LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*)
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 27 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2004**), cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 135 din prezenta lege, în forma modificată de pct. 85 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor referitoare la constituirea fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
  ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, în cuprinsul Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare, sintagmele "Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale", respectiv "Fondul Naţional", precum şi "fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de muncă şi boli profesionale" şi "fondurile teritoriale" se înlocuiesc corespunzător cu sintagmele "Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale", respectiv "CNPAS" şi "casele teritoriale de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii".
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 2

  Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea:
  a) promovării sănătăţii şi a securităţii în munca şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  b) diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale.


  Articolul 3

  Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii:
  a) asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forta de muncă angajata cu contract individual de muncă;
  b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate;
  c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;
  -------------
  Litera c) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  d) creşterea rolului activităţii de prevenire în vederea reducerii numărului accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale;
  e) solidaritatea socială, prin care participanţii la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale îşi asuma reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege;
  f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de lege;
  g) asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor;
  h) repartiţia fondurilor în conformitate cu obligaţiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin prezenta lege.


  Articolul 4

  (1) Prin asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute în prezenta lege şi pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurator.
  (2) În situaţia în care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, în mod subsidiar şi complementar, intră în funcţiune răspunderea civilă, potrivit dreptului comun.


  Capitolul II Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate


  Articolul 5

  (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
  a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;
  b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);
  c) somerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
  d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.
  (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar şi civil angajat pe bază de contract şi personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi celui din structurile militarizate ale Ministerului Justiţiei.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 6

  (1) Se pot asigura în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se afla în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
  a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
  b) comanditati, administratori sau manageri;
  c) membri ai asociaţiei familiale;
  d) persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente;
  e) persoane angajate în instituţii internaţionale;
  f) proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;
  g) persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodariilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
  h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
  i) alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior.
  (2) Conţinutul contractului individual de asigurare se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  -------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 7

  (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile şi angajaţilor români care prestează munca în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii.
  (2) Au calitatea de asigurat şi cetăţenii străini sau apatrizii care prestează munca pentru angajatori români, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România.


  Articolul 8

  (1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita în continuare CNPAS.
  (2) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii.
  (3) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în condiţiile prezentei legi, şi de asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale.
  (4) Asociaţiile profesionale de asigurare funcţionează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
  cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 9

  (1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi şi din contractele de asigurare, se stabilesc între:
  a) angajatori şi asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 şi 7;
  b) asiguraţi şi asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 6.
  (2) Calitatea de asigurat se dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi în funcţii elective, numirii în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru şomeri, ucenici, elevi şi studenţi sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz.
  -------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 10*)

  (1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunică asiguratorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activităţilor din Economia Naţionala - CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.
  (2) Modelul şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (3) Declaraţia se depune la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de serviciu între părţi, după caz.
  (4) În cazul modificării uneia sau mai multor informaţii din declaraţia prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligaţia sa anunţe asiguratorul în termen de 15 zile.
  -------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, angajatorii existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt obligaţi să depună declaraţia prevăzută la art. I pct. 7 la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 12

  Persoana asigurata potrivit art. 6, o dată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligaţia de a depune o declaraţie de venituri şi de a comunică, în termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situaţia şi statutul ei.
  -------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 13

  Dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se naşte de la data stabilirii raporturilor de asigurare şi încetează o dată cu aceste raporturi.


  Articolul 14

  În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege se suporta de angajator sau de persoana asigurata.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 15

  (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu şi a contractelor individuale de asigurare.
  -------------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă şi a contractelor de asigurare, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se acordă dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă.


  Articolul 16

  Riscurile asigurate în condiţiile prezentei legi sunt accidentele de muncă şi bolile profesionale cercetate, declarate, înregistrate şi evidenţiate potrivit prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată.


  Capitolul III Obiectivele asigurării


  Articolul 17

  Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective:
  a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  b) reabilitarea medicală şi socioprofesionala a asiguraţilor, victime ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora;
  c) acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub forma de indemnizaţii şi alte ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 18

  Asiguratorul are obligaţia de a-şi organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 17, precum şi de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces în scopul realizării acestor obiective.


