METODOLOGIE din 29 septembrie 2011privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 20 octombrie 2011 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.485 din 29 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 20 octombrie 2011.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Corpul profesorilor mentori se constituie la nivelul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și cuprinde cadrele didactice care dețin funcția didactică de profesor mentor și coordonează efectuarea stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice, conform prevederilor art. 248 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.(2) Pentru a deveni membri ai corpului profesorilor mentori, cadrele didactice trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de prezenta metodologie.(3) Înscrierea unui cadru didactic în corpul profesorilor mentori se face în baza deciziei de numire în funcția didactică de profesor mentor emise de inspectorul școlar general ca urmare a promovării concursului organizat pentru constituirea corpului profesorilor mentori.


  Articolul 2
  (1) Corpul profesorilor mentori este înscris într-un registru electronic creat special pe site-ul inspectoratelor școlare, având următoarea configurație: numele, prenumele, unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea, disciplina de predare, numărul și data deciziei de numire în funcția de profesor mentor.(2) Responsabilitatea administrării aplicației privind corpul profesorilor mentori revine inspectorului școlar pentru mentorat.(3) Activitatea profesorului mentor este coordonată de inspectorul școlar pentru mentorat.


  Capitolul II Dobândirea funcției didactice de profesor mentor

  Articolul 3

  Dobândirea funcției didactice de profesor mentor pentru inserția profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare se realizează prin promovarea unui concurs specific, reglementat de prezenta metodologie, organizat de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv prin excepțiile prevăzute de prezenta metodologie.


  Articolul 4
  (1) La nivelul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București se constituie comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat.(2) Comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat se compune dintr-un număr impar de membri, cu următoarea componență:
  a) președinte - directorul casei corpului didactic;
  b) vicepreședinte - inspectorul școlar pentru mentorat;
  c) secretar - inspector școlar;
  d) membri (2-6 persoane) - inspectori școlari/profesori mentori pentru inserția profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare /directori de unități de învățământ.
  (3) Componența acestei comisii este aprobată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și este numită prin decizie a inspectorului școlar general.


  Articolul 5

  Atribuțiile comisiei județene/a municipiului București pentru mentorat sunt:
  a) organizarea și desfășurarea selecției profesorilor mentori;
  b) analizarea și soluționarea solicitărilor școlilor/consorțiilor care au profesori/cadre didactice stagiari/stagiare pentru repartizarea acestora la câte un profesor mentor;
  c) aprobarea suspendării, la cerere, a profesorilor mentori din această funcție;
  d) retragerea calității de profesor mentor.


  Articolul 6

  Selecția profesorilor mentori pentru inserția profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare se realizează în perioada februarie-iunie, după un calendar detaliat la nivelul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București astfel:
  a) în perioada 1-10 februarie: anunțarea calendarului concursului;
  b) în perioada 11-20 februarie: depunerea dosarelor (portofoliilor personale) la secretariatul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București de către directorii unităților școlare, însoțite de adresă de înaintare;
  c) în perioada 15-20 martie: anunțarea candidaturilor admise în urma evaluării portofoliilor;
  d) în perioada 21-25 martie: depunerea și rezolvarea contestațiilor cu privire la evaluarea portofoliului personal, în prezența candidatului;
  e) în perioada 1 aprilie-31 mai: desfășurarea probei practice de către candidații admiși în urma evaluării portofoliilor; această probă constă în susținerea unei lecții/activități didactice pentru disciplina/disciplinele pe care o/le poate preda, în concordanță cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă, de către candidat și asistență la o lecție/activitate pe care o va evalua;
  f) în perioada 1-15 iunie: anunțarea rezultatelor selecției și a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în calitate de profesori mentori pentru stagiatură.


  Articolul 7
  (1) Fiecare inspectorat școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București va realiza o procedură privind selecția profesorilor mentori pentru inserția profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare, care va fi avizată în consiliul de administrație și va fi făcută publică până la data de 1 februarie.(2) Procedura reglementează responsabilitățile comisiei județene/a municipiului București pentru mentorat, grila de evaluare a portofoliului candidatului și grila de evaluare a probei practice, cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Articolul 8

  Are dreptul să își depună dosarul pentru funcția de profesor mentor pentru inserția profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare orice cadru didactic care îndeplinește, cumulat, următoarele condiții:
  a) este titular în învățământul preuniversitar;
  b) deține gradul didactic I;
  c) a urmat cel puțin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;
  d) are calificativul "Foarte Bine" în ultimii 5 ani;
  e) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală ori a fost reabilitat;
  f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei funcții.


  Articolul 9

  Probele de concurs constau în evaluarea administrativă și calitativă a portofoliului și în susținerea a două probe practice.


  Articolul 10
  (1) Evaluarea administrativă a portofoliului candidatului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor formale privind:
  a) existența CV-ului în format Europass;
  b) existența copiilor pentru documentele justificative, certificate de conducerea unității de învățământ (decizia de numire ca titular în sistemul de învățământ/pe post, certificatul de obținere a gradului didactic I, certificatul de formare continuă, adeverințele din ultimii 5 ani pentru acordarea calificativului);
  c) respectarea ordinii documentelor în conformitate cu grila de evaluare, reflectată într-un opis prezentat în dublu exemplar.
  (2) Nerespectarea criteriilor formale atrage respingerea portofoliului, fără drept de contestație.(3) Evaluarea calitativă a conținutului portofoliului constă în acordarea punctajului corespunzător, conform grilei de evaluare elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1, pentru:
  a) scrisoarea de intenție;
  b) documentele doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute în grila de punctaj elaborată de către inspectoratul școlar.


  Articolul 11
  (1) Proba practică constă în susținerea unei lecții/activități didactice de către candidat și asistența la o lecție/activitate didactică pe care candidatul o va analiza.(2) Proba practică se anunță cu 48 de ore înainte de susținerea acesteia și se va derula în unitatea în care funcționează cadrul didactic respectiv.(3) Proba practică este evaluată de o comisie numită de inspectorul școlar general, cu următoarea componență:
  a) coordonator al comisiei: unul dintre membrii comisiei județene/a municipiului București pentru mentorat;
  b) inspectorul școlar, conform specializării/specializărilor candidatului;
  c) un profesor mentor, după caz, un profesor emerit al școlii/directorul unității de învățământ.
  (4) Evaluarea probei practice se face conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Fiecare membru al comisiei acordă un punctaj pentru cele două activități, iar coordonatorul comisiei calculează media celor 6 punctaje, cu două zecimale fără rotunjire, care devine punctajul la proba practică.


