HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 martie 2012
având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2012  Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
  Dosar nr. 4/2012
  Completul de arbitraj este constituit din:
  - Uliescu Marilena - preşedinte
  - Babiuc Victor - arbitru
  - David Alice Mihaela - arbitru
  - Gozia Dan-Cristian - arbitru
  - Tănăsescu Mihai-Alexandru
  Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA.
  Primul termen al arbitrajului a avut loc la data de 28 februarie 2012.
  Dezbaterile au avut loc la data de 14 martie 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Având nevoie de timp pentru a delibera, completul a amânat pronunţarea succesiv pentru datele de 19 martie 2012, 21 martie 2012 şi 22 martie 2012.
  Prin cererea de arbitraj, COPYRO şi VISARTA au solicitat pronunţarea unei hotărâri arbitrale care să stabilească metodologia privind remuneraţia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice, operelor scrise şi operelor de artă vizuală de către utilizatori, în domeniul audiovizual.
  Metodologia propusă prin cererea de arbitraj de către cele două organisme de gestiune are următorul conţinut:
  "METODOLOGIE
  privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora
  1. În sensul prezentei metodologii, prin radiodifuzare se înţelege emiterea unei opere de către un organism de televiziune, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul recepţionării de către public, precum şi transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, în scopul recepţionării ei de către public.
  2. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activităţi de radiodifuzare, aşa cum a fost definit la pct. 1, respectiv persoana publică şi/sau privată, cu acoperire locală şi/sau naţională.
  3. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale aduse anterior la cunoştinţa publică şi aflate înăuntrul termenelor de protecţie prevăzute de lege se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberată în formă scrisă de organismele de gestiune colectivă, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor.
  4. Organismele de televiziune, autorizate potrivit prevederilor pct. 3 de organismele de gestiune colectivă, sunt obligate să plătească acestora din urmă o remuneraţie trimestrială, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, aplicată la baza de calcul şi conform tabelelor prevăzute în anexele prezentei metodologii, care fac parte integrantă din aceasta.
  5. Remuneraţia se plăteşte până la, inclusiv, data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată ori, atunci când data de 25 nu cade într-o zi lucrătoare, până la, inclusiv, ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.
  6. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităţi în procent de 0,1% pe zi de întârziere.
  7. Organismele de televiziune au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă din domeniul specific de creaţie prevăzute la pct. 3, până la, inclusiv, data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, câte un raport privind utilizarea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale în programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale gestionate colectiv şi utilizate, cu menţionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, a duratei utilizării fiecărei opere, a numărului de difuzări zilnice, a denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, a datelor şi orelor de programare, precum şi baza de calcul stabilită potrivit dispoziţiilor anexelor prezentei metodologii. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă către titularii de drepturi. Informaţiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise atât în format scris, cât şi în format electronic.
  8. Ori de câte ori un organism de gestiune colectivă dintre cele prevăzute la pct. 3 solicită în scris, utilizatorul are obligaţia de a-i comunică acestuia copii certificate pe propria răspundere de pe documentele financiar-contabile de sinteză pe baza cărora se determină baza de calcul stabilită conform anexelor prezentei metodologii, semnate de reprezentantul legal. De asemenea, în vederea examinării corectitudinii calculării remuneraţiei, organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară efectuarea unui audit extern de către un auditor agreat de părţi. În cazul în care părţile nu cad de acord asupra numirii auditorului extern înăuntrul unui termen de 15 zile calculat de la data înregistrării solicitării scrise a organismului de gestiune colectivă, auditorul extern va fi stabilit în următoarele 7 zile prin tragere la sorţi dintr-o listă cuprinzând cel mult două propuneri înaintate de către fiecare dintre cele două părţi. Tragerea la sorţi se desfăşoară la sediul şi sub supravegherea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, fiind consemnată într-un proces-verbal. În cazul în care concluziile raportului auditorului extern nu sunt însuşite de către utilizator, acest raport va putea constitui mijloc de probă, în condiţiile prevăzute de lege, în cadrul litigiului dintre organismul de gestiune colectivă şi utilizator. Dacă părţile nu convin altfel, costurile realizării auditului extern se avansează de către organismul de gestiune colectivă care a solicitat efectuarea acestuia.
