HOTĂRÂRE nr. 750 din 14 iulie 2005privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 28 iulie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie următoarele consilii interministeriale permanente, denumite în continuare consilii interministeriale, ca organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componenta prevăzută în anexa nr. 1:
  a) Consiliul interministerial pentru afaceri interne șijustiție;
  b) Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene;
  c) Consiliul interministerial pentru integrare europeană;
  d) Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața interna, competitivitate, mediul de afaceri;
  e) Consiliul interministerial pentru administrație și funcție publică, descentralizare, comunități locale;
  f) Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului;
  g) Consiliul interministerial pentru educație, cultura, cercetare, tineret, sport și minorități;
  h) Consiliul interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurală și mediu;
  i) Consiliul interministerial pentru dezvoltare regionala, infrastructura, amenajarea teritoriului și turism;
  j) Consiliul interministerial pentru situații de criza;
  k) Consiliul de planificare strategica.
  l) Consiliul pentru promovarea societății informaționale în România.
  (la 19-02-2009, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 7 din HOTĂRÂREA nr. 13 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 19 februarie 2009 )


  Articolul 2
  (1) Consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 lit. a)-j) îndeplinesc următoarele atribuții principale:
  a) soluționează problemele specifice din domeniile majore pe care le gestionează;
  b) asigura coerenta fundamentarii și implementarii politicilor guvernamentale din domeniul respectiv;
  c) asigura comunicarea interministeriala din domeniul respectiv, precum și armonizarea punctelor de vedere;
  d) formează grupuri de lucru interministeriale pentru soluționarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial;
  e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici;
  f) coordonează monitorizarea implementarii politicilor promovate;
  g) elaborează rapoarte periodice;
  h) monitorizează activitatea comisiilor interministeriale și a grupurilor de lucru din subordine.
  (2) Consiliul de planificare strategica îndeplinește următoarele atribuții principale:
  a) stabilește și coordonează prioritățile ce deriva din documente strategice pentru îndeplinirea obiectivelor Guvernului în colaborare cu ministerele de resort;
  b) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele și condiționalitatile asumate de Executiv în relația cu organizațiile internaționale;
  c) realizează programarea multianuala a prioritatilor strategice fundamentale și coroborarea acestora cu programarea bugetară pe termen mediu;
  d) corelează politicile ce urmează a fi implementate cu fondurile bugetare alocate pe termen scurt și mediu.


  Articolul 3
  (1) Consiliile interministeriale au ca membri pe miniștrii de stat care coordonează domeniul respectiv, miniștrii de resort din domeniul respectiv, ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un consilier de stat al primului-ministru pe problematica domeniului respectiv, conform anexei nr. 1.(2) Conducerea consiliilor interministeriale este asigurata, după caz, de primul-ministru, miniștrii de stat, respectiv miniștrii de resort, conform anexei nr. 1.


  Articolul 4
  (1) Consiliile interministeriale se reunesc în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la solicitarea oricărui membru.(2) Fiecare membru al consiliului interministerial are dreptul sa introducă o problemă pe agenda intalnirii ordinare sau extraordinare.(3) Deciziile consiliilor interministeriale se iau în unanimitate. În cazul în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se vor propune alternative, decizia finala amanandu-se pentru ședința următoare. Luarea unei decizii nu poate fi amânată de mai mult de doua ori, în caz contrar decizia finala urmând a fi luată în prima ședința a Guvernului, pe baza alternativelor menționate.


  Articolul 5
  (1) Consiliile interministeriale prezintă Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 6 luni.(2) La solicitarea Guvernului, consiliile interministeriale vor prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acestea.