  Articolul 12
  (1) Un candidat la obținerea funcției didactice de profesor mentor pentru stagiatură este declarat selectat dacă a obținut la ambele etape ale selecției calificativul "Admis".(2) Calificativul "Admis" la fiecare dintre probele de concurs se obține pentru minimum 85 de puncte din totalul de 100.(3) Susținerea probei practice este condiționată de obținerea calificativului "Admis" la proba de portofoliu.


  Articolul 13
  (1) În urma selecției, profesorul mentor primește o decizie din partea inspectoratului școlar județean/al municipiului București.(2) Pe baza deciziei se încheie un act adițional la contractul de muncă, care va reflecta termenii și condițiile în care se desfășoară activitatea profesorului mentor.(3) Noile atribuții/competențe vor fi cuprinse în fișa postului, care va fi actualizată la începutul anului școlar următor promovării concursului.


  Capitolul III Competențe și responsabilități specifice ale profesorilor mentori

  Articolul 14
  (1) Cadrul didactic care deține funcția didactică de profesor mentor pentru inserția profesională a cadrelor didactice stagiare are competențe sociale și relaționale, operează cu concepte și modele de comunicare interpersonală și interactivă.(2) Profesorul mentor instruiește și formează prin exemplul personal:
  a) este un model profesional prin cunoștințele științifice și de specialitate;
  b) este un model comportamental prin ținuta, atitudinea generală, conduita, modalitatea de a se exprima, punctualitatea și respectul pentru valori;
  c) are exigențele realiste și bine fondate.
  (3) Profesorul mentor folosește metode diverse și eficiente de comunicare, dovedește competențe și aptitudini de relaționare și comunicare:
  a) folosește mijloace de comunicare adecvate situațiilor concrete în vederea realizării scopurilor educaționale și în raport cu conținutul comunicării;
  b) comunică permanent cu profesorul/cadrul didactic stagiar și cu toți factorii implicați;
  c) are o atitudine deschisă, stimulativă și pozitivă față de activitatea ce urmează să se desfășoare și susține conștientizarea de către profesorul/cadrul didactic stagiar a importanței activității de stagiatură pentru viitoarea profesie;
  d) dovedește empatie în a înțelege punctul de vedere al profesorului/cadrului didactic stagiar;
  e) limbajul utilizat este specific locului de muncă, pentru primirea și transmiterea informațiilor cu corectitudine, iar modul de adresare este concis și politicos;
  f) dovedește imaginație substitutivă, disponibilitate de autoreglare a comportamentului în funcție de context;
  g) respectă particularitățile de învățare ale profesorului/cadrului didactic stagiar și aplică principiul confidențialității.


  Articolul 15

  Profesorul mentor pentru stagiatură identifică sursele potențiale de disfuncționalitate și asigură coeziunea grupului:
  a) stabilește împreună cu profesorul/cadrul didactic stagiar, la începutul perioadei de stagiatură, un set de reguli care să prevină disfuncționalitățile ce pot apărea la un moment dat;
  b) anticipează posibilele dificultăți și/sau disfuncționalități și găsește soluții pentru remedierea acestora;
  c) creează situații în care profesorul/cadrul didactic stagiar să reflecteze asupra cauzei/cauzelor problemei/problemelor și să găsească singur soluțiile pentru remedierea acestora;
  d) are capacitatea de a sprijini identificarea de soluții pentru atingerea unui consens între el și profesorul stagiar;
  e) demonstrează flexibilitate în relația cu profesorul/cadrul didactic stagiar;
  f) adaptează modalitățile de comunicare la situații concrete și la individualitatea fiecărui profesor/cadru didactic stagiar;
  g) comunică în mod deschis cu profesorul/cadrul didactic stagiar și creează o relație în care onestitatea și încrederea reciprocă sunt esențiale.


  Articolul 16

  Profesorul mentor pentru stagiatură utilizează feedbackul în comunicare:
  a) verifică receptarea corectă a mesajului, descoperă eventuale deficiențe în receptarea mesajului, dirijează persoanele implicate în observare pentru oferirea feedbackului;
  b) discută și rezolvă problemele în cadrul unui proces agreat și acceptat de către toți membrii grupului;
  c) are o atitudine obiectivă, lipsită de prejudecăți, nu face comentarii subiective și se focalizează pe activitățile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a profesorului/cadrului didactic stagiar.


  Articolul 17

  Profesorul mentor are competențe de planificare, organizare și analiză a activității din cadrul stagiului de practică, iar în acest sens:
  a) identifică elementele necesare planificării activității de stagiatură, astfel:(i) îl primește, îl însoțește și îl integrează pe profesorul/cadrul didactic stagiar în școală, asigurând familiarizarea acestuia cu particularitățile școlii;(ii) identifică și răspunde nevoilor de formare ale profesorului/cadrului didactic stagiar și proiectează strategiile de învățare pornind de la experiența și disponibilitățile acestuia;(iii) stabilește împreună cu directorul unității de învățământ unde funcționează profesorul/cadrul didactic stagiar clasele/grupele, tipurile de lecții/activitățile, astfel încât să asigure o diversitate pe niveluri educaționale și activități didactice, pentru a-i permite acestuia să se familiarizeze cu măsurile potrivite diferitelor situații;(iv) alcătuiește și îi comunică profesorului/cadrului didactic stagiar și tuturor persoanelor implicate programul de stagiatură, fără să afecteze orarul școlii, urmărind calitatea, continuitatea și eficiența perioadei de stagiatură;
  b) îl familiarizează pe profesorul/cadrul didactic stagiar în legătură cu folosirea mijloacelor de învățământ și îl îndrumă în vederea parcurgerii curriculumului, astfel:(i) îl informează și îl instruiește pe profesorul/cadrul didactic stagiar în legătură cu utilizarea mijloacelor de învățământ în perioada de stagiatură;(ii) îl încurajează pe profesorul/cadrul didactic stagiar să realizeze mijloace de învățământ proprii, adecvate activităților didactice pe care le susține;(iii) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în efectuarea comparațiilor periodice între curriculumul proiectat și curriculumul realizat;(iv) îl ajută pe profesorul/cadrul didactic stagiar să își formeze deprinderea respectării termenelor de întocmire a documentelor școlare;(v) îl sprijină pe profesorul/cadrul didactic stagiar în dezvoltarea capacității de predare;(vi) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în utilizarea strategiilor de învățare la clasele ce aparțin învățământului special și special integrat - elevi cu cerințe educative speciale, grupuri dezavantajate;
  c) sprijină desfășurarea activităților extrașcolare de către profesorul/cadrul didactic stagiar după cum urmează:(i) îl implică pe profesorul/cadrul didactic stagiar în activități extrașcolare și îi explică specificul realizării acestora;(ii) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în promovarea imaginii unității de învățământ;
  d) îl încurajează pe profesorul/cadrul didactic stagiar în formarea capacității de autoevaluare ca formă de autoreflecție asupra activității didactice, astfel:(i) îndrumă și analizează activitatea didactică a profesorului/cadrului didactic stagiar pe baza unor standarde minime de competențe profesionale pe care acesta le cunoaște de la începutul stagiaturii, având un rol de sprijin, și nu unul de control birocratic;(ii) încurajează o autoanaliză constructivă care să evidențieze aspectele pozitive din activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar și îl îndrumă în vederea îmbunătățirii activității;(iii) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în mod obiectiv, individualizat, respectând confidențialitatea.