  9. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a listei titularilor de drepturi, români şi străini, pe care organismele îi reprezintă.
  10. Prezenta metodologie intră în vigoare după 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, şi va putea fi modificată în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  11. Până la publicarea noilor metodologii rămân valabile vechile metodologii, precum şi contractele încheiate cu utilizatorii. Prezenta metodologie s-a încheiat la data de ......... 2011, în ....... exemplare, cu forţă probantă egală.

  Anexa 2
  Tabel şi baza de calcul privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale
  1. Autorizaţia prevăzută la pct. 3 din metodologie nu include dreptul la prima înregistrare în scopul radiodifuzării o singură dată a operei, stabilit conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici dreptul la o nouă transformare a operei.
  2. Atât pentru dreptul de radiodifuzare privind înregistrarea în scopul radiodifuzării o singură dată a operei, cât şi pentru o nouă transformare a unei opere deja radiodifuzate, atât pentru cea existentă în arhiva utilizatorului, cât şi pentru cea care nu a împlinit termenul de 6 luni de la prima radiodifuzare, utilizatorii au obligaţia de a solicita, cu cel puţin 30 de zile înainte de radiodifuzare, o autorizaţie distinctă, printr-o cerere scrisă ce va cuprinde:
  a) în cazul înregistrării în scopul radiodifuzării o singură dată a operei: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care urmează a fi pentru prima dată radiodifuzată opera, data primei radiodifuzări, durata şi denumirea emisiunii;
  b) în cazul unei noi transformări a unei opere deja radiodifuzată: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care a fost radiodifuzată opera iniţială şi modalitatea sub care se doreşte a fi radiodifuzată, durata şi denumirea emisiunii.
  3. Pentru operele din domeniul artelor vizuale, nu sunt supuse obligaţiei de autorizare prin intermediul organismelor de gestiune colectivă şi nu sunt luate în calcul la stabilirea bazei de calcul operele pentru care gestiunea drepturilor de autor s-a reglementat în mod individual între autor sau persoana mandatată de către autor şi organismul de televiziune, precum şi operele care fac obiectul prezentei metodologii incluse într-o altă operă ce constituie obiect al dreptului de autor conform prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care autorul a acordat dreptul de reproducere şi/sau difuzare.
  4. Remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale este determinată conform prezentei metodologii şi tabelului următor:
  Categoria de opere Remuneraţie Minutaj
  Opere scrise 4% pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru
  60 lei/minut pentru o utilizare de peste 500 de minute/trimestru
  Opere din domeniul artelor vizuale 4% pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru
  60 lei/minut pentru o utilizare de peste 500 de minute/trimestru

  5. (1) Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la pct. 4 din prezenta anexă pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru este constituită din veniturile aferente activităţii de radiodifuzare a organismelor de televiziune definite conform pct. 2 din metodologie, fără TVA, dacă este cazul, iar în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizarea de către acestea a repertoriului protejat al organismului de gestiune colectivă.
  (2) Intră în baza de calcul şi veniturile societăţilor terţe, în special ale societăţilor de producţie şi achiziţie de publicitate, în măsura în care sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului corespunzător utilizării repertoriului organismului de gestiune colectivă.
  6. În cazul în care, ca urmare a aplicării procentului prevăzut la pct. 4 din prezenta anexă pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru asupra bazei de calcul, rezultă că remuneraţia trimestrială este mai mică de 5.000 lei, fără TVA, dacă este cazul, organismele de televiziune, definite conform pct. 2 din metodologie, care au utilizat în acel trimestru repertoriul protejat al organismului de gestiune colectivă, vor achita o remuneraţie de 5.000 lei, fără TVA, dacă este cazul."
  În considerentele cererii de arbitraj cele două organisme de gestiune colectivă arată că propun o remuneraţie forfetară pentru o utilizare ce excedează timpului de 500 de minute trimestrial tocmai pentru a încuraja utilizarea operelor scrise şi de artă vizuală în programele de televiziune. De asemenea, se apreciază că aplicarea metodei forfetare ar facilita actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate cu titlu de remuneraţie, fiind echitabilă şi în privinţa faptului că ar crea un mod unitar de calcul atât pentru utilizatorii cu acoperire naţională, cât şi pentru cei cu acoperire locală.