  Capitolul IV Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 19

  Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:
  a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
  b) reabilitare şi reconversie profesională;
  c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
  d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
  -------------
  Litera d) a art. 19 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  e) compensaţii pentru atingerea integrităţii;
  f) despăgubiri în caz de deces;
  g) rambursări de cheltuieli.


  Articolul 20

  (1) Baza de calcul al indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se calculează ca medie a veniturilor salariale brute realizate de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  -------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă o constituie venitul salarial brut din ultima luna de activitate, respectiv venitul stipulat în contractul individual de asigurare, pe baza căruia s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  -------------
  Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (3) Pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicita alte drepturi de asigurări sociale.
  -------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (4) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se vor avea în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale în care nu se lucrează.


  Secţiunea 1 Prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă


  Articolul 21

  Asiguraţii au dreptul la tratament medical, precum şi la prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.


  Articolul 22

  (1) Asiguratorul are obligaţia de a achită contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează:
  a) restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienţelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat;
  b) prevenirea diminuării ori a pierderii capacităţii de muncă şi a necesităţii de îngrijire permanenta.
  (2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  -------------
  Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 23

  Asiguraţii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afectiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:
  a) asistenţa medicală de urgenta la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi în unităţi sanitare;
  b) tratament medical ambulatoriu, prescris de medic;
  c) analize medicale şi medicamente;
  d) servicii medicale, cu prioritate în spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;
  e) tratament de recuperare funcţională în unităţi speciale;
  f) servicii de chirurgie plastica şi reparatorie;
  g) servicii de fizioterapie;
  h) cure balneoclimaterice prescrise de medicul asiguratorului.


  Articolul 24

  În vederea diminuării sau compensării urmărilor deficienţelor de sănătate suferite prin accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul la:
  a) materiale sanitare pentru corectarea auzului şi vazului;
  b) proteze, orteze şi aparate ortopedice;
  c) mijloace auxiliare: scaun, carucior cu rotile, precum şi alte asemenea mijloace;
  d) orice alte materiale, produse sau mijloace destinate unui asemenea scop, a căror lista se stabileşte de asigurator, la propunerea medicului asiguratorului.


  Articolul 25

  (1) Pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, în funcţie de natura şi de diagnosticul bolii.
  -------------
  Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, în funcţie de tipul bolii.
  (3) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul asiguratorului, în funcţie de tipul afectiunii şi de natura tratamentului.
  (4) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear se aproba anual de CNPAS.
  -------------
  Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS".


  Articolul 26

  (1) Asiguraţii au obligaţia să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului.
  (2) Dreptul la prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă se suspenda în cazul în care asiguraţii nu urmează sau nu respecta programul individual de recuperare.
  -------------
  Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 27

  Tratamentul medical în perioada programului individual de recuperare, precum şi cazarea şi masa în unităţile medicale se suporta de către asigurator.


  Articolul 28

  (1) Unităţile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurator, care încheie cu acestea contracte de prestări de servicii medicale pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale.
  (2) Tarifele pentru prestarea serviciilor medicale se stabilesc între părţile contractante, pe baza prevederilor existente în contractele-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
  -------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Secţiunea a 2-a Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională


  Articolul 29

  Prestaţiile şi serviciile pentru reabilitare şi reconversie profesională se acordă de către asigurator la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu şi-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfăşura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.


  Articolul 30

  Asiguratorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii de reabilitare şi reconversie profesională:
  a) cheltuielile privind serviciile medicale şi psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale în vederea reconversiei profesionale;
  b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
  c) plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie.


  Articolul 31

  (1) Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă lunar şi reprezintă 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.
  (2) Indemnizaţia se acordă numai dacă persoana asigurata nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii.


  Articolul 32

  Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă numai dacă persoana asigurata respecta dispoziţiile asiguratorului cu privire la:
  a) instituţia la care urmează să se desfăşoare cursul;
  b) programul de instruire;
  c) modalitatea de absolvire.