  Articolul 18

  Profesorul mentor are următoarele competențe de specialitate, didactice și metodice:1. proiectează și structurează logic conținuturile disciplinei, conform documentelor curriculare:
  a) asigură o varietate de activități didactice pentru profesorul/cadrul didactic stagiar (ore de predare-învățare, de exersare a deprinderilor formate, de analiză, de recapitulare, de elaborare și prezentare de proiecte, activități extrașcolare diverse);
  b) urmărește ca proiectul de lecție/activitate să includă toate componentele specifice; asistența în elaborarea proiectului scade treptat, pe măsură ce profesorul/cadrul didactic stagiar câștigă experiență;
  c) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în îmbunătățirea tehnicilor de predare;
  d) încurajează inițiativa și creativitatea profesorului/cadrului didactic stagiar în proiectarea activității instructiv-educative;
  2. utilizează feedbackul ca modalitate de reglare a activității didactice, astfel:
  a) formulează observații obiective, fără prejudecăți, focalizate pe activitățile didactice ale profesorului/cadrului didactic stagiar;
  b) negociază cu profesorul/cadrul didactic stagiar conceptele utilizate și îl îndrumă în vederea clarificării acestora.


  Articolul 19

  Profesorul mentor are cunoștințe de utilizare a computerului, de operare cu mijloacele informatice aplicabile în activitatea de mentorat:
  a) are cunoștințe de utilizare a computerului, a sistemului de operare Windows și a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, poșta electronică);
  b) realizează operațiuni practice în utilizarea poștei electronice;
  c) cunoaște și utilizează posibilitățile de căutare a informațiilor pe internet;
  d) cunoaște conceptele de bază ale tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).


  Articolul 20

  Profesorul mentor oferă 4 tipuri de sprijin:
  a) sprijin informațional - profesorul mentor constituie resursă informațională pentru profesorul/cadrul didactic stagiar îndrumat, oferindu-i cele mai noi cunoștințe într-o formă accesibilă, accentuând latura practic-aplicativă a acestuia;
  b) sprijin instrumental - profesorul mentor îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în formarea deprinderii de a selecta materialele și informațiile;
  c) sprijinul evaluativ - profesorul mentor oferă un feedback de substanță prin care să îi formeze profesorului/cadrului didactic stagiar competența de autoapreciere;
  d) sprijin emoțional - profesorul mentor îi oferă profesorului/cadrului didactic stagiar suport și înțelegere atunci când acesta are nevoie, în scopul creșterii gradului de încredere în forțele proprii.


  Capitolul IV Drepturi și îndatoriri ale profesorilor mentori

  Articolul 21

  Prin dobândirea funcției didactice de profesor mentor cadrul didactic își păstrează titulatura, contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată și funcția didactică pe care o deține, care se va numi funcție didactică de bază.


  Articolul 22
  (1) Cadrele didactice care au calitatea de profesori mentori și fac parte din corpul profesorilor mentori beneficiază de reducerea cu două ore pe săptămână a normei didactice dacă desfășoară activitate de mentorat în anul școlar respectiv, conform prevederilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.(2) Cadrele didactice profesori pentru învățământul preșcolar și profesori pentru învățământul primar care au calitatea de profesori mentori și fac parte din corpul profesorilor mentori sunt remunerate suplimentar prin plata cu ora.


  Articolul 23
  (1) Profesorul mentor coordonează activitatea a 1-2 profesori stagiari, în funcție de repartizarea primită din partea comisiei județene/a municipiului București pentru mentorat.(2) În sensul prezentei metodologii, se consideră profesor/cadru didactic stagiar cadrul didactic absolvent al unei instituții de învățământ superior (cu studii de licență) și al unui master didactic, aflat în perioada de stagiu practic cu durata de un an școlar anterior susținerii examenului de definitivare în învățământ.(3) Profesorul/Cadrul didactic stagiarul beneficiază de asistență din partea profesorului mentor până la obținerea definitivării și dobândirea titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar, conform prevederilor art. 241 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011.


  Articolul 24
  (1) Profesorul mentor poate îndruma profesori/cadre didactice stagiari/stagiare de la diverse unități școlare, aflate pe raza mai multor localități, conform repartizării primite din partea comisiei județene/a Municipiului București pentru mentorat, cu asigurarea decontării cheltuielilor de transport.(2) Profesorul mentor poate solicita să desfășoare activitate de mentorat pentru disciplina/disciplinele pe care o/le poate preda în concordanță cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diploma/diplomele de studii, dar, în cazuri justificate, i se pot atribui spre îndrumare și profesori/cadre didactice stagiari/stagiare din aceeași arie curriculară.


  Articolul 25
  (1) Fiecare profesor mentor alcătuiește anual un portofoliu care va conține următoarele componente:
  a) planul de acțiune anual ce cuprinde și graficul activităților planificate în cadrul programului de mentorat, vizate de inspectorul pentru mentorat;
  b) calendarul anual al activităților profesorului mentor și programul de stagiatură;
  c) fișa de evidență a lecțiilor/activităților observate;
  d) fișa de monitorizare a lecțiilor/activităților asistate;
  e) fișa de dialog profesional;
  f) raportul final asupra activității profesorului/cadrului didactic stagiar, pe baza căruia se va realiza recomandarea pentru înscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare în învățământ;
  g) fișa de (auto)evaluare a activității anuale a profesorului mentor;
  h) copiile după recomandările pentru înscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare în învățământ;
  i) fișa de feedback asupra activității profesorului mentor, completată de profesorul/cadrul didactic stagiar, după ce acesta obține recomandarea de înscriere la examenul de definitivare în învățământ.
  (2) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) se regăsesc în anexele nr. 3a-3h, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Articolul 26
  (1) Profesorul mentor trebuie să respecte codul de conduită al cadrelor didactice, precum și codul de conduită al profesorilor mentori, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Nerespectarea codurilor de conduită constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legilor în vigoare.