  Prin întâmpinarea depusă în şedinţa din data de 28 februarie 2012, Societatea Română de Televiziune, denumită în continuare SRTV, a solicitat respingerea în parte a proiectului de metodologie propus de COPYRO şi VISARTA, metodologie care măreşte cuantumul remuneraţiei datorate de utilizatori. SRTV îşi justifică poziţia atât prin faptul că în prezent condiţiile social-economice sunt dificile, cât şi prin faptul că actualele tarife au fost stabilite cu VISARTA în anul 2007 printr-un protocol, iar cu COPYRO prin hotărâre arbitrală necontestată de aceasta. Se mai arată în întâmpinare că radiodifuzarea operelor scrise şi a celor de artă vizuală nu este de natură să creeze audienţă şi să genereze profit, iar în multe cazuri încasările nu acoperă cheltuielile de utilizare. Totodată, SRTV semnalează unele formulări eronate sau imprecise strecurate în conţinutul metodologiei propuse. Sunt vizate: titlul metodologiei, sintagma "operelor din domeniul artelor vizuale" conţinută în titlu, sintagma "remuneraţie trimestrială cu titlu de drepturi de autor", definiţia noţiunii de utilizator prezentată la pct. 2 al metodologiei, sintagma "prima înregistrare" utilizată la pct. 1 al anexei nr. 2. De asemenea, SRTV solicită înlocuirea penalităţilor stipulate la pct. 6 cu dobândă legală, eliminarea dispoziţiilor de la pct. 8 al metodologiei, referitoare la auditul extern, şi excluderea alocaţiei bugetare din baza de calcul al remuneraţiei.
  Prin Încheierea din data de 28 februarie 2012, completul, în baza art. 131^2 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a dispus decăderea din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii a părţilor care nu au achitat cota de onorariu ce le-a fost stabilită în conformitate cu dispoziţiile art. 131^2 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A., DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (denumită în continuare DACIN-SARA), Societatea Autorilor şi Editorilor de Opere Ştiinţifice - PERGAM (denumită în continuare PERGAM).
  Prin Încheierea din data de 9 martie 2012 completul a admis, pentru părţile nedecăzute din dreptul de a propune probe, proba cu înscrisuri.
  În şedinţa din data de 14 martie 2012, completul, din oficiu, a supus dezbaterii părţilor excepţia lipsei calităţii de parte în arbitraj a DACIN-SARA şi a PERGAM, excepţie care a fost unită cu fondul.
  La data de 19 martie 2012, COPYRO şi VISARTA au depus la sediul Secretariatului Corpului de arbitrii concluziile scrise prin care au reiterat solicitarea ca în metodologia ce urmează a fi stabilită remuneraţia datorată membrilor săi pentru radiodifuzarea operelor în domeniul audiovizual să reprezinte 4% din baza de calcul pentru primele 500 de minute de radiodifuzare, iar pentru timpul de radiodifuzare ce excedează celor 500 de minute să se perceapă o remuneraţie forfetară în cuantum de 60 lei per minut. În privinţa majorării remuneraţiei de la 3% la 4%, titularele cererii de arbitraj invocă practica europeană în materie, practică din care ar rezultă că remuneraţiile stabilite pentru domenii similare în ţări ca Lituania şi Letonia sunt mai mari decât cele stabilite în vechea metodologie. Se mai arată că vechea metodologie este una inechitabilă deoarece, pe de-o parte, remuneraţia reprezintă 3%, procent dublu ponderat din baza de calcul, iar pe de altă parte calculul remuneraţiei depinde exclusiv de utilizatori.