  Articolul 6
  (1) Fiecare consiliu interministerial își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aproba în prima ședința de lucru.(2) Secretariatul tehnic al fiecărui consiliu interministerial se constituie din reprezentanții ministerelor de resort implicate și câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 7
  (1) În subordinea consiliilor interministeriale pot funcționa comisii interministeriale, înființate conform prevederilor legale în vigoare, precum și grupuri de lucru pentru soluționarea problemelor punctuale, clar definite și cu termene precise.(2) Consiliile interministeriale au obligația de a monitoriza activitatea comisiilor și grupurilor de lucru interministeriale din subordine și de a propune înființarea unor structuri noi sau desființarea celor care și-au îndeplinit obiectivul pentru care au fost constituite.(3) Structura, gradul de reprezentare, mandatul și termenele de realizare a obiectivelor comisiilor sau grupurilor de lucru sunt stabilite de consiliul interministerial în a cărui subordine sunt organizate.(4) În comisiile și grupurile de lucru pot participa, ca membri cu drepturi depline, și reprezentanți ai altor instituții publice care nu fac parte din consiliul coordonator.


  Articolul 8

  La lucrările consiliilor interministeriale, ale comisiilor și grupurilor de lucru subordonate pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor administrației publice, ai instituțiilor academice și de învățământ superior, ai organizațiilor societății civile, care ar putea contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.


  Articolul 9
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 preiau în subordine organismele interministeriale constituite până la această dată, conform anexei nr. 2.(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare consiliu interministerial va face propuneri pentru desființarea sau păstrarea, după caz, a organismelor interministeriale din subordine preluate conform anexei nr. 2.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  p. Ministrul justiției,
  Maria Cristina Manda,
  secretar de stat

  București, 14 iulie 2005.
  Nr. 750.

  Anexa nr. 1

  Consilii interministeriale permanente
  Componenta și conducere

  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   CONSILIU PERMANENT               COMPONENTA              CONDUCERE
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I. Consiliul interministerial  MJ                   Co-presedentie MJ - MAI
     pentru afaceri              MAI
     interne și justiție         MAE
                                 MFP
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
                                 SGG
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  II. Consiliul interminsterial  MAE                  Co-presedentie MAE - MIE
      pentru relații             MIE
      externe și afaceri         MFP
      europene                   MAPN
                                 MEC
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
                                 SGG
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  III.Consiliul interministerial Primul Ministru      Primul Ministru
       pentru integrare          Ministru de Stat
       europeană - CEIE          pentru coordonarea
                                 activităților din
                                 domeniile culturii,
                                 învățământului și
                                 integrării europene
                                 MIE
                                 MAE
                                 MFP
                                 Ministru delegat
                                 acquis comunitar
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
                                 SGG
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IV. Consiliul interministerial Ministru de Stat     Co-presedentie: Ministru
      pentru probleme economice, pentru coordonarea   de Stat pentru coordonarea
      politici fiscale și        activităților din    activităților din domeniul
      comerciale, piața interna, domeniul economic    economic
      competitivitate,           Ministrul de Stat    Ministrul de Stat pentru
      mediul de afaceri          pentru coordonarea   coordonarea activităților
                                 activităților din    din domeniile mediului de
                                 domeniile mediului   afaceri și IMM
                                 de afaceri
                                 și IMM
                                 MEC
                                 MIE
                                 MAPDR
                                 Ministrul delegat
                                 pentru comerț
                                 MFP
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
                                 SGG
                                 MCTI
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  V. Consiliul interministerial  MAI                  MAI
                                 SGG
     pentru administrație  și    MFP
     funcției  publică,          MJ
     descentralizare, comunități Cancelaria Primului
     locale                      Ministru
                                 Consilier de Stat
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VI. Consiliul interministerial MMSSF                Co-presedentie MMSSF - MS
      pentru afaceri sociale,    MFP
      sănătate, protecția        MEdC
      consumatorului             MS
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
                                 SGG
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VII.Consiliul Interministerial Ministru de Stat     Ministru de Stat pentru
      pentru educație, cultura,  pentru coordonarea   coordonarea activităților
      cercetare, tineret,        activităților din    din domeniile culturii,
      sport și  minorități       domeniile  culturii, învățământului și
                                 învățământului și    integrării europene
                                 integrării europene
                                 MEdC
                                 MCC
                                 MCTI
                                 MFP
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
                                 SGG
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VIII. Consiliul inter-         MAPDR                Co-presedentie MAPDR -
       ministerial pentru        MMGA                  MMMGA
       agricultura, pescuit,     SGG
       dezvoltare rurală și      MFP
       mediu                     Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IX.Consiliul interministerial  MTCT                 Co-presedentie MTCT - MIE
      pentru dezvoltare          MIE
      regionala, infrastructura, MAI
      amenajarea teritoriului    MEC
      și turism                  MCTI
                                 Ministrul delegat
                                 pentru lucrări
                                 publice și
                                 amenajarea
                                 teritoriului
                                 MFP
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
                                 SGG
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  X. Consiliul interministerial  MAI                  MAI
     pentru situații de criza    MAPN
                                 MTCT
                                 MMGA
                                 SGG
                                 MFP
                                 Cancelaria Primului
                                 Ministru-
                                 Consilier de Stat
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  XI. Consiliul de planificare   Primul Ministru      Primul Ministru
      strategica                 Miniștri de stat
                                 SGG
                                 MFP
                                 DRP
                                 MIE
                                 Ministru delegat
                                 pentru controlul
                                 implementarii
                                 programelor cu
                                 finanțare
                                 internationala și
                                 urmărirea aplicării
                                 acquis-ului
                                 comunitar
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  XII. Consiliul pentru         a) primul-ministru       a) primul-ministru 
       promovarea societății    - președințe             - președințe  
       informaționale în        b) viceprim-ministru,    b) viceprim-ministru, 
       România                  ministrul administrației ministrul administrației 
                                și internelor -          și internelor -
                                vicepreședinte           vicepreședinte
                                c) ministrul finanțelor
                                publice
                                d) ministrul economiei
                                e) ministrul educației,      
                                cercetării și inovării       
                                f) ministrul dezvoltării      
                                regionale și locuinței       
                                g) ministrul muncii,
                                familiei și protecției        
                                sociale                           
                                h) ministrul justiției și    
                                libertăților cetățenești      
                                i) ministrul turismului     
                                j) ministrul sănătății       
                                k) ministrul culturii,       
                                cultelor și patrimoniului
                                național                                
                                l) ministrul mediului        
                                m) ministrul
                                întreprinderilor mici                  
                                și mijlocii, comerțului                  
                                și mediului de afaceri          
                                n) ministrul comunicațiilor         
                                și societății informaționale      
                                o) ministrul afacerilor
                                externe                
                                p) secretarul de stat la 
                                Ministerul Comunicațiilor și  
                                Societății Informaționale -  
                                secretar         
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 19-02-2009, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2 din Alineatul (1), Articolul 7 din HOTĂRÂREA nr. 13 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 19 februarie 2009 )