  Articolul 27
  (1) Stagiul de practică începe la 1 septembrie și se încheie în ultima zi de curs a anului școlar. Profesorul mentor este obligat ca, la încheierea stagiului de practică, să înmâneze profesorului/cadrului didactic stagiar o recomandare, fără de care acesta nu se poate prezenta la examenul de definitivare în învățământ.(2) Formularul pentru recomandare este un act oficial, tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 h.


  Articolul 28

  Relația profesorului mentor cu instituțiile din sistemul educației:
  a) pentru activitatea didactică conform funcției didactice de bază, se conformează prevederilor din contractul de muncă pe care îl are încheiat cu directorul unității de învățământ și se subordonează acestuia;
  b) pentru activitatea de mentorat, se conformează actului adițional la contractul de muncă și este în subordinea inspectorului școlar pentru mentorat;
  c) menține legătura cu școala la care își desfășoară activitatea profesorul/cadrul didactic stagiar;
  d) colaborează cu instituțiile care desfășoară activități în domeniul educației.


  Articolul 29

  Responsabilitățile profesorului mentor sunt:
  a) stabilește planul de acțiune pentru perioada de stagiatură;
  b) discută cu profesorul/cadrul didactic stagiar atribuțiile ce îi revin acestuia, conform fișei postului;
  c) oferă modele practice și eficiente pentru activitatea școlară și extrașcolară;
  d) observă activitatea curriculară și extracuriculară a profesorului/cadrului didactic stagiar și realizează activități din ambele categorii cu acesta;
  e) asigură un feedback constructiv pentru toate aspectele activității profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;
  f) facilitează accesul profesorului/cadrului didactic stagiar la resursele de care dispune școala în vederea susținerii activității profesionale și pentru integrarea acestuia în cultura organizațională a unității de învățământ respective;
  g) asigură sprijinul necesar pentru realizarea portofoliului profesional personal al profesorului/cadrului didactic stagiar;
  h) asigură consilierea profesorului/cadrului didactic stagiar în vederea întocmirii documentelor școlare;
  i) urmărește permanent rezultatele acțiunilor și progresul profesorului/cadrului didactic stagiar în raport cu obiectivele propuse.


  Articolul 30

  Pentru profesorul mentor formarea continuă este un drept și o obligație.


  Capitolul V Organizarea activității profesorilor mentori

  Articolul 31
  (1) În perioada 15-31 august comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat repartizează profesorilor mentori 1-2 profesori/cadre didactice stagiari/stagiare, pe baza următoarelor criterii:
  a) apropierea unităților de învățământ în care profesorul mentor, respectiv profesorul/cadrul didactic stagiar își desfășoară activitatea;
  b) punctajul obținut la concursul pentru funcția de profesor mentor;
  c) calificativul obținut în anul școlar anterior pentru activitatea de mentorat, dacă este cazul.
  (2) Profesorii mentori sunt repartizați să îndrume inserția profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare pentru disciplina/disciplinele pentru care au promovat concursul de mentor. În caz justificat, în mediul rural, se pot atribui spre îndrumare profesori/cadre didactice stagiari/stagiare la alte discipline, dar din aceeași arie curriculară cu cea a profesorului mentor.(3) Comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat comunică, în scris, decizia luată profesorilor mentori, profesorilor/ cadrelor didactice stagiari/stagiare, precum și conducerii unităților de învățământ în care aceștia își desfășoară activitatea.


  Articolul 32
  (1) Profesorul mentor are dreptul să refuze, în cazuri bine justificate, îndrumarea unui profesor/cadru didactic stagiar repartizat de către comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat.(2) Fiecare caz în parte este analizat și soluționat de către comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat.


  Articolul 33
  (1) Comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat poate schimba, pe parcursul anului școlar, atribuirea îndrumării unui profesor/cadru didactic stagiar de către un profesor mentor, în situații justificate, cum ar fi:
  a) plecarea profesorului mentor din sistem pe o perioadă determinată (îmbolnăviri, concediu fără plată pentru o perioadă mai mare de 30 de zile) sau nedeterminată;
  b) pensionarea profesorului mentor;
  c) alte cauze fortuite.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), directorul unității de învățământ unde își desfășoară activitatea profesorul/cadrul didactic stagiar adresează o solicitare comisiei județene/a municipiului București pentru mentorat de redistribuire a acestuia la un alt profesor mentor.


  Articolul 34
  (1) Modificarea prevăzută la art. 33 se face doar dacă aceste schimbări se petrec până la data de 15 mai. În acest caz, profesorul mentor care părăsește echipa va înainta recomandarea sa pentru perioada de mentorat realizată profesorului mentor care întregește echipa, iar acesta va ține cont de cele menționate pentru recomandarea finală pe care o dă profesorului/cadrului didactic stagiar, în vederea prezentării la examenul de definitivare în învățământ.(2) Dacă modificarea apare după data de 15 mai, nu se mai întregește echipa profesor mentor-profesor/cadru didactic stagiar, profesorul mentor fiind obligat să încheie recomandarea și să o înmâneze profesorului/cadrului didactic stagiar, acestuia fiindu-i recunoscută efectuarea stagiaturii.(3) Dacă, în situația prevăzută la alin. (2), profesorul mentor este în imposibilitate de a realiza recomandarea din motive medicale, aceasta va fi făcută de către directorul unității de învățământ la care profesorul/cadrul didactic stagiar este angajat, pe baza portofoliului de activitate al acestuia, în care sunt înregistrate dovezile cu privire la perioada de stagiatură.


  Articolul 35

  Menținerea ca membru în corpul profesorilor mentori și păstrarea funcției didactice de profesor mentor sunt condiționate de obținerea calificativului "Foarte bine" la evaluarea anuală a activității de profesor mentor, conform fișei de (auto)evaluare prevăzute în anexa nr. 3g.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 36

  În învățământul particular și în cadrul alternativelor educaționale sunt valabile prevederile prezentei metodologii pentru desfășurarea activității de mentorat și pentru ocuparea funcției didactice de profesor mentor.


  Articolul 37

  Atunci când un profesor mentor părăsește sistemul de învățământ, își pierde calitatea de membru al corpului profesorilor mentori.


  Articolul 38
  (1) Un cadru didactic membru al corpului profesorilor mentori poate să își suspende activitatea de mentorat pentru un an școlar, depunând o cerere în acest sens la comisia județeană/a municipiului București pentru mentorat până la data de 15 august. Un profesor mentor poate să își suspende activitatea de mentorat de două ori în 5 ani consecutivi.(2) În această perioadă, cadrul didactic respectiv rămâne membru în corpul profesorilor mentori.