  Secţiunea a 3-a Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă


  Articolul 33

  (1) Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se afla în incapacitate temporară de muncă datorită unui accident de muncă sau unei boli profesionale.
  (2) În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.


  Articolul 34

  (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.
  (2) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.
  ------------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003.


  Articolul 35

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suporta în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  -------------
  Art. 35 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 36

  Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.


  Articolul 37

  (1) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.
  (2) Medicul asiguratorului poate decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activităţii în acelaşi loc de muncă sau în alt loc de muncă ori poate propune pensionarea de invaliditate.
  (3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS.
  -------------
  Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 38

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale.


  Articolul 39

  În situaţia în care medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizaţia se va acorda până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăşi durata maxima de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 37.
  -------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Secţiunea a 4-a Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă

  Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă
  -------------
  Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 40

  (1) Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îşi mai pot desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă.
  (2) Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în condiţiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afectiunii.


  Articolul 41

  Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecţiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguraţilor care, în aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de muncă.


  Articolul 42

  (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 40 alin. (2) şi la art. 41 se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.
  (2) Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) este egal cu diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.


  Secţiunea a 5-a Compensaţii pentru atingerea integrităţii


  Articolul 43

  Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente, dacă acestea:
  a) reduc capacitatea de muncă sub nivelul de 50%; sau
  b) nu reduc capacitatea de muncă, dar constituie o mutilare.


  Articolul 44

  Compensaţia se acordă la solicitarea persoanei îndreptăţite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 43.


  Articolul 45

  (1) Compensaţia pentru atingerea integrităţii reprezintă o sumă fixa în bani şi se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este îndreptăţit asiguratul, şi nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.
  (2) Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
  ------------
  Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003.
  (3) Criteriile şi grilele pe baza cărora se acordă compensaţia pentru atingerea integrităţii se stabilesc de către CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  -------------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Secţiunea a 6-a Despăgubiri în caz de deces


  Articolul 46

  (1) În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singura persoana, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
  (2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
  -------------
  Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003.
  -------------
  Art. 46 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 47

  Cererea pentru obţinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însoţită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.
  -------------
  Art. 47 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 48

  (1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisă de asigurator în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.
  (2) Decizia se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii ei.


  Articolul 49

  Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 48.
  -------------
  Art. 49 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Secţiunea a 7-a Rambursări de cheltuieli


  Articolul 50

  (1) Asiguratorul acorda rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii:
  a) transportul de urgenta, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;
  b) confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare şi dentare, în situaţia în care acestea au fost deteriorate datorită unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale.
  (2) Costurile suportate de asigurator sunt destinate să asigure recuperarea functionalitatii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual de CNPAS, prin Regulamentul privind acordarea rambursarii de cheltuieli, elaborat de CNPAS şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------
  Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS".


  Capitolul V Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale


  Articolul 51

  (1) Angajatorii au obligaţia de a comunică asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor.
  (2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţa despre accident.
  (3) Obligaţia privind comunicarea revine şi persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmaşilor acestora, în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu decesul asiguratului.


  Articolul 52

  (1) Dacă în urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei îmbolnăviri profesionale, acesta are obligaţia de a semnala de îndată cazul asiguratorului.
  (2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat CNPAS de către autoritatea competentă.
  -------------
  Art. 52 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 53

  (1) Pentru constatarea cazului asigurat şi stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces şi recurge la procesul-verbal de cercetare întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate şi deces.
  (2) Asiguratorul verifica şi decide asupra modalitatii în care a fost efectuată cercetarea accidentului care a determinat incapacitatea temporară de muncă.
  (3) În scopul realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (2) asiguratorul poate participa direct la cercetarea accidentului sau poate efectua o ancheta proprie, după caz.
  -------------
  Art. 53 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 54

  Drepturile de asigurare prevăzute de prezenta lege se acordă astfel:
  a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă;
  b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finala a bolii profesionale, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă.


  Articolul 54^1

  Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz.
  -------------
  Art. 54^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Capitolul VI Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale


  Articolul 55

  Răspunderea pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate la locurile de muncă revine angajatorilor sau, după caz, persoanelor asigurate conform art. 6.


