ORDIN nr. 465 din 5 august 2015
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Programul naţional de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României."
  2. Articolul 10 se abrogă.
  3. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - (1) Finanţarea Programului se asigură din sursele de finanţare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.
  (2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanţă cu graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 10^2. - (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-propuse a fi incluse în Program, precum şi pentru cele incluse în program, dar care nu au contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, beneficiarii Programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând suma totală solicitată de la bugetul de stat în vederea realizării obiectivului de investiţii, eşalonată pe ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Beneficiarii Programului care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând eventualele modificări ale sumelor reprezentând restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, pentru anul în curs, precum şi creditele bugetare estimate prin contractul de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
  (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi (2). În baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului şi a analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  (4) Criteriile prevăzute la alin. (3) se aplică unitar tuturor obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2).
  (5) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta, după caz.
  (6) Pentru obiectivele de investiţii în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12^1 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.
  (7) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, care nu au mai fost finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12^1 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.
  (8) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se poate actualiza în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, la data încheierii contractului de finanţare multianual, cu respectarea prevederilor din contractele de achiziţie publică încheiate.
  (9) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate."
  4. La articolul 11, alineatele (1)-(13) se abrogă.
  5. Articolul 12 se abrogă.
  6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 12^1. - (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în Program se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 10^2 alin. (3).
  (2) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prin Program, prevăzută în contractele de finanţare multianuale, se cuprinde în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se eşalonează pe ani, în primul an în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, iar în următorii ani în limita creditelor bugetare estimate prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul în curs.
  (3) Sumele reprezentând estimările pe anii următori anului în care se încheie contractul de finanţare multianual, prevăzute în contract, nu reprezintă obligaţie certă de plată şi vor fi adiţionate anual, după intrarea în vigoare a legilor bugetare anuale, în limita creditelor bugetare aprobate prin acestea, prin aplicarea a cel puţin unui criteriu dintre cele prevăzute la art. 10^2 alin. (3).
  (4) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 10^2 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică fiecare beneficiar cu privire la transferurile bugetare aferente anului financiar respectiv.
  (5) Beneficiarii actualizează corespunzător devizul general al obiectivelor de investiţii după încheierea contractelor de achiziţie şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 15 zile calendaristice."
  7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) După încheierea contractelor de finanţare multianuale beneficiarii solicită în scris, în funcţie de necesităţi, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferul sumelor alocate, prevăzute în contractele de finanţare, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
  (2) Transferarea sumelor pentru obiectivele de investiţii se face în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate şi a eşalonărilor anuale.
  (3) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, dar nefinanţate sau finanţate parţial din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se pot transfera sume şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.
  (4) În cazul în care există solicitări de redistribuire a sumelor necheltuite între obiectivele de investiţii din Program, transmise de către beneficiari pentru obiectivele de investiţii derulate de aceştia, solicitarea trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de nota de fundamentare care să justifice necesitatea modificărilor, cu precizarea în mod expres a diminuărilor, respectiv a suplimentărilor de alocaţii între obiectivele de investiţii. Solicitarea se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau se respinge, după caz.
  (5) În scopul utilizării eficiente a creditelor bugetare alocate în anul în curs, la finalul trimestrului III, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice analizează execuţia creditelor bugetare pe fiecare obiectiv de investiţii şi în funcţie de aceasta poate dispune redistribuirea acestora pe alte obiective de investiţii.
  (6) În cazul în care beneficiarii solicită, în baza lucrărilor/serviciilor executate şi asumate, transferuri de sume mai mari decât eşalonarea anuală din contractul de finanţare multianual, acestea se pot efectua, în limita bugetului Programului aprobat cu această destinaţie şi a contractului de finanţare.
  (7) Redistribuirea creditelor bugetare alocate în anul în curs conform alin. (5) se face în urma analizei direcţiei de specialitate din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
  (8) În condiţiile alin. (4), (5) şi (6), transferurile pentru anii următori se modifică corespunzător, prin notificarea beneficiarilor şi modificarea contractelor în acest sens, în condiţiile legii.
  (9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din lipsa creditelor bugetare şi prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum şi în anexa nr. 6, prin care se justifică utilizarea acestora.
  (10) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare.
  (11) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenţi conform prevederilor alin. (9) se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, pe titlul de cheltuieli 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent»."
  8. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1)."
  9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziţie publică încheiate în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 12^1, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate."
  10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume către aceştia, justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6."
  11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului.
  (2) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
  (3) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului în curs urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Beneficiarii organizează recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, şi transmit, în copie conformă cu originalul, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
  (5) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, respectiv în termen de 30 de zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, date şi informaţii cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7."
  12. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează datele şi informaţiile transmise de beneficiari conform art. 18 alin. (5) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă ai Programului în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare."
  13. La articolul 19, alineatul (4) se abrogă.
  14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Anexa C şi anexele nr. 1^1, 1^2, 2, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
  15. Anexele A, B şi anexele nr. 3 şi nr. 4a) se abrogă.
  16. Anexele nr. 2, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  17. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sirma Caraman,

  secretar de stat

  Bucureşti, 5 august 2015.
  Nr. 465.

  Anexa 1

  (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Judeţul .......................
  Consiliul Judeţean ........../Primăria .............
  Nr. ............/data .........
  SOLICITARE
  de finanţare prin Programul naţional de dezvoltare locală
  a obiectivului investiţii "......................................"
  pentru anul..............
                                                                          - lei -
                                                     ┌───┬────┬─────────────┬────┐
    Tip obiectiv*1) │Nou│ │În continuare│ │
  ┌──────────────────────────────────────────────────┼───┴────┴─────────────┴────┤
  │Amplasamentul obiectivului de investiţii propus │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului │ │
  │de investiţii (în unităţi fizice)*2) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală a investiţiei (lei cu TVA)*3) │ │
  │conform hotărârii consiliului local/hotărârii │ │
  │consiliului judeţean │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii │ │
  │consiliului judeţean/data ............ │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Nr. contract de servicii (proiect tehnic)/ │ │
  │data ........ │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală a contractului de servicii │ │
  │(proiect tehnic), inclusiv acte adiţionale │ │
  │(lei cu TVA) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Nr. contract de lucrări/data ........ │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală a contractului de lucrări, │ │
  │inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală decontată pentru obiectivul de │ │
  │investiţii (lei cu TVA) │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- buget de stat │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- buget local │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ │ │
  │realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA)│ │
  │din care: │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │- buget de stat total, din care: │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- credit bugetar anul 1 │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- credit bugetar estimat anul 2 │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- credit bugetar estimat anul 3 │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- buget local │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │Stadiu fizic realizat (%) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Termen PIF (conform contractului de lucrări şi │ │
  │acte adiţionale) │ ................ │
  └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Se bifează în spaţiul corespunzător.

  *2) De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.

  *3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investiţii în continuare este valoare totală a investiţiei actualizată)

  ──────────

  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială .................
  Preşedintele consiliului judeţean/Primar
  Numele şi prenumele .........................
  Semnătură ..........


  Anexa 2

  (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  Judeţul...............
  Consiliul Judeţean ........./Primărie .............
  Nr. ............./data. .............
  SITUAŢIE*)
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea
  lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli
  în anul ........ pentru obiectivul de investiţii
  "................." în baza contractului
  de finanţare nr. .......... Notă

  ──────────

  *) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent.

  ──────────

  *Font 7*
                                                                                                         - lei -
  ┌──────┬──────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┐
  │ │ │ │ │ Valoarea totală │ │ │ │
  │ Nr. │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea totală │ nedecontată a │ │ Sume │ │
  │ crt. │ totală a │ contrac- │ decontată pentru │ lucrărilor/servi- │ Factură │ solicitate │ │
  │ │ contrac- │ tului de │ anul în curs │ ciilor şi a altor │ │ de la │ Stadiu │
  │ │ tului de │ finanţare│ (până la data │ cheltuieli în limita │ │ bugetul de │ fizic │
  │ │ finanţare│ de la │ solicitării) │ contractului de │ │ stat, în │realizat│
  │ │ de la │ bugetul │ │finanţare pe anul în curs│ │ limita │ până │
  │ │ bugetul │ de stat ├──────┬──────┬──────┼───────┬────────┬────────┼───────┬──────┬───────┤contractului│ la data│
  │ │ de stat │ pentru │ │buget │buget │ │ buget │ buget │ │Număr/│Valoare│ de finan- │ solici-│
  │ │ (inclusiv│ anul │Total │ de │local │ Total │ de │ local │Emitent│ dată │(inclu-│ţare pentru │ tării │
  │ │ TVA) │ în curs │ │ stat │ (in- │ │ stat │(inclu- │ │ │ siv │ anul │ % │
  │ │ │ (inclusiv│ │ (in- │ clu- │ │(inclu- │ siv- │ │ │ TVA) │ în curs │ │
  │ │ │ TVA) │ │ clu- │ siv │ │ siv- │ TVA) │ │ │ │ (inclusiv │ │
  │ │ │ │ │ siv │ TVA) │ │ TVA) │ │ │ │ │ TVA) │ │
  │ │ │ │ │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
  ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤
  │ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤
  │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴────────────┴────────┘

  Subsemnatul, ...................., în calitate de reprezentant al ................., având funcţia de ..........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat a sumei solicitate de .............. (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost decontate din alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială
  Preşedintele consiliului judeţean/Primar
  Numele şi prenumele ........................
  Semnătura .....................