  Articolul 39
  (1) Un cadru didactic care ocupă funcția didactică de profesor mentor poate renunța definitiv la această calitate printr-o cerere adresată comisiei județene/a municipiului București pentru mentorat, care face propunerea de emitere a unei decizii de încetare a funcției didactice de profesor mentor către inspectorul școlar general.(2) Prin aplicarea alin. (1), cadrul didactic revine la funcția didactică de bază.(3) Dacă un cadru didactic solicită renunțarea la funcția didactică de profesor mentor, acesta nu va mai putea ocupa o asemenea funcție didactică decât reluând procesul de selecție a profesorilor mentori.


  Articolul 40
  (1) În perioada de ocupare a unei funcții de conducere/îndrumare și control se suspendă din oficiu calitatea de profesor mentor a unui cadru didactic, acesta rămânând în corpul profesorilor mentori.(2) La încetarea ocupării funcției de conducere/îndrumare și control, cadrul didactic își redobândește din oficiu calitatea de profesor mentor.


  Anexa nr. 1

  la metodologie
  CRITERII
  de evaluare a portofoliului cadrului didactic în
  vederea obținerii funcției didactice de profesor mentor
  Nr. crt. Criterii Punctajul maxim
  1. Scrisoarea de intenție 2
  2. Studii 10
  Cursuri postuniversitare/Masterat/Altă licență 5
  Doctorat 5
  3. Participare la stagii de formare/perfecționare 20
  - locale, regionale, naționale 15
  - internaționale 5
  4. Experiență în activitate dovedită în: 23
  - funcții de conducere, îndrumare și control în Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectora- tul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unități de învățământ 5
  - profesor emerit 5
  - experiență în activități de mentorat 8
  - profesor metodist, responsabil cerc pedagogic, membru în consiliul consultativ al inspectoratului școlar județean/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, responsabil de comisie metodică, șef de catedră 5
  5. Lucrări/Articole de management educațional sau de specialitate/mentorat publicate cu ISBN/ISSN 10
  6. Autor/Coautor de manuale/programe școlare avizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, membru al comisiilor de lucru ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 10
  7. Coordonarea, participarea la proiecte internaționale, naționale, regionale 15
  8. Cunoștințe de operare pe calculator evaluabile pe baza documentelor prezentate 10
  TOTAL: 100


  Anexa nr. 2

  la metodologie
  CRITERII
  de evaluare a probei practiceI. Fișa de evaluare a lecției/activității didactice
  Numele și prenumele candidatului .......................
  Data ...........................


  Analiza


  Aspectele evaluate: criterii

  Punctajul

  Maxim

  Realizat

  Lecție


  Aspecte formale (documente, documentație, materiale didactice
  disponibile)


  10  Proiectare - motivare (relaționarea intra- și interdisciplinară,
  intra- și crosscurriculară, perspectiva în raport cu unitatea
  de învățare, relevanța pentru viață a conținuturilor)  10
  Conținut științifico-aplicativ (obiectivizare, structurare,
  sistematizare, coerență, consistență)


  10  Metode și mijloace didactice (varietate, oportunitate,
  originalitate, eficiență)


  10  Climat psihopedagogic (ambient specific disciplinei, motivație
  pentru lecție)


  10  Elevii -
  dominante
  vizate  Achiziții cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate,
  cantitate, relaționare, operaționalizare)


  10  Deprinderi de activitate intelectuală individuală și în echipă
  (operații logice, mecanisme de analiză și sinteză, consecvență,
  seriozitate, dorința de autodepășire, colegialitate, responsa-
  bilitate și răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor)
  10

  Atitudine față de școală - statutul și rolul la oră (pozitivă -
  colaborator, indiferentă - spectator)


  10  Profesorul
  -dominante
  vizate
  Competențe profesionale și metodice (de cunoaștere - gradul de
  stăpânire, organizare și prelucrare a informației, de execuție -
  rapiditatea, precizia acțiunilor și distributivitatea atenției,
  de comunicare - fluiditatea, concizia și acuratețea discursului,
  captarea și păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru
  activitate diferențiată)


  10  Competențe sociale și de personalitate (sociabilitate, degajare,
  registre diverse de limbaj, echilibru emoțional, rezistență la
  stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranță,
  rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate)
  10

  TOTAL:

  100


  Examinator .................
  Semnătura ..................
  II. Fișa de evaluare a asistenței la lecție/activitate didactică
  Numele și prenumele candidatului: .................
  Data .............................

  Evaluarea

  Indicatorii de evaluare

  Punctajul

  Maxim

  Acordat

  Analiza
  proiectării și
  desfășurării
  lecției

  Aspecte formale
  Proiectare - motivare
  Conținut științifico-aplicativ
  Metode și mijloace didactice
  Climat psihopedagogic

  50


  Analiza acti-
  vităților
  elevilor

  Achiziții cognitive, verbalizate/nonverbalizate
  Deprinderi de activitate intelectuală individuală și în echipa
  Atitudine față de școală - statutul și rolul la oră

  30


  Analiza acti-
  vităților
  profesorului

  Competențe profesionale și metodice
  Competențe sociale și de personalitate

  20  TOTAL:

  100


  Examinator ..................
  Semnătura ...................


  Anexa nr. 3a

  la metodologie
  Avizat
  Inspectorul școlar pentru mentorat,
  ..............................
  PLANUL DE ACȚIUNE ANUAL
  Profesor mentor ...................................
  Unitatea școlară ..................................
  Specialitatea .....................................
  Anul școlar .......................................
  Nr. Obiective Acțiuni Indicatori Resurse Data
  crt.de rezultat Termene revizuirii
  materialeprocedurale umane

  GRAFICUL
  activităților planificate în cadrul programului de mentorat
  Nr. crt. Data Interval orar Nr. de ore alocate Locul desfășurării Tipul activității*1) Tematica abordată*1)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Profesor mentor .............................
  (semnătură)

  ----------
  *1) În conformitate cu calendarul și programul activităților.


  Anexa nr. 3b

  la metodologie
  CALENDARUL ANUAL
  al activităților profesorului mentor


  Activitatea
  desfășurată  ANUL ȘCOLAR:

  SEMESTRUL I

  SEMESTRUL II

  Septem-
  brie

  Octom-
  brie

  Noiem-
  brie

  Decem-
  brie

  Ianu-
  arie

  Febru-
  arie

  Martie

  Apri-
  lie

  Mai

  Iunie

  A1. Consultarea
  legislației

  ░░░░░░░
  ░░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░
  ░░░░

  ░░░░░
  ░░░░░

  A2. Planificarea și
  proiectarea activi-
  tăților/consiliere
  individuală

  ░░░░░░░
  ░░░░░░░
  ░░░░░░░
  ░░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░
  ░░░░
  ░░░░
  ░░░░

  ░░░░░
  ░░░░░
  ░░░░░
  ░░░░░

  A3. Asistență la orele
  profesorului mentor

  ░░░░░░░
  ░░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░  A4. Asistență la orele
  profesorului/cadrului
  didactic stagiar
  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░░
  ░░░░░░
  ░░░░░░