  Analizând actele şi lucrările dosarului, completul reţine:
  În privinţa excepţiei lipsei calităţii de parte în arbitraj a DACIN-SARA şi PERGAM invocată din oficiu, completul urmează să o admită pentru următoarele considerente:
  Din interpretarea dispoziţiilor art. 123^2 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că gestiunea colectivă a dreptului de radiodifuzare a operelor şi prestaţiilor artistice în domeniul audiovizualului este una facultativă, iar nu obligatorie. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, pentru drepturile în legătură cu care gestiunea colectivă este facultativă, organismele de gestiune colectivă îi reprezintă doar pe titularii de drepturi care le-au acordat mandate şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat. Faţă de împrejurarea că, în prezenta cauză, completul a fost învestit doar prin cererea de arbitraj formulată de către COPYRO şi VISARTA, urmează a stabili forma finală a metodologiei doar în privinţa titularilor de drepturi reprezentaţi de aceste două organisme şi doar în privinţa repertoriului gestionat.
  Faţă de faptul că DACIN-SARA şi PERGAM nu au formulat cerere de arbitraj, aceste organisme de gestiune colectivă nu pot avea calitatea de parte în prezenta cauză alături de COPYRO şi VISARTA. Este adevărat că din înscrisurile existente la dosarul arbitral rezultă că în etapa negocierilor au participat şi DACIN-SARA şi PERGAM, însă calitatea de parte în negociere, în cazul gestiunii colective facultative, nu atrage în mod obligatoriu calificarea ca parte în arbitraj. Mai mult, în condiţiile în care DACIN-SARA şi PERGAM au fructificat negocierile purtate cu reprezentanţii utilizatorilor prin încheierea de protocoale, o eventuală cerere de arbitraj ar putea fi inadmisibilă.
  Pe fondul cauzei completul arbitral constată:
  Cele două părţi aflate în arbitraj au parcurs procedura obligatorie a negocierilor prevăzută de art. 131 şi următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Negocierile purtate nu s-au concretizat într-o înţelegere, în sensul dispoziţiilor art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că, în baza art. 131^2 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, COPYRO şi VISARTA au solicitat iniţierea procedurii de arbitraj.
  În privinţa metodologiei propuse de organismele de gestiune colectivă, completul va proceda astfel:
  Cu privire la titlul metodologiei urmează a se elimina din conţinutul acestuia referirile la opera cinematografică şi opera audiovizuală, întrucât drepturile de autor pentru radiodifuzarea acestor genuri de operă nu fac obiectul prezentului arbitraj. De asemenea, tot în titlu, sintagma "operele din domeniul artei vizuale" va fi înlocuită cu sintagma "operele de artă vizuală", sintagmă care denumeşte în mod exact genul de operă desemnat. Aceleaşi formulări vor fi utilizate în întregul text al metodologiei.
  Titlul metodologiei va avea următorul conţinut: "Metodologie privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA".
  În privinţa pct. 1 al metodologiei propuse, în conţinutul căruia se defineşte noţiunea de radiodifuzare, completul costată că textul acestuia este reproducerea textului art. 15^1 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Această definiţie urmează a fi eliminată deoarece reiterarea ei în metodologie ar fi inutilă.
  Pct. 3 al metodologiei propuse va deveni pct. 1, deoarece în textul acestuia se indică genul de opere care face obiectul metodologiei, repertoriul din care operele fac parte şi modalitatea în care acestea pot fi utilizate. Cu alte cuvinte, acest text stabileşte cadrul general al reglementării.
  Conţinutul pct. 1 va fi următorul: "Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor scrise şi operelor de artă vizuală aduse anterior la cunoştinţa publică şi aflate înlăuntrul termenelor de protecţie prevăzute de lege se poate realiza numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberată în formă scrisă de către COPYRO şi/sau VISARTA, după caz, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor."
  Referitor la definirea noţiunii de utilizator inserată la pct. 2 al propunerii de metodologie, completul constată că aceasta este inexactă, astfel că o va modifica după cum urmează:
  "În sensul prezentei metodologii, este utilizator organismul de televiziune titular al licenţei audiovizuale eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi care utilizează opere scrise din repertoriul COPYRO şi/sau opere de artă vizuală din repertoriul VISARTA."
  Pct. 4 şi 5 ale metodologiei vor fi reformulate, întrucât conţin dispoziţii inexacte şi echivoce. De asemeni, vor fi renumerotate şi vor avea următorul conţinut:
  "3. Utilizatorii autorizaţi în conformitate cu dispoziţiile pct. 1 al prezentei metodologii sunt obligaţi să plătească COPYRO şi/sau VISARTA, după caz, o remuneraţie calculată potrivit dispoziţiilor pct. 5 al metodologiei.
