HOTĂRÂRE nr. 6 din 25 februarie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 16 martie 2009  Având în vedere dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 16, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,
  conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
  în baza hotărârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 25 februarie 2009,
  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma nr. 5/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).


  Articolul 3

  Direcţia secretariat, directorul general şi Direcţia reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  Preşedintele
  Comisiei de Supraveghere
  a Sistemului de Pensii Private,
  Mircea Oancea
  Bucureşti, 25 februarie 2009.
  Nr. 6.


  Anexa
  NORMA Nr. 5/2009
  privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond
  pentru fondurile de pensii administrate privat
  Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege,
  în temeiul dispoziţiilor art. 16, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,
  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta normă stabileşte regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, regulile de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţilor de fond.


  Articolul 2

  Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Lege şi din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul II Reguli de evaluare a instrumentelor financiare


  Articolul 3

  (1) Acţiunile admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate sunt evaluate la preţul de închidere al secţiunii principale a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul.
  (2) Atunci când sunt admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate, valoarea la care se iau în calcul acţiunile trebuie să fie reprezentată de preţul pieţei celei mai relevante din punctul de vedere al lichidităţii, determinată conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaţiile întreprinderilor de investiţii de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea de instrumente financiare în tranzacţii şi definiţia termenilor în sensul directivei în cauză.
  (3) Pentru acţiunile prevăzute la alin. (1) se utilizează următoarea formulă de calcul:
  VA = NUVM x PI,
  unde:
  VA = valoarea actuală;
  NUVM = numărul de unităţi de valori mobiliare în portofoliu;
  PI = preţul de închidere.
  (4) În situaţia splitării/consolidării valorii nominale a unor acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, acţiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacţionare a acestora, prin împărţirea preţului anterior splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulţirea cu coeficientul de consolidare.


  Articolul 4

  Pentru acţiunile netranzacţionate pe o perioadă de 30 de şedinţe de tranzacţionare consecutive, evaluarea va lua în calcul cea mai mică valoare dintre ultimul preţ de închidere al secţiunii principale a pieţei respective şi valoarea contabilă a acţiunii, calculată conform art. 15 alin. (2).


  Articolul 5

  Evaluarea prevăzută la art. 4 nu se aplică pentru acţiuni suspendate de la tranzacţionare în respectivul interval de timp, în cazul apariţiei unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, evaluarea va avea drept bază de calcul media preţurilor de închidere pe piaţă în intervalul de 30 de şedinţe de tranzacţionare consecutive anterioare suspendării de la tranzacţionare.


  Articolul 6

  (1) Evaluarea acţiunilor care au fost delistate se va face în conformitate cu prevederile art. 4 în primul an de la delistare, iar începând cu anul al doilea, deţinerile respective vor fi considerate private equity şi evaluate în conformitate cu prevederile art. 15.
  (2) În anumite situaţii justificate, de natura celor în care societăţile emitente se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară şi a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate, acţiunile care au fost retrase de la tranzacţionare vor fi luate în calculul activului net la valoarea zero. La momentul lichidării respectivului plasament, în calculul activului net, acţiunile vor fi evaluate la preţul tranzacţiei.


  Articolul 7

  (1) Pentru titlurile de stat, indiferent de maturitatea acestora, precum şi pentru toate instrumentele cu venit fix, inclusiv obligaţiuni neguvernamentale, obligaţiuni municipale, ale autorităţilor publice locale sau obligaţiuni corporative, evaluarea se face prin adăugarea la preţul net de achiziţie atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât şi a sumei rezultate din recunoaşterea zilnică a diferenţei dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadenţa titlurilor şi preţul net de achiziţie.
  (2) În cazul în care emitentul nu efectuează plata unui cupon/principal, conform prospectului de emisiune, administratorul va evidenţia suma neîncasată la valoarea zero.
  (3) Valoarea instrumentelor cu venit fix prevăzute la alin. (1) se calculează conform formulei:
  Valoarea actuală = valoare netă de achiziţie + valoare cupon x (nr. de zile scurse de la ultima plată a cuponului/nr. de zile între cupoane) + (valoarea nominală - valoarea netă de achiziţie) x (nr. de zile de la decontare la data curentă/nr. de zile rămase de la decontare până la maturitatea instrumentului).


  Articolul 8

  Pentru orice alte valori mobiliare, în afara celor prevăzute în prezenta normă, se aplică prevederile art. 3.


  Articolul 9

  (1) Disponibilităţile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul.
  (2) În calculul activului net se iau în considerare sumele în tranzit, precum şi sumele în curs de rezolvare, care se recunosc la valoarea de înregistrare în contabilitate.


  Articolul 10

  Depozitele constituite la instituţii de credit, indiferent de durata depozitului, se evaluează folosindu-se metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.


  Articolul 11

  (1) Pentru evaluarea contractelor forward pe cursul de schimb, sub un an inclusiv, având ca activ suport cursul EUR/RON, se utilizează următoarea formulă de calcul:
                              F St
      F(t,T) = (+/-) V x ───────────── - ───────────────────── ,
                                     T-t (T-t)
                         [1 + R(d)]^ ──── [1 + R(f)]^ ────
                                     360 360

  unde:
  t = data curentă;
  T = data maturităţii;
  V = valoarea contractului;
  F = preţul de exercitare al contractului;
  St = cursul spot comunicat de Banca Naţională a României valabil în ziua pentru care se face evaluarea;
  T - t = perioada rămasă până la scadenţa contractului;
  R(d) = media BUBID şi BUBOR (dobânda medie interbancară) din ziua evaluării, comunicată de Banca Naţională a României;
  R(f) = EURIBOR din ziua evaluării, comunicată de Banca Centrală Europeană.
  (2) Pentru evaluarea contractelor forward pe cursul de schimb, pe termen peste un an, având ca activ suport cursul EUR/RON, evaluarea se va face prin marcarea la piaţă, luându-se în calcul media cotaţiilor afişate de 6 furnizori de cotaţii zilnice din lista agreată şi comunicată trimestrial de Comisie. Pentru fiecare furnizor de informaţii se va utiliza media dintre cotaţia de cumpărare "bid" şi cea de vânzare "ask".


  Articolul 12

  (1) Evaluarea contractelor SWAP, sub un an inclusiv, se face prin determinarea diferenţei dintre cursul forward al contractului şi cursul forward curent pentru acel tip de contract.
  ValoareLaZi = CursForward (contract) - CursForward (zilnic pentru data contractului) x ValoareContract
  (2) Evaluarea contractelor SWAP pe rata dobânzii, pe termen peste un an, se face prin marcarea la piaţă, luându-se în calcul media cotaţiilor afişate de 6 furnizori de cotaţii zilnice din lista agreată şi comunicată trimestrial de Comisie. Pentru fiecare furnizor de informaţii se va utiliza media dintre cotaţia de cumpărare (bid) şi a celei de vânzare (ask).


  Articolul 13

  Evaluarea contractelor futures se va face prin marcarea la piaţă, rezultată ca urmare a deţinerii de contracte, la care se adaugă marja corespunzătoare fiecărui contract deţinut,
  unde:
  marja = suma totală reţinută de broker pentru contractele cumpărate, contracte care pot fi de cumpărare sau de vânzare;
  profit (pierdere) = diferenţa dintre preţul de cumpărare mediu ponderat (PMP) al contractelor şi cotaţia curentă din piaţă pentru acel tip de contract.
  În calculul VUAN se va lua preţul de închidere.
  Valoare La Zi = Marja x Nr. Total Contracte + Profit Pierdere x Nr. Contracte


  Articolul 14

  (1) Opţiunile tranzacţionate se evaluează la preţul de închidere al pieţei pe care se tranzacţionează.
  (2) Pentru situaţia în care nu au fost înregistrate tranzacţii pe o perioadă de 30 de zile, evaluarea pentru o opţiune call se va face la valoarea teoretică, folosindu-se metoda Black-Scholes.
  (3) Pentru situaţia în care nu au fost înregistrate tranzacţii pe o perioadă de 30 de şedinţe de tranzacţionare consecutive, evaluarea pentru o opţiune put se va face la valoarea teoretică, folosindu-se metoda Black-Scholes.


  Articolul 15

  (1) Private equity se evaluează la valoarea minimă dintre preţul de achiziţie şi valoarea contabilă.
  (2) Valoarea contabilă pe acţiune este determinată prin raportarea poziţiei "Capitaluri proprii" din cele mai recente rezultate financiare anuale auditate, depuse la Ministerul Finanţelor Publice sau la autorităţi echivalente din statele membre, la numărul de acţiuni emise.
  (3) Valoarea astfel determinată se menţine timp de 12 luni, până la întocmirea noilor rezultate financiare anuale, auditate, care vor sta la baza calculării noii valori contabile.


  Articolul 16

  Evaluarea mărfurilor şi a derivatelor pe mărfuri se va face în conformitate cu prevederile art. 3.


  Articolul 17

  Înregistrarea în portofoliul fondului de pensii administrat privat a tranzacţiilor cu instrumente financiare se face la data tranzacţiei, pe baza documentului de tranzacţionare.


  Articolul 18

  Acţiunile nou-emise care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la preţul din cadrul ofertei publice primare în care au fost achiziţionate respectivele acţiuni, cu condiţia ca acestea să fie înscrise la tranzacţionare în termen de cel mult un an.


  Articolul 19

  (1) Dividendele se iau în calculul activului fondului de pensii administrat privat la data încasării contravalorii acestora.
  (2) Acţiunile distribuite cu titlu gratuit se iau în calculul activului fondului de pensii administrat privat la data de înregistrare a respectivelor acţiuni.
  (3) Drepturile de preferinţă vor fi evaluate până la momentul primei zile de tranzacţionare la valoarea teoretică pentru drepturile de preferinţă.


  Articolul 20

  (1) Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv tranzacţionate pe o piaţă reglementată se evaluează conform prevederilor art. 3.
  (2) Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv netranzacţionate pe o piaţă reglementată se iau în calcul la ultima valoare unitară a activului net calculată, certificată de către depozitar şi publicată.
  (3) Valoarea unităţilor de fond ale unui organism de plasament colectiv se calculează utilizându-se formula:
  VA = NUF x VUAN,
  unde:
  VA = valoarea actuală;
  NUF = numărul de unităţi de fond;
  VUAN = valoarea unitară a activului net.


  Capitolul III Reguli de calcul al activelor fondului de pensii administrat privat


  Articolul 21

  Valoarea netă a activelor unui fond de pensii administrat privat se calculează prin scăderea obligaţiilor din valoarea totală a activelor:
  Valoarea netă a activelor fondului = Valoarea totală a activelor - Valoarea obligaţiilor


  Articolul 22

  (1) Valoarea totală a activelor fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile cap. II.
  (2) Contribuţiile participanţilor şi accesoriile acestora regăsite în contul colector nu intră în calculul valorii totale a activelor, până la data transformării în unităţi de fond a contribuţiilor şi a transferului de lichidităţi în conturile individuale ale participanţilor.
  (3) Convertirea contribuţiilor în unităţi de fond se face la ultima valoare unitară a activului net raportată şi certificată de către depozitar.


  Articolul 23

  Obligaţiile unui fond de pensii administrate privat sunt:
  a) comisionul de administrare;
  b) taxele de auditare a fondului de pensii.


  Articolul 24

  (1) Comisionul de administrare din activul total al fondului de pensii administrat privat este estimat şi înregistrat zilnic în calculul valorii activului net şi regularizat lunar, conform documentelor justificative.
  (2) Cheltuielile cu taxele de auditare ale fondului de pensii administrat privat sunt estimate anual, înregistrate zilnic şi regularizate la data plăţii acestora, conform documentelor justificative.
  (3) Preţul contractului încheiat între administrator şi auditorul statutar pentru fondul de pensii administrat privat, după data intrării în vigoare a prezentei norme, va fi stabilit în lei. Contractele în vigoare stabilite într-o altă monedă se vor supune prevederilor prezentei norme în situaţia reînnoirii lor.


  Articolul 25

  (1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii administrat privat pentru o anumită dată se realizează conform următoarei formule:
                         Valoarea netă a activelor fondului
     Valoarea unitară la acea dată
     a activului net = ──────────────────────────────────
       la acea dată Nr. de unităţi de fond la acea dată

  (2) Numărul de unităţi de fond este diferenţa dintre numărul total de unităţi emise şi numărul total de unităţi de fond anulate ca urmare a plăţii drepturilor, a transferului activului personal al acestuia sau anulate în caz de invaliditate ori deces al participantului, precum şi ca urmare a regularizărilor efectuate de către instituţia de evidenţă.
  (3) Valoarea unitară a activului net se calculează şi se raportează în fiecare zi lucrătoare şi are ca bază de calcul informaţiile valabile din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
  (4) Valoarea unitară a activului net se calculează şi se înregistrează cu 6 zecimale în evidenţele fondului de pensii administrat privat.


  Articolul 26

  (1) Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori către Comisie, se vor corecta şi regulariza la data constatării lor.
  (2) Administratorul, anexat raportării zilnice a valorii unitare a activului net din data la care se efectuează corecţia, va transmite Comisiei o notă explicativă, sub semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal, în care va prezenta detaliat cauzele care au determinat erorile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 27

  (1) În cazul în care unele elemente de activ sunt exprimate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul Băncii Naţionale a României comunicat în ziua pentru care se efectuează calculul.
  (2) În situaţia în care există elemente de activ exprimate în valute pentru care Banca Naţională a României nu publică un curs de schimb valutar, se utilizează cursul monedei respective faţă de euro, comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este exprimat elementul de activ, şi cursul euro/leu comunicat de Banca Naţională a României în ziua pentru care se efectuează calculul.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 28

  Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.


  Articolul 29

  Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10) din Lege.


  Articolul 30

  Prezenta normă intră în vigoare la 1 mai 2009.


  Articolul 31

  La data intrării în vigoare a prezentei norme, se abrogă Norma nr. 17/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007.
  __________