  Articolul 56

  (1) Angajatorii au obligaţia de a asigura informarea, participarea şi colaborarea angajaţilor pentru adoptarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
  (2) Angajaţii au obligaţia de a participa la acţiuni privind adoptarea unor măsuri de securitate şi sănătate în munca, atunci când sunt solicitati în acest scop de către angajatori.


  Articolul 57

  Angajaţii nu suporta în nici o situaţie costul măsurilor de prevenire aplicate în condiţiile art. 56.


  Articolul 58

  Angajatorii au obligaţia de a furniza toate informaţiile solicitate de asigurator în legătură cu riscurile de la locurile de muncă.


  Articolul 59

  Angajaţii sunt obligaţi sa cunoască şi să respecte măsurile tehnice şi organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aduse la cunoştinţa în cadrul instructajului de protecţie a muncii.


  Articolul 60

  Angajaţii au dreptul, fără ca acest lucru sa atragă consecinţe asupra lor, de a sesiza Inspecţia Muncii, asiguratorul sau comitetele de sănătate şi securitate în munca asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
  -------------
  Art. 60 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 61

  Asiguratorul are obligaţia de a promova şi de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul:
  a) menţinerii integrităţii fizice şi psihice a persoanelor asigurate;
  b) îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
  c) eliminării sau reducerii riscurilor de accidente de muncă şi boli profesionale.


  Articolul 62

  Asiguratorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional şi realizează obiectivele de prevenire prin servicii proprii, cu personal specializat sau cu persoane fizice/juridice abilitate conform legii.
  -------------
  Art. 62 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 63

  Personalul tehnic al asiguratorului, care desfăşoară activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele atribuţii:
  a) acorda consultanţa şi asistenţa tehnica şi medicală de medicina muncii cu privire la măsurile şi mijloacele de prevenire;
  b) iniţiază elaborarea de studii şi analize şi asigura documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă din unităţi, în vederea fundamentarii unor măsuri de prevenire;
  c) propun finanţarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare;
  d) elaborează şi propun angajatorilor instrucţiuni de prevenire şi proceduri de lucru specifice unor locuri de muncă;
  e) verifica modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă ce au avut ca urmare incapacitatea temporară de muncă;
  f) controlează aplicarea şi respectarea măsurilor de prevenire convenite cu angajatorii;
  g) elaborează şi propun forme şi mijloace de educare şi informare în masa pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  h) ţin evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  i) propun asiguratorului majorări sau reduceri ale contribuţiei pentru stimularea activităţii de prevenire;
  j) acolo unde este cazul, pot propune asiguratorului încheierea unor contracte cu angajatorii, în scopul îmbunătăţirii activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
  -------------
  Art. 63 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 64

  În exercitarea atribuţiilor sale personalul tehnic şi medical specializat este autorizat:
  a) sa dispună de acces liber în sediile angajatorilor sau la locurile de muncă organizate de aceştia şi să fie însoţit de persoanele desemnate de angajator;
  b) sa beneficieze de concluziile cercetării accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, efectuată de autorităţile de stat competente;
  c) sa sesizeze autorităţile de stat când constata încălcări ale legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii;
  d) sa propună angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protecţie a muncii în funcţie de riscurile de la locurile de muncă;
  e) sa consulte rezultatele examenelor medicale la angajare şi ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate;
  f) să solicite orice informaţii şi documente necesare realizării sarcinilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  g) sa recomande angajatorului măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.


  Articolul 65

  În activitatea exercitată personalul de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale este obligat sa păstreze confidenţialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice şi de fabricaţie din unitatea controlată, precum şi a celorlalte date furnizate de autorităţile de stat competente sau de orice alt organism ori persoana interesată în activitatea de prevenire, precum şi confidenţialitatea datelor medicale ale angajaţilor.


  Articolul 66

  (1) Cheltuielile asiguratorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se evidenţiază într-un cont analitic separat.
  (2) Cuantumul maxim alocat în acest scop nu poate depăşi 10% din sumele încasate cu titlu de contribuţie pe parcursul unui an calendaristic.

