HOTĂRÂRE nr. 1.912 din 22 decembrie 2006
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 29 decembrie 2006  În scopul asigurării aplicării în România, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91,
  în temeiul prevederilor art. 108 şi ale art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca organism responsabil cu supravegherea respectării drepturilor pasagerilor, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 46 din 17 februarie 2004.
  (2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeană asupra desemnării sale ca organism responsabil potrivit alin. (1).
  (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va sprijini şi va asista Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin acesteia potrivit alin. (1).


  Articolul 2

  Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) neacordarea de către un transportator aerian a drepturilor băneşti compensatorii prevăzute la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 unui pasager îndreptăţit la primirea respectivelor compensaţii;
  b) neacordarea de către un transportator aerian a drepturilor prevăzute la art. 8, 9 şi 10 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 unui pasager îndreptăţit să beneficieze de respectivele drepturi;
  c) neinformarea pasagerilor de către transportatorul aerian, potrivit cerinţelor prevăzute la art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004.


  Articolul 3

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
  a) contravenţiile prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;
  b) contravenţiile prevăzute la lit. b), cu amendă de la 800 lei la 1.800 lei;
  c) contravenţiile prevăzute la lit. c), cu amendă de la 300 lei la 500 lei.
  (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică transportatorului aerian, individual, pentru fiecare pasager pentru care se constată nerespectarea obligaţiilor ce îi revin transportatorului potrivit Regulamentului (CE) nr. 261/2004.
  (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2006.
  Nr. 1.912.
  -------