  4. Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată, iar când această zi este una nelucrătoare, în ziua lucrătoare imediat următoare."
  Pentru a uşura utilizarea reglementării, completul va îngloba în corpul metodologiei şi textele cuprinse în anexa la metodologia propusă de COPYRO şi VISARTA. Astfel, art. 5 al metodologiei va prevedea modalitatea de cuantificare a remuneraţiei şi cuantumul efectiv al acesteia, aspecte reglementate la pct. 4 din anexa la metodologia propusă de organismele de gestiune colectivă.
  În privinţa modalităţii de cuantificare a remuneraţiei, completul apreciază că remuneraţia procentuală este una echitabilă, fiind avantajoasă atât pentru organismele de gestiune colectivă, cât şi pentru utilizatori. Completul constată că în practica naţională remuneraţia procentuală este regula, fiind utilizată în majoritatea metodologiilor, atât a celor stabilite prin protocoale, cât şi a celor stabilite prin hotărâri arbitrale.
  Faţă de aceste argumente completul urmează să stabilească o remuneraţie procentuală, calculată în funcţie de ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv.
  În privinţa creşterii valorii remuneraţiei de la 3% la 4%, propuse de COPYRO, completul nu identifică un temei de fapt care să justifice o astfel de majorare. Susţinerile referitoare la practica europeană în materie nu pot fi primite, în condiţiile în care este indicată, cu titlu de exemplu, practica din doar două state europene, Lituania şi Letonia. În privinţa practicii naţionale însă, se observă că nivelul de 3% al remuneraţiei stabilite prin vechea metodologie este nivelul maxim stabilit în metodologiile reglementate până în prezent.
  Faţă de aceste considerente, completul urmează să stabilească o remuneraţie în cuantum de 3%, datorată de utilizatori în schimbul dreptului de radiodifuzare a operelor scrise aflate în repertoriul gestionat de COPYRO pe baza mandatului acordat de titularii dreptului de autor.
  În privinţa VISARTA, completul constată că remuneraţia în cuantum de 1,5% stabilită pentru titularii de drepturi de autor reprezentaţi de acest organism este una dintre cele mai scăzute remuneraţii reglementate. Ţinând seama de această împrejurare, completul apreciază că se impune creşterea valorii remuneraţiei datorate.
  Având în vedere practica naţională, completul apreciază drept echitabilă o remuneraţie în cuantum de 2,5%.
  Art. 5 va avea următorul cuprins:
  "Remuneraţia datorată de utilizatori titularilor de drepturi de autor în baza prezentei metodologii se calculează conform următorului tabel:
  Categoria de opere Organismul de gestiune colectivă Remuneraţie
  Opere scrise COPYRO 3%
  Opere de artă vizuală VISARTA 2,5%"

  În privinţa bazei de calcul, completul găseşte întemeiată susţinerea SRTV potrivit căreia alocaţiile bugetare nu pot fi incluse în aceasta. Conform art. 131^1 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţiile solicitate trebuie raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul. Ţinând seama de faptul că veniturile bugetare nu sunt venituri obţinute din radiodifuzare, acestea nu pot fi incluse în baza de calcul.
  Pct. 5 al anexei propuse de COPYRO şi VISARTA va deveni pct. 6 al metodologiei şi va avea următorul conţinut:
  "Baza de calcul al remuneraţiei prevăzute la pct. 5 este constituită din totalitatea veniturilor brute trimestriale rezultate din activitatea de radiodifuzare sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, precum şi alocaţiile şi subvenţiile bugetare."
  Completul va păstra în metodologie pct. 6, propus de către COPYRO şi VISARTA, referitor la penalităţile datorate pentru întârzieri la plată. Arbitrii apreciază că măsura coercitivă impusă prin acest text nu este de natură să prejudicieze utilizatorii de bună-credinţă. Penalităţile de întârziere reprezintă o măsură sancţionatorie doar în privinţa utilizatorilor care încalcă dispoziţiile referitoare la termenele de plată prevăzute în metodologie. Pct. 6 al propunerii de metodologie va deveni pct. 7 al metodologiei.
