HOTĂRÂRE nr. 1.381 din 18 noiembrie 2009
privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), denumită în continuare Agenţia, funcţionează cu un număr de 41 de posturi la nivel central, funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv preşedintele, prin desfiinţarea structurilor teritoriale, ca urmare a reorganizării activităţii.
  (2) Ca urmare a reorganizării activităţii, structura organizatorică, statul de funcţii şi repartizarea numărului de posturi se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.


  Articolul 2

  (1) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din cadrul structurilor teritoriale, ca urmare a reorganizării Agenţiei, se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
  (2) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării Agenţiei beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege.


  Articolul 3

  (1) Ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare şi de raţionalizare a cheltuielilor publice prevăzute de Legea nr. 329/2009, implicit a reducerii numărului de posturi aferent Agenţiei, preşedintele Agenţiei este asimilat din punctul de vedere al drepturilor salariale directorului general din minister.
  (2) Preşedintele este numit prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.


  Articolul 4

  Bunurile aflate în administrarea şi gestionarea structurilor teritoriale desfiinţate sunt preluate, în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare-primire de către Agenţie.


  Articolul 5

  De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, preşedintele comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi este persoana desemnată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale din cadrul agenţiei de prestaţii sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti. Această persoană are şi calitatea de reprezentant teritorial al Agenţiei.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 4 alin. (2), art. 6, art. 8-10, art. 11 alin. (3) din Statutul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 484/20007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, precum şi anexa la statut.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  p. Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale, interimar,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
  Nr. 1.381.
  __________