  Anexa nr. 2

  Preluarea organismelor interministeriale actuale

  *Font 9*
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Consiliu                       Comitete interministeriale preluate
   interministerial
      permanent
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I. Consiliul         1) Comisia interministeriala pentru monitorizarea aplicării
  interministerial        prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
  pentru afaceri          asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice,
  interne și justiție     a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
                          sancționarea corupției
                       2) Comisia interministeriala pentru evaluarea despăgubirilor
                          bănești care urmează să fie acordate persoanelor îndreptățite
                          potrivit legii nr. 10/2001
                       3) Comisia centrala pentru aplicarea dispozițiilor legii nr. 9/1998
                       4) Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul
                          securității
                       5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării,
                          perfecționării și implementarii legislației în domeniul restituirii
                          proprietății imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6
                          martie 1945 - 22 decembrie 1989
                       6) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea și evaluarea
                          activității de prevenire și combatere a traficului de personae
                       7) Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României
                       8) Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al
                          Frontierei de Stat
                       9) Consiliul inter-ministerial de monitorizare a rezolutiilor
                          privind combaterea terorismului
                      10) Grupul de Coordonare a implementarii Strategiei Naționale
                          privind Migratia
                      11) Grupul interinstitutional de lucru privind Black Sea Border
                          Security Inițiative
                      12) Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineana
                      13) Grupul operational de legătură român
                      14) Comitetul național de securitate aeronautica
                      15) Comisia interministeriala pentru repartizarea bunurilor prevăzute
                          la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.
                          12 din 1998
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   II. Consiliul       1) Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de
  interministerial        pretutindeni
  pentru relații       2) Consiliul interministerial pentru imagine externa
  externe și afaceri   3) Comisia de monitorizare a aplicării Memorandumului de Înțelegere
  europene                între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind
                          Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei
                       4) Comitetul interdepartamental pentru coordonarea participării
                          României în programele internaționale de asistența destinate
                          noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice
                       5) Comisia naționala pentru integrarea României în NATO (va fi
                          înlocuită de Comisia naționala pentru NATO)
                       6) Comisia interministeriala pentru coordonarea și derularea efectivă
                          a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene
                          pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de
                          asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din
                          România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin
                          Legea nr. 63/1997
                       7) Consiliul interministerial pentru imagine externa
                       8) Consiliul interinstitutional pentru exercitarea mandatului
                          României în Consiliul de Securitate al ONU
                       9) Grupul de lucru pentru negocierea documentului politic de baza
                          ("Acordul de acces") care va reglementa amplasarea facilităților
                          militare și prezenta forțelor SUA pe teritoriul României.
                      10) Grupul român pentru neproliferare/Grupul interinstitutional de
                          lucru privind Proliferation Security Inițiative (PSI)
                      11) Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe
                      12) Comitetul Interministerial al Guvernului României pentru relațiile
                          cu Republica Moldova
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  III. Consiliul       1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană
  interministerial     2) Comitetul executiv pentru integrare europeană
  pentru integrare     3) Comitetul de transparenta pentru urmărirea utilizării fondurilor
  europeană               comunitare
                       4) Delegația naționala pentru negocierea aderării României la Uniunea
                          Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă
                       5) Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la
                          Uniunea Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă
                       6) Comitetul interministerial pentru elaborarea și urmărirea
                          implementarii Strategiei Guvernului de comunicare interna și
                          externa privind integrarea României în Uniunea Europeană
                       7) Comisia Interministeriala pentru Programul PHARE de cooperare
                          transfrontaliera 1996 România-Ungaria
                       8) Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD
                       9) Comitetul de acreditare naționala SAPARD
                      10) Comitetul de elaborare a Planului Național de Dezvoltare 2007-2013
                      11) Comitetul Interministerial responsabil cu îndeplinirea
                          angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană,
                          privind Capitolul 6 "Concurenta"
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IV. Consiliul        1) Comitetul interministerial pentru coordonarea și urmărirea
  interministerial        accelerarii decontărilor și recuperării arieratelor
  pentru probleme      2) Comisia guvernamentală pentru offset(comisia guvernamentală
  economice, politice     pentru compensarea achizițiilor de tehnica specială);
  fiscale și           3) Comitetul interministerial de coordonare a organizării și
  comerciale, piața       funcționarii piețelor produselor agricole și alimentare în România;
  interna,             4) Grupul de lucru pentru elaborarea și monitorizarea planului de
  competitivitate,        acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri;
  mediul de afaceri.   5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și
                          implementarii politicii industriale a româniei și a planului de
                          acțiune aferent;
                       6) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
                       7) Comitetul Interministerial pentru colaborarea Economică a țărilor
                          din Zona Marii Negre
                       8) Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei
                          noi organizații interguvernamentale de colaborare economică
                          multilaterala, în locul C.A.E.R.
                       9) Consiliul interministerial de coordonare a Agenției Naționale de
                          Control al Exporturilor
                      10) Comitetului Interministerial pentru Negocierea Acordului de Baza
                          și a celorlalte Protocoale Sectoriale ale Cartei Europene a Energiei
                      11) Comisia interdepartamentala pentru analiza și avizarea ofertelor
                          referitoare la recuperarea și încasarea drepturilor statului,
                          precum și la angajarea și plata obligațiilor care decurg din
                          acorduri comerciale și de plati guvernamentale și aranjamente
                          tehnico-bancare, reglementate prin Ordonanța Guvernului
                          nr. 59/1994
                      12) Comitetul interministerial pentru dezvoltarea relațiilor economice
                          româno-japoneze
                      13) Comisia interministeriala pentru microcredite
                      14) Consiliul pentru export - organism public-privat
                      15) Comisia interdepartamentala pentru avizarea modalităților de
                          încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior
                          și alte activități externe, derulate în baza acordurilor
                          guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989
                      16) Comitetul interministerial pentru implementarea măsurilor necesare
                          realizării procesului de restructurare a siderurgiei
                      17) Comisia interministeriala pentru elaborarea programului de
                          restructurare al SC Siderurgica SA. Hunedoara
                      18) Comitetul interministerial de conducere a reformei gestiunii
                          finanțelor publice
                      19) Comitetul interministerial de gestionare a reformei managementului
                          finanțelor publice
                      20) Grupul de lucru pentru dezvoltarea pieței de capital
                      21) Comitetul Interministerial pentru supravegherea Pieței Produselor
                          și Serviciilor și Protecția Consumatorilor
                      22) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistica
                      23) Punctul Național de Contact
                      24) Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM/Grupul de lucru pentru
                          implementarea Cartei Europene pentru întreprinderi mici
                      25) Comitetul interministerial de monitorizare a sistemului de
                          sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul
                          de stat
                      26) Consiliul pentru avizarea licentierii operațiunilor cu produse
                          și tehnologii cu dubla utilizare
                      27) Consiliul interministerial pentru examinarea și avizarea cererilor
                          de licență pentru exportul și importul de produse militare
                      28) Comisia Guvernamentală pentru aprobarea exceptarilor de la plata
                          taxelor vamale a importurilor de produse speciale
                      29) Grupul de lucru privind examinarea politicii comerciale a României
                          în cadrul organizației mondiale a comerțului
                      30) Grupul interministerial de lucru pe politica industriala
                      31) Grupul interministerial de lucru privind "garantarea parțială
                          a riscului aferent datoriei contractate de societățile comerciale,
                          regiile autonome, prestatoare de servicii, pentru finanțarea
                          investițiilor"
                      32) Comisia de licitație pentru plasarea titlurilor de stat prin
                          Banca Naționala a României ca agent al statului
                      33) Comitetul pentru dezvoltarea sistemului național pentru
                          Statistica Finanțelor Guvernamentale
                      34) Comitetul Interministerial de garanții și credite de comerț exterior
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  V. Consiliul         1) Comitetul interministerial pentru relația cu administrația publică