  În privinţa pct. 7 al propunerii de metodologie, care va deveni pct. 8 al metodologiei, completul constată că acesta nu a fost criticat de SRTV (singurul reprezentant al utilizatorilor nedecăzut din dreptul de a propune probe şi formula concluzii) în sensul modificării sau eliminării acestuia din metodologie, astfel că, în baza principiului disponibilităţii, acest text urmează a fi păstrat. Completul va elimina însă sintagma "operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale", va înlocui sintagma "operelor din domeniul artelor vizuale" cu sintagma "operele de artă vizuală" şi sintagma "anexelor prezentei metodologii" cu sintagma "prezentei metodologii".
  Pct. 8 va avea următorul cuprins:
  "Organismele de televiziune au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă din domeniul specific de creaţie prevăzute la pct. 1, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, câte un raport privind utilizarea operelor scrise şi a operelor de artă vizuală în programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor scrise şi a operelor de artă vizuală gestionate colectiv şi utilizate, cu menţionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, a duratei utilizării fiecărei opere, a numărului de difuzări zilnice, a denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, a datelor şi orelor de programare, precum şi baza de calcul stabilită potrivit dispoziţiilor prezentei metodologii. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă către titularii de drepturi. Informaţiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise atât în format scris, cât şi în format electronic."
  Se va elimina din conţinutul metodologiei pct. 8 al propunerii de metodologie, referitor la instituirea unor mijloace de control ale utilizatorilor prin intermediul unui audit extern efectuat de un auditor agreat de părţi sau ales prin tragere la sorţi supravegheată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
  Chiar dacă în vechea metodologie exista o astfel de reglementare, completul arbitral apreciază că instituirea unui astfel de mecanism de control excedează competenţei sale.
  Constatând că în privinţa pct. 9 nu există divergenţă între părţi, completul va menţine textul acestuia, cu uşoare modificări de formă, însă va elimina pct. 10 şi 11 ale propunerii deoarece acestea, ca dispoziţii tranzitorii, sunt reglementate în mod expres de lege.
  Pct. 1, 2 şi 3 ale anexei la metodologia propusă de COPYRO şi VISARTA urmează a fi eliminate din metodologie, întrucât textul primelor două denaturează sensul legii, iar textul celui de-al treilea nu îşi găseşte utilitatea faţă de împrejurarea că, în cauza de faţă, gestiunea colectivă este una facultativă.
  În privinţa cheltuielilor arbitrale, în baza art. 131^2 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, completul urmează să oblige în solidar Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 4.687,50 lei către COPYRO, la plata sumei de 4.687,50 lei către VISARTA şi la plata sumei de 5.625 lei către SRTV.
  Pentru aceste motive
  COMPLETUL DE ARBITRAJ
  Hotărăşte:
  Admite excepţia lipsei calităţii de parte în arbitraj a DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual şi a Societăţii Autorilor şi Editorilor de Opere Ştiinţifice - PERGAM.
  Admite în parte cererea de arbitraj formulată de COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale şi stabileşte forma finală a metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, care va avea următorul conţinut:
  "METODOLOGIE
  privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA
  1. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor scrise şi operelor de artă vizuală aduse anterior la cunoştinţa publică şi aflate înlăuntrul termenelor de protecţie prevăzute de lege se poate realiza numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberată în formă scrisă de către COPYRO şi/sau VISARTA, după caz, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor.
  2. În sensul prezentei metodologii, este utilizator organismul de televiziune titular al licenţei audiovizuale eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi care utilizează opere scrise din repertoriul COPYRO şi/sau opere de artă vizuală din repertoriul VISARTA.
  3. Utilizatorii, autorizaţi în conformitate cu dispoziţiile pct. 1 al prezentei metodologii, sunt obligaţi să plătească COPYRO şi/sau VISARTA, după caz, o remuneraţie calculată potrivit dispoziţiilor pct. 5 al metodologiei.
  4. Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată, iar când această zi este una nelucrătoare, în ziua lucrătoare imediat următoare.