  ░░░░░
  ░░░░░
  ░░░░░
  PROGRAMUL DE STAGIATURĂ
  Nr. crt. Luna Nr. de ore alocate Tipul activității Tematica abordată
  1. Septembrie 6 Ateliere de lucru pentru consul- tarea legislației specifice învățământului preuniversitar/ pentru proiectarea și planifi- carea activităților didactice Curriculumul național pentru disciplina predată de profe- sorul/cadrul didactic stagiar: studiul documentelor oficiale: planul-cadru, programa școlară, proiectarea activității didac- tice - documente specifice: planificarea calendaristică, proiectarea unităților de învățare, proiectul de lecție, documentele școlare
  2. 2 Susținerea unor lecții cu model de către profesorul mentor/ Workshop de reflecție a lecțiilor observate Eficiența strategiilor didac- tice utilizate: caracterul real-activ al metodelor, sus- ținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului
  3. Octombrie 4 Ateliere de lucru pentru consul- tarea legislației specifice învățământului preuniversitar/ pentru proiectarea și planifi- carea activităților didactice în echipă cu profesorul/cadrul didactic stagiar Evaluarea rezultatelor învă- țării: standardele naționale de evaluare pentru disciplina predată, portofoliul educa- țional al elevului, proiecta- rea probelor de evaluare
  4. 2 Susținerea unor lecții-model de către profesorul mentor în echipă cu profesorul/cadrul didactic stagiar/Workshop de reflecție a lecțiilor observate Eficiența strategiilor didac- tice utilizate: caracterul real-activ al metodelor, sus- ținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului
  5. 2 Observarea lecțiilor predate de profesorii debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor asistate/ consiliere individuală Calitatea proiectării didac- tice, concordanța dintre activitatea proiectiv-concep- tuală și cea practic-aplica- tivă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea
  6. Noiembrie 2 Ateliere de lucru pentru consul- tarea legislației specifice învățământului preuniversitar Structura și caracteristicile evaluărilor: instrumente de evaluare unică, evaluările naționale
  7. 2 Susținerea unor lecții-model de către profesorul mentor în echipă cu profesorul/cadrul didactic stagiar/Workshop de reflecție a lecțiilor observate Eficiența strategiilor didac- tice utilizate: caracterul real-activ al metodelor, sus- ținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului
  8. 4 Observarea lecțiilor predate de profesorii debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor asistate/ consiliere individuală Calitatea proiectării didac- tice, concordanța dintre activitatea proiectiv-concep- tuală și cea practic-aplica- tivă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea
  9. Decembrie 2 Ateliere de lucru pentru consul- tarea legislației specifice învățământului preuniversitar Statutul personalului didactic din învățământul preuniver- sitar: formarea continuă, funcțiile didactice - condiții de ocupare, forme de angajare a personalului didactic Evaluarea activității perso- nalului didactic (criterii și descriptori de performanță)
  10. 4 Observarea lecțiilor predate de profesorii debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor asistate/ consiliere individuală Calitatea proiectării didac- tice, concordanța dintre activitatea proiectiv-concep- tuală și cea practic-aplica- tivă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea
  11. Ianuarie 4 Ateliere de lucru pentru proiec- tarea și planificarea activită- ților didactice în echipă cu profesorul/cadrul didactic stagiar Curriculum la decizia școlii. Elaborarea programei pentru disciplinele opționale
  12. 4 Observarea lecțiilor predate de profesorii debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor asistate/ consiliere individuală Calitatea proiectării didac- tice, concordanța dintre activitatea proiectiv-concep- tuală și cea practic-aplica- tivă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea
  13. Februarie 2 Ateliere de lucru pentru proiec- tarea și planificarea activită- ților didactice Activitatea de consiliere și orientare școlară specifice funcției de diriginte: documente legislative în vigoare, proiectarea activi- tății
  14. 6 Observarea lecțiilor predate de profesorii debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor asistate/ consiliere individuală Calitatea proiectării didac- tice, concordanța dintre activitatea proiectiv-concep- tuală și cea practic-aplica- tivă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea Eficiența strategiilor didac- tice utilizate: caracterul real-activ al metodelor, sus- ținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului
  15. Martie 4 Ateliere de lucru pentru proiectarea și planificarea activităților Învățarea în contexte nonfor- male: planificarea și proiec- tarea activităților extra- școlare
  16. 4 Observarea lecțiilor predate de profesorii debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor asistate/ consiliere individuală Calitatea proiectării didac- tice, concordanța dintre activitatea proiectiv-concep- tuală și cea practic-aplica- tivă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea Eficiența strategiilor didac- tice utilizate: caracterul real-activ al metodelor, sus- ținerea învățării cu mijloace de învățământ, utilizarea eficientă a timpului
  17. Aprilie 8 Observarea lecțiilor predate de profesorii debutanți/Workshop de reflecție a lecțiilor asistate/ consiliere individuală Calitatea proiectării didac- tice, concordanța dintre activitatea proiectiv-concep- tuală și cea practic-aplica- tivă, caracterul formativ al evaluării, modul în care elevii percep învățarea Eficiența strategiilor didac- tice utilizate: caracterul real-activ al metodelor, sus- ținerea învățării de către mijloace de învățământ, utili- zarea eficientă a timpului
  18. Mai 4 Ateliere de lucru pentru consul- tarea programei pentru examenul scris de definitivat Activități de pregătire metodico-științifică -examenul național de definitivare în învățământ: examinarea scrisă
  19. 4 Ateliere de lucru pentru proiec- tarea și planificarea activită- ților didactice/consiliere individuală Pregătirea portofoliului personal și a cel puțin două inspecții la clasă
  20. Iunie 4 Ateliere de lucru pentru consul- tarea programei pentru examenul scris de definitivat Activități de pregătire metodico-științifică - examenul național de defini- tivare în învățământ: examinarea scrisă
  21. 4 Ateliere de lucru pentru proiec- tarea și planificarea activită- ților didactice/consiliere individuală Pregătirea portofoliului personal și a cel puțin două inspecții la clasă


  Anexa nr. 3c

  la metodologie
  FIȘĂ
  de evidență a lecțiilor/activităților observate
  Numele și prenumele profesorului mentor .......
  Unitatea școlară ..............................
  Specialitatea .................................
  Anul școlar ...................................

  Nr.
  crt.

  Luna


  Nr. de
  ore
  alocate


  Tipul activității


  Tematica abordată

  1.