  interministerial     2) Consiliul superior pentru reforma administrației publice
  pentru administrație    coordonarea politicilor publice și ajustare structurală
  și funcția publică,  3) Comitetul tehnic interministerial și grupurile de lucru organizate
  descentralizare,        în conformitate cu dispozițiile legii-cadru privind
  comunități locale       descentralizarea nr. 339/2004
                       4) Comisia interministeriala pentru finalizarea politicii de stabilire
                          a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
                       5) Comitetul interministerial pentru coordonarea reformei procesului
                          politicilor publice
                       6) Comisia pentru managerii publici
                       7) Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale
                       8) Comitet interministerial pentru coordonarea procesului de
                          deconcentrare
                       9) Comitetul interministerial pentru stabilirea serviciilor publice
                          deconcentrate
                      10) Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei
                          administrației publice
                      11) Comisia de supraveghere a funcționarii sistemului electronic de
                          achiziții publice
                      12) Comitetul interministerial pentru implementarea strategiei
                          naționale privind alimentarea cu energie termica a localităților
                          prin sisteme de producere și distribuție centralizate
                      13) Comitetul interministerial pentru îndeplinirea sarcinilor reieșite
                          din programul de iarna în domeniul energetic
                      14) Grupul interministerial de lucru privind criza financiară,
                          insolventa și insolvabilitatea administrației publice locale
                      15) Grupul interministerial de lucru privind garantarea parțială a
                          creditelor contractate de administrația publică locală
                      16) Grupul interministerial de lucru privind revizuirea cadrului legal
                          al contractării împrumuturilor de către administrația publică
                          locală prevăzute în OUG nr. 45/2003
                      17) Grupul interministerial de lucru pentru organizarea "Forumului
                          cooperării descentralizate româno-franceze", Cluj-Napoca 2005
                      18) Comitetul de coordonare a restructurării
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VI. Consiliul        1) Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalității de
  interministerial        sanse între femei și bărbați -CODES
  pentru afaceri       2) Comisia interministeriala prind asistența socială
  sociale, sanitare,   3) Comitetul mixt de implementare și monitorizare pentru buna
  protecția               organizare și coordonare a îndeplinirii Planului general de măsuri
  consumatorului          pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situației romilor;
                       4) Comisia naționala de promovare a ocupării forței de muncă;
                       5) Comisia anti-saracie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS.
                       6) Comisia Naționala de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (72/2002)
                       7) Comitetul interministerial pentru prevenirea discriminarii
                       8) Grupul de lucru interministerial constituit în vederea infiintarii
                          administrației unice pentru colectarea, auditul și executarea
                          contribuțiilor la asigurările speciale
                       9) Comisia Naționala de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (113/2003)
                      10) Grupul de lucru interministerial constituit pentru rezolvarea
                          problemelor specifice cu care se confrunta cetățenii români care
                          lucrează în străinătate
                      11) Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de Uz
                          Fitosanitar
                      12) Comisia interministeriala pentru elaborarea de strategii,
                          identificarea și implementarea de soluții pentru eficientizarea
                          sistemului sanitar din România și a fluxurilor financiare legate
                          de Casa naționala de asigurări de sănătate
                      13) Comisia naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea
                          cazurilor de infectie HIV/SIDA
                      14) Grupul interministerial pentru elaborarea și monitorizarea
                          Strategiei Guvernului și a Planului de Măsuri de Incluziune
                          Socială privind ținerii care părăsesc instituțiile de ocrotire
                          după împlinirea vârstei de 18 ani
                      15) Grupul la Nivel înalt în domeniul protecției și îngrijirii copilului
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VII.  Consiliul      1) Comitetul interministerial pentru Problemele Tineretului
  interministerial     2) Comisia Naționala de Acțiune împotriva Violenței în Sport
  pentru educație,     3) Comisia interministeriala pentru urmărirea programului de
  cultura, cercetare,     construcție de sali de sport
  tineret, sport și    4) Consiliul Interministerial pentru Știința, Tehnologie și Inovare
  minorități           5) Comisia pentru întocmirea listelor bunurilor culturale
                          nerestituite din tezaurul României depus la Moscova în perioada
                          1916-1917
                       6) Abrogat.
                       7) Comisia interministeriala pentru zone construite protejate;
                       8) Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei.
                       9) Consiliul de coordonare-Centrul istoric București