  Anexa 3

  (Anexa nr. 6 la normele metodologice)
  Consiliul Judeţean/Primăria .............
  Nr. .............../data ............................
  SITUAŢIE
  privind lucrările/serviciile/alte
  cheltuieli realizate şi decontate pentru obiectivul de investiţii
  "..............." din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală
  *Font 7*
                                                                                                                                 - lei -
  ┌──────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────┐
  │ Nr. │ Valoarea │Contract de lucrări/│ Situaţii de │Valoarea totală decontată │ Factură │ Ordin de │Stadiu fizic│
  │ crt. │contractului de│ servicii/alte │ lucrări/ │ pe anul în curs │ │ plată │realizat (%)│
  │ │finanţare de la│cheltuieli (inclusiv│ servicii/alte │ │ │ │ │
  │ │bugetul de stat│ acte adiţionale) │ cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │ pentru anul ├─────────┬──────────┼────────┬────────┼──────┬─────────┬─────────┼──────┬─────┬──────┼─────┬────────┤ │
  │ │ în curs │Nr./data │ Valoarea │Nr./data│Valoarea│Total │buget de │ buget │ Emi- │Nr./ │Valoa-│Nr./ │Valoarea│ │
  │ │(inclusiv TVA) │ │ │ │ │ │ stat │ local │ tent │data │ rea │data │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │(inclusiv│(inclusiv│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ TVA) │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤
  │ 1. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤
  │ 2. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤
  │ 3. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤
  │Total:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────────┘

  Subsemnatul ................., în calitate de reprezentant al ................, având funcţia de................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de .............. şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială .....................
  Preşedintele consiliului judeţean/Primar
  Numele şi prenumele .........................
  Semnătura ...................


  Anexa 4

  (Anexa nr. 7 la normele metodologice)
  Judeţul ....................
  Unitatea administrativ-teritorială ...................
  Nr. ........../data .................
  DATE ŞI INFORMAŢII
  necesare stabilirii Indicatorilor de
  performanţă şi eficienţă ai obiectivului de investiţii
  "............." finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală
  Data începerii lucrărilor de execuţie: ..........................................
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────┐
  │Nr. │ Domeniul specific din Program prin care │ │ │
  │crt.│ se finanţează obiectivul de investiţii │ Capacităţi specifice realizate │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 1 │- realizare/extindere/reabilitare/ │1. staţii de tratare a apei/ │ │
  │ │modernizare a sistemelor de alimentare │staţii de epurare a apelor uzate │ │
  │ │cu apă şi staţii de tratare a apei │realizate (număr) │.........│
  │ │- realizare/extindere/reabilitare/ ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │modernizare a sistemelor de canalizare │2. lungime de reţea realizată │ │
  │ │şi staţii de epurare a apelor uzate │(km) │.........│
  │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │ │3. număr de beneficiari direcţi │.........│
  │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │ │4. cost/km │.........│
  ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 2 │- construirea/modernizarea/reabilitarea │1. categoria drumului (drum │ │
  │ │drumurilor publice clasificate şi │comunal/drum judeţean/străzi │ │
  │ │încadrate în conformitate cu prevederile │etc.) │.........│
  │ │legale în vigoare ca drumuri judeţene, ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │drumuri de interes local, respectiv │2. lungime de drum realizat (km) │.........│
  │ │drumuri comunale şi/sau drumuri publice ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │din interiorul localităţilor │3. număr de beneficiari direcţi │.........│
  │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │ │4. cost/km │.........│
  ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 3 │- realizarea/reabilitarea/modernizarea de│1. număr de beneficiari direcţi │.........│
  │ │poduri, podeţe sau punţi pietonale ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │ │2. instituţii publice/şcoli/ │ │
  │ │ │instituţii de interes local/număr│ │
  │ │ │de locuitori pentru care se │ │
  │ │ │asigură accesul │.........│
  ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 4 │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ │
  │ │modernizare/dotare a unităţilor de │1. suprafaţă desfăşurată │ │
  │ │învăţământ preuniversitar │realizată (mp) │.........│
  │ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ │
  │ │modernizare/dotare a unităţilor sanitare ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │din mediul rural │ │ │
  │ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ │
  │ │modernizare a unor obiective culturale de│2. număr de beneficiari direcţi │.........│
  │ │interes local, respectiv biblioteci, │ │ │
  │ │muzee, centre culturale multifuncţionale,│ │ │
  │ │teatre │ │ │
  │ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ │
  │ │modernizare a pieţelor publice, ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │comerciale, târguri, oboare │ │ │
  │ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ │
  │ │modernizare a bazelor sportive - │3. cost/mp │.........│
  │ │realizare/extindere/reabilitare/ │ │ │
  │ │modernizare a sediilor instituţiilor │ │ │
  │ │publice ale autorităţilor administraţiei │ │ │
  │ │publice locale, precum şi a instituţiilor│ │ │
  │ │publice din subordinea acestora │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 5 │- construcţia/extinderea/reabilitarea │1. număr de obiective turistice │ │
  │ │infrastructurii turistice dezvoltate de │care sunt puse în valoare prin │ │
  │ │autorităţile publice locale ca instrument│dezvoltarea infrastructurii │ │
  │ │de punere în valoare a potenţialului │turistice │.........│
  │ │turistic local ├─────────────────────────────────┼─────────┤
  │ │ │2. număr de turişti beneficiari │.........│
  └────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────┘

  NOTĂ:
  Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiţii în funcţie de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ...........
  Preşedintele consiliului judeţean/Primar
  Numele şi prenumele .......................
  Semnătura ................

  -------