  Septembrie

  6


  Ateliere de lucru pentru consul-
  tarea legislației specifice
  învățământului preuniversitar/
  pentru proiectarea și planifi-
  carea activităților didactice


  Curriculumul național pentru
  disciplina predată de profe-
  sorul/cadrul didactic stagiar:
  studiul documentelor oficiale:
  planul-cadru, programa școlară
  proiectarea activității didac-
  tice - documente specifice:
  planificarea calendaristică,
  proiectarea unităților de
  învățare, proiectul de lecție,
  documentele școlare

  2.

  2

  Susținerea unor lecții cu model
  de către profesorul mentor/
  Workshop de reflecție a lecțiilor
  observate


  Eficiența strategiilor didac-
  tice utilizate: caracterul
  real-activ al metodelor, sus-
  ținerea învățării cu mijloace
  de învățământ, utilizarea
  eficientă a timpului

  3.


  Octombrie

  4


  Ateliere de lucru pentru consul-
  tarea legislației specifice
  învățământului preuniversitar/
  pentru proiectarea și planifi-
  carea activităților didactice în
  echipă cu profesorul/cadrul
  didactic stagiar

  Evaluarea rezultatelor învă-
  țării: standardele naționale
  de evaluare pentru disciplina
  predată, portofoliul educa-
  țional al elevului, proiecta-
  rea probelor de evaluare

  4.

  2

  Susținerea unor lecții-model de
  către profesorul mentor în echipă
  cu profesorul/cadrul didactic
  stagiar/Workshop de reflecție a
  lecțiilor observate

  Eficiența strategiilor didac-
  tice utilizate: caracterul
  real-activ al metodelor, sus-
  ținerea învățării cu mijloace
  de învățământ, utilizarea
  eficientă a timpului

  5.


  2


  Observarea lecțiilor predate de
  profesorii debutanți/Workshop de
  reflecție a lecțiilor asistate/
  consiliere individuală  Calitatea proiectării didac-
  tice, concordanța dintre
  activitatea proiectiv-concep-
  tuală și cea practic-aplica-
  tivă, caracterul formativ al
  evaluării, modul în care
  elevii percep învățarea

  6.  Noiembrie


  2  Ateliere de lucru pentru consul-
  tarea legislației specifice
  învățământului preuniversitar

  Structura și caracteristicile
  evaluărilor: instrumente de
  evaluare unică, evaluările
  naționale

  7.

  2

  Susținerea unor lecții-model de
  către profesorul mentor în echipă
  cu profesorul/cadrul didactic
  stagiar/Workshop de reflecție a
  lecțiilor observate

  Eficiența strategiilor didac-
  tice utilizate: caracterul
  real-activ al metodelor, sus-
  ținerea învățării cu mijloace
  de învățământ, utilizarea
  eficientă a timpului

  8.


  4


  Observarea lecțiilor predate de
  profesorii debutanți/Workshop de
  reflecție a lecțiilor asistate/
  consiliere individuală  Calitatea proiectării didac-
  tice, concordanța dintre
  activitatea proiectiv-concep-
  tuală și cea practic-aplica-
  tivă, caracterul formativ al
  evaluării, modul în care
  elevii percep învățarea

  9.
  Decembrie
  2
  Ateliere de lucru pentru consul-
  tarea legislației specifice
  învățământului preuniversitar


  Statutul personalului didactic
  din învățământul preuniver-
  sitar: formarea continuă,
  funcțiile didactice - condiții
  de ocupare, forme de angajare
  a personalului didactic
  Evaluarea activității perso-
  nalului didactic (criterii și
  descriptori de performanță)

  10.


  4


  Observarea lecțiilor predate de
  profesorii debutanți/Workshop de
  reflecție a lecțiilor asistate/
  consiliere individuală  Calitatea proiectării didac-
  tice, concordanța dintre
  activitatea proiectiv-concep-
  tuală și cea practic-aplica-
  tivă, caracterul formativ al
  evaluării, modul în care
  elevii percep învățarea

  11.
  Ianuarie
  4
  Ateliere de lucru pentru proiec-
  tarea și planificarea activită-
  ților didactice în echipă cu
  profesorul/cadrul didactic
  stagiar

  Curriculum la decizia școlii.
  Elaborarea programei pentru
  disciplinele opționale


  12.


  4


  Observarea lecțiilor predate de
  profesorii debutanți/Workshop de
  reflecție a lecțiilor asistate/
  consiliere individuală  Calitatea proiectării didac-
  tice, concordanța dintre
  activitatea proiectiv-concep-
  tuală și cea practic-aplica-
  tivă, caracterul formativ al
  evaluării, modul în care
  elevii percep învățarea

  13.

  Februarie  2

  Ateliere de lucru pentru proiec-
  tarea și planificarea activită-
  ților didactice  Activitatea de consiliere și
  orientare școlară specifice
  funcției de diriginte:
  documente legislative în
  vigoare, proiectarea activi-
  tății

  14.
  6
  Observarea lecțiilor predate de
  profesorii debutanți/Workshop de
  reflecție a lecțiilor asistate/
  consiliere individuală

  Calitatea proiectării didac-
  tice, concordanța dintre
  activitatea proiectiv-concep-
  tuală și cea practic-aplica-
  tivă, caracterul formativ al
  evaluării, modul în care
  elevii percep învățarea
  Eficiența strategiilor didac-
  tice utilizate: caracterul
  real-activ al metodelor, sus-
  ținerea învățării cu mijloace
  de învățământ, utilizarea
  eficientă a timpului

  15.  Martie

  4  Ateliere de lucru pentru
  proiectarea și planificarea
  activităților

  Învățarea în contexte nonfor-
  male: planificarea și proiec-
  tarea activităților extra-
  școlare

  16.
  4
  Observarea lecțiilor predate de
  profesorii debutanți/Workshop de
  reflecție a lecțiilor asistate/
  consiliere individuală

  Calitatea proiectării didac-
  tice, concordanța dintre
  activitatea proiectiv-concep-
  tuală și cea practic-aplica-
  tivă, caracterul formativ al
  evaluării, modul în care
  elevii percep învățarea
  Eficiența strategiilor didac-
  tice utilizate: caracterul
  real-activ al metodelor, sus-
  ținerea învățării cu mijloace
  de învățământ, utilizarea
  eficientă a timpului

  17.
  Aprilie
  8
  Observarea lecțiilor predate de
  profesorii debutanți/Workshop de
  reflecție a lecțiilor asistate/
  consiliere individuală

  Calitatea proiectării didac-
  tice, concordanța dintre
  activitatea proiectiv-concep-
  tuală și cea practic-aplica-
  tivă, caracterul formativ al
  evaluării, modul în care
  elevii percep învățarea
  Eficiența strategiilor didac-
  tice utilizate: caracterul
  real-activ al metodelor, sus-
  ținerea învățării de către
  mijloace de învățământ, utili-
  zarea eficientă a timpului

