) exercita funcţia de ordonator de credite;
  d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului de îngrijire şi asistenţa şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;
  e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului de îngrijire şi asistenţa, în condiţiile legii;
  f) controlează activitatea personalului şi aplica sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;
  g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de îngrijire şi asistenţa, stadiul implementarii strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;
  h) prezintă informări la cererea autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de îngrijire şi asistenţa;
  i) realizează şi propune proiecte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  j) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
  k) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în acţiuni comune care vizează protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 12

  (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:
  a) directorul centrului de îngrijire şi asistenţa, care este şi preşedintele comitetului;
  b) contabilul-şef sau, după caz, asistentul medical şef;
  c) un reprezentant al autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de îngrijire şi asistenţa;
  d) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  e) un reprezentant al asistatilor.
  (2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizaţie.
  (3) Comitetul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar.


  Articolul 13

  Comitetul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) avizează proiectul bugetului propriu şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  b) propune autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de îngrijire şi asistenţa aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
  c) analizează activitatea centrului de îngrijire şi asistenţa şi propune măsuri şi programe de imbunatatire a activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărăşte asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de îngrijire şi asistenţa, altele decât bunurile imobile, în condiţiile legii;
  e) aproba statul de funcţii;
  f) aproba programele de activitate;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de îngrijire şi asistenţa.


  Articolul 14

  Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului centrului de îngrijire şi asistenţa, precum şi a celorlalte persoane cu funcţii de conducere se face de către:
  a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;
  b) preşedintele consiliului judeţean;
  c) primar;
  d) conducătorul cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.


  Articolul 15

  Centrele de îngrijire şi asistenţa funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare şi de control se exercită în condiţiile legii.


  Articolul 16

  Centrele de îngrijire şi asistenţa au următoarele atribuţii:
  a) asigura cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap asistate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficienta a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
  b) asigura asistenţa medicală curenta şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanenta persoanelor cu handicap asistate;
  c) întocmesc proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap, în concordanta cu specificul centrului de îngrijire şi asistenţa, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;
  d) organizează activităţi cultural-educative şi de socializare atât în interiorul centrelor de îngrijire şi asistenţa, cat şi în afară acestora;
  e) organizează activităţi de ergoterapie în raport cu restantul funcţional al persoanelor internate;
  f) acorda sprijin şi asistenţa de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
  g) dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistenţa specială, în funcţie de realitati şi de specificul local;
  h) asigura consiliere şi informare atât familiilor, cat şi asistatilor, privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);
  i) intervin în combaterea şi prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei;
  j) intervin în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;
  k) asigura respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap;
  l) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.


  Articolul 17

  (1) În centrele de îngrijire şi asistenţa pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a intretinatorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.
  (2) Condiţiile de internare şi asistare în centrele de îngrijire şi asistenţa se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare aprobate în condiţiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.


  Articolul 18

  Instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice sunt obligate sa pună la dispoziţie centrelor de îngrijire şi asistenţa toate actele, datele şi informaţiile pe care le deţin şi care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor ce le revin şi să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite potrivit legii.


  Articolul 19

  Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de îngrijire şi asistenţa sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.


  Articolul 20

  Prezentul regulament-cadru sta la baza elaborării regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de îngrijire şi asistenţa.


  Anexa 3
  REGULAMENTUL - CADRU
  de organizare şi funcţionare a centrelor
  de recuperare şi reabilitare

  Articolul 1

  Centrele de recuperare şi reabilitare sunt instituţii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judeţean sau local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa specială a persoanelor cu handicap, prin creşterea sanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate, şi de a acorda sprijin şi asistenţa pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.


  Articolul 2

  (1) Centrele de recuperare şi reabilitare pot fi înfiinţate prin:
  a) hotărâre a Guvernului;
  b) hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, după caz;
  c) hotărâre a unor organizaţii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.
  (2) Centrele de recuperare şi reabilitare pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 3

  În vederea realizării atribuţiilor ce le revin, centrele de recuperare şi reabilitare îndeplinesc exclusiv funcţia de execuţie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare implementarii politicilor şi strategiilor privind protecţia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale a acestora, precum şi pentru integrarea lor socioprofesionala.


