ORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011
pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011  În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  -------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  (2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
  (3) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.


  Articolul 2

  (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
  (2) Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
  (3) În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
  a) persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
  b) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare a unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare;
  c) societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;
  d) persoanele juridice a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de Banca Naţională a României;
  e) subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată şi supravegheată de instituţiile prevăzute la lit. d).
  (2) Persoanele care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.
  (2) În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, completează situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situaţii.


  Articolul 5

  Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate în condiţiile prevăzute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii.


  Articolul 6

  Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.


  Articolul 7

  Persoanele prevăzute la art. 2 pot organiza şi conduce contabilitatea de gestiune, indiferent dacă au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.


  Articolul 8

  Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii prevăzute la art. 2 alin. (1) aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depăşite.


  Articolul 9

  (1) Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat opţiunea prevăzută la acel articol şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (3^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât aceste raportări contabile să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi să fie semnate de persoanele prevăzute de lege.
  (2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.


  Articolul 10

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în tot cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "situaţii financiare anuale simplificate" se înlocuieşte cu sintagma "situaţii financiare anuale prescurtate".


  Articolul 11

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.


  Articolul 12

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 30 iunie 2011.
  Nr. 2.239.


  Anexa
  SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE
  REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE

  Capitolul I ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

  1. - (1) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
  (2) Reglementările contabile simplificate se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entităţi):
  a) societăţile comerciale:
  - societăţile în nume colectiv;
  - societăţile în comandită simplă;
  - societăţile pe acţiuni;
  - societăţile în comandită pe acţiuni; şi
  - societăţile cu răspundere limitată.
  b) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România şi care aplică, de asemenea, reglementările contabile simplificate;
  c) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România şi care aplică, de asemenea, reglementările contabile simplificate;
  d) subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate,
  în condiţiile prevăzute în ordin.
  2. - (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
  (2) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.


  Capitolul II FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE


  Secţiunea 1 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

  3. - (1) Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:
  - cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, şi
  - totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. În acest caz, ele întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
  - bilanţ simplificat (cod 10),
  - cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20).
  (2) Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante şi cheltuieli în avans.
  Cifra de afaceri netă se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor şi taxa pe valoarea adăugată, precum şi alte impozite şi taxe legate direct de cifra de afaceri.
  (3) Încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
  (4) Entităţile care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime prevăzute la alin. (1), aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar următor celui în care limitele respectivelor criterii au fost depăşite.
  (5) Situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.
  4. - Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.
  5. - Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entităţii.
  6. - Ministerul Finanţelor Publice şi alte autorităţi de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale simplificate a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.
  7. - Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere simplificate, în special în ceea ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.
  8. - În bilanţul şi în contul de profit şi pierdere simplificate, elementele prevăzute la pct. 11 şi 16 trebuie prezentate separat, în ordinea indicată.
  9. - Pentru fiecare element de bilanţ simplificat şi de cont de profit şi pierdere simplificat trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
  10. - (1) Bilanţul simplificat este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar.
  (2) În bilanţul simplificat, elementele de activ şi datorii sunt grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate.
  (3) În înţelesul prezentelor reglementări:
  a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţul simplificat atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil;
  b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. O datorie este recunoscută în contabilitate şi prezentată în bilanţul simplificat atunci când este probabil că o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezultă din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod credibil;
  c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale.
  (4) Beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie. Astfel, potenţialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau împreună cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzării de către entitate. De asemenea, potenţialul poate îmbrăca forma convertibilităţii în numerar sau echivalente de numerar.


  Secţiunea 2 FORMATUL BILANŢULUI SIMPLIFICAT

  11. - (1) Formatul bilanţului simplificat este următorul:
  A. Active imobilizate
  I. Imobilizări necorporale
  II. Imobilizări corporale
  III. Imobilizări financiare
  B. Active circulante
  I. Stocuri
  II. Creanţe
  (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
  III. Investiţii pe termen scurt
  IV. Casa şi conturi la bănci
  C. Cheltuieli în avans
  D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
  E. Active circulante nete/datorii curente nete
  F. Total active minus datorii curente
  G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
  H. Provizioane
  I. Venituri în avans
  J. Capital şi rezerve
  I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat şi capitalul nevărsat)
  II. Prime de capital
  III. Rezerve din reevaluare
  IV. Rezerve
  V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
  VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar


  Secţiunea 3 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ SIMPLIFICAT

  12. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionării entităţii.
  13. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans".
  (2) Veniturile care, deşi se referă la exerciţiul financiar curent, nu sunt exigibile decât după închiderea acestuia, trebuie prezentate la "Creanţe".
  14. - (1) Veniturile încasate înainte de data bilanţului aferent exerciţiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans".
  (2) Cheltuielile care, deşi se referă la exerciţiul financiar curent, se vor plăti numai în cursul unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii".
  (3) În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanţ, sumele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă de până la un an se prezintă distinct de cele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă mai mare de un an.
  15. - (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului simplificat, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
  (2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.


  Secţiunea 4 FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT

  16. - Formatul contului de profit şi pierdere simplificat este următorul:
  1. Cifra de afaceri netă
  2. Alte venituri
  3. Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile
  4. Cheltuieli cu personalul
  5. Ajustări de valoare
  6. Alte cheltuieli
  7. Impozitul pe profit/venit
  8. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar.


  Secţiunea 5 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT

  17. - Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.
  18. - În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor;
  b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.


  Secţiunea 6 PRINCIPII CONTABILE GENERALE

  19. - (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt înregistrate în contabilitate în perioadele în care tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
  (2) Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.
  (3) Principiul contabilităţii de angajamente se aplică inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa acesteia.
  20. - Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare anuale simplificate sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ şi contul de profit şi pierdere simplificate.
  21. - (1) Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că, entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii.
  Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.
  (2) O entitate nu va întocmi situaţiile financiare anuale simplificate pe baza continuităţii activităţii, dacă organele de conducere stabilesc după data bilanţului fie că intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.
  Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare, ulterior datei bilanţului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activităţii este încă adecvată.
  22. - Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare şi politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
  23. - Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale simplificate, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi, în special:
  a) în contul de profit şi pierdere simplificat poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
  b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
  c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane, precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale;
  d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere simplificat.
  Ca urmare, activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
  24. - Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.
  Astfel, se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate"/analitic distinct), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 400 "Furnizori şi conturi asimilate"/analitic distinct). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mărfii, situaţii de lucrări etc.)
  25. - Principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat.
  26. - (1) Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
  (2) În cazul corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanţul perioadei anterioare celei de raportare.
  27. - (1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.
  (2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare.
  (3) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestărilor reciproce de servicii.


  Secţiunea 7 REGULI DE EVALUARE

  7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE
  28. - (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.
  (2) În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale, se aplică prevederile subsecţiunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  7.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate
  29. - (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
  a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
  b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
  c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
  d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
  În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă se substituie costului de achiziţie.
  (2) Prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
  Valoarea justă a activelor se determină, în general, după datele de evidenţă de pe piaţă, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare.
  În situaţia în care nu există date pe piaţă privind valoarea justă, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justă se poate determina prin alte metode utilizate, de regulă, de către profesionişti în evaluare.
  30. - (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
  În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
  (2) Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizată.
  (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor.
  (4) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.
  31. - (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
  (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.
  (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare.
  (4) În costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.
  Includerea în costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvată în măsura în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în locul şi forma dorite.
  7.1.2. Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţul simplificat
  32. - (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale simplificate, entităţile trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
  (2) În situaţiile financiare anuale simplificate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reglementări se aplică inclusiv în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital şi al activelor în curs de execuţie.
  În înţelesul prezentelor reglementări, valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
  33. - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.
  (2) În scopul efectuării inventarierii, conducerea entităţii trebuie să stabilească proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
  34. - (1) Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare ulterioară cumulată şi orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.
  (2) Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.
  Fac obiectul evaluării şi stocurile în curs de execuţie.
  În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă a stocurilor se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.
  (3) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor.
  Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.
  Evaluarea la data bilanţului a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentării în bilanţul simplificat, valoarea creanţelor astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare.
  (4) Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor se prezintă în bilanţul simplificat, în conformitate cu prevederile legale.
  În scopul prezentării în bilanţul simplificat, disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
  Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, bonurilor cantităţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală.
  În cazul unor bunuri de această natură, depreciate sau fără utilizare, se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.
  (5) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.
  Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.
  35. - Pentru elementele de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.
  36. - Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din contabilitate.
  37. - (1) La fiecare dată a bilanţului:
  a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate utilizând cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  b) Pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).
  c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate, utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacţiei.
  (2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile. Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligaţia de a plăti un număr fix sau determinabil de unităţi monetare.
  38. - Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale simplificate nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare, dacă informaţiile respective se referă la condiţii (evenimente, operaţiuni etc.) care au existat la data bilanţului.
  7.1.3. Evaluarea la data ieşirii din entitate
  39. - (1) La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate.
  (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţă la data constatării lipsei acestora.
  (3) La scoaterea din evidenţă a activelor, se reiau la venituri ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.
  Evenimente ulterioare datei bilanţului
  40. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale simplificate sunt autorizate pentru emitere.
  În accepţiunea prezentelor reglementări, prin autorizarea situaţiilor financiare anuale simplificate se înţelege aprobarea acestora de către un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizării entităţii, în vederea înaintării lor spre aprobare, conform legii.
  (2) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care situaţiile financiare anuale simplificate sunt autorizate pentru emitere, chiar dacă acele evenimente au loc după declararea publică a profitului sau a altor informaţii financiare selectate.
  (3) Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:
  a) cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate; şi
  b) cele care oferă indicaţii despre condiţii apărute ulterior datei bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
  (4) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate, entitatea ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare anuale simplificate, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului.
  Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate şi care impun ajustarea de către entitate a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare anuale simplificate sau recunoaşterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt următoarele:
  a) soluţionarea ulterioară datei bilanţului a unui litigiu care confirmă că o entitate are o obligaţie prezentă la data bilanţului. Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaşte un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezintă o datorie contingentă;
  b) falimentul unui client, apărut ulterior datei bilanţului, confirmă de obicei că la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei creanţe comerciale şi, în consecinţă, entitatea trebuie să ajusteze valoarea contabilă a creanţei comerciale;
  c) descoperirea de fraude sau erori ce arată că situaţiile financiare anuale simplificate sunt incorecte.
  (5) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate, entitatea nu îşi ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare anuale simplificate pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanţului.
  Corectarea erorilor contabile
  41. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
  (2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.
  (3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
  a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
  b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.
  Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.
  (4) Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.
  (5) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
  În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare anuale.
  (6) Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.
  7.2. ACTIVE IMOBILIZATE
  7.2.1. Reguli de evaluare de bază
  42. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie.
  43. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, pe o perioadă mai mare de un an, în scopul desfăşurării activităţilor entităţii.
  44. - (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustări calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active în mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economică (amortizare).
  (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau altă valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).
  (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând:
  a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau
  b) numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
  45. - Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţul simplificat la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere.
  46. - Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă.
  7.2.2. Imobilizări necorporale
  Recunoaşterea imobilizărilor necorporale
  47. - (1) O imobilizare necorporală este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.
  (2) O imobilizare necorporală îndeplineşte criteriul de a fi identificabilă când:
  a) este separabilă, adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută, transferată, autorizată, închiriată sau schimbată, fie individual, fie împreună cu un contract corespunzător, un activ identificabil sau o datorie identificabilă; sau
  b) decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii.
  (3) O entitate controlează o imobilizare dacă entitatea are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporală pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizării de către entitate.
  (4) Anumite imobilizări necorporale pot fi păstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentaţie legală (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculă. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât şi necorporale ar trebui tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate evaluează care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fără acel software specific se include în valoarea acelei imobilizări corporale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantă a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporală.
  (5) Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizări necorporale.
  48. - O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanţul simplificat dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poate fi evaluat în mod credibil.
  49. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:
  - cheltuielile de constituire;
  - cheltuielile de dezvoltare;
  - concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
  - fondul comercial pozitiv;
  - alte imobilizări necorporale;
  - avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale; şi
  - imobilizările necorporale în curs de execuţie.
  În contabilitate, categoriile de imobilizări necorporale se evidenţiază distinct în contul 200 "Imobilizări necorporale".
  Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale
  50. - O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementări.
  51. - Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale.
  Cheltuieli ulterioare
  52. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
  (2) Cheltuielile ulterioare vor majoră costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.
  Evaluarea la data bilanţului
  53. - O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţul simplificat la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.
  Cedarea
  54. - O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa.
  55. - (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
  (2) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere simplificat, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere simplificat, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.
  7.2.3. Imobilizări corporale
  Recunoaşterea imobilizărilor corporale
  56. - Imobilizările corporale reprezintă active care:
  a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi
  b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
  57. - Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.
  La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale
  58. - O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.
  Cheltuieli ulterioare
  59. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.
  (2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.
  60. - (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.
  (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investiţiile efectuate la imobilizările corporale. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial.
  Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
  61. - (1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.
  (2) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.
  (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii, ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.
  Evaluarea la data bilanţului
  62. - O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţul simplificat la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.
  Amortizarea
  63. - (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor.
  (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora.
  (3) Terenurile nu se amortizează.
  64. - (1) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.
  (2) Se supun, de asemenea, amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, pe durata contractului de închiriere.
  La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării.
  65. - (1) Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare:
  a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;
  b) amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislaţia în vigoare;
  c) amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puţin utilizată în scopuri contabile;
  d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare.
  (2) Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptă să fie consumate de entitate.
  (3) Metoda de amortizare se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeaşi natură şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilă adoptată.
  (4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.
  (5) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.
  Reevaluarea imobilizărilor corporale
  66. - Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale, situaţie în care se aplică prevederile subsecţiunii 8.2.5.1 "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Cedarea şi casarea
  67. - O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.
  68. - (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
  (2) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere simplificat, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere simplificat, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.
  7.2.4. Imobilizări financiare
  69. - (1) În categoria imobilizărilor financiare se cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiţii deţinute ca imobilizări şi alte împrumuturi, precum şi alte creanţe imobilizate.
  (2) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
  Evaluarea iniţială
  70. - Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.
  Evaluarea la data bilanţului
  71. - Imobilizările financiare se prezintă în bilanţul simplificat la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.
  7.3. ACTIVE CIRCULANTE
  7.3.1. Generalităţi
  Recunoaşterea activelor circulante
  72. - (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:
  a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;
  b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;
  c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau
  d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar, a căror utilizare nu este restricţionată.
  Toate celelalte active reprezintă active imobilizate.
  (2) Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.
  (3) Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
  73. - În categoria activelor circulante se cuprind:
  a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;
  b) creanţe;
  c) investiţii pe termen scurt;
  d) casa şi conturi la bănci.
  Evaluarea activelor circulante
  74. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.
  (2) În vederea prezentării în bilanţul simplificat, pentru activele circulante se constituie ajustări de valoare.
  (3) Dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare, potrivit alin. (2), nu mai sunt aplicabile şi ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.
  7.3.2. Stocuri
  75. - Stocurile sunt active circulante:
  a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
  b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau
  c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile, care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.
  76. - (1) În cadrul stocurilor se cuprind:
  a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
  b) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;
  c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;
  d) materialele de natura obiectelor de inventar;
  e) produsele, şi anume:
  - semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor;
  - produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;
  - rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
  f) animalele şi păsările, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie - lână, lapte şi blană;
  g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte;
  h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.
  (2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor, cu durată de utilizare de sub un an. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacă materialele de demonstraţie au durată de utilizare mai mare de un an, ele reprezintă imobilizări.
  77. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează în perioada în care a avut loc transferul riscurilor şi beneficiilor.
  (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
  - bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;
  - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;
  - bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;
  - bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;
  - bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii.
  78. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
  (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:
  a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
  b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii, se procedează astfel:
  - bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
  - bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;
  c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
  - bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;
  - bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii;
  d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.
  Costul stocurilor
  79. - (1) Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.
  (2) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare.
  80. - (1) În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.
  (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficienţei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.
  (3) Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.
  (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:
                                  Soldul iniţial al + Diferenţe de preţ aferente
                                  diferenţelor de preţ intrărilor în cursul perioa-
                                                         dei, cumulat de la începutul
                                                         exerciţiului financiar până
                                                         la finele perioadei de
                                                         referinţă
  Coeficient de repartizare*1) = ----------------------------------------------------- x 100
                                  Soldul iniţial + Valoarea intrărilor în cursul
                                  al stocurilor la perioadei la preţ de înregis-
                                  preţ de înregistrare trare, cumulat de la începutul
                                                         exerciţiului financiar până la
                                                         finele perioadei de referinţă

  -----------
  *1) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibil.
  Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.
  (5) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.
  (6) Diferenţele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra bunurilor rămase în stoc.
  (7) În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă.
  În această situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.
  81. - (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode:
  a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO;
  b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
  c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO.
  (2) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică.
  (3) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei.
  Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. Perioada de calcul nu trebuie să depăşească durata medie de stocare.
  (4) Potrivit metodei "ultimul intrat, primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau costul de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică.
  82. - Valoarea produselor şi serviciilor în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.
  83. - (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
  (2) În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.
  (3) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei.
  (4) Entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
  84. - (1) Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
  (2) Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea faptică a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determină ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugă valoarea intrărilor şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului.
  (3) Inventarul intermitent nu se utilizează în comerţul cu amănuntul în situaţia în care se aplică metoda global-valorică.
  85. - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţul simplificat la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.
  7.3.3. Investiţii pe termen scurt
  86. - Pentru contabilizarea investiţiilor pe termen scurt se aplică prevederile pct. 90 din prezentele reglementări, precum şi ale subsecţiunii 8.3.3. "Investiţii pe termen scurt" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  7.3.4. Casa şi conturi la bănci
  87. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.
  (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct.
  (3) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
  (4) În conturile de disponibilităţi se evidenţiază şi depozitele bancare pe termen scurt.
  (5) Dobânzile de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, se înregistrează distinct în contabilitate, de cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
  88. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
  89. - (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.
  (2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.
  90. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.
  Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire.
  (2) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.
  Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  91. - La finele fiecărei perioade pentru care se întocmeşte declaraţia privind impozitul pe profit/venit, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  92. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct).
  (2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.
  (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau sub formă de creanţe în legătură cu personalul (428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"/analitic distinct), în funcţie de natura creanţei.
  7.4. TERŢI
  93. - Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate şi cele legate prin interese de participare, asociaţii/acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.
  94. - (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
  (2) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
  (3) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.
  95. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.
  96. - (1) Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu respectarea prevederilor pct. 97 şi 98 din prezentele reglementări.
  (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
  (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.
  (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.
  97. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, o tranzacţie în valută este o tranzacţie care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda naţională (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:
  a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută;
  b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmează să fie plătite sau încasate sunt exprimate în valută; sau
  c) achiziţionează sau cedează într-o altă manieră active, contractează sau achită datorii exprimate în valută.
  (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre două monede.
  (3) Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultă din conversia unui anumit număr de unităţi ale unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite.
  (4) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.
  (5) O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.
  (6) Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valută se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din data subscrierii.
  Diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  (7) Diferenţele de curs valutar, care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate, trebuie recunoscute în perioada în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.
  Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei perioade.
  (8) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea perioadă.
  Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei perioade.
  98. - La finele fiecărei perioade pentru care se întocmeşte declaraţia privind impozitul pe profit/venit, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  Prevederile de mai sus se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz.
  De asemenea, aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul creanţelor, respectiv al datoriilor aferente decontărilor dintre unitate şi subunităţi, precum şi al decontărilor între subunităţi, al avansurilor acordate pentru imobilizări corporale şi necorporale, avansurilor acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, exprimate în valută sau în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, precum şi al depozitelor bancare constituite în valută.
  99. - La scăderea din evidenţă a creanţelor şi datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entităţile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.
  100. - Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.
  101. - În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale simplificate, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.
  Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.
  102. - (1) Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.
  (2) În vederea înregistrării primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaşte ca provizion costul previzionat al acestora atunci şi numai atunci când:
  a) entitatea are o obligaţie legală sau implicită de a face astfel de plăţi ca rezultat al evenimentelor anterioare; şi
  b) poate fi făcută o estimare certă a obligaţiei.
  O obligaţie curentă există atunci, şi numai atunci, când entitatea nu are o altă alternativă realistă decât să efectueze aceste plăţi.
  (3) În situaţiile financiare anuale simplificate ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmează a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime.
  103. - (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
  (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se urmăresc distinct, pe persoane.
  104. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
  105. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
  (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.
  106. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.
  (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.
  107. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
  108. - (1) Impozitul pe profit/venit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.
  (2) Taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile din România şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în România se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.
  109. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
  110. - La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
  111. - (1) Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  (2) Atunci când datoriile în valută aferente anumitor obiective sau lucrări finanţate din subvenţii sunt achitate direct de către autorităţile care gestionează fondurile, din sumele reprezentând acele subvenţii, fără ca aceste sume să tranziteze conturile entităţii, în contabilitate se reflectă atât datoria în valută, cât şi creanţa din subvenţii corespunzătoare.
  Dacă la sfârşitul perioadei de raportare, conturile de datorii faţă de furnizori şi creanţe din subvenţii în valută prezintă sold, acestea se evaluează, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare aferente să nu influenţeze rezultatul acelei perioade.
  112. - (1) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, vărsăminte la buget vor fi reflectate în conformitate cu prevederile pct. 137.
  (2) Cota-parte din profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui asociat constituie dividend.
  113. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" analitic distinct.
  114. - Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.
  115. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.
  (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chirii, abonamente, asigurări şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.
  (3) În contul 471 "Cheltuieli în avans" se înregistrează, de asemenea, achiziţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaşte drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmează a se utiliza.
  116. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere.
  Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere
  117. - Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.
  În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către societăţi comerciale; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare şi, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere, precum şi alte valori.
  7.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
  118. - (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când:
  a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau
  b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.
  (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
  7.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  119. - Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:
  a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi
  b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.
  7.7. PROVIZIOANE
  120. - (1) Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.
  (2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
  121. - Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
  122. - Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
  123. - (1) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
  - o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
  - este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi
  - poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.
  Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
  (2) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
  a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate, sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi
  b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general - mult mai redus decât în cazul provizioanelor.
  Angajamentele entităţilor sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.
  (3) O obligaţie curentă este o obligaţie legală sau implicită.
  În înţelesul prezentelor reglementări:
  a) o obligaţie legală este obligaţia care rezultă:
  - dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);
  - din legislaţie; sau
  - din alt efect al legii;
  b) o obligaţie implicită (de exemplu, obligaţia prin care o entitate se angajează să efectueze plăţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultă din acţiunile unei entităţi în cazul în care:
  - prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi; şi
  - ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi.
  124. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
  (2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entităţii. Similar, o entitate recunoaşte un provizion pentru costurile de închidere a unei instalaţii petroliere, cu condiţia ca respectiva entitate să remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de această situaţie, o entitate poate intenţiona sau poate avea nevoie, datorită presiunilor de ordin comercial sau a cerinţelor de ordin legal, să efectueze cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum într-un anumit tip de fabrică). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricaţie, ea nu are o obligaţie curentă aferentă acelei cheltuieli viitoare şi, deci, nu va recunoaşte niciun provizion.
  125. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
  a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
  b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;
  c) acţiunile de restructurare;
  d) pensii şi obligaţii similare;
  e) dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
  f) impozite;
  g) prime ce urmează a se acordă personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale; şi
  h) alte provizioane, care includ provizioane constituite pentru:
  - beneficiile plătite angajaţilor pentru terminarea contractului de muncă, ca rezultat al deciziei unei entităţi de a încheia contractul unui angajat înainte de data normală de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj, în schimbul acelor beneficii;
  - alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
  - cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deşeurilor, protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; protejarea biodiversităţii şi a peisajului; alte activităţi de protejare a mediului înconjurător;
  - obligaţii asumate în comun cu o terţă parte etc.
  (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
  126. - Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii:
  a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii;
  b) închiderea unor sedii ale entităţii;
  c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
  d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii.
  127. - (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.
  (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.
  128. - Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
  Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe părţi la acel moment.
  129. - (1) Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.
  (2) Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.
  130. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
  (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute.
  (3) Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală.
  7.8. SUBVENŢII
  131. - (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor.
  (2) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.
  (3) Pentru tratamentul contabil al subvenţiilor se aplică prevederile secţiunii 8.8. "Subvenţii" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  7.9. CAPITAL ŞI REZERVE
  132. - Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.
  7.9.1. Capital
  133. - (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, în funcţie de forma juridică a entităţii.
  134. - (1) Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.
  (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate.
  7.9.2. Rezerve din reevaluare
  135. - Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  7.9.3. Alte rezerve
  136. - (1) În categoria rezervelor se cuprind următoarele categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
  (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
  (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
  (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
  (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
  7.9.4. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile
  137. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
  (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
  (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.
  (4) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
  (6) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale simplificate. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanţul simplificat întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale simplificate.
  138. - Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
  7.10. VENITURI ŞI CHELTUIELI
  139. - (1) Contul de profit şi pierdere simplificat cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere).
  (2) Cifra de afaceri netă, în sensul prezentelor reglementări, se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor.
  140. - Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.
  7.10.1. Venituri
  141. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.
  (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora.
  (3) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. În contul de profit şi pierdere simplificat, câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din exploatare".
  142. - (1) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.
  (2) Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
  7.10.2. Cheltuieli
  143. - (1) Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:
  - consumuri de stocuri şi servicii prestate, de care beneficiază entitatea;
  - cheltuieli cu personalul;
  - executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.
  (2) Cheltuielile efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor (apă, energie electrică, gaze) necesare funcţionării se înregistrează în funcţie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci când în contractele încheiate cu furnizorii de utilităţi este prevăzut că acestea urmează să treacă în proprietatea prestatorului serviciului sau lucrării respective.
  În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi.
  (3) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezultă sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. În contul de profit şi pierdere simplificat, pierderile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte cheltuieli de exploatare".
  144. - Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.
  145. - Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii.


  Secţiunea 8 POLITICI CONTABILE

  146. - (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
  (2) Administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie.
  (3) La elaborarea politicilor contabile entităţile au în vedere specificul şi complexitatea activităţii desfăşurate.


  Secţiunea 9 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

  147. - La elaborarea raportului administratorilor se aplică prevederile Secţiunii 10 "Conţinutul raportului administratorilor" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.


  Secţiunea 10 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

  148. - (1) Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, potrivit legii.
  (2) Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc, se aprobă şi publică potrivit legii.
  (3) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entităţilor depunerea unor raportări contabile la unităţile sale teritoriale.


  Capitolul III PREVEDERI TRANZITORII REFERITOARE LA APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

  Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
  Pentru verificarea încadrării în criteriile de mărime referitoare la cifra de afaceri netă şi la totalul activelor se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
  Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii de mărime, persoanele care au utilizat opţiunea prevăzută de ordin şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin (3^1) din legea contabilităţii, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiului financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât aceste raportări contabile să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi să fie semnate de persoanele prevăzute de lege.
  Exemplificare
  Societatea comercială Alfa a întocmit pentru data de 31 decembrie 2010 situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pe baza situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2010, precum şi a balanţei de verificare care a stat la baza întocmirii acestora, societatea Alfa constată următoarele:
  - cifra de afaceri netă înregistrată se situează sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi
  - totalul activelor înregistrat se situează sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
  În baza art. 5 alin. (1^1) din legea contabilităţii, societatea Alfa optează pentru sistemul simplificat de contabilitate.
  În baza acestei opţiuni, societatea Alfa întocmeşte la data de 31 decembrie 2011 situaţii financiare anuale simplificate compuse din bilanţ simplificat şi cont de profit şi pierdere simplificat. De asemenea, potrivit art. 10 alin. (3^1) din legea contabilităţii, societatea Alfa poate opta pentru organizarea şi conducerea contabilităţii pe bază de convenţie civilă încheiată potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare.
  Astfel, din punctul de vedere al organizării şi conducerii contabilităţii, sunt trei posibilităţi pentru societatea Alfa:
  - organizarea şi conducerea contabilităţii în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - organizarea şi conducerea contabilităţii pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit art. 10 alin. (3) din legea contabilităţii; sau
  - organizarea şi conducerea contabilităţii pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice, conform art. 10 alin. (3^1) din legea contabilităţii.
  31 decembrie 2011 - situaţii posibile:
  Cazul în care societatea Alfa continuă să îndeplinească criteriile de mărime prevăzute de Sistemul simplificat de contabilitate
  Pe baza situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite la data de 31 decembrie 2011, societatea Alfa constată că îndeplineşte în continuare cele două criterii de mărime, respectiv:
  - cifra de afaceri netă înregistrată se situează sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi
  - totalul activelor înregistrat se situează sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
  În exerciţiul financiar al anului 2012, societatea Alfa optează (în continuare) să aplice reglementărilor contabile simplificate şi va întocmi la data de 31 decembrie 2012 situaţii financiare anuale financiare simplificate.
  Cazul în care societatea Alfa nu mai îndeplineşte criteriile de mărime prevăzute de Sistemul simplificat de contabilitate
  Pe baza situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite la data de 31 decembrie 2011, societatea Alfa constată că cifra de afaceri netă depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
  În acest caz, având în vedere că societatea Alfa depăşeşte unul din cele două criterii de mărime:
  - societatea Alfa are obligaţia de a aplica Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 şi trebuie să ia măsuri ca, începând cu prima raportare. contabilă efectuată în exerciţiul financiar al anului 2012, să respecte prevederile acestei reglementări.
  De asemenea, administratorii societăţii Alfa au obligaţia de a asigura transpunerea soldurilor conturilor din planul de conturi simplificat în planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009;
  - societatea Alfa are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2012 potrivit reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.
  În acest sens, până la depunerea primei raportări aferente datei de 30 iunie 2012 şi întocmite potrivit reglementărilor contabile, administratorii societăţii Alfa au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru respectarea art. 10 alin. (2) şi (3) din legea contabilităţii, în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea contabilităţii, respectiv să ia măsuri pentru angajarea de personal cu studii economice superioare în cadrul compartimentelor distincte în care contabilitatea este organizată şi condusă, sau să încheie contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.


  Capitolul IV PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT

  Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P).
  Entităţile pot dezvolta conturile cuprinse în planul de conturi simplificat în funcţie de necesităţi.
  Pentru elementele extrabilanţiere entităţile vor avea în vedere prevederile Capitolului IV "Planul de conturi general" cuprins în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI
  10. CAPITAL ŞI REZERVE
  101. Capital (P)
  106. Rezerve (P)
  11. REZULTATUL REPORTAT
  117. Rezultatul reportat (A/P)
  12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
  121. Profit sau pierdere (A/P)
  129. Repartizarea profitului (A)
  15. PROVIZIOANE
  151. Provizioane (P)
  16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  160. Împrumuturi şi datorii asimilate (P)
  168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P)
  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI
  20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  200. Imobilizări necorporale (A)
  21. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  210. Imobilizări corporale (A)
  22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  220. Imobilizări corporale în curs de aprovizionare (A)
  23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI
  230. Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări (A)
  26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  260. Imobilizări financiare (A)
  269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (P)
  28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
  280. Amortizări privind imobilizările necorporale (P)
  281. Amortizări privind imobilizările corporale (P)
  29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
  290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P)
  291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale (P)
  293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (P)
  296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (P)
  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
  300. Stocuri de materii prime şi materiale (A)
  308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)
  32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  320. Stocuri în curs de aprovizionare (A)
  33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  330. Producţie în curs de execuţie (A)
  34. PRODUSE
  340. Produse (A)
  348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)
  35. STOCURI AFLATE LA TERŢI
  350. Stocuri aflate la terţi (A)
  36. ANIMALE
  361. Animale şi păsări (A)
  368. Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P)
  37. MĂRFURI
  371. Mărfuri (A)
  378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)
  38. AMBALAJE
  381. Ambalaje (A)
  388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)
  39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  390. Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (P)
  CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI
  40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
  400. Furnizori şi conturi asimilate (P)
  409. Furnizori - debitori (A)
  41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
  410. Clienţi şi conturi asimilate (A)
  419. Clienţi - creditori (P)
  42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
  420. Personal şi conturi asimilate (P)
  425. Avansuri acordate personalului (A)
  427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
  428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (A/P)
  43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
  431. Asigurări sociale (P)
  437. Ajutor de şomaj (P)
  438. Alte datorii şi creanţe sociale (A/P)
  44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
  441. Impozitul pe profit/venit (P)
  442. Taxa pe valoarea adăugată
  4423. TVA de plată (P)
  4424. TVA de recuperat (A)
  4426. TVA deductibilă (A)
  4427. TVA colectată (P)
  4428. TVA neexigibilă (A/P)
  444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
  445. Subvenţii (A)
  446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)
  447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)
  448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului (A/P)
  45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI
  455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (P)
  456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)
  457. Dividende de plată (P)
  458. Decontări din operaţii în participaţie (A/P)
  46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
  461. Debitori diverşi (A)
  462. Creditori diverşi (P)
  47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
  472. Venituri înregistrate în avans (P)
  473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)
  475. Subvenţii pentru investiţii (P)
  48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
  480. Decontări în cadrul unităţii (A/P)
  49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
  490. Ajustări pentru deprecierea creanţelor (P)
  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
  50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
  500. Investiţii pe termen scurt (A)
  509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P)
  51. CONTURI LA BĂNCI
  511. Valori de încasat (A)
  512. Conturi curente la bănci (A)
  518. Dobânzi (A/P)
  519. Credite bancare pe termen scurt (P)
  53. CASA
  531. Casa (A)
  532. Alte valori (A)
  54. ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE
  542. Avansuri de trezorerie*2) (A)
  ------------
  *2) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.
  58. VIRAMENTE INTERNE
  581. Viramente interne (A/P)
  59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
  590. Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (P)
  CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
  60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
  600. Cheltuieli cu materii prime, materiale şi ambalaje
  605. Cheltuieli privind energia şi apa
  606. Cheltuieli privind animalele şi păsările
  607. Cheltuieli privind mărfurile
  609. Reduceri comerciale primite
  61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
  610. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
  620. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
  63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
  635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
  641. Cheltuieli cu salariile personalului
  642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
  645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  650. Alte cheltuieli de exploatare
  66. CHELTUIELI FINANCIARE
  665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  666. Cheltuieli privind dobânzile
  668. Alte cheltuieli financiare
  67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
  671. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
  68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  686. Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
  69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
  691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
  698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*3)
  ----------
  *3) Se utilizează conform reglementărilor legale.
  CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
  70. CIFRA DE AFACERI NETĂ
  700. Venituri din vânzarea produselor
  704. Venituri din servicii prestate
  707. Venituri din vânzarea mărfurilor
  708. Venituri din activităţi diverse
  709. Reduceri comerciale acordate
  71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  710. Venituri aferente costului producţiei
  72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
  721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale
  722. Venituri din producţia de imobilizări corporale
  74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
  741. Venituri din subvenţii de exploatare
  75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
  750. Alte venituri din exploatare
  76. VENITURI FINANCIARE
  765. Venituri din diferenţe de curs valutar
  766. Venituri din dobânzi
  768. Alte venituri financiare
  77. VENITURI EXTRAORDINARE
  771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
  78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
  786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare


  Capitolul V TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN PLANUL DE CONTURI GENERAL PREVĂZUT DE REGLEMENTĂRILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, APROBATE PRIN OMFP 3.055/2009, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT

  ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
  │ CONTURI │CONTURI DIN PLANUL DE CONTURI GENERAL, │
  │ DIN PLANUL DE CONTURI │POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE │
  │ SIMPLIFICAT │CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, │
  │ │APROBATE PRIN OMFP NR. 3.055/2009, CU │
  │ │MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE │
  ├────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────┤
  │ Simbol │ │ Simbol │ │
  │ cont │ Denumire cont │ cont │ Denumire cont │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │101 │Capital │101 │Capital │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1011│Capital subscris nevărsat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1012│Capital subscris vărsat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1016│Patrimoniul public │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │104 │Prime de capital │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1041│Prime de emisiune │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1042│Prime de fuziune/divizare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1043│Prime de aport │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1044│Prime de conversie a │
  │ │ │ │obligaţiunilor în acţiuni │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │105 │Rezerve din reevaluare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │106 │Rezerve │106 │Rezerve │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1061│Rezerve legale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1063│Rezerve statutare sau │
  │ │ │ │contractuale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1068│Alte rezerve │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │ 1065│Rezerve reprezentând │
  │ │ │ │surplusul realizat din │
  │ │ │ │rezerve din reevaluare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │109 │Acţiuni proprii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe │
  │ │ │ │termen scurt │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe │
  │ │ │ │termen lung │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1095│Acţiuni proprii reprezentând │
  │ │ │ │titluri deţinute de societatea │
  │ │ │ │absorbită la societatea absor- │
  │ │ │ │bantă │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │117 │Rezultatul reportat │117 │Rezultatul reportat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1171│Rezultatul reportat │
  │ │ │ │reprezentând profitul │
  │ │ │ │nerepartizat sau pierderea │
  │ │ │ │neacoperită │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1172│Rezultatul reportat provenit │
  │ │ │ │din adoptarea pentru prima │
  │ │ │ │dată a IAS, mai puţin IAS │
  │ │ │ │29 │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1174│Rezultatul reportat provenit │
  │ │ │ │din corectarea erorilor │
  │ │ │ │contabile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1176│Rezultatul reportat provenit │
  │ │ │ │din trecerea la aplicarea │
  │ │ │ │Reglementărilor contabile │
  │ │ │ │conforme cu Directiva │
  │ │ │ │a IV-a a Comunităţilor │
  │ │ │ │Economice Europene │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │121 │Profit sau pierdere │121 │Profit sau pierdere │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │129 │Repartizarea profitului │129 │Repartizarea profitului │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, │
  │ RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU │
  │ ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │141 │Câştiguri legate de │
  │ │ │ │vânzarea sau anularea │
  │ │ │ │instrumentelor de capitaluri │
  │ │ │ │proprii │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │149 │Pierderi legate de emiterea, │
  │ │ │ │răscumpărarea, vânzarea, │
  │ │ │ │cedarea cu titlu gratuit │
  │ │ │ │sau anularea instrumentelor │
  │ │ │ │de capitaluri proprii │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 15 - PROVIZIOANE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │151 │Provizioane │151 │Provizioane │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1511│Provizioane pentru litigii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1512│Provizioane pentru garanţii │
  │ │ │ │acordate clienţilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1513│Provizioane pentru │
  │ │ │ │dezafectare imobilizări │
  │ │ │ │corporale şi alte acţiuni │
  │ │ │ │similare legate de acestea │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1514│Provizioane pentru │
  │ │ │ │restructurare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1515│Provizioane pentru pensii şi │
  │ │ │ │obligaţii similare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1516│Provizioane pentru impozite │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1518│Alte provizioane │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │160 │Împrumuturi şi datorii │161 │Împrumuturi din emisiuni de │
  │ │asimilate │ │obligaţiuni │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1614│Împrumuturi externe din │
  │ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
  │ │ │ │garantate de stat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1615│Împrumuturi externe din │
  │ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
  │ │ │ │garantate de bănci │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1617│Împrumuturi interne din │
  │ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
  │ │ │ │garantate de stat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1618│Alte împrumuturi din │
  │ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │162 │Credite bancare pe termen lung │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1621│Credite bancare pe termen lung │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1622│Credite bancare pe termen │
  │ │ │ │lung nerambursate la │
  │ │ │ │scadenţă │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1623│Credite externe │
  │ │ │ │guvernamentale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1624│Credite bancare externe │
  │ │ │ │garantate de stat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1625│Credite bancare externe │
  │ │ │ │garantate de bănci │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1626│Credite de la trezoreria │
  │ │ │ │statului │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1627│Credite bancare interne │
  │ │ │ │garantate de stat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │166 │Datorii care privesc │
  │ │ │ │imobilizările financiare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1661│Datorii faţă de entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1663│Datorii faţă de entităţile de │
  │ │ │ │care compania este legată │
  │ │ │ │prin interese de participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │167 │Alte împrumuturi şi datorii │
  │ │ │ │asimilate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │168 │Dobânzi aferente │168 │Dobânzi aferente │
  │ │împrumuturilor şi datoriilor│ │împrumuturilor şi datoriilor │
  │ │asimilate │ │asimilate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1681│Dobânzi aferente │
  │ │ │ │împrumuturilor din emisiuni │
  │ │ │ │de obligaţiuni │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1682│Dobânzi aferente creditelor │
  │ │ │ │bancare pe termen lung │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1685│Dobânzi aferente datoriilor │
  │ │ │ │faţă de entităţile afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1686│Dobânzi aferente datoriilor │
  │ │ │ │faţă de entităţile de care │
  │ │ │ │compania este legată prin │
  │ │ │ │interese de participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 1687│Dobânzi aferente altor │
  │ │ │ │împrumuturi şi datorii │
  │ │ │ │asimilate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │169 │Prime privind rambursarea │
  │ │ │ │obligaţiunilor │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │200 │Imobilizări necorporale │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │201 │Cheltuieli de constituire │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │203 │Cheltuieli de dezvoltare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │205 │Concesiuni, brevete, │
  │ │ │ │licenţe, mărci comerciale, │
  │ │ │ │drepturi şi active similare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │207 │Fond comercial │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2071│Fond comercial pozitiv │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │208 │Alte imobilizări necorporale │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │ 2075│Fond comercial negativ │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │210 │Imobilizări corporale │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │211 │Terenuri şi amenajări de │
  │ │ │ │terenuri │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2111│Terenuri │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2112│Amenajări de terenuri │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │212 │Construcţii │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │213 │Instalaţii tehnice, mijloace │
  │ │ │ │de transport, animale şi │
  │ │ │ │plantaţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2131│Echipamente tehnologice │
  │ │ │ │(maşini, utilaje şi instalaţii │
  │ │ │ │de lucru) │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2132│Aparate şi instalaţii de │
  │ │ │ │măsurare, control şi reglare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2133│Mijloace de transport │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2134│Animale şi plantaţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │214 │Mobilier, aparatură birotică, │
  │ │ │ │echipamente de protecţie a │
  │ │ │ │valorilor umane şi materiale │
  │ │ │ │şi alte active corporale │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │220 │Imobilizări corporale în │ │ │
  │ │curs de aprovizionare │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │223 │Instalaţii tehnice, mijloace │
  │ │ │ │de transport, animale şi │
  │ │ │ │plantaţii în curs de │
  │ │ │ │aprovizionare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │224 │Mobilier, aparatură birotică │
  │ │ │ │echipamente de protecţie a │
  │ │ │ │valorilor umane şi materiale │
  │ │ │ │şi alte active corporale în │
  │ │ │ │curs de aprovizionare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │230 │Imobilizări în curs şi avan-│ │ │
  │ │suri pentru imobilizări │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │231 │Imobilizări corporale în curs │
  │ │ │ │de execuţie │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │232 │Avansuri acordate pentru │
  │ │ │ │imobilizări corporale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │233 │Imobilizări necorporale în │
  │ │ │ │curs de execuţie │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │234 │Avansuri acordate pentru │
  │ │ │ │imobilizări necorporale │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │260 │Imobilizări financiare │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │261 │Acţiuni deţinute la entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │263 │Interese de participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │265 │Alte titluri imobilizate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │267 │Creanţe imobilizate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2671│Sume datorate de entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2672│Dobânda aferentă sumelor │
  │ │ │ │datorate de entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2673│Creanţe legate de │
  │ │ │ │interesele de participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2674│Dobânda aferentă │
  │ │ │ │creanţelor legate de │
  │ │ │ │interesele de participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2675│Împrumuturi acordate pe │
  │ │ │ │termen lung │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2676│Dobânda aferentă │
  │ │ │ │împrumuturilor acordate pe │
  │ │ │ │termen lung │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2677│Obligaţiuni achiziţionate cu │
  │ │ │ │ocazia emisiunilor efectuate │
  │ │ │ │de terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2678│Alte creanţe imobilizate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2679│Dobânzi aferente altor │
  │ │ │ │creanţe imobilizate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │269 │Vărsăminte de efectuat │269 │Vărsăminte de efectuat │
  │ │pentru imobilizări │ │pentru imobilizări financiare │
  │ │financiare │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2691│Vărsăminte de efectuat │
  │ │ │ │privind acţiunile deţinute la │
  │ │ │ │entităţile afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2692│Vărsăminte de efectuat │
  │ │ │ │privind interesele de │
  │ │ │ │participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2693│Vărsăminte de efectuat │
  │ │ │ │pentru alte imobilizări │
  │ │ │ │financiare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │280 │Amortizări privind │280 │Amortizări privind │
  │ │imobilizările necorporale │ │imobilizările necorporale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2801│Amortizarea cheltuielilor de │
  │ │ │ │constituire │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2803│Amortizarea cheltuielilor de │
  │ │ │ │dezvoltare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2805│Amortizarea concesiunilor, │
  │ │ │ │brevetelor, licenţelor, │
  │ │ │ │mărcilor comerciale, │
  │ │ │ │drepturilor şi activelor │
  │ │ │ │similare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2807│Amortizarea fondului │
  │ │ │ │comercial │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2808│Amortizarea altor │
  │ │ │ │imobilizări necorporale │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │281 │Amortizări privind │281 │Amortizări privind │
  │ │imobilizările corporale │ │imobilizările corporale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2811│Amortizarea amenajărilor │
  │ │ │ │de terenuri │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2812│Amortizarea construcţiilor │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2813│Amortizarea instalaţiilor, │
  │ │ │ │mijloacelor de transport, │
  │ │ │ │animalelor şi plantaţiilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2814│Amortizarea altor │
  │ │ │ │imobilizări corporale │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE │
  │ VALOARE A IMOBILIZĂRILOR │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │290 │Ajustări pentru deprecierea │290 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │imobilizărilor necorporale │ │imobilizărilor necorporale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2903│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │cheltuielilor de dezvoltare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2905│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │concesiunilor, brevetelor, │
  │ │ │ │licenţelor, mărcilor │
  │ │ │ │comerciale, drepturilor şi │
  │ │ │ │activelor similare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2907│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │fondului comercial │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2908│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │altor imobilizări necorporale │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │291 │Ajustări pentru deprecierea │291 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │imobilizărilor corporale │ │imobilizărilor corporale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2911│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │terenurilor şi amenajărilor │
  │ │ │ │de terenuri │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2912│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │construcţiilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2913│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │instalaţiilor, mijloacelor de │
  │ │ │ │transport, animalelor şi │
  │ │ │ │plantaţiilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2914│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │altor imobilizări corporale │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │293 │Ajustări pentru deprecierea │293 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │imobilizărilor în curs de │ │imobilizărilor în curs de │
  │ │execuţie │ │execuţie │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2931│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │imobilizărilor corporale în │
  │ │ │ │curs de execuţie │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2933│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │imobilizărilor necorporale în │
  │ │ │ │curs de execuţie │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │296 │Ajustări pentru pierderea │296 │Ajustări pentru pierderea │
  │ │de valoare a imobilizărilor │ │de valoare a imobilizărilor │
  │ │financiare │ │financiare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2961│Ajustări pentru pierderea │
  │ │ │ │de valoare a acţiunilor │
  │ │ │ │deţinute la entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2962│Ajustări pentru pierderea │
  │ │ │ │de valoare a intereselor de │
  │ │ │ │participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2963│Ajustări pentru pierderea │
  │ │ │ │de valoare a altor titluri │
  │ │ │ │imobilizate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2964│Ajustări pentru pierderea │
  │ │ │ │de valoare a sumelor │
  │ │ │ │datorate de entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2965│Ajustări pentru pierderea │
  │ │ │ │de valoare a creanţelor │
  │ │ │ │legate de interesele de │
  │ │ │ │participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2966│Ajustări pentru pierderea │
  │ │ │ │de valoare a împrumuturilor │
  │ │ │ │acordate pe termen lung │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 2968│Ajustări pentru pierderea │
  │ │ │ │de valoare a altor creanţe │
  │ │ │ │imobilizate │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │300 │Stocuri de materii prime şi │ │ │
  │ │materiale │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │301 │Materii prime │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │302 │Materiale consumabile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3021│Materiale auxiliare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3022│Combustibili │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3023│Materiale pentru ambalat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3024│Piese de schimb │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3025│Seminţe şi materiale de plantat│
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3026│Furaje │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3028│Alte materiale consumabile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │303 │Materiale de natura │
  │ │ │ │obiectelor de inventar │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │308 │Diferenţe de preţ la materii│308 │Diferenţe de preţ la materii │
  │ │prime şi materiale │ │prime şi materiale │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │320 │Stocuri în curs de aprovi- │ │ │
  │ │zionare │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │321 │Materii prime în curs de │
  │ │ │ │aprovizionare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │322 │Materiale consumabile în │
  │ │ │ │curs de aprovizionare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │323 │Materiale de natura │
  │ │ │ │obiectelor de inventar în │
  │ │ │ │curs de aprovizionare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │326 │Animale în curs de │
  │ │ │ │aprovizionare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │327 │Mărfuri în curs de │
  │ │ │ │aprovizionare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │328 │Ambalaje în curs de │
  │ │ │ │aprovizionare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │330 │Producţie în curs de execu- │ │ │
  │ │ţie │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │331 │Produse în curs de execuţie │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │332 │Servicii în curs de execuţie │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 34 - PRODUSE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │340 │Produse │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │341 │Semifabricate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │345 │Produse finite │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │346 │Produse reziduale │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │348 │Diferenţe de preţ la produse│348 │Diferenţe de preţ la produse │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │350 │Stocuri aflate la terţi │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │351 │Materii şi materiale aflate la │
  │ │ │ │terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │354 │Produse aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │356 │Animale aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │357 │Mărfuri aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │358 │Ambalaje aflate la terţi │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 36 - ANIMALE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │361 │Animale şi păsări │361 │Animale şi păsări │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │368 │Diferenţe de preţ la │368 │Diferenţe de preţ la animale │
  │ │animale şi păsări │ │şi păsări │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 37 - MĂRFURI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │371 │Mărfuri │371 │Mărfuri │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │378 │Diferenţe de preţ la mărfuri│378 │Diferenţe de preţ la mărfuri │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 38 - AMBALAJE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │381 │Ambalaje │381 │Ambalaje │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │388 │Diferenţe de preţ la │388 │Diferenţe de preţ la ambalaje │
  │ │ambalaje │ │ │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR │
  │ ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │390 │Ajustări pentru deprecierea │ │ │
  │ │stocurilor şi producţiei în │ │ │
  │ │curs de execuţie │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │391 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │materiilor prime │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │392 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │materialelor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3921│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │materialelor consumabile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3922│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │materialelor de natura │
  │ │ │ │obiectelor de inventar │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │393 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │producţiei în curs de execuţie │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │394 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │produselor │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3941│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │semifabricatelor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3945│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │produselor finite │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3946│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │produselor reziduale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │395 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │stocurilor aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3951│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │materiilor şi materialelor │
  │ │ │ │aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3952│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │semifabricatelor aflate la │
  │ │ │ │terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3953│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │produselor finite aflate la │
  │ │ │ │terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3954│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │produselor reziduale aflate la │
  │ │ │ │terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3956│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │animalelor aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3957│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │mărfurilor aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 3958│Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │ambalajelor aflate la terţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │396 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │animalelor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │397 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │mărfurilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │398 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │ambalajelor │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │400 │Furnizări şi conturi │ │ │
  │ │asimilate ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │401 │Furnizori │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │403 │Efecte de plătit │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │404 │Furnizori de imobilizări │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │405 │Efecte de plătit pentru │
  │ │ │ │imobilizări │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │408 │Furnizori - facturi nesosite │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │409 │Furnizori - debitori │409 │Furnizori - debitori │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4091│Furnizori - debitori pentru │
  │ │ │ │cumpărări de bunuri de │
  │ │ │ │natura stocurilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4092│Furnizori - debitori pentru │
  │ │ │ │prestări de servicii │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │410 │Clienţi şi conturi asimilate│ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │411 │Clienţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4111│Clienţi │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4118│Clienţi incerţi sau în litigiu │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │413 │Efecte de primit de la clienţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │418 │Clienţi - facturi de întocmit │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │419 │Clienţi - creditori │419 │Clienţi - creditori │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │420 │Personal şi conturi │ │ │
  │ │asimilate ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │421 │Personal - salarii datorate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │423 │Personal - ajutoare materiale │
  │ │ │ │datorate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │424 │Prime reprezentând │
  │ │ │ │participarea personalului la │
  │ │ │ │profit │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │426 │Drepturi de personal │
  │ │ │ │neridicate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │425 │Avansuri acordate persona- │425 │Avansuri acordate personalului │
  │ │lului │ │ │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │427 │Reţineri din salarii │427 │Reţineri din salarii datorate │
  │ │datorate terţilor │ │terţilor │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │428 │Alte datorii şi creanţe în │428 │Alte datorii şi creanţe în │
  │ │legătură cu personalul │ │legătură cu personalul │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4281│Alte datorii în legătură cu │
  │ │ │ │personalul │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4282│Alte creanţe în legătură cu │
  │ │ │ │personalul │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │431 │Asigurări sociale │431 │Asigurări sociale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4311│Contribuţia unităţii la │
  │ │ │ │asigurările sociale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4312│Contribuţia personalului la │
  │ │ │ │asigurările sociale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4313│Contribuţia angajatorului │
  │ │ │ │pentru asigurările sociale de │
  │ │ │ │sănătate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4314│Contribuţia angajaţilor pentru │
  │ │ │ │asigurările sociale de │
  │ │ │ │sănătate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │437 │Ajutor de şomaj │437 │Ajutor de şomaj │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4371│Contribuţia unităţii la fondul │
  │ │ │ │de şomaj │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4372│Contribuţia personalului la │
  │ │ │ │fondul de şomaj │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │438 │Alte datorii şi creanţe │438 │Alte datorii şi creanţe │
  │ │sociale │ │sociale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4381│Alte datorii sociale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4382│Alte creanţe sociale │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │441 │Impozitul pe profit/venit │441 │Impozitul pe profit/venit │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4411│Impozitul pe profit curent │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4418│Impozitul pe venit │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │442 │Taxa pe valoarea adăugată │442 │Taxa pe valoarea adăugată │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ 4423│TVA de plată │ 4423│TVA de plată │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ 4424│TVA de recuperat │ 4424│TVA de recuperat │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ 4426│TVA deductibilă │ 4426│TVA deductibilă │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ 4427│TVA colectată │ 4427│TVA colectată │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ 4428│TVA neexigibilă │ 4428│TVA neexigibilă │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │444 │Impozitul pe venituri de │444 │Impozitul pe venituri de │
  │ │natura salariilor │ │natura salariilor │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │445 │Subvenţii │445 │Subvenţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4451│Subvenţii guvernamentale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4452│Împrumuturi nerambursabile │
  │ │ │ │cu caracter de subvenţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4458│Alte sume primite cu caracter │
  │ │ │ │de subvenţii │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │446 │Alte impozite, taxe şi │446 │Alte impozite, taxe şi │
  │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │447 │Fonduri speciale - taxe şi │447 │Fonduri speciale - taxe şi │
  │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │448 │Alte datorii şi creanţe cu │448 │Alte datorii şi creanţe cu │
  │ │bugetul statului │ │bugetul statului │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4481│Alte datorii faţă de bugetul │
  │ │ │ │statului │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4482│Alte creanţe privind bugetul │
  │ │ │ │statului │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │451 │Decontări între entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4511│Decontări între entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4518│Dobânzi aferente │
  │ │ │ │decontărilor între entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │453 │Decontări privind interesele │
  │ │ │ │de participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4531│Decontări privind interesele │
  │ │ │ │de participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4538│Dobânzi aferente │
  │ │ │ │decontărilor privind │
  │ │ │ │interesele de participare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │455 │Sume datorate acţionarilor/ │455 │Sume datorate acţionarilor/ │
  │ │asociaţilor │ │asociaţilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi │
  │ │ │ │curente │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi │
  │ │ │ │la conturi curente │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │456 │Decontări cu acţionarii/ │456 │Decontări cu acţionarii/ │
  │ │asociaţii privind capitalul │ │asociaţii privind capitalul │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │457 │Dividende de plată │457 │Dividende de plată │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │458 │Decontări din operaţii în │458 │Decontări din operaţii în │
  │ │participaţie │ │participaţie │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4581│Decontări din operaţii în │
  │ │ │ │participaţie-pasiv │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 4582│Decontări din operaţii în │
  │ │ │ │participaţie-activ │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 46 - DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │461 │Debitori diverşi │461 │Debitori diverşi │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │462 │Creditori diverşi │462 │Creditori diverşi │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │471 │Cheltuieli înregistrate în │471 │Cheltuieli înregistrate în │
  │ │avans │ │avans │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │472 │Venituri înregistrate în │472 │Venituri înregistrate în │
  │ │avans │ │avans │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │473 │Decontări din operaţii în │473 │Decontări din operaţii în curs │
  │ │curs de clarificare │ │de clarificare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │475 │Subvenţii pentru investiţii │475 │Subvenţii pentru investiţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │4751 │Subvenţii guvernamentale │
  │ │ │ │pentru investiţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │4752 │Împrumuturi nerambursabile │
  │ │ │ │cu caracter de subvenţii │
  │ │ │ │pentru investiţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │4753 │Donaţii pentru investiţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │4754 │Plusuri de inventar de natura │
  │ │ │ │imobilizărilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │4758 │Alte sume primite cu caracter │
  │ │ │ │de subvenţii pentru investiţii │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │480 │Decontări în cadrul unităţii│ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │481 │Decontări între unitate şi │
  │ │ │ │subunităţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │482 │Decontări între subunităţi │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │490 │Ajustări pentru deprecierea │ │ │
  │ │creanţelor ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │491 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │creanţelor - clienţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │495 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │creanţelor - decontări în │
  │ │ │ │cadrul grupului şi cu │
  │ │ │ │acţionarii/asociaţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │496 │Ajustări pentru deprecierea │
  │ │ │ │creanţelor - debitori diverşi │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │500 │Investiţii pe termen scurt │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │501 │Acţiuni deţinute la entităţile │
  │ │ │ │afiliate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │505 │Obligaţiuni emise şi │
  │ │ │ │răscumpărate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │506 │Obligaţiuni │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │508 │Alte investiţii pe termen │
  │ │ │ │scurt şi creanţe asimilate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5081│Alte titluri de plasament │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi │
  │ │ │ │titluri de plasament │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │509 │Vărsăminte de efectuat │509 │Vărsăminte de efectuat │
  │ │pentru investiţiile pe │ │pentru investiţiile pe termen │
  │ │termen scurt │ │scurt │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5091│Vărsăminte de efectuat │
  │ │ │ │pentru acţiunile deţinute la │
  │ │ │ │entităţile afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5092│Vărsăminte de efectuat │
  │ │ │ │pentru alte investiţii pe │
  │ │ │ │termen scurt │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 51 - CONTURI LA BĂNCI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │511 │Valori de încasat │511 │Valori de încasat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5112│Cecuri de încasat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5113│Efecte de încasat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5114│Efecte remise spre scontare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │512 │Conturi curente la bănci │512 │Conturi curente la bănci │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5121│Conturi la bănci în lei │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5124│Conturi la bănci în valută │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5125│Sume în curs de decontare │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │518 │Dobânzi │518 │Dobânzi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5186│Dobânzi de plătit │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5187│Dobânzi de încasat │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │519 │Credite bancare pe termen │519 │Credite bancare pe termen │
  │ │scurt │ │scurt │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5191│Credite bancare pe termen │
  │ │ │ │scurt │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5192│Credite bancare pe termen │
  │ │ │ │scurt nerambursate la │
  │ │ │ │scadenţă │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5193│Credite externe guvernamentale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5194│Credite externe garantate de │
  │ │ │ │stat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5195│Credite externe garantate de │
  │ │ │ │bănci │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5196│Credite de la trezoreria │
  │ │ │ │statului │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5197│Credite interne garantate de │
  │ │ │ │stat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5198│Dobânzi aferente creditelor │
  │ │ │ │bancare pe termen scurt │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 53 - CASA │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │531 │Casa │531 │Casa │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5311│Casa în lei │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5314│Casa în valută │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │532 │Alte valori │532 │Alte valori │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5321│Timbre fiscale şi poştale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5322│Bilete de tratament şi │
  │ │ │ │odihnă │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5323│Tichete şi bilete de călătorie │
  │ │ │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5328│Alte valori │
  ├────────┴────────────────────────────┼────────┴───────────────────────────────┤
  │GRUPA 54 - ACREDITIVE ŞI AVANSURI │GRUPA 54 - ACREDITIVE │
  │ DE TREZORERIE │ │
  ├────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────┤
  │ │NEPRELUAT │541 │Acreditive │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5411│Acreditive în lei │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 5412│Acreditive în valută │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │542 │Avansuri de trezorerie │542 │Avansuri de trezorerie │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │581 │Viramente interne │581 │Viramente interne │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 59 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │590 │Ajustări pentru pierderea de│ │ │
  │ │valoare a conturilor de │ │ │
  │ │trezorerie │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │591 │Ajustări pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a acţiunilor deţinute │
  │ │ │ │la entităţile afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │595 │Ajustări pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a obligaţiunilor emise │
  │ │ │ │şi răscumpărate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │596 │Ajustări pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a obligaţiunilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │598 │Ajustări pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a altor investiţii pe │
  │ │ │ │termen scurt şi creanţe │
  │ │ │ │asimilate │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │600 │Cheltuieli cu materii prime,│ │ │
  │ │materiale şi ambalaje │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │601 │Cheltuieli cu materiile prime │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │602 │Cheltuieli cu materialele │
  │ │ │ │consumabile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6021│Cheltuieli cu materialele │
  │ │ │ │auxiliare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6022│Cheltuieli privind │
  │ │ │ │combustibilii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6023│Cheltuieli privind materialele │
  │ │ │ │pentru ambalat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6024│Cheltuieli privind piesele de │
  │ │ │ │schimb │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6025│Cheltuieli privind seminţele şi│
  │ │ │ │materialele de plantat │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6026│Cheltuieli privind furajele │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6028│Cheltuieli privind alte │
  │ │ │ │materiale consumabile │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │603 │Cheltuieli privind materialele │
  │ │ │ │de natura obiectelor de │
  │ │ │ │inventar │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │604 │Cheltuieli privind materialele │
  │ │ │ │nestocate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │608 │Cheltuieli privind ambalajele │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │605 │Cheltuieli privind energia │605 │Cheltuieli privind energia şi │
  │ │şi apa │ │apa │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │606 │Cheltuieli privind animalele│606 │Cheltuieli privind animalele şi│
  │ │şi păsările │ │păsările │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │607 │Cheltuieli privind mărfurile│607 │Cheltuieli privind mărfurile │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │609 │Reduceri comerciale primite │609 │Reduceri comerciale primite │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │610 │Cheltuieli cu serviciile ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │executate de terţi │611 │Cheltuieli cu întreţinerea şi │
  │ │ │ │reparaţiile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │612 │Cheltuieli cu redevenţele, │
  │ │ │ │locaţiile de gestiune şi │
  │ │ │ │chiriile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │613 │Cheltuieli cu primele de │
  │ │ │ │asigurare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │614 │Cheltuieli cu studiile şi │
  │ │ │ │cercetările │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │620 │Cheltuieli cu alte servicii ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │executate de terţi │621 │Cheltuieli cu colaboratorii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │622 │Cheltuieli privind │
  │ │ │ │comisioanele şi onorariile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │623 │Cheltuieli de protocol, │
  │ │ │ │reclamă şi publicitate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │624 │Cheltuieli cu transportul de │
  │ │ │ │bunuri şi personal │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │625 │Cheltuieli cu deplasări, │
  │ │ │ │detaşări şi transferări │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │626 │Cheltuieli poştale şi taxe │
  │ │ │ │de telecomunicaţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │627 │Cheltuieli cu serviciile │
  │ │ │ │bancare şi asimilate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │628 │Alte cheltuieli cu serviciile │
  │ │ │ │executate de terţi │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │635 │Cheltuieli cu alte impozite,│635 │Cheltuieli cu alte impozite, │
  │ │taxe şi vărsăminte asimilate│ │taxe şi vărsăminte asimilate │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │641 │Cheltuieli cu salariile │641 │Cheltuieli cu salariile │
  │ │personalului │ │personalului │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │643 │Cheltuieli cu primele │
  │ │ │ │reprezentând participarea │
  │ │ │ │personalului la profit │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │644 │Cheltuieli cu remunerarea în │
  │ │ │ │instrumente de capitaluri │
  │ │ │ │proprii │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │642 │Cheltuieli cu tichetele de │642 │Cheltuieli cu tichetele de │
  │ │masă acordate salariaţilor │ │masă acordate salariaţilor │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │645 │Cheltuieli privind asigură- │645 │Cheltuieli privind asigurările │
  │ │rile şi protecţia socială │ │şi protecţia socială │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6451│Contribuţia unităţii la │
  │ │ │ │asigurările sociale │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6452│Contribuţia unităţii pentru │
  │ │ │ │ajutorul de şomaj │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6453│Contribuţia angajatorului │
  │ │ │ │pentru asigurările sociale de │
  │ │ │ │sănătate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6456│Contribuţia unităţii la │
  │ │ │ │schemele de pensii │
  │ │ │ │facultative │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6457│Contribuţia unităţii la │
  │ │ │ │primele de asigurare │
  │ │ │ │voluntară de sănătate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6458│Alte cheltuieli privind │
  │ │ │ │asigurările şi protecţia │
  │ │ │ │socială │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │650 │Alte cheltuieli de ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │exploatare │652 │Cheltuieli cu protecţia │
  │ │ │ │mediului înconjurător │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │654 │Pierderi din creanţe şi │
  │ │ │ │debitori diverşi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │658 │Alte cheltuieli de exploatare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6581│Despăgubiri, amenzi şi │
  │ │ │ │penalităţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6582│Donaţii acordate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6583│Cheltuieli privind activele │
  │ │ │ │cedate şi alte operaţii de │
  │ │ │ │capital │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6588│Alte cheltuieli de exploatare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │665 │Cheltuieli din diferenţe de │665 │Cheltuieli din diferenţe de │
  │ │curs valutar │ │curs valutar │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │666 │Cheltuieli privind dobânzile│666 │Cheltuieli privind dobânzile │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │668 │Alte cheltuieli financiare │663 │Pierderi din creanţe legate │
  │ │ │ │de participaţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │664 │Cheltuieli privind investiţiile│
  │ │ │ │financiare cedate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6641│Cheltuieli privind imobiliză- │
  │ │ │ │rile financiare cedate │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6642│Pierderi din investiţiile pe │
  │ │ │ │termen scurt cedate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │667 │Cheltuieli privind sconturile │
  │ │ │ │acordate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │668 │Alte cheltuieli financiare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │671 │Cheltuieli privind │671 │Cheltuieli privind calamităţile│
  │ │calamităţile şi alte │ │şi alte evenimente │
  │ │evenimente extraordinare │ │extraordinare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI │
  │ AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │681 │Cheltuieli de exploatare │681 │Cheltuieli de exploatare │
  │ │privind amortizările, │ │privind amortizările, │
  │ │provizioanele şi ajustările │ │provizioanele şi ajustările │
  │ │pentru depreciere │ │pentru depreciere │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6811│Cheltuieli de exploatare │
  │ │ │ │privind amortizarea │
  │ │ │ │imobilizărilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6812│Cheltuieli de exploatare │
  │ │ │ │privind provizioanele │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6813│Cheltuieli de exploatare │
  │ │ │ │privind ajustările pentru │
  │ │ │ │deprecierea imobilizărilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6814│Cheltuieli de exploatare │
  │ │ │ │privind ajustările pentru │
  │ │ │ │deprecierea activelor │
  │ │ │ │circulante │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │686 │Cheltuieli financiare pri- │686 │Cheltuieli financiare privind │
  │ │vind amortizările şi ajus- │ │amortizările şi ajustările │
  │ │tările pentru pierdere de │ │pentru pierdere de valoare │
  │ │valoare │ │ │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6863│Cheltuieli financiare privind │
  │ │ │ │ajustările pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a imobilizărilor │
  │ │ │ │financiare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6864│Cheltuieli financiare privind │
  │ │ │ │ajustările pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a activelor circulante │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 6868│Cheltuieli financiare privind │
  │ │ │ │amortizarea primelor de │
  │ │ │ │rambursare a obligaţiunilor │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │691 │Cheltuieli cu impozitul pe │691 │Cheltuieli cu impozitul pe │
  │ │profit │ │profit │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │698 │Cheltuieli cu impozitul pe │698 │Cheltuieli cu impozitul pe │
  │ │venit şi cu alte impozite │ │venit şi cu alte impozite care │
  │ │care nu apar în elementele │ │nu apar în elementele de mai │
  │ │de mai sus │ │sus │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETĂ │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │700 │Venituri din vânzarea │701 │Venituri din vânzarea │
  │ │produselor │ │produselor finite │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │702 │Venituri din vânzarea │
  │ │ │ │semifabricatelor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │703 │Venituri din vânzarea │
  │ │ │ │produselor reziduale │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │704 │Venituri din servicii │704 │Venituri din servicii prestate │
  │ │prestate │ │ │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │707 │Venituri din vânzarea │707 │Venituri din vânzarea │
  │ │mărfurilor │ │mărfurilor │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │708 │Venituri din activităţi │705 │Venituri din studii şi │
  │ │diverse │ │cercetări │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │706 │Venituri din redevenţe, locaţii│
  │ │ │ │de gestiune şi chirii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │708 │Venituri din activităţi diverse│
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │709 │Reduceri comerciale │709 │Reduceri comerciale acordate │
  │ │acordate │ │ │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE │
  │ EXECUŢIE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │710 │Venituri aferente costului ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │producţiei │711 │Venituri aferente costurilor │
  │ │ │ │stocurilor de produse │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │712 │Venituri aferente costurilor │
  │ │ │ │serviciilor în curs de │
  │ │ │ │execuţie │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │721 │Venituri din producţia de │721 │Venituri din producţia de │
  │ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │722 │Venituri din producţia de │722 │Venituri din producţia de │
  │ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │741 │Venituri din subvenţii de │741 │Venituri din subvenţii de │
  │ │exploatare │ │exploatare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7411│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare aferente cifrei de │
  │ │ │ │afaceri │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7412│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare pentru materii │
  │ │ │ │prime şi materiale │
  │ │ │ │consumabile │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7413│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare pentru alte │
  │ │ │ │cheltuieli externe │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7414│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare pentru plata │
  │ │ │ │personalului │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7415│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare pentru asigurări şi │
  │ │ │ │protecţie socială │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7416│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare pentru alte │
  │ │ │ │cheltuieli de exploatare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7417│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare aferente altor │
  │ │ │ │venituri │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7418│Venituri din subvenţii de │
  │ │ │ │exploatare pentru dobânda │
  │ │ │ │datorată │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │750 │Alte venituri din exploatare├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │754 │Venituri din creanţe │
  │ │ │ │reactivate şi debitori diverşi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │758 │Alte venituri din exploatare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7581│Venituri din despăgubiri, │
  │ │ │ │amenzi şi penalităţi │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7582│Venituri din donaţii primite │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7583│Venituri din vânzarea │
  │ │ │ │activelor şi alte operaţii de │
  │ │ │ │capital │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7584│Venituri din subvenţii pentru │
  │ │ │ │investiţii │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7588│Alte venituri din exploatare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │765 │Venituri din diferenţe de │765 │Venituri din diferenţe de curs │
  │ │curs valutar │ │valutar │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │766 │Venituri din dobânzi │766 │Venituri din dobânzi │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │768 │Alte venituri financiare │761 │Venituri din imobilizări │
  │ │ │ │financiare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7611│Venituri din acţiuni deţinute │
  │ │ │ │la entităţile afiliate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7613│Venituri din interese de │
  │ │ │ │participare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 762│Venituri din investiţii │
  │ │ │ │financiare pe termen scurt │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 763│Venituri din creanţe │
  │ │ │ │imobilizate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 764│Venituri din investiţii │
  │ │ │ │financiare cedate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7641│Venituri din imobilizări │
  │ │ │ │financiare cedate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7642│Câştiguri din investiţii pe │
  │ │ │ │termen scurt cedate │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │767 │Venituri din sconturi obţinute │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │768 │Alte venituri financiare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 77 - VENITURI EXTRAORDINARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │771 │Venituri din subvenţii │771 │Venituri din subvenţii pentru │
  │ │pentru evenimente extraordi-│ │evenimente extraordinare şi │
  │ │nare şi altele similare │ │altele similare │
  ├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
  │ GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU │
  │ DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE │
  ├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
  │781 │Venituri din provizioane şi │781 │Venituri din provizioane şi │
  │ │ajustări pentru depreciere │ │ajustări pentru depreciere │
  │ │privind activitatea de │ │privind activitatea de │
  │ │exploatare │ │exploatare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7812│Venituri din provizioane │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7813│Venituri din ajustări pentru │
  │ │ │ │deprecierea imobilizărilor │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7814│Venituri din ajustări pentru │
  │ │ │ │deprecierea activelor │
  │ │ │ │circulante │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ NEPRELUAT │ 7815│Venituri din fondul comercial │
  │ │ │ │negativ │
  ├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
  │786 │Venituri financiare din │786 │Venituri financiare din │
  │ │ajustări pentru pierdere de │ │ajustări pentru pierdere de │
  │ │valoare │ │valoare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7863│Venituri financiare din │
  │ │ │ │ajustări pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a imobilizărilor │
  │ │ │ │financiare │
  │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
  │ │ │ 7864│Venituri financiare din │
  │ │ │ │ajustări pentru pierderea de │
  │ │ │ │valoare a activelor circulante │
  └────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘


  Capitolul VI STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

      Judeţul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|
      Entitatea ________________________ Activitatea preponderentă
      Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ________
      sectorul ___, str. _______ nr. ____,
      bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasă CAEN _______|_|_|_|_|
      Telefon ___________, fax __________ Cod unic de înregistrare
      Număr din registrul comerţului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  BILANŢ SIMPLIFICAT
  la data de ........
                                                                         - lei -

  ┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
  │ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
  │ │rd.├────────────┬────────────┤
  │ │ │Începutul │Sfârşitul │
  │ │ │exerciţiului│exerciţiului│
  │ │ │financiar │ financiar │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │ A │B │ 1 │ 2 │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │01 │ │ │
  │ │(ct. 200 + 230* - 280 - 290 - 293*) │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │02 │ │ │
  │ │(ct. 210 + 220 + 230* - 281 - 291 - 293*) │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │03 │ │ │
  │ │(ct. 260* - 296*) │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) │04 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │I. STOCURI │ │ │ │
  │ │(ct. 300 +/- 308 + 320 + 330 + 340 +/- 348 + │05 │ │ │
  │ │350 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388│ │ │ │
  │ │- 390 + 409* - 4428) │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │II. CREANŢE │ │ │ │
  │ │(ct. 260* - 296* + 409* + 410 + 425 + 428** │ │ │ │
  │ │+ 431** + 437** + 438** + 441** + 4424 + │ │ │ │
  │ │4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 448** │06 │ │ │
  │ │+ 451**** + 453**** + 456** +458** + 461 + │ │ │ │
  │ │473** - 490 + 518**) │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
  │ │(ct. 500 + 511** - 590) │07 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
  │ │ct. 511* + 512 + 531 + 532 + 541**** + 542) │08 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
  │ │(rd. 05 la 08) │09 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │10 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE │11 │ │ │
  │ │PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ │ │ │
  │ │LA UN AN │ │ │ │
  │ │(ct. 160 + 168 - 169**** + 269 + 400 + 419 + │ │ │ │
  │ │420 + 427 + 428*** + 431*** + 437*** + 438***│ │ │ │
  │ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +│ │ │ │
  │ │447*** + 448*** + 451**** + 453**** + 455 + │ │ │ │
  │ │456*** + 457 + 458*** + 462 + 473*** +509 + │ │ │ │
  │ │518*** + 519) │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII │12 │ │ │
  │ │CURENTE NETE │ │ │ │
  │ │(rd. 09 + 10 - 11 - 18) │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII │ │ │ │
  │ │CURENTE (rd. 04 + 12) │13 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE │14 │ │ │
  │ │PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE │ │ │ │
  │ │DE UN AN │ │ │ │
  │ │(ct. 160 + 168 - 169**** + 269 + 400 + 419 + │ │ │ │
  │ │420 + 427 + 428*** + 431*** + 437*** + 438***│ │ │ │
  │ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** │ │ │ │
  │ │+ 447*** + 448*** + 451**** + 453**** + 455 +│ │ │ │
  │ │456*** + 458*** + 462 + 473*** + 509 + 518***│ │ │ │
  │ │+ 519) │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │15 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 16+17), din care: │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │1. Subvenţii pentru investiţii │ │ │ │
  │ │(ct. 475) │16 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │2. Venituri înregistrate în avans │ │ │ │
  │ │(ct. 472) - total (rd. 18 + 19), din care: │17 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la │ │ │ │
  │ │un an (ct. 472*) │18 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare │ │ │ │
  │ │de un an (ct. 472*) │19 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │J.│CAPITAL ŞI REZERVE │20 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │I. CAPITAL (ct. 101) │21 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104****) │22 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ │
  │ │(ct. 105****) │23 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │IV. REZERVE (ct. 106) │24 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │ACŢIUNI PROPRII (ct. 109****) │25 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Câştiguri legate de instrumentele de │ │ │ │
  │ │capitaluri proprii (ct. 141****) │26 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ │
  │ │capitaluri proprii (ct. 149****) │27 │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────┬─────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │V. PROFITUL SAU │SOLD C │28 │ │ │
  │ │PIERDEREA EXERCIŢIULUI ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) │SOLD D │29 │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │VI. PROFITUL SAU │SOLD C │30 │ │ │
  │ │PIERDEREA ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │EXERCIŢIULUI FINANCIAR │SOLD D │31 │ │ │
  │ │(ct. 121) │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────┴─────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Repartizarea profitului (ct. 129) │32 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
  │ │(rd. 21 la 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - │ │ │ │
  │ │29 + 30 - 31 - 32) │33 │ │ │
  └──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

  --------- Notă *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Notă **) Solduri debitoare ale conturilor respective. Notă ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Notă ****) Se utilizează de către entităţile care aplică art. 4 alin. (2) din ordin.
       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

     Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele ______________
     Semnătura ___________________ Calitatea ________________________
     Ştampila unităţii Semnătura ________________________

  CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT
  la data de .......
                                                                      - lei -

  ┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
  │ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Exerciţiul financiar │
  │ │rd.├────────────┬────────────┤
  │ │ │Precedent │ Curent │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ A │B │ 1 │ 2 │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │1.│Cifra de afaceri netă │01 │ │ │
  │ │(rd. 02 + 03 - 04 + 05) │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Producţia vândută (ct. 700 + 704+ 708) │02 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │03 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │04 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │
  │ │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741*) │05 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │2. Venituri aferente costului producţiei │06 │ │ │
  │ │(ct. 710) │ │ │ │
  │ │Sold C │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Sold D │07 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │3.│Producţia realizată de entitate pentru │ │ │ │
  │ │scopurile sale proprii şi capitalizată │ │ │ │
  │ │(ct. 721 + 722) │08 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │4.│Alte venituri din exploatare │ │ │ │
  │ │(ct. 750 + 741*) │09 │ │ │
  ├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
  │(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09) │10 │ │ │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │5. a) Cheltuieli cu materiile prime, │ │ │ │
  │ │materiale şi ambalaje │ │ │ │
  │ │(ct. 600* - 741*) │11 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Alte cheltuieli materiale │ │ │ │
  │ │(ct. 600* + 606) │12 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │b) Alte cheltuieli externe │ │ │ │
  │ │(cu energia şi apa) (ct. 605 - 741*) │13 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │14 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │15 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 17 + 18), │ │ │ │
  │ │din care: │16 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │a) Salarii şi indemnizaţii │ │ │ │
  │ │(ct. 641 + 642 - 741*) │17 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia │ │ │ │
  │ │socială (ct. 645 - 741*) │18 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │7.│Amortizări, provizioane şi ajustări de │ │ │ │
  │ │valoare (ct. 681 - 781) │19 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │8.│8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │20 │ │ │
  │ │(ct. 610 + 620 - 741*) │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ │
  │ │vărsăminte asimilate (ct. 635) │21 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │8.3. Alte cheltuieli de exploatare (ct. 650) │22 │ │ │
  ├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
  │(rd. 11 la 14 - 15 + 16 + 19 + 20 la 22) │23 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Profit (rd. 10 - 23) │24 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Pierdere (rd. 23 - 10) │25 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │9.│Venituri din dobânzi (ct. 766) │26 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Alte venituri financiare (ct. 765 + 768) │27 │ │ │
  ├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 26 + 27) │28 │ │ │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │10│Ajustări de valoare privind imobilizările │ │ │ │
  │ │financiare şi investiţiile financiare │ │ │ │
  │ │deţinute ca active circulante (rd. 30 - 31) │29 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Cheltuieli (ct. 686) │30 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Venituri (ct. 786) │31 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │11│Cheltuieli privind dobânzile │ │ │ │
  │ │(ct. 666 - 741*) │32 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Alte cheltuieli financiare │ │ │ │
  │ │(ct. 665 + 668) │33 │ │ │
  ├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
  │(rd. 29 + 32 + 33) │34 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Profit (rd. 28 - 34) │35 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Pierdere (rd. 34 - 28) │36 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │12│Venituri extraordinare (ct. 771) │37 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │13│Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │38 │ │ │
  ├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
  │EXTRAORDINAR(Ă): │ │ │ │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Profit (rd. 37 - 38) │39 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │Pierdere (rd. 38 - 37) │40 │ │ │
  ├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │VENITURI TOTALE (rd. 10 + 28 + 37) │41 │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 34 + 38) │42 │ │ │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Profit (rd. 41 - 42) │43 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Pierdere (rd. 42- 41) │44 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │14│Impozitul pe profit/venit (ct. 691 + 698) │45 │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI │ │ │ │
  │ │FINANCIAR: │46 │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Profit (rd. 43 - 45) │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
  │ │- Pierdere │47 │ │ │
  │ │(rd. 44 + 45); │ │ │ │
  │ │(rd. 45 - 43) │ │ │ │
  └──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

  --------- Notă *) Conturi de repartizat după natura lor.
         ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

      Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele __________
      Semnătura ___________________ Calitatea ____________________
      Ştampila unităţii Semnătura ____________________


  Capitolul VII FUNCŢIUNEA CONTURILOR

  CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"
  Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".
  GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"
  Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte următoarele conturi:
  Contul 101 "Capital"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.
  Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.
  Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.
  Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.
  În creditul acestui cont se înregistrează:
  - capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
  - profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);
  - rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106).
  În debitul contului se înregistrează:
  - capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);
  - acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117).
  Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.
  Contul 106 "Rezerve"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.
  Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
  În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:
  - profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);
  - profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
  - diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (260);
  - majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (260);
  - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (641).
  În debitul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:
  - rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (101);
  - diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (768);
  - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
  - decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456).
  Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.
  GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"
  Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".
  Contul 117 "Rezultatul reportat"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite.
  Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.
  În creditul acestui cont se înregistrează:
  - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);
  - pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106);
  - pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101);
  - pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117).
  În debitul acestui cont se înregistrează:
  - pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);
  - profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
  - profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457).
  Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
  GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"
  Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:
  Contul 121 "Profit sau pierdere"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul financiar curent.
  Contul 121 "Profit sau pierdere" este un cont bifuncţional.
  În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:
  - la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (700 la 786);
  - pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117).
  În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:
  - la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (600 la 698);
  - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);
  - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117).
  Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.
  Contul 129 "Repartizarea profitului"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat, potrivit legii.
  Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
  În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
  - rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent (106).
  În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
  - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).
  Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.
  GRUPA 15 "PROVIZIOANE"
  Din grupa 15 "Provizioane" face parte:
  Contul 151 "Provizioane"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor
  Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:
  - valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, potrivit prevederilor legale (681);
  În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:
  - sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (781).
  Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.
  GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
  Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:
  Contul 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung primite, datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare, precum şi a altor împrumuturi şi datorii asimilate (depozitele, garanţii primite şi alte datorii asimilate).
  Contul 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:
  - suma împrumuturilor de primit/primite şi a datoriilor asimilate, a creditelor pe termen lung primite, sume încasate de la entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare (461, 512);
  - valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (210);
  - valoarea concesiunilor primite (200);
  - sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (400);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, precum şi a creditelor în valută (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
  În debitul contului 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:
  - suma împrumuturilor şi datoriilor asimilate rambursate, precum şi a creditelor pe termen lung rambursate (512);
  - obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (400);
  - valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (210);
  - garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);
  - valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (500);
  - împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni (456);
  - diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din rambursarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (765);
  - diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  Soldul contului reprezintă împrumuturile, datoriile asimilate, şi creditele, pe termen lung nerambursate.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:
  - valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
  În debitul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:
  - suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);
  - diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).
  Soldul contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.
  CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI"
  Din clasa 2 "Conturi de imobilizări" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale", 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări privind imobilizările" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor".
  GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"
  Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" face parte:
  Contul 200 "Imobilizări necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale (cheltuieli de constituire, respectiv cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni recunoscute ca imobilizări necorporale, brevete, licenţe, mărci comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, fondul comercial pozitiv, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi alte imobilizări necorporale).
  Contul 200 " Imobilizări necorporale " este un cont de activ.
  În debitul contului 200 "Imobilizări necorporale" se înregistrează:
  - cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (400, 462, 512, 531).
  - lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi (230, 721, 400);
  - valoarea imobilizărilor necorporale primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (475);
  - brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate sau reprezentând aport în natură (400, 456);
  - valoarea concesiunilor primite (160);
  - valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate (400);
  - valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (230, 721);
  - valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456).
  În creditul contului 200 "Imobilizări necorporale" se înregistrează:
  - amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (280);
  - valoarea imobilizărilor necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260);
  - valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (650);
  - valoarea imobilizări necorporale aportate şi retrase (456).
  Soldul contului reprezintă valoarea activelor de natura imobilizărilor necorporale existente.
  GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"
  Din grupa 21 "Imobilizări corporale" face parte:
  Contul 210 "Imobilizări corporale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri, construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.
  Contul 210 "Imobilizări corporale" este un cont de activ.
  În debitul contului 210 "Imobilizări corporale" se înregistrează:
  - valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale achiziţionate şi a celor reprezentând aport la capital (400, 446, 220, 456);
  - valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, a echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale primite prin subvenţii pentru investiţii sau cu titlu gratuit (475);
  - plusurile de inventar constatate la instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale de reproducţie şi muncă, plantaţii, precum şi la mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi la alte imobilizări corporale (475);
  - valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, mobilierului şi altor imobilizări corporale primite în regim de leasing financiar (160);
  - valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (230, 722);
  - valoarea construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, realizate din producţie proprie (230);
  - valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice, mijloacele de transport şi alte imobilizări corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).
  În creditul contului 210 "Imobilizări corporale" " se înregistrează:
  - valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 650);
  - valoarea neamortizată a construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale scoase din evidenţă (650);
  - amortizarea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale scoase din evidenţă (281);
  - valoarea imobilizărilor corporale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (160);
  - valoarea terenurilor, clădirilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260);
  - valoarea terenurilor şi construcţiilor aportate, retrase (456);
  - valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);
  - valoarea terenurilor expropriate (671);
  - valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale distruse de calamităţi (671).
  Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale existente.
  GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
  Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" face parte:
  Contul 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  Contul 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" este un cont de activ.
  În debitul contului 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:
  - valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (400).
  În creditul contului 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:
  - valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (210).
  Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care sau transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI"
  Din grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" face parte:
  Contul 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie şi a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări.
  Contul 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" este un cont de activ.
  În debitul contului 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" se înregistrează:
  - valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori (400);
  - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi necorporale (400);
  - valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (721, 722);
  - valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).
  - diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută (765);
  - diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  În creditul contului 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" se înregistrează:
  - valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţă sau puse în funcţiune (200, 210);
  - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi necorporale, decontate (400);
  - valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (650);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668).
  - valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi (671).
  Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie, precum şi a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi necorporale, nedecontate.
  GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"
  Din grupa 26 "Imobilizări financiare" face parte:
  Contul 260 "Imobilizări financiare"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor financiare.
  Contul 260 "Imobilizări financiare" este un cont de activ.
  În debitul contului 260 "Imobilizări financiare" se înregistrează:
  - valoarea imobilizărilor financiare dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);
  - valoarea imobilizărilor financiare dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi (200, 210, 371);
  - diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (106);
  - diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (750);
  - valoarea imobilizărilor financiare primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);
  - valoarea imobilizărilor financiare primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (768);
  - sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);
  - dobânzile aferente creanţelor imobilizate (768, 766);
  - valoarea garanţiilor depuse la terţi (410);
  - sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (512, 462);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  În creditul contului 260 "Imobilizări financiare" se înregistrează:
  - cheltuielile privind valoarea imobilizărilor financiare deţinute la entităţile la care se deţin participaţii, cedate (668);
  - valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);
  - dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);
  - valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);
  - creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (410);
  - valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (668);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma încasării creanţelor (665);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia lichidării lor (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor imobilizate exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
  Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.
  Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.
  Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:
  - sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare (260);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor în valută reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare (665).
  În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:
  - sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 531);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora (765).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.
  GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE"
  Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările" fac parte:
  Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.
  Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:
  - valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).
  În debitul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:
  - amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (200).
  Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.
  Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale.
  Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:
  - cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);
  - valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (210);
  În debitul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:
  - valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă (210);
  - valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (210);
  Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.
  GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR"
  Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor" fac parte:
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:
  - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (681).
  În debitul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:
  - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (781).
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:
  - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (681).
  În debitul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:
  - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (781).
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:
  - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681).
  În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:
  - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (781).
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:
  - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686).
  În debitul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:
  - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (786).
  Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.
  CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie" fac parte următoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime şi materiale", 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producţie în curs de execuţie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terţi", 36 "Animale", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje" şi 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".
  GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"
  Din grupa 30 "Stocuri de materii şi materiale" fac parte:
  Contul 300 "Stocuri de materii prime şi materiale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime şi materiale.
  Contul 300 "Stocuri de materii prime şi materiale" este un cont de activ.
  În situaţia aplicării inventarului permanent:
  În debitul contului 300 "Stocuri de materii prime şi materiale " se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi (400, 320, 446, 542);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terţi (350, 400);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunităţi (480);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând aport în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute şi consumate ca materie primă, materiale consumabile sau materiale de natura obiectelor de inventar în aceeaşi unitate, inclusiv a diferenţelor de preţ nefavorabile aferente (340, 348);
  - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (600, 750);
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime , materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (308).
  În creditul contului 300 "Stocuri de materii prime şi materiale" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (600);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare (371);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unităţii sau subunităţilor (480);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (350);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar, ieşite prin donaţie (650);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar, distruse prin calamităţi (671).
  Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.
  Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.
  Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.
  În debitul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune (400, 542);
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (600).
  În creditul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (300, 542);
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (600).
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.
  În situaţia aplicării inventarului intermitent:
  Stocurile de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar existente la începutul exerciţiului financiar, precum şi intrările în cursul perioadei se înregistrează direct în debitul contului 600 "Cheltuieli cu materii prime şi materiale ".
  Contul 300 "Stocuri de materii prime şi materiale" se debitează numai la sfârşitul perioadei cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente în stoc, stabilită pe baza inventarului, prin creditul contului 600 "Cheltuieli cu materii prime şi materiale", iar la începutul perioadei imediat următoare, pentru respectarea permanenţei metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeaşi valoare.
  GRUPA 32 "STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
  Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" face parte:
  Contul 320 "Stocuri în curs de aprovizionare"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  Contul 320 "Stocuri în curs de aprovizionare"este un cont de activ.
  În debitul contului 320 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistrează:
  - valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (400).
  În creditul contului 320 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistrează:
  - valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (300, 361, 371, 381).
  Soldul contului 320 "Stocuri în curs de aprovizionare" reprezintă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" face parte:
  Contul 330 "Producţie în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei, precum şi serviciile în curs de execuţie.
  Contul 330 "Producţie în curs de execuţie" este un cont de activ.
  În debitul contului 330 "Producţie în curs de execuţie" se înregistrează:
  - valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar (710);
  - valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei (710).
  În creditul contului 330 "Producţie în curs de execuţie" se înregistrează:
  - scăderea din gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare (710);
  - scăderea din gestiune a valorii serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare (710).
  Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor şi serviciilor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.
  GRUPA 34 "PRODUSE"
  Din grupa 34 "Produse" fac parte:
  Contul 340 "Produse"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse.
  Contul 340 "Produse" este un cont de activ.
  În debitul contului 340 "Produse" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor de produse (semifabricate, produse finite şi produse reziduale) intrate în gestiune din producţie proprie şi plusurile constatate la inventariere (710);
  - valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor de produse aduse de la terţi (350, 400);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor primite de la unitate sau subunităţi (480).
  În creditul contului 340 "Produse" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor vândute şi lipsurile constatate la inventariere (710);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor consumate în aceeaşi unitate (300, 381);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor transferate în magazinele de vânzare proprii (371);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor trimise la terţi (350);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (420);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor livrate unităţii sau subunităţilor (480);
  - valoarea donaţiilor stocurilor de produse (650);
  - valoarea pierderilor din calamităţi (671).
  Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor.
  Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor.
  În debitul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (710).
  În creditul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (710).
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.
  GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"
  Din grupa 35 "Stocuri aflate la terţi" face parte:
  Contul 350 "Stocuri aflate la terţi"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse, animale, mărfuri şi ambalaje trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  Contul 350 "Stocuri aflate la terţi" este un cont de activ.
  În debitul contului 350 "Stocuri aflate la terţi" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, mărfurilor şi ambalajelor aflate la terţi (300, 340, 361, 371, 381).
  În creditul contului 350 "Stocuri aflate la terţi" se înregistrează:
  - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, mărfurilor şi ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi (300, 340, 361, 371, 381);
  - scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor aflate la terţi, constatate lipsă la inventar (600, 606, 607);
  - scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor aflate la terţi, distruse de calamităţi (671).
  Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, mărfurilor şi ambalajelor aflate la terţi.
  GRUPA 36 "ANIMALE"
  Din grupa 36 "Animale" fac parte:
  Contul 361 "Animale şi păsări"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi păsări de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte şi blană).
  Contul 361 "Animale şi păsări" este un cont de activ.
  În debitul contului 361 "Animale şi păsări" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate (368, 400, 320, 542);
  - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la unitate sau subunităţi (480);
  - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aduse de la terţi, precum şi a celor aportate în natură (350, 400, 456);
  - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute din producţie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar (710);
  - valoarea animalelor şi păsărilor primite cu titlu gratuit (750).
  În creditul contului 361 "Animale şi păsări" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute - din producţie proprie sau achiziţionate - constatate minus de inventar şi cele trimise la terţi (710, 606, 350);
  - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate unităţii sau subunităţilor (480);
  - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute ca atare (371);
  - valoarea pierderilor din calamităţi (671).
  Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.
  Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi păsărilor.
  În debitul contului 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate (400, 542);
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare decât preţul standard) aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli (606);
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune (710).
  În creditul contului 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate (361, 542);
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli (606);
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (710).
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente animalelor şi păsărilor existente în stoc.
  GRUPA 37 "MĂRFURI"
  Din grupa 37 "Mărfuri" fac parte:
  Contul 371 "Mărfuri"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri.
  Contul 371 "Mărfuri" este un cont de activ.
  În debitul contului 371 "Mărfuri" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate (400, 446, 320, 542);
  - valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la unitate sau subunităţi (480);
  - valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);
  - valoarea mărfurilor aduse de la terţi (350, 400);
  - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor şi ambalajelor, vândute ca atare (300, 361, 381);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor transferate magazinelor proprii (340);
  - valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (607, 750);
  - valoarea adaosului comercial şi taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul (378, 4428);
  În creditul contului 371 "Mărfuri" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare şi lipsurile de inventar (607);
  - valoarea adaosului comercial şi a taxei pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor ieşite din gestiune (378, 4428);
  - valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor livrate unităţii sau subunităţilor (480);
  - valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi (350);
  - valoarea donaţiilor şi pierderilor din calamităţi (650, 671);
  - valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260).
  Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mărfurilor din unităţile comerciale.
  Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a mărfurilor.
  În creditul contului 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se înregistrează:
  - valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune (371).
  În debitul contului 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se înregistrează:
  - valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune (371).
  Soldul contului reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  GRUPA 38 "AMBALAJE"
  Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
  Contul 381 "Ambalaje"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje.
  Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
  În debitul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate (400, 446, 320, 542);
  - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunităţi (480);
  - valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);
  - valoarea ambalajelor aduse de la terţi (350, 400);
  - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (600, 750);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (409);
  - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor realizate din producţie proprie şi reţinute ca ambalaje (340);
  - diferenţe de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (388).
  În creditul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);
  - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor consumate şi lipsurile constatate la inventar (600);
  - valoarea ambalajelor trimise la terţi (350);
  - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate unităţii sau subunităţilor (480);
  - valoarea donaţiilor şi a pierderilor din calamităţi (650, 671).
  Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în minus sau favorabile, respectiv în plus sau nefavorabile între preţul standard şi costul de achiziţie, aferente ambalajelor.
  Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.
  În debitul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie mai mare decât preţul standard) aferente ambalajelor intrate în gestiune (400, 542);
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (600).
  În creditul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistrează:
  - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (381, 542);
  - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune (600).
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" face parte:
  Contul 390 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producţiei în curs de execuţie, produselor, animalelor, mărfurilor şi ambalajelor existente în entitate sau aflate la terţi, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
  Contul 390 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" este cont de pasiv.
  În creditul contului 390 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se înregistrează:
  - valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor existente în entitate sau aflate la terţi, precum şi a producţiei în curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări (681).
  În debitul contului 390 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se înregistrează:
  - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor existente în entitate sau aflate la terţi, precum şi producţiei în curs (781).
  Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.
  CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"
  Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 "Grup şi acţionari/asociaţi", 46 "Debitori şi creditori diverşi", 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", 48 "Decontări în cadrul unităţii", 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor".
  GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 400 " Furnizori şi conturi asimilate "
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, pentru aprovizionările de bunuri sau serviciile prestate, obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii pentru care nu s-au primit facturi.
  Contul 400 " Furnizori şi conturi asimilate " este un cont de pasiv.
  În creditul contului 400 " Furnizori şi conturi asimilate " se înregistrează:
  - valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor, achiziţionate cu titlu oneros de la terţi pe bază de facturi (300, 340, 361, 371, 381, 320), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);
  - valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (200, 210, 220, 230);
  - obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (160, 666);
  - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (230);
  - valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apă (600, 605);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
  - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mărfurilor, ambalajelor etc. achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (600, 607);
  - valoarea serviciilor prestate de terţi (610, 620, 471);
  - valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite (400);
  - valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia pentru care nu s-au primit facturi (300, 361, 371, 381, 4428, 600, 605, 610, 620, 650);
  - taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
  - valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate (532);
  - valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (650);
  - valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, aferente perioadei (650);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668);
  - valoarea avansurilor facturate (409).
  În debitul contului 400 " Furnizori şi conturi asimilate " se înregistrează:
  - plăţile efectuate către furnizori (512, 531, 542);
  - valoarea garanţiilor depuse la terţi (160);
  - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (409);
  - sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul reţinut (512, 531, 444);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale (340);
  - datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);
  - valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (609);
  - valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (768);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);
  - diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.
  Contul 409 "Furnizori - debitori"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii.
  Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
  În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
  - valoarea avansurilor facturate (400);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (400);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
  - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (400);
  - decontarea avansurilor încasate de la clienţi (419);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum şi valoarea ambalajelor degradate (400, 600);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (381);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
  Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
  GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, servicii prestate, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu, livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu sau întocmit facturi.
  Contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate" este un cont de activ.
  În debitul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistrează:
  - valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (700 la 708, 4427);
  - valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu sau întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanţe faţă de aceştia (700 la 708, 4428, 750);
  - creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (260);
  - dobânda cuvenită locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);
  - venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare următoare (472);
  - valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);
  - valoarea creanţelor reactivate (750);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (419);
  - valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (750);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  În creditul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistrează:
  - sumele încasate de la clienţi (512, 531);
  - valoarea garanţiilor reţinute de terţi (260);
  - valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511);
  - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);
  - valoarea sconturilor acordate clienţilor (668);
  - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu (650);
  - creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (419);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienţi.
  Contul 419 "Clienţi - creditori"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.
  Contul 419 "Clienţi - creditori" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:
  - sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii (410);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (410);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută primite de la clienţi, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
  În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:
  - decontarea avansurilor încasate de la clienţi (410);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (410);
  - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (708);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum şi cele aferente datoriilor în valută către clienţi, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.
  GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 420 "Personal şi conturi asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii, ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate, primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit şi a drepturilor de personal neridicate în termenul legal.
  Contul 420 "Personal şi conturi asimilate " este un cont de pasiv.
  În creditul contului 420 "Personal şi conturi asimilate " se înregistrează:
  - salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641);
  - ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum şi alte ajutoare acordate (431, 645);
  - valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii (641);
  În debitul contului 420 "Personal şi conturi asimilate" se înregistrează:
  - reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (340);
  - salariile nete achitate personalului (512, 531);
  - ajutoare materiale achitate (512, 531);
  - reţineri reprezentând avansuri, sume datorate unităţii şi terţilor, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 428, 431, 437, 444);
  - drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (750).
  Soldul creditor al contului reprezintă drepturile salariale datorate, ajutoarele materiale datorate, primele acordate din profit, datorate, drepturi de personal neridicate, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.
  Contul 425 "Avansuri acordate personalului"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.
  Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
  În debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:
  - avansurile achitate personalului (512, 531).
  În creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:
  - sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (420).
  Soldul contului reprezintă avansurile acordate.
  Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.
  Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:
  - sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi (420).
  În debitul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:
  - sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri (512, 531).
  Soldul contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.
  Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
  Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" este un cont bifuncţional.
  În creditul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se înregistrează:
  - sumele reţinute personalului reprezentând garanţii (420);
  - sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar (641);
  - sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);
  - sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 420).
  În debitul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se înregistrează:
  - sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta (531);
  - sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri şi adaosuri necuvenite, imputaţii şi alte debite, precum şi sumele achitate de unitate acestuia (708, 750, 4427, 438, 512, 531);
  - sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă (531);
  - cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (750, 4427);
  - valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului (532);
  - sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate până la data bilanţului (542).
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.
  GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 431 "Asigurări sociale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
  Contul 431 "Asigurări sociale" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 431 "Asigurări sociale" se înregistrează:
  - contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);
  - contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);
  - sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);
  - contribuţia personalului la asigurări sociale (420);
  - contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (420).
  În debitul contului 431 "Asigurări sociale" se înregistrează:
  - sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512);
  - sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (420);
  - sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.
  Contul 437 "Ajutor de şomaj"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.
  Contul 437 "Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistrează:
  - sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj (645);
  - sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj (420).
  În debitul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistrează:
  - sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj (512);
  - sume reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.
  Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.
  Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.
  În creditul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:
  - contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative (645);
  - contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);
  - sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
  - sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).
  În debitul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:
  - sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);
  - sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative (512);
  - sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);
  - sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
  - sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul creditor al contului reprezintă contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.
  GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 441 "Impozitul pe profit/venit"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
  Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:
  - sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698).
  În debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:
  - sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);
  - sume reprezentând impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus.
  Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.
  Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifuncţional.
  Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:
  4423 "TVA de plată"
  4424 "TVA de recuperat"
  4426 "TVA deductibilă"
  4427 "TVA colectată"
  4428 "TVA neexigibilă".
  În contextul funcţiunii acestor conturi, prin perioadă se înţelege perioada fiscală reglementată de legislaţia fiscală în domeniul TVA.
  Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului.
  Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:
  - diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare (4427) şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4426).
  În debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:
  - plăţile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (512);
  - sumele compensate cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioada fiscală precedentă (4424);
  - sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.
  Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.
  Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este un cont de activ.
  În debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:
  - diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare (4426) şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4427).
  În creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:
  - taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului (512);
  - taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată (4423) sau cu alte taxe şi impozite, potrivit legii.
  Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.
  Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii.
  Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" este un cont de activ.
  În debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:
  - sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (400, 512 sau 4427 în cazul în care se aplică taxare inversă);
  - sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii;
  - sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii.
  În creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:
  - sumele compensate la sfârşitul perioadei din taxa pe valoarea adăugată colectată (4427);
  - diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4424);
  - taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă prin aplicarea pro-rata (635);
  - regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente avansurilor, sau a facturilor parţiale emise, potrivit legii;
  - ajustarea bazei impozabile la beneficiar şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;
  - ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea bugetului de stat, potrivit legii;
  - ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital în favoarea bugetului de stat, potrivit legii.
  La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.
  Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit legii.
  Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:
  - taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile (410, 428, 461, 531), precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care se aplică taxare inversă, potrivit legii (4426);
  - taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor care sunt asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635);
  - taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă (4428).
  În debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:
  - regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor parţiale emise;
  - ajustarea bazei impozabile la furnizor şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;
  - taxa pe valoarea adăugată deductibilă, compensată la sfârşitul perioadei, potrivit legii (4426);
  - taxa pe valoarea adăugată de plată, datorată bugetului statului, stabilită potrivit legii (4423).
  La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.
  Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"
  În acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
  Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" este un cont bifuncţional.
  Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
  Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
  Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:
  - sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (420);
  - sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia (400).
  În debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:
  - sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare (512);
  - sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.
  Contul 445 "Subvenţii"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.
  Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.
  În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:
  - subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru investiţii (475);
  - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
  - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
  - valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).
  În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:
  - valoarea subvenţiilor încasate (512).
  Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.
  Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, alte impozite şi taxe.
  Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:
  - valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
  - impozitul pe dividende datorat (457);
  - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (210, 300, 371, 381).
  În debitul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:
  - plăţile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (512);
  - sume reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
  Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.
  Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:
  - datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice (635).
  În debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:
  - plăţile efectuate către organismele publice (512);
  - sume reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate.
  Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.
  Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.
  În creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:
  - valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor datorate bugetului (650);
  - sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte creanţe (512).
  În debitul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:
  - sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);
  - sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe (750);
  - sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.
  GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI"
  Din grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi" fac parte:
  Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi.
  Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se înregistrează:
  - sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512, 531);
  - dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666);
  - sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lăsate la dispoziţia entităţii (457);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
  În debitul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se înregistrează:
  - sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (512, 531);
  - diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi (765);
  - sume reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.
  Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii/asociaţii privind capitalul.
  Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" este un cont bifuncţional.
  În debitul contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistrează:
  - capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
  - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii (512, 531, 200, 210);
  - diferenţele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).
  În creditul contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistrează:
  - aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii (200 la 230, 300, 361, 371, 381);
  - sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
  - împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (160);
  - capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
  - decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665).
  Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.
  Contul 457 "Dividende de plată"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor corespunzător aportului la capitalul social.
  Contul 457 "Dividende de plată" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 457 "Dividende de plată" se înregistrează:
  - dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente (117).
  În debitul contului 457 "Dividende de plată" se înregistrează:
  - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora (512, 531);
  - impozitul pe dividende (446);
  - sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii, reprezentând dividende (455);
  - sume reprezentând dividende datorate acţionarilor/asociaţilor, prescrise potrivit legii (750).
  Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.
  Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor din operaţii în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
  Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie" este un cont bifuncţional.
  În creditul contului 458 "Decontări din operaţii în participaţie" se înregistrează:
  - veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere (700 la 781);
  - cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (600 la 681);
  - sumele primite de la coparticipanţi (512, 531).
  În debitul contului 458 "Decontări din operaţii în participaţie" se înregistrează:
  - veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie (700 la 781);
  - cheltuielile transferate din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ţine evidenţa operaţiilor în participaţie conform contractelor (600 la 681);
  - sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie (512, 531).
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţii în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie.
  Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţii în participaţie ca rezultat favorabil (profit).
  GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI"
  Din grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi" fac parte:
  Contul 461 "Debitori diverşi"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.
  Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.
  În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează:
  - valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (750, 4427);
  - preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate (750, 4427);
  - valoarea imobilizărilor financiare cedate (768);
  - valoarea debitelor reactivate (750);
  - suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (160);
  - sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (160);
  - dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (768);
  - valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora (500, 768);
  - valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);
  - sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât proprii salariaţi, nedecontate până la data bilanţului (542);
  - valoarea despăgubirilor şi a penalităţilor datorate de terţi (750);
  - sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);
  - dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează:
  - valoarea debitelor încasate (512, 531);
  - valoarea sconturilor acordate debitorilor (668);
  - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor (650);
  - creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.
  Contul 462 "Creditori diverşi"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.
  Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează:
  - sumele încasate şi necuvenite (512, 531);
  - cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (200);
  - sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi (650);
  - partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (475, 472);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
  - diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
  În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează:
  - sume achitate creditorilor (512, 531);
  - valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (340);
  - sconturile obţinute de la creditori (768);
  - sume reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);
  - diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
  Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.
  GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"
  Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate" fac parte:
  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare.
  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.
  În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:
  - sumele reprezentând abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate şi alte cheltuieli efectuate anticipat (400, 512, 531).
  În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:
  - sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor (605, 610, 620, 650, 666).
  Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.
  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.
  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:
  - veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc. (410, 461, 512, 531);
  - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).
  În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:
  - veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs (704, 708, 766);
  - valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans (741);
  - partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit (512, 462).
  Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.
  Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.
  Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.
  În debitul contului 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se înregistrează:
  - plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare (512);
  - sumele restituite, necuvenite unităţii (512, 531).
  În creditul contului 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se înregistrează:
  - sumele încasate şi necuvenite entităţii (512, 531);
  - sumele clarificate trecute pe cheltuieli (600 la 650).
  Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.
  Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
  Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistrează:
  - subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii (445);
  - valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale (200, 210);
  - valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (200, 210).
  În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistrează:
  - cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate (750);
  - partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (512, 462).
  Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.
  GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"
  Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii" face parte:
  Contul 480 "Decontări în cadrul unităţii"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică şi între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.
  Contul 480 " Decontări în cadrul unităţii " este un cont bifuncţional.
  În debitul contului 480 "Decontări în cadrul unităţii " se înregistrează:
  - valori materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) şi între subunităţi (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).
  În creditul contului 480 "Decontări în cadrul unităţii" se înregistrează:
  - valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunităţilor) precum şi cele primite de subunitate de la o altă subunitate (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).
  Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică sau pentru operaţiuni faţă de subunităţi ale aceleiaşi entităţi.
  GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"
  Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" face parte:
  Contul 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor "
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, deprecierea creanţelor - debitori diverşi.
  Contul 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor " se înregistrează:
  - valoarea ajustărilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu (681);
  - constituirea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (686);
  - ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (681).
  În debitul contului 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" se înregistrează:
  - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - clienţi (781);
  - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (786);
  - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (781).
  Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.
  CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"
  Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive şi avansuri de trezorerie", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".
  GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"
  Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte:
  Contul 500 " Investiţii pe termen scurt "
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, a obligaţiunilor cumpărate, a depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, cumpărate.
  Contul 500 " Investiţii pe termen scurt " este un cont de activ.
  În debitul contului 500 " Investiţii pe termen scurt " se înregistrează:
  - valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (509, 512, 531);
  - valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509, 512, 531);
  - valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate, a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (509, 512, 531);
  - diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).
  - diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768)..
  În creditul contului 500 " Investiţii pe termen scurt " se înregistrează:
  - preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităş020ile afiliate, cedate, preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute, preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461, 512, 531);
  - valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (160);
  - pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (668);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau la lichidarea lor (665).
  - diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668).
  Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, neanulate, a obligaţiunilor existente şi a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate existente.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează:
  - valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (500);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
  În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează:
  - valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (512, 531);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora (765).
  Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"
  Din grupa 51 "Conturi la bănci" fac parte:
  Contul 511 "Valori de încasat"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi.
  Contul 511 "Valori de încasat" este un cont de activ.
  În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:
  - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi (410).
  În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:
  - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (512);
  - valoarea sconturilor acordate (668).
  Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.
  Contul 512 "Conturi curente la bănci"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.
  Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional.
  În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:
  - sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
  - valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445);
  - suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (160);
  - creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (160, 519);
  - sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (160);
  - valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (260);
  - sumele încasate de la clienţi (410);
  - sumele recuperate din debite ale personalului (428);
  - taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424);
  - sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul statului şi asigurările sociale (448, 438);
  - sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (455);
  - sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);
  - sumele primite ca rezultat al operaţiilor în participaţie (458);
  - sumele încasate de la debitori diverşi (461);
  - sumele încasate de la creditori diverşi (462);
  - sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile următoare (472);
  - sumele încasate, în curs de clarificare (473);
  - sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (480);
  - valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile din cedare (500, 768);
  - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);
  - sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);
  - sumele încasate din activităţi diverse (708);
  - sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la bănci (766);
  - dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (518);
  - sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);
  - sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (750);
  - sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societăţi (768);
  - sumele încasate reprezentând dobânzile aferente creanţelor imobilizate (768);
  - sumele încasate din investiţii financiare cedate (768);
  - valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (768);
  - sumele încasate reprezentând venituri extraordinare (771);
  - creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
  - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor la bancă, în valută, existente la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
  - diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768).
  În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:
  - sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
  - sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (160);
  - creditele pe termen lung şi scurt rambursate (160, 519);
  - sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (160);
  - valoarea de achiziţie a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (260, 500);
  - vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt (269, 509);
  - sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiilor în coparticipaţie (458);
  - suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);
  - valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (260);
  - plăţile efectuate către furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (400);
  - plăţile efectuate către personalul entităţii (420, 425, 428);
  - sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);
  - partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (475, 472);
  - plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (200);
  - sume achitate colaboratorilor (400);
  - sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (610, 620);
  - valoarea serviciilor bancare plătite (620);
  - plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (650);
  - sumele plătite anticipat (471);
  - valoarea sconturilor reţinute de bănci (668);
  - sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate (431);
  - sumele achitate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
  - sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
  - sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
  - sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);
  - plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorată şi a taxei pe valoarea adăugată plătită în vamă (4423, 4426);
  - plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
  - plăţile efectuate către organismele publice privind taxele şi vărsămintele asimilate datorate (447);
  - plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (446, 448);
  - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456);
  - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457);
  - taxele de mediu achitate (650);
  - sumele achitate creditorilor diverşi (462);
  - restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);
  - plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (480);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
  - diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).
  Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.
  Contul 518 "Dobânzi"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilităţilor aflate în conturile curente.
  Dobânzile datorate şi cele de încasat, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
  Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifuncţional.
  În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:
  - dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (766);
  - dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite (512).
  În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:
  - dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666);
  - dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (512).
  Soldul debitor reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.
  Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor acordate de bănci pe termen scurt.
  Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
  În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:
  - creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).
  În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:
  - creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (512).
  Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.
  GRUPA 53 "CASA"
  Din grupa 53 "Casa" fac parte:
  Contul 531 "Casa"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
  Contul 531 "Casa" este un cont de activ.
  În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează:
  - sumele ridicate de la bănci (581);
  - sumele încasate de la clienţi (410);
  - sumele încasate de la acţionari/asociaţi şi din operaţii în participaţie (455, 458);
  - sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);
  - debite încasate de la salariaţi şi debitori diverşi (428, 461);
  - sumele încasate de la creditori diverşi (462);
  - sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);
  - sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
  - sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (480);
  - sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);
  - sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor şi alte activităţi (704, 707, 708, 4427);
  - sumele încasate din studii, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);
  - sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare (750);
  - câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (768);
  - diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).
  În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează:
  - depunerile de numerar la bănci (581);
  - costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (260, 269, 500, 509);
  - plăţile efectuate către furnizori (400);
  - sumele achitate personalului (420, 425, 428);
  - plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (200);
  - sumele achitate colaboratorilor (400);
  - plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (480);
  - sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevenţele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, taxe poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (610, 620);
  - plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (650);
  - sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii (427);
  - sumele plătite din operaţii în participaţie (458);
  - sumele restituite asociaţilor/acţionarilor (455, 456);
  - dividendele plătite acţionarilor/asociaţilor (457);
  - sumele achitate creditorilor diverşi (462);
  - sumele plătite anticipat (471);
  - sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
  - plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi, precum şi între subunităţi (480);
  - plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate (532);
  - avansurile de trezorerie acordate (542);
  - diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută existente la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
  Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.
  Contul 532 "Alte valori"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.
  Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.
  În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:
  - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori, achiziţionate (400, 531, 542).
  În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:
  - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate (300, 428, 620);
  - valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor (642).
  Soldul contului reprezintă alte valori existente.
  GRUPA 54 "ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE"
  Din grupa 54 "Acreditive şi avansuri de trezorerie" face parte:
  Contul 542 "Avansuri de trezorerie"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor de trezorerie.
  Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.
  În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:
  - avansurile de trezorerie acordate (531);
  - diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).