  ------------
  Art. 67 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.


  Capitolul VII Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 68

  CNPAS administrează, gestionează, coordonează şi controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  -------------
  Art. 68 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 69 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 70 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 71 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 72

  În vederea realizării activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, CNPAS are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) coordonează şi controlează activitatea în acest domeniu, desfăşurată de casele teritoriale de pensii;
  b) poate cofinanta programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  c) aplica măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor şi prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  d) elaborează criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  e) îndruma şi controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  f) controlează modul de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzute de prezenta lege;
  g) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire şi reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
  h) poate organiza la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociaţiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale;
  i) organizează evidenta cazurilor asigurate, precum şi a costurilor de asigurare la nivel naţional;
  j) emite şi retrage autorizaţia de funcţionare a asociaţiilor profesionale de asigurare;
  k) finanţează la nivel naţional studii de cercetare aplicativa în vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  l) organizează instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanţează din veniturile provenite din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  n) urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi prezintă ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară;
  o) coordonează activitatea de management al securităţii şi sănătăţii în munca.
  -------------
  Art. 72 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 73

  Conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurata de preşedintele CNPAS şi de un consiliu tripartit.
  -------------
  Art. 73 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 74

  (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este organizată la nivel de direcţie generală în cadrul CNPAS.
  (2) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurata de un director general cu rang de înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii de către preşedintele CNPAS.
  (3) Ocuparea funcţiei de director general se face în condiţiile legii.
  (4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru funcţia de secretar general din ministere.
  -------------
  Art. 74 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 75 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 76

  (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri:
  a) 3 reprezentanţi ai Guvernului, dintre care preşedintele CNPAS şi directorul general prevăzut la art. 74 alin. (2) membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, desemnat de Ministerul Finanţelor Publice;
  b) 3 reprezentanţi ai salariaţilor, desemnaţi prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996
  privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;
  c) 3 reprezentanţi ai patronilor, desemnaţi prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996
  , republicată, cu modificările ulterioare.
  (2) Membrii consiliului tripartit îşi desfăşoară activitatea în baza unui mandat pe o durată de 4 ani.
  (3) Preşedintele CNPAS este şi preşedintele consiliului tripartit.
  (4) Indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului tripartit, cu excepţia preşedintelui CNPAS şi a directorului general, este egala cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.
  (5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi, într-o luna, 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.
  -------------
  Art. 76 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 77 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 78 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 79

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 72, în structura organizatorică a CNPAS se înfiinţează structuri specializate pentru urmărirea şi asigurarea:
  a) activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  b) activităţii de reabilitare medicală, reabilitare socioprofesionala şi tratament medical;
  c) evidentei contribuţiilor, prestaţiilor şi serviciilor acordate şi a costurilor de asigurare.
  (2) Organizarea structurilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS.
  -------------
  Art. 79 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 80

  Prin Statutul CNPAS se stabilesc atribuţiile, organizarea şi funcţionarea la nivel central şi teritorial a structurilor care asigura desfăşurarea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi atribuţiile consiliului tripartit.
  -------------
  Art. 80 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 80^1

  (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative.
  (2) Componenta, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPAS.
  (3) Membrii desemnaţi în consiliile tripartite consultative nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţa.
  -------------
  Art. 80^1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 81 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 82 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 83 a fost abrogat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 84

  (1) Persoanele care datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot constitui asociaţii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei naţionale.
  (2) Asociaţiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie şi funcţionează ca persoane juridice în condiţiile prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.
  (3) Asociaţiile profesionale de asigurare îşi pot elabora regulamente şi instrucţiuni proprii.
  (4) În vederea funcţionarii asociaţiile profesionale de asigurare sunt obligate să solicite autorizarea de către CNPAS.
  -------------
  Alin. (4) al art. 84 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS".