  Articolul 4

  Principiile care stau la baza activităţii centrelor de recuperare şi reabilitare sunt:
  a) principiul respectării drepturilor omului;
  b) principiul respectării demnităţii;
  c) principiul asigurării autonomiei;
  d) principiul asigurării intimitatii;
  e) principiul abordarii individualizate a persoanelor cu handicap;
  f) principiul implicarii active şi depline a beneficiarilor;
  g) principiul cooperării şi parteneriatului;
  h) principiul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarii ei, indiferent de handicap.


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorică a centrelor de recuperare şi reabilitare, numărul de personal, precum şi bugetul se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap, precum şi ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentarii realizate de comitetul director.
  (2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ şi de îngrijire, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 6

  (1) Salarizarea personalului centrelor de recuperare şi reabilitare se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat de comitetul director în funcţie de numărul de personal aprobat şi de resursele financiare alocate.
  (2) Salarizarea personalului centrelor de recuperare şi reabilitare care sunt înfiinţate de instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) se face în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Finanţarea cheltuielilor centrelor de recuperare şi reabilitare se asigura din:
  a) contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de recuperare şi reabilitare;
  b) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea centrelor de recuperare şi reabilitare;
  c) alte venituri realizate în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Conducerea centrelor de recuperare şi reabilitare este asigurata de un director şi de comitetul director, în condiţiile prezentului regulament-cadru.


  Articolul 9

  (1) Postul de director al centrului de recuperare şi reabilitare se ocupa prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.
  (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi cu diploma de licenţă ai învăţământului superior de lungă durata în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.
  (3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileşte prin:
  a) ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  b) dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean;
  c) dispoziţie a primarului;
  d) decizie a conducătorului cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.
  (4) Concursul sau, după caz, examenul consta în mod obligatoriu şi în prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectiva, însoţită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
  (5) Numirea directorului se face prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (3).
  (6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru ocuparea celorlalte funcţii de conducere din cadrul centrului de recuperare şi reabilitare.


  Articolul 10

  (1) Directorul centrului de recuperare şi reabilitare asigura conducerea executivă a acestuia şi răspunde de buna lui funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
  (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul centrului de recuperare şi reabilitare emite dispoziţii.


  Articolul 11

  Directorul centrului de recuperare şi reabilitare îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
  a) reprezintă centrul de recuperare şi reabilitare în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie;
  b) exercita atribuţiile ce revin centrului de recuperare şi reabilitare în calitate de persoana juridică;
  c) exercita funcţia de ordonator de credite;
  d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului de recuperare şi reabilitare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;
  e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului de recuperare şi reabilitare, în condiţiile legii;
  f) controlează activitatea personalului şi aplica sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;
  g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de recuperare şi reabilitare, stadiul implementarii strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;
  h) prezintă informări la cererea autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de recuperare şi reabilitare, cu privire la activitatea desfăşurată;
  i) realizează şi propune proiecte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  j) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
  k) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în acţiuni comune care vizează protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 12

  (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:
  a) directorul centrului de recuperare şi reabilitare, care este şi preşedintele comitetului;
  b) contabilul-şef sau, după caz, asistentul medical şef;
  c) un reprezentant al autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de recuperare şi reabilitare;
  d) 2 reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap.
  (2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizaţie;
  (3) Comitetul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar.


  Articolul 13

  Comitetul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) avizează proiectul bugetului propriu şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  b) propune autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de recuperare şi reabilitare aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
  c) analizează activitatea centrului de recuperare şi reabilitare şi propune măsuri şi programe de imbunatatire a activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărăşte asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de recuperare şi reabilitare, altele decât bunurile imobile, în condiţiile legii;
  e) aproba statul de funcţii;
  f) aproba programele de activitate;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de recuperare şi reabilitare.


  Articolul 14

  Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului centrului de recuperare şi reabilitare, precum şi a celorlalte persoane cu funcţii de conducere se face de către:
  a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, sau împuternicitul legal al acestuia;
  b) preşedintele consiliului judeţean;
  c) primar;
  d) conducătorul cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.


  Articolul 15

  Centrele de recuperare şi reabilitare funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare şi de control se exercită în condiţiile legii.


