HOTĂRÂRE nr. 1.364 din 18 noiembrie 2003
privind stabilirea indemnizaţiei de care beneficiază agenţii statistici pentru activitatea desfăşurată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 4 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Pentru activitatea desfăşurată în condiţiile art. 11 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, agenţii statistici-anchetatori beneficiază de indemnizaţie lunară în cuantum brut de până la 90% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, în condiţiile realizării integrale a normei de cercetare statistică lunară.
  (2) Gospodăriile populaţiei care îşi înregistrează informaţii în formulare statistice speciale beneficiază de o indemnizaţie brută lunară care nu poate depăşi cuantumul indemnizaţiei brute lunare plătite agenţilor statistici-anchetatori.
  (3) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se impozitează potrivit legii.


  Articolul 2

  (1) Norma de cercetare prevăzută la art. 1 alin. (1) şi cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (2) Norma de cercetare se stabileşte în funcţie de numărul de gospodării - unităţi de observare din eşantioanele cercetărilor statistice, numărul centrelor de cercetare, timpul necesar pentru realizarea interviurilor şi complexitatea chestionarelor.
  (3) Cuantumul indemnizaţiei de care beneficiază gospodăriile potrivit art. 1 alin. (2) se stabileşte în funcţie de complexitatea formularelor statistice speciale şi de informaţiile completate. (4) Indemnizaţia de care beneficiază agenţii statistici-anchetatori potrivit art. 1 alin. (1) se diminuează, pentru fiecare locuinţă neocupată şi pentru fiecare gospodărie care refuză interviul, cu tariful corespunzător fiecărui chestionar necompletat, stabilit prin norma de cercetare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Preşedintele Institutului
  Naţional de Statistică,
  Constantin Secăreanu
  p. Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 noiembrie 2003.
  Nr. 1.364.
  ---------------