  Articolul 85

  Solicitarea în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se depune la sediul CNPAS, însoţită de următoarele documente:
  -------------
  Partea introductivă a art. 85 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS".
  a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzând obiectul, scopul activităţii, precum şi orice alte elemente necesare, potrivit cerinţelor prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
  b) statutul asociaţiei profesionale de asigurare.


  Articolul 86

  CNPAS analizează solicitarea, luând în considerare criteriile de oportunitate, urmând ca în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sa emita autorizaţia sau sa respingă, prin decizie motivată, solicitarea de autorizare.
  -------------
  Art. 86 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS".

  -------------
  Art. 87 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 88

  Asociaţiile profesionale de asigurare exercita următoarele atribuţii:
  a) prestează servicii în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  b) acorda prestaţiile de asigurare prevăzute în prezenta lege şi întocmesc documentaţia necesară în vederea acordării acestora;
  c) elaborează studii şi evaluări privind riscul de accidentare şi imbolnavire profesională;
  d) ţin evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a prestaţiilor acordate şi a costurilor aferente;
  e) asigura acordarea de prestaţii medicale prin servicii proprii sau pe bază de contract încheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;
  f) verifica modul în care sunt utilizate prestaţiile băneşti acordate pentru serviciile de reabilitare medicală şi socioprofesionala.

  -------------
  Art. 89 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 90 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 91 a fost abrogat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 92

  Asociaţiile profesionale de asigurare au obligaţia de a supune anual aprobării CNPAS situaţia financiară şi bugetul de venituri şi cheltuieli.
  -------------
  Art. 92 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 93 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 94 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 95 a fost abrogat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Capitolul VIII Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 96

  (1) Datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale următorii:
  a) angajatorii, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 şi 7;
  b) asiguraţii prevăzuţi la art. 6.
  (2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cazul şomerilor se suporta integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se datorează numai pe perioada în care aceştia urmează cursuri de recalificare şi de reconversie profesională şi se stabileşte în cota de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datorează contribuţii pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. d).
  -------------
  Art. 96 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 97

  Contribuţia se stabileşte astfel încât sa acopere costul prestaţiilor şi serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi cheltuielile administrative.


  Articolul 98

  (1) Contribuţiile se stabilesc în funcţie de tarife şi clase de risc.
  (2) Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate în funcţie de riscul de accidentare şi de imbolnavire profesională din cadrul sectorului respectiv.
  (3) În cadrul tarifelor de risc diferentierea pe categorii de activităţi se realizează prin clase de risc.


  Articolul 99

  (1) Tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, elaborate de CNPAS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Alin. (1) al art. 99 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS".
  (2) Tarifele şi clasele de risc se revizuiesc o dată la 4 ani.
  (3) Pentru prima perioada de funcţionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, tarifele şi clasele de risc se pot modifica şi la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată.
  -------------
  Alin. (3) al art. 99 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 100

  Încadrarea în clasele de risc se face de către asigurator, corespunzător activităţilor desfăşurate în fiecare unitate.


  Articolul 101

  (1) Baza lunară de calcul la care persoanele prevăzute la art. 5 şi 7 datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate.
  (2) În situaţia în care într-o unitate exista activităţi încadrate în mai multe clase de risc, baza lunară de calcul o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzător activităţilor încadrate în fiecare clasa de risc.
  (3) Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.
  (4) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând:
  a) prestaţii de asigurări sociale care se suporta din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta, potrivit legii;
  b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării calităţii de funcţionar public sau de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
  c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor;
  d) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
  e) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.
  -------------
  Art. 101 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 102

  (1) Contribuţia datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unica, în valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată.
  (2) Baza lunară de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara.
  -------------
  Art. 102 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 103

  Clasa de risc şi cota de contribuţie datorată pentru fiecare categorie de activităţi se comunică de către asigurator angajatorului anual sau ori de câte ori este nevoie.


  Articolul 104

  Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru încadrarea în clasele de risc.

  -------------
  Art. 105 a fost abrogat de pct. 62 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform lit. c) a alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003, de la data de 1 ianuarie 2004 se abrogă art. 105 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002.