  Articolul 16

  Centrele de recuperare şi reabilitare au următoarele atribuţii:
  a) asigura cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap asistate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficienta a bunurilor din dotare;
  b) asigura asistenţa medicală curenta şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanenta a persoanelor cu handicap internate;
  c) asigura programe individuale de recuperare specifice handicapului şi persoanei;
  d) elaborează programe de recuperare, individuale şi de grup, adaptate afectiunilor fiecărei persoane;
  e) identifica persoanele cu handicap care pot beneficia de programul de recuperare;
  f) organizează activităţi de ergoterapie în raport cu restantul funcţional al persoanelor internate;
  g) organizează activităţi psihosociale şi culturale;
  h) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap internate, ulterior finalizarii programului de recuperare;
  i) asigura consiliere şi informare privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);
  j) acorda sprijin şi asistenţa de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
  k) dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării şi îmbunătăţirii programelor de recuperare oferite persoanelor cu handicap, în funcţie de realitatile şi de specificul local;
  l) intervin în combaterea şi prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei;
  m) intervin în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice persoanelor cu handicap instituţionalizate;
  n) asigura respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap;
  o) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.


  Articolul 17

  (1) În centrele de recuperare şi reabilitare pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a intretinatorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.
  (2) Condiţiile de internare şi asistare în centrele de recuperare şi reabilitare se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare aprobate în condiţiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.


  Articolul 18

  Instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice sunt obligate sa pună la dispoziţie centrelor de recuperare şi reabilitare toate actele, datele şi informaţiile pe care le deţin şi care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor ce le revin şi să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite potrivit legii.


  Articolul 19

  Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de recuperare şi reabilitare sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.


  Articolul 20

  Prezentul regulament-cadru sta la baza elaborării regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de recuperare şi reabilitare.


  Anexa 4
  REGULAMENTUL - CADRU
  de organizare şi funcţionare a centrelor de integrare
  prin terapie ocupationala

  Articolul 1

  Centrele de integrare prin terapie ocupationala sunt instituţii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judeţean sau local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa specială a persoanelor cu handicap, prin creşterea sanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate, şi de a acorda sprijin şi asistenţa pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.


  Articolul 2

  (1) Centrele de integrare prin terapie ocupationala pot fi înfiinţate prin:
  a) hotărâre a Guvernului;
  b) hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, după caz;
  c) hotărâre a unor organizaţii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.
  (2) Centrele de integrare prin terapie ocupationala pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 3

  În vederea realizării atribuţiilor ce le revin, centrele de integrare prin terapie ocupationala îndeplinesc exclusiv funcţia de execuţie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare implementarii politicilor şi strategiilor privind protecţia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale a acestora, precum şi pentru integrarea lor socioprofesionala.


  Articolul 4

  Principiile care stau la baza activităţii centrelor de integrare prin terapie ocupationala sunt:
  a) principiul respectării drepturilor omului;
  b) principiul respectării demnităţii;
  c) principiul asigurării autonomiei;
  d) principiul asigurării intimitatii;
  e) principiul asigurării dreptului la munca în funcţie de restantul funcţional al fiecărui asistat;
  f) principiul remunerării echitabile în funcţie de muncă depusa;
  g) principiul abordarii individualizate a persoanelor cu handicap;
  h) principiul implicarii active şi depline a beneficiarilor;
  i) principiul cooperării şi parteneriatului;
  j) principiul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarii ei, indiferent de handicap.


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorică a centrelor de integrare prin terapie ocupationala, numărul de personal, precum şi bugetul se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap, precum şi ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentarii realizate de comitetul director.
  (2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ şi de îngrijire, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 6

  (1) Salarizarea personalului centrelor de integrare prin terapie ocupationala se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat de comitetul director în funcţie de numărul de personal aprobat şi de resursele financiare alocate.
  (2) Salarizarea personalului centrelor de integrare prin terapie ocupationala care sunt înfiinţate de instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) se face în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Finanţarea cheltuielilor centrelor de integrare prin terapie ocupationala se asigura din:
  a) contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de integrare prin terapie ocupationala;
  b) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea centrelor de integrare prin terapie ocupationala;
  c) alte venituri realizate în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Conducerea centrelor de integrare prin terapie ocupationala este asigurata de un director şi de comitetul director, în condiţiile prezentului regulament-cadru.


  Articolul 9

  (1) Postul de director al centrului de integrare prin terapie ocupationala se ocupa prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.
  (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi cu diploma de licenţă ai învăţământului superior de lungă durata în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.
  (3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileşte prin:
  a) ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  b) dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean;
  c) dispoziţie a primarului;
  d) decizie a conducătorului cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.
  (4) Concursul sau, după caz, examenul consta în mod obligatoriu şi în prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectiva, însoţită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
  (5) Numirea directorului se face prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (3).
  (6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru ocuparea celorlalte funcţii de conducere din cadrul centrului de integrare prin terapie ocupationala.


  Articolul 10

  (1) Directorul centrului de integrare prin terapie ocupationala asigura conducerea executivă a acestuia şi răspunde de buna lui funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
  (2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul centrului de integrare prin terapie ocupationala emite dispoziţii.


  Articolul 11

  Directorul centrului de integrare prin terapie ocupationala îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
  a) reprezintă centrul de integrare prin terapie ocupationala în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie;
  b) exercita atribuţiile ce revin centrului de integrare prin terapie ocupationala în calitate de persoana juridică;
  c) exercita funcţia de ordonator de credite;
  d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului de integrare prin terapie ocupationala şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;
  e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului de integrare prin terapie ocupationala, în condiţiile legii;
  f) controlează activitatea personalului şi aplica sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;
  g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de integrare prin terapie ocupationala, stadiul implementarii strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;
  h) prezintă informări la cererea autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de integrare prin terapie ocupationala, cu privire la activitatea desfăşurată;
  i) realizează şi propune proiecte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  j) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
  k) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în acţiuni comune care vizează protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 12

  (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:
  a) directorul centrului de integrare prin terapie ocupationala, care este şi preşedintele comitetului;
  b) contabilul-şef sau, după caz, asistentul medical şef;
  c) un reprezentant al autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de integrare prin terapie ocupationala;
  d) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  e) un reprezentant al asistatilor.
  (2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizaţie.
  (3) Comitetul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar.


  Articolul 13

  Comitetul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) avizează proiectul bugetului propriu şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  b) propune autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de integrare prin terapie ocupationala aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
  c) analizează activitatea centrului de integrare prin terapie ocupationala şi propune măsuri şi programe de imbunatatire a activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărăşte asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de integrare prin terapie ocupationala, altele decât bunurile imobile, în condiţiile legii;
  e) aproba statul de funcţii;
  f) aproba programele de activitate;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de integrare prin terapie ocupationala.


  Articolul 14

  Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului centrului de integrare prin terapie ocupationala, precum şi a celorlalte persoane cu funcţii de conducere se face de către:
  a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;
  b) preşedintele consiliului judeţean;
  c) primar;
  d) conducătorul cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.


  Articolul 15

  Centrele de integrare prin terapie ocupationala funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare şi de control se exercită în condiţiile legii.


  Articolul 16

  Centrele de integrare prin terapie ocupationala au următoarele atribuţii:
  a) asigura cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap asistate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficienta a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
  b) asigura asistenţa medicală curenta şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanenta persoanelor cu handicap internate;
  c) întocmesc proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap, în concordanta cu specificul centrului, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;
  d) elaborează programe individualizate sau de grup de terapie ocupationala şi alte tipuri de terapie, în vederea integrării socioprofesionale şi familiale, colaborand în acest sens cu centre similare şi cu organizaţii neguvernamentale din ţara şi din străinătate;
  e) identifica persoanele cu handicap care pot beneficia de programele de terapie şi asigura includerea lor în aceste programe;
  f) întocmesc rapoarte de ancheta psihosociala;
  g) asigură realizarea activităţilor de recuperare a persoanelor cu handicap prin implementarea programelor de terapie menţionate mai sus;
  h) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap ulterior finalizarii programelor de terapie;
  i) identifica mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap care a parcurs programele de terapie;
  j) asigura condiţiile necesare desfăşurării programelor de terapie în vederea integrării socioprofesionale a persoanelor cu handicap;
  k) asigura echipamentul de muncă şi protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi respectare a normelor de protecţie şi igiena a muncii;
  l) acorda sprijin şi asistenţa de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
  m) asigura autofinantarea centrului prin valorificarea serviciilor şi produselor realizate în cadrul acestuia;
  n) asigura remunerarea asistatilor, în funcţie de muncă depusa şi de beneficiile obţinute;
  o) organizează activităţi cultural-educative şi de socializare atât în interiorul centrelor, cat şi în afară acestora;
  p) asigura prin intermediul psiho- şi socioterapeutilor integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane cu valoare instructiva şi educativă;
  r) dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistenţa specială, în funcţie de realitatile şi de specificul local;
  s) asigura consiliere şi informare atât familiilor, cat şi asistatilor, privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);
  s) intervin în combaterea şi prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei;
  t) intervin în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, în vederea integrării acestora într-o viaţa normală;
  t) asigura respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap;
  u) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.


  Articolul 17

  (1) În centrele de integrare prin terapie ocupationala pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a intretinatorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.
  (2) Condiţiile de internare şi asistare în centrele de integrare prin terapie ocupationala se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare aprobate în condiţiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.


  Articolul 18

  Instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice sunt obligate sa pună la dispoziţie centrelor de integrare prin terapie ocupationala toate actele, datele şi informaţiile pe care le deţin şi care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor ce le revin şi să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite potrivit legii.


  Articolul 19

  Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de integrare prin terapie ocupationala sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.


  Articolul 20

  Prezentul regulament-cadru sta la baza elaborării regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de integrare prin terapie ocupationala.


  Anexa 5
  REGULAMENTUL - CADRU
  de organizare şi funcţionare a centrelor de zi

  Articolul 1

  Centrele de zi sunt instituţii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judeţean sau local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa specială a persoanelor cu handicap, prin creşterea sanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate, şi de a acorda sprijin şi asistenţa pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.


  Articolul 2

  (1) Centrele de zi pot fi înfiinţate prin:
  a) hotărâre a Guvernului;
  b) hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, după caz;
  c) hotărâre a unor organizaţii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.
  (2) Centrele de zi pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 3

  În vederea realizării atribuţiilor ce le revin, centrele de zi îndeplinesc exclusiv funcţia de execuţie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare implementarii politicilor şi strategiilor privind protecţia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale a acestora, precum şi integrarea lor socioprofesionala.


  Articolul 4

  Principiile care stau la baza activităţii centrelor de zi sunt:
  a) principiul respectării drepturilor omului;
  b) principiul normalizarii vieţii persoanelor cu handicap;
  c) principiul egalităţii de sanse;
  d) principiul asigurării serviciilor de sprijin în mediul cel mai puţin restrictiv posibil;
  e) principiul implicarii active şi depline a beneficiarilor;
  f) principiul cooperării şi parteneriatului.


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorică a centrelor de zi, numărul de personal, precum şi bugetul se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap, precum şi ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentarii realizate de comitetul director.
  (2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ şi de îngrijire, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 6

  (1) Salarizarea personalului centrelor de zi se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat de comitetul director în funcţie de numărul de personal aprobat şi de resursele financiare alocate.
  (2) Salarizarea personalului centrelor de zi care sunt înfiinţate de instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) se face în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Finanţarea cheltuielilor centrelor de zi se asigura din:
  a) contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de zi;
  b) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea centrelor de zi;
  c) alte venituri realizate în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Conducerea centrelor de zi este asigurata de un director şi de comitetul director, în condiţiile prezentului regulament-cadru.


  Articolul 9

  (1) Postul de director al centrului de zi se ocupa prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.
  (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi cu diploma de licenţă ai învăţământului superior de lungă durata în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.
  (3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileşte prin:
  a) ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
  b) dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean;
  c) dispoziţie a primarului;
  d) decizie a conducătorului cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.
  (4) Concursul sau, după caz, examenul consta în mod obligatoriu şi în prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectiva, însoţită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
  (5) Numirea directorului se face prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (3).
  (6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru ocuparea celorlalte funcţii de conducere din cadrul centrului de zi.


  Articolul 10

  (1) Directorul centrului de zi asigura conducerea executivă a acestuia şi răspunde de buna lui funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
  (2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul centrului de zi emite dispoziţii.


  Articolul 11

  Directorul centrului de zi îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
  a) reprezintă centrul de zi în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie;
  b) exercita atribuţiile ce revin centrului de zi în calitate de persoana juridică;
  c) exercita funcţia de ordonator de credite;
  d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului de zi şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;
  e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului de zi, în condiţiile legii;
  f) controlează activitatea personalului şi aplica sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;
  g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de zi şi stadiul implementarii strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;
  h) prezintă informări la cererea autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de zi;
  i) realizează şi propune proiecte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  j) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
  k) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în acţiuni comune care vizează protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 12

  (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:
  a) directorul centrului de zi, care este şi preşedintele comitetului;
  b) contabilul-şef;
  c) un reprezentant al autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, care finanţează centrul de zi;
  d) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap;
  e) un reprezentant al persoanelor asistate sau al reprezentanţilor legali ai acestora, după caz.
  (2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizaţie.
  (3) Comitetul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar.


  Articolul 13

  Comitetul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) avizează proiectul bugetului propriu şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  b) propune autorităţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, finanţează centrul de zi aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
  c) analizează activitatea centrului de zi şi propune măsuri şi programe de imbunatatire a activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  d) hotărăşte asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de zi, altele decât bunurile imobile, în condiţiile legii;
  e) aproba statul de funcţii;
  f) aproba programele de activitate;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autorităţilor ori instituţiilor care au înfiinţat, sau, după caz, care finanţează centrul de zi.


  Articolul 14

  Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului centrului de zi, precum şi a celorlalte persoane cu funcţii de conducere se face de către:
  a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;
  b) preşedintele consiliului judeţean;
  c) primar;
  d) conducătorul cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, după caz.


  Articolul 15

  Centrele de zi funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare şi de control se exercită în condiţiile legii.


  Articolul 16

  Centrele de zi îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
  a) asigura activităţile instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relationale şi social-adaptative, conform planului de intervenţie individualizat;
  b) elaborează programe proprii de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social-adaptative, colaborand cu centre similare, cu organizaţii neguvernamentale din ţara şi din străinătate;
  c) asigura aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale, în concordanta cu specificul centrelor de zi, întocmind proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap asistate;
  d) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap asistate ulterior finalizarii proiectelor şi programelor de recuperare şi integrare profesională sau socială;
  e) identifica persoanele cu handicap care pot beneficia de programele proprii, întocmesc rapoarte de ancheta psihosociala şi asigura includerea acestora în programe şi proiecte instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relationale şi social-adaptative;
  f) asigura îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor oferite şi a standardelor ocupationale specifice personalului încadrat;
  g) identifica mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap beneficiara a programelor centrelor de zi;
  h) acorda sprijin şi asistenţa de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
  i) dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi cu unităţile protejate, în vederea integrării în munca a persoanelor cu handicap şi a diversificării serviciilor oferite;
  j) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice;
  k) pun accent pe stimularea autonomiei personale şi dezvolta încrederea în sine a persoanei cu handicap;
  l) dezvolta un cod al conduitei cu familia, comunică şi întreţin relaţia permanenta cu aceasta, dezvolta servicii de consiliere şi orientare;
  m) rezolva probleme specifice persoanei cu handicap în legătură cu ortezarea/protezarea;
  n) acorda servicii de tip comunitar la domiciliul persoanei cu handicap;
  o) dezvolta programe de sensibilizare a comunităţii cu privire la nevoile specifice ale persoanei cu handicap;
  p) asigura monitorizarea şi evaluarea programelor proprii;
  r) intervin în combaterea şi prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei;
  s) asigura respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 17

  (1) În centrele de zi pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a intretinatorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.
  (2) Condiţiile de asistare în centrele de zi se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare aprobate în condiţiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.


  Articolul 18

  Instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice sunt obligate sa pună la dispoziţie centrelor de zi toate actele, datele şi informaţiile pe care le deţin şi care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor ce le revin şi să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite potrivit legii.


  Articolul 19

  Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de zi sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.


  Articolul 20

  Prezentul regulament-cadru sta la baza elaborării regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de zi.
  -------------