  5. Remuneraţia datorată de utilizatori titularilor de drepturi de autor în baza prezentei metodologii se calculează conform următorului tabel:
  Categoria de opere Organismul de gestiune colectivă Remuneraţie
  Opere scrise COPYRO 3%
  Opere de artă vizuală VISARTA 2,5%

  6. Baza de calcul al remuneraţiei prevăzute la pct. 5 este constituită din totalitatea veniturilor brute trimestriale, rezultate din activitatea de radiodifuzare, sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea băuturilor alcoolice, precum şi alocaţiile şi subvenţiile bugetare.
  7. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere.
  8. Organismele de televiziune au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă din domeniul specific de creaţie prevăzute la pct. 1, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, câte un raport privind utilizarea operelor scrise şi a operelor de artă vizuală în programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor scrise şi operelor de artă vizuală gestionate colectiv şi utilizate, cu menţionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, a duratei utilizării fiecărei opere, a numărului de difuzări zilnice, a denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, a datelor şi orelor de programare, precum şi baza de calcul stabilită potrivit dispoziţiilor prezentei metodologii. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă către titularii de drepturi. Informaţiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise atât în format scris, cât şi în format electronic.
  9. COPYRO şi VISARTA vor permite utilizatorilor, la cererea acestora, consultarea, la sediul organismelor de gestiune colectivă, a repertoriului de opere gestionat, repertoriu ţinut în forma prevăzută la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a listei titularilor de drepturi, români şi străini, pe care organismele îi reprezintă."
  Obligă în solidar Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale -ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 5.626 lei către SRTV - Societatea Română de Televiziune cu titlu de cheltuieli arbitrale.
  Obligă în solidar Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale -ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 4.687,50 lei către COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu titlu de cheltuieli arbitrale.
  Obligă în solidar Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale -ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 4.687,50 lei către VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale cu titlu de cheltuieli arbitrale.
  Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Prezenta hotărâre a fost pronunţată la sediul Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
  - Uliescu Marilena - preşedinte
  - Babiuc Victor - arbitru
  - David Alice Mihaela - arbitru
  - Gozia Dan-Cristian - arbitru
  - Tănăsescu Mihai-Alexandru
  Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
  Dosar nr. 4/2012
  ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢĂ
  din data de 14 martie 2012, ora 12,00
  Completul de arbitraj este compus din:
  ● David Alice Mihaela
  ● Uliescu Marilena
  ● Tănăsescu Mihai Alexandru
  ● Babiuc Victor
  ● Gozia Dan-Cristian
  Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora.
  La apelul nominal au răspuns în şedinţă publică următorii: COPYRO - Mircea Felix Ionescu Melineşti - avocat, Melania Costilov - şef departament, DACIN-SARA - Lorena Soculescu - consilier juridic, Ştefan Dumitrescu - avocat, VISARTA - Gheorghe Voican - director executiv, SRTv - Laurenţiu Oprea - şef Serviciu drepturi de autor.
  Completul pune în discuţie, din oficiu, excepţia lipsei calităţii de parte în arbitraj a organismelor de gestiune colectivă DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual şi PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor de Opere Ştiinţifice.
  COPYRO, prin reprezentant, solicită admiterea excepţiei. Arată că din coroborarea art. 130 alin. (1) şi art. 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă diferenţa dintre atribuţiile organismelor de gestiune colectivă care au facultatea de a încheia fie contracte generale cu utilizatorii, fie o metodologie aplicabilă întregului domeniu de opere în care îşi exercită gestiune colectivă. Pe cale de consecinţă, ţinând cont şi de faptul că nu a fost achitată partea de onorariu datorată şi că au pornit la încheierea de protocoale pe cale separată, PERGAM şi DACIN-SARA şi-au pierdut calitatea procesuală.
  VISARTA susţine cele arătate de COPYRO, cu menţiunea că au existat înţelegeri prealabile, PERGAM şi DACIN-SARA având alte puncte de vedere în negocieri faţă de cele consemnate prin protocoalele încheiate.
  SRTV solicită respingerea acestei excepţii, arată că rezultă din decizia de constituire a comisiei de negociere calitatea procesuală a părţilor, iar neplata onorariului arbitral decade doar din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii. Datorită faptului că cele două organisme de gestiune colectivă au fost părţi la negociere, ele au calitatea de parte în arbitraj.
  Completul uneşte cu fondul excepţia invocată.