  18.  Mai
  4  Ateliere de lucru pentru consul-
  tarea programei pentru examenul
  scris de definitivat

  Activități de pregătire
  metodico-științifică -examenul
  național de definitivare în
  învățământ: examinarea scrisă

  19.  4  Ateliere de lucru pentru proiec-
  tarea și planificarea activită-
  ților didactice/consiliere
  individuală

  Pregătirea portofoliului
  personal și a cel puțin două
  inspecții la clasă

  20.
  Iunie

  4
  Ateliere de lucru pentru consul-
  tarea programei pentru examenul
  scris de definitivat


  Activități de pregătire
  metodico-științifică -
  examenul național de defini-
  tivare în învățământ:
  examinarea scrisă

  21.  4  Ateliere de lucru pentru proiec-
  tarea și planificarea activită-
  ților didactice/consiliere
  individuală

  Pregătirea portofoliului
  personal și a cel puțin două
  inspecții la clasă


  Anexa nr. 3d

  la metodologie
  FIȘĂ
  de monitorizare a lecțiilor/activităților asistate

  Profesor/cadru didactic stagiar:

  Lecția 1: Clasa/Grupa ....... Data ....
  Disciplina de studiu ........
  Tema/Subiectul lecției .......
  Tipul lecției ........

  Lecția 2: Clasa/Grupa ....... Data ....
  Disciplina de studiu ........
  Tema/Subiectul lecției .......
  Tipul lecției ........

  Lecția 3: Clasa/Grupa ....... Data ....
  Disciplina de studiu ........
  Tema/Subiectul lecției .......
  Tipul lecției ........

  Lecția 4: Clasa/Grupa ....... Data ....
  Disciplina de studiu ........
  Tema/Subiectul lecției .......
  Tipul lecției ........

  Lecția 5: Clasa/Grupa ....... Data ....
  Disciplina de studiu ........
  Tema/Subiectul lecției .......
  Tipul lecției ........
  Unitatea școlară:

  Specialitatea:

  Profesor mentor:

  OBSERVAREA LECȚIILOR/ACTIVITĂȚILOR

  Elemente observate


  Lecția/Activitatea

  1

  2

  3

  4

  5

  I. Calități personale și profesionale


  Atitudine profesională


  Flexibilitate


  Limbaj (discurs didactic accesibil, coerență, tonalitate)


  Stil de predare


  1. Abilități de


  Relaționare


  Comunicare


  Management al grupului


  2. Cunoștințe de specialitate


  Științifice


  Metodice


  II. Planificarea lecției


  1. Obiective/Competențe


  Conform curriculumului


  Operaționalizare/Derivare (clar, concis)


  Adecvare la particularitățile grupului de elevi


  2. Conținuturi


  Adecvare la obiective/competențe


  Eșalonare


  Utilizarea achizițiilor anterioare


  Adecvare la particularitățile grupului


  3. Strategii


  a) Metode și procedee


  Diversitate


  Compatibilitate cu obiective/competențe - conținuturi -
  resurse umane și materiale  b) Resurse materiale


  Locație


  Diversitate


  Surse informaționale


  Proveniență (existente/confecționate special)


  Fișe anexe


  c) Resurse umane


  Adaptare la particularitățile individuale


  Tratare diferențiată


  d) Organizarea clasei


  Forme de organizare


  e) Dozarea timpului


  f) Evaluarea


  Forme de evaluare a elevilor


  III. Desfășurarea lecției


  Respectă scenariul didactic propus.


  Explică în mod clar scopul (motivează învățarea), metodele
  și obiectivele lecției.  Adaptează mersul activităților la situația concretă din
  oră pentru a-și atinge obiectivele.  Oferă informații pentru a evita lipsa de imparțialitate și
  pentru a promova egalitatea șanselor pentru elevi.  Identifică și utilizează cunoștințele și experiența
  anterioară a elevilor.  Respectă alcătuirea/nevoile/capacitățile grupului/
  elevilor.  Adaptează lecția pentru a răspunde nevoilor elevilor.


  Împarte sarcina de învățare în pași mici de realizare,
  urmărind succesiunea logică a secvențelor.  Promovează angajamentul, concentrarea și eforturile
  elevilor.  Promovează învățarea autonomă, centrată pe elev, învățarea
  în grup și învățarea în diferite contexte.  Folosește strategii diverse pentru a răspunde stilurilor
  individuale de învățare și nevoilor elevilor.  Management eficient al timpului și al clasei de elevi


  Prezintă informații, fapte și idei clare, exacte și
  semnificative.  Verifică înțelegerea și formulează în mod clar
  întrebările.  Oferă la timp feedback constructiv privind învățarea și
  progresul elevilor.  Asigură o evaluare formativă regulată, adecvată,
  riguroasă, corectă și exactă.  Furnizează elevilor diferite tipuri de activități de
  evaluare care să răspundă nevoilor lor.  Obține feedback pentru propria dezvoltare și în scopul
  evaluării.  Exploatează eficient situațiile neanticipate.


  IV. Autoevaluarea profesorului/cadrului didactic stagiar


  NOTĂ:
  Îndeplinirea fiecărui aspect urmărit se bifează.
  COMENTARII ASUPRA LECȚIILOR OBSERVATE
  Lecția 1
  Aprecieri generale, recomandări:
  Puncte forte:
  Aspecte care pot fi îmbunătățite:
  Lecția 2
  Aprecieri generale, recomandări:
  Puncte forte:
  Aspecte care pot fi îmbunătățite:
  Lecția 3
  Aprecieri generale, recomandări:
  Puncte forte:
  Aspecte care pot fi îmbunătățite:
  Lecția 4
  Aprecieri generale, recomandări:
  Puncte forte:
  Aspecte care pot fi îmbunătățite:
  Lecția 5 Aprecieri generale, recomandări:
  Puncte forte:
  Aspecte care pot fi îmbunătățite:

  Semnătura profesorului mentor ...........


  Anexa nr. 3e

  la metodologie
  FIȘĂ DE DIALOG PROFESIONAL
  Profesor/Cadru didactic stagiar ...........
  Unitatea școlară ..........................
  Profesor mentor ...........................
  Data ..........................
  Domeniul/Domenii abordat/abordate Observații Măsuri de remediere
  Data următorului dialog profesional ................
  Profesor mentor, Profesor/Cadru didactic stagiar,
  .............. ...........................

  NOTĂ:
  Fișa de dialog profesional se completează la fiecare întâlnire profesor mentor - profesor/cadru didactic stagiar.
  În funcție de nevoile de consiliere identificate de profesorul mentor sau de profesorul/cadrul didactic stagiar, se pