ORDIN nr. 5.290 din 31 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Brașov, județul Brașov
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.242 din 29.07.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Brașov, județul Brașov,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Brașov, cu sediul în strada Saturn nr. 45, municipiul Brașov, județul Brașov, pentru nivelul de învățământ „primar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorizarea de funcționare provizorie conferă Școlii Primare Româno-Finlandeze ERI din municipiul Brașov calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „primar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Brașov, menționate la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar Școala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Brașov are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea, în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „primar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;
  c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Brașov este monitorizată și controlată periodic de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Brașov în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Brașov, județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat


  București, 31 august 2022.
  Nr. 5.290.

  ANEXĂ

  Județul Brașov

  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Primară Româno-Finlandeză ERI4/10.06.2022

  Municipiul Brașov,
  bd. Saturn nr. 45,
  tel.: 072825818, brasov@eri.school
  Primar


  RomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare: 24 de formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 24 de formațiuni de studiu/schimbul 1)

  ----