  Nemaifiind alte cereri de formulat ori excepţii de invocat, completul acordă cuvântul în dezbatere.
  COPYRO solicită ca, în metodologia care se va stabili, remuneraţia datorată membrilor săi pentru radiodifuzarea operelor în domeniul audiovizual să reprezinte 4% din baza de calcul pentru primele 500 de minute de radiodifuzare, iar pentru timpul de radiodifuzare ce excedează celor 500 de minute să se perceapă o remuneraţie forfetară în cuantum de 60 lei per minut. În privinţa majorării remuneraţiei de la 3% la 4%, invocă practica europeană în materie, practică din care rezultă că remuneraţiile stabilite pentru domenii similare în ţări ca Lituania şi Letonia sunt mai mari decât cele stabilite în vechea metodologie. Se mai arată că vechea metodologie este una inechitabilă deoarece, pe de o parte, remuneraţia reprezintă 3%, procent dublu ponderat din baza de calcul, iar pe de altă parte, calculul remuneraţiei depinde exclusiv de utilizatori. COPYRO mai arată că propune o remuneraţie forfetară pentru o utilizare ce excedează timpului de 500 de minute trimestrial tocmai pentru a încuraja utilizarea operelor scrise şi de artă vizuală în programele de televiziune. De asemenea, apreciază că aplicarea metodei forfetare ar facilita actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate cu titlu de remuneraţie, fiind echitabilă şi în privinţa faptului că ar crea un mod unitar de calcul, atât pentru utilizatorii cu acoperire naţională, cât şi pentru cei cu acoperire locală.
  VISARTA, prin reprezentant, achiesează la concluziile COPYRO, solicită aceeaşi remuneraţie ca şi aceasta, invocând, de asemenea, practica europeană, practică din care rezultă că remuneraţiile stabilite pentru domenii similare în ţări ca Lituania şi Letonia sunt mai mari decât cele stabilite în vechea metodologie. Mai arată că până în prezent SRTV a plătit pentru utilizarea operelor din repertoriul gestionat de VISARTA sume derizorii.
  SRTV solicită respingerea în parte a proiectului de metodologie propus de COPYRO şi VISARTA, metodologie care măreşte cuantumul remuneraţiei datorate de utilizatori. SRTV îşi justifică poziţia atât prin faptul că în prezent condiţiile social-economice sunt dificile, cât şi prin faptul că actualele tarife au fost stabilite cu VISARTA în anul 2007 printr-un protocol, iar cu COPYRO prin hotărâre arbitrală necontestată de aceasta. În continuare arată că radiodifuzarea operelor scrise şi a celor de artă vizuală nu este de natură să creeze audienţă şi să genereze profit, iar în multe cazuri încasările nu acoperă cheltuielile de utilizare. SRTV solicită menţinerea unei remuneraţii procentuale, nu a uneia forfetare şi procentuale, remuneraţie care să fie direct proporţională cu ponderea utilizărilor, şi apreciază că se impune menţinerea cuantumului acesteia la 3% pentru COPYRO şi la 1,5% pentru VISARTA. De asemeni, SRTV semnalează unele formulări eronate sau imprecise strecurate în conţinutul metodologiei propuse. Sunt vizate: titlul metodologiei, sintagma "operelor din domeniul artelor vizuale", conţinută în titlu, sintagma "remuneraţie trimestrială cu titlu de drepturi de autor", definiţia noţiunii de utilizator, prezentată la pct. 2 al metodologiei, sintagma "prima înregistrare", utilizată la pct. 1 al anexei nr. 2. Se mai solicită înlocuirea penalităţilor stipulate la pct. 6 din propunerea de metodologie cu dobândă legală, eliminarea dispoziţiilor de la pct. 8 al metodologiei, referitoare la auditul extern, şi excluderea alocaţiei bugetare din baza de calcul al remuneraţiei.
  Completul declară închise dezbaterile.
  Având nevoie de timp pentru a delibera, completul
  dispune:
  Amână pronunţarea până în data de 19 martie 2012.
  Arbitri:
  ● David Alice Mihaela
  ● Uliescu Marilena
  ● Tănăsescu Mihai Alexandru
  ● Gozia Dan-Cristian
  ● Babiuc Victor
  _____________