                      10) Comisia Naționala pentru Subvenționarea Culturii Scrise
                      11) Comisia pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației
                          pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți
                          sau executanți
                      12) Comitetul consultativ al proiectului "Economia bazată pe cunoaștere"
                      13) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut
                          cultelor religioase din România
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VIII. Consiliul      1) Comisia pentru urmărirea exploatării rationale și a protecției
  interministerial        resurselor naturale din bazinul hidrografic al raului Cerna
  pentru agricultura,     (Comisia Cerna)
  dezvoltare rurală    2) Comitetul Național pentru Protecția Stratului de Ozon
  și mediu             3) Comisia Naționala pentru Schimbări Climatice
                       4) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului
                          protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la
                          nivel național
                       5) Comitetul interministerial pentru zona montană
                       6) Consiliul interministerial al apelor
                       7) Comitetul Național F.A.O. (C.N./F.A.O.)
                       8) Comisia naționala pentru acordarea etichetei ecologice
                       9) Comitetul de coordonare potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2000
                          privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea și a zonei
                          inconjuratoare ca obiectiv de interes național
                      10) Comitetul de politici strategice a proiectului privind reabilitarea
                          și reforma sectorului de irigații
                      11) Comitetul național pentru combaterea secetei, a degradării
                          terenurilor și a desertificarii
                      12) Grupul de lucru pentru examinarea "Hot spoturilor cu potențial
                          transfrontalier privind Rosia Montană"
                      13) Comitetul de avizare al administrației fondului pentru mediu
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IX. Consiliul        1) Centrul național pentru așezări umane (habitat)-
  interministerial     2) Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes
  pentru dezvoltare       național și locuințe sociale
  regionala,           3) Consiliul Național pentru Dezvoltare Regionala
  infrastructura,      4) Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor
  amenajarea              periculoase pe calea ferată
  teritoriului și      5) Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calității și
  turism                  Armonizarea Reglementărilor Tehnice
                       6) Comitetul de monitorizare pentru programul ISPA
                       7) Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor,
                          programelor și planurilor de acțiuni sectoriale și regionale
                       8) Comitetul Național de Coordonare a Proiectului de dezvoltare a
                          infrastructurii locale în orașele mici și mijlocii (SAMTID)
                       9) Grupul de lucru inter-instituțional care să realizeze o evaluare
                          a schemelor de ajutor de stat existente în zonele libere în
                          vederea compatibilizarii lor cu legislația comunitara
                      10) Comisia interministeriala pentru analiza posibilităților de
                          imbunatatire a condițiilor economice și sociale în Valea Jiului
                      11) Comitetul interministerial pentru rețeaua de transport de interes
                          național și european
                      12) Comitetul interministerial pentru programe și mari obiective de
                          investiții de importanța naționala
                      13) Grupul interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării
                          bazei legale și a resurselor financiare necesare pentru construirea
                          posturilor de inspecție veterinara la frontiera
                      14) Comisia interministeriala pentru Valea Jiului
                      15) Comisia Naționala TRACECA
                      16) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și
                          implementarii Strategiei naționale în domeniul eficientei
                          energetice și a planului de acțiuni aferent
                      17) Consiliul consultativ de design
                      18) Comitetului interministerial de urmărire a finalizarii contractelor,
                          a finanțării și a stadiului lucrărilor în vederea punerii în
                          funcțiune a Unității 2 de la CNE Cernavoda
                      19) Comisia interministeriala pentru reluarea și finalizarea
                          lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavoda
                      20) Comitetul pentru siguranța transportului produselor petroliere
                          prin conductele magistrale
                      21) Consiliul interministerial pentru siguranța rutieră 
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  X. Consiliul         1) Comitetul Național pentru Situații de Urgenta
  interministerial     2) Comisia de monitorizare a unor eventuale inundații
  pentru situații      3) Comitetul interministerial pentru situații de criza
  de criza             4) Comitetul de coordonare a proiectului de prevenire și management
                          al dezastrelor
                       5) Comisia pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 19-02-2009, Subpunctul 6 din Punctul VII, Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 3 din Alineatul (1), Articolul 7 din HOTĂRÂREA nr. 13 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 19 februarie 2009 )