HOTĂRÂRE nr. 313 din 8 martie 2006privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Din bugetele locale ale județelor și al municipiului București se alocă lunar sumele necesare pentru:
  a) plata contribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;
  b) plata contribuțiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
  (2) Din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:
  a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
  b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
  c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
  d) desfășurării unor activități de asistență socială.
  2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, la solicitarea unității centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult.
  3. Litera i) a articolului 15 va avea următorul cuprins:
  i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 8 martie 2006.
  Nr. 313.
  ----------