ORDIN nr. 166 din 26 ianuarie 2023pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 1.420 din 26.01.2023 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului ordin se aplică unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.


  Articolul 5

  Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Direcția politici de resurse umane în sănătate, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Concursurile de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcțiilor de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se desfășoară conform metodologiilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat

  București, 26 ianuarie 2023.
  Nr. 166.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE
  privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante
  și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog,
  biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile
  de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de
  laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice
  fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv
  a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice
  cu paturi


  Anexa nr. 2

  METODOLOGIE
  privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor
  vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog,
  farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare
  publice sau din direcțiile de sănătate publică și a funcțiilor
  de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment
  din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile
  de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef
  în unitățile sanitare publice cu paturi


  Anexa nr. 3

  METODOLOGIE
  de calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și
  științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

  ------