  Articolul 106

  Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după calculare şi reţinere, se virează până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.
  -------------
  Art. 106 a fost modificat de pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 107 a fost abrogat de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  Art. 108 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform lit. c) a alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003, de la data de 1 ianuarie 2004 se abrogă alin. (4) al art. 108 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002.
  -------------
  Art. 109 a fost abrogat de pct. 66 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform lit. c) a alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003, de la data de 1 ianuarie 2004 se abrogă art. 109 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002.

  Articolul 110

  În cazul reorganizării judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.


  Articolul 111

  (1) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, până la achitarea contribuţiilor datorate şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente.
  (2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurator motiv de reziliere a contractului individual de asigurare.
  -------------
  Art. 111 a fost modificat de pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 112 a fost abrogat de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 113

  (1) Asiguratorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale cotelor contribuţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (2) Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabileşte în principal după următoarele criterii:
  a) numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de referinţa;
  b) gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  c) volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  d) existenta locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite sau speciale.
  -------------
  Art. 113 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Capitolul IX

  Veniturile şi cheltuielile asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  -------------
  Denumirea Cap. IX a fost modificată de pct. 70 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 114

  Veniturile pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale se constituie din:
  a) contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum şi de persoanele fizice care încheie asigurare;
  b) dobânzi şi penalităţi de întârziere;
  c) alte venituri, potrivit legii.
  -------------
  Art. 114 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 115

  (1) Veniturile din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele fizice şi juridice, în condiţiile prezentei legi, se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (2) Veniturile prevăzute la art. 114 sunt destinate în exclusivitate pentru finanţarea prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevăzute de prezenta lege, precum şi pentru finanţarea organizării şi funcţionarii sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege.
  -------------
  Art. 115 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 116

  (1) Cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea acestui sistem se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (2) Cheltuielile pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se efectuează pentru:
  a) reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
  b) reabilitarea şi reconversia profesională;
  c) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;
  d) indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă;
  e) compensaţiile pentru atingerea integrităţii;
  f) despăgubirile în caz de deces;
  g) rambursarile de cheltuieli;
  h) activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
  (3) Cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se efectuează în limita a până la 3% din veniturile ce reprezintă contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care se prevăd a se incasa în anul bugetar.
  -------------
  Art. 116 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 117

  (1) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăşesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se reportează în anul următor, utilizându-se pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 116 alin. (2).
  (2) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei şi deficitul anual rezultat în cazul în care veniturile sunt depăşite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anul precedent de sistem.
  -------------
  Art. 117 a fost modificat de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 118

  (1) Execuţia de casa a fondurilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin Trezoreria Statului.
  (2) Disponibilităţile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se păstrează în Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobânzi.
  -------------
  Art. 118 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 119

  Disponibilităţile fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare înregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002
  , cu modificările ulterioare, se preiau de către CNPAS spre administrare.
  -------------
  Art. 119 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 120 a fost abrogat de pct. 77 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Capitolul X Răspunderea juridică


  Articolul 121

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.


  Articolul 122

  Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.


  Articolul 123

  Furnizarea de informaţii false la stabilirea contribuţiilor datorate sau a prestaţiilor cuvenite potrivit prezentei legi constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.


  Articolul 124

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:
  a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 10 şi 12;
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 124 a fost modificată de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  b) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10 şi 51;
  -------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 124 a fost modificată de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  c) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control informaţiile solicitate potrivit art. 58.
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 124 a fost modificată de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  d) nerespectarea metodologiei de încadrare în clasele de risc prevăzute la art. 99 şi 100;
  e) nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1) şi (3) şi ale art. 102 alin. (2) privind baza de calcul a contribuţiilor;
  f) nerespectarea prevederilor art. 98, art. 101 alin. (4) şi ale art. 102 alin. (1) privind stabilirea contribuţiei de asigurare şi a cotelor acestei contribuţii;
  g) furnizarea de informaţii eronate la stabilirea contribuţiilor datorate sau a prestaţiilor cuvenite, dacă fapta nu este săvârşită cu intenţie;
  h) nerespectarea obligaţiei de plată prevăzute la art. 14.
  (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează în raport cu rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 125

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal de către personalul împuternicit din cadrul CNPAS sau de către autorităţile publice abilitate potrivit legii.
  -------------
  Alin. (1) al art. 125 a fost modificat de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (2) În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează la art. 122 şi 123, persoanele abilitate prevăzute la alin. (1) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.
  (3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările ulterioare.
  -------------
  Alin. (3) al art. 125 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 126

  (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunii se comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire şi constituie titlu executoriu de la data comunicării.
  (2) Împotriva procesului-verbal se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa judecătorească în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia.


  Articolul 127

  Sumele încasate din amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.
  -------------
  Art. 127 a fost modificat de pct. 81 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Capitolul XI Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale


  Articolul 128

  Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin secţiile de asigurări sociale sau, după caz, prin completele specializate pentru asigurări sociale, constituite la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 129

  În prima instanţa tribunalele soluţionează litigii privind:
  a) modul de calcul al contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi majorarea sau micşorarea cotei de contribuţie;
  -------------
  Litera a) a art. 129 a fost modificată de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  b) înregistrarea şi evidenta contribuţiei de accidente de muncă şi boli profesionale;
  c) încadrarea într-o clasa de risc a angajatorului;
  d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  e) modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor şi serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  -------------
  Litera e) a art. 129 a fost modificată de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  f) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate conform prezentei legi;
  g) orice alte decizii ale asiguratorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi.


  Articolul 130

  (1) Sunt competente teritorial tribunalele în a căror rază se afla domiciliul pârâtului.
  (2) În cazul în care, prin excepţii, obiectul litigiului îl formează o contestaţie împotriva CNPAS sau casele teritoriale de pensii, competenţa teritorială revine tribunalului în a cărui raza se afla domiciliul sau sediul reclamantului.
  -------------
  Alin. (2) al art. 130 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Naţional" cu sintagma "CNPAS", şi a sintagmei "fondurile teritoriale" cu sintagma "casele teritoriale de pensii".


  Articolul 131

  Împotriva hotărârii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competenţa.


  Articolul 132

  Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se completează cu dispoziţiile Codului de procedura civilă, ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu orice alte dispoziţii în materie.


  Articolul 133

  Acţiunile în instanţa şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt scutite de taxa judiciară de timbru.


  Articolul 133^1

  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii şi servicii pentru accidente de muncă şi boli profesionale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.
  -------------
  Art. 133^1 a fost introdus de pct. 83 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Capitolul XII Dispoziţii tranzitorii şi finale

  -------------
  Art. 134 a fost abrogat de pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 135

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor referitoare la constituirea fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
  -------------
  Art. 135 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  -------------
  Art. 136 a fost abrogat de pct. 86 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 137 a fost abrogat de pct. 87 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 138 a fost abrogat de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  -------------
  Art. 139 a fost abrogat de pct. 89 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

  Articolul 140

  (1) În perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004 contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (2) Cota de contribuţie datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.
  (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin structurile înfiinţate pentru acest scop.
  -------------
  Art. 140 a fost modificat de pct. 90 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 140^1

  Perioada de suspendare a contractului individual de muncă în cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă datorată producerii unui accident de muncă sau boala profesională se considera vechime în munca.
  -------------
  Art. 140^1 a fost introdus de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 141

  Până la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii vor elabora şi vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------
  Art. 141 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 142

  Prezenta lege se completează cu dispoziţiile Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislaţiei privitoare la regimul contravenţiilor, precum şi cu dispoziţiile legislaţiei de asigurări sociale.


  Articolul 143

  (1) La data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei legi se abroga art. 100 alin. (2), art. 102 şi 110 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
  (2) Dispoziţiile art. 98 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (4), art. 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi alin. (2), ale art. 111, 112, 114 şi 115 din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, îşi vor menţine aplicabilitatea pentru toate situaţiile prevăzute în legea sus-menţionată, cu excepţia celor generate de accidente de muncă şi boli profesionale, care sunt preluate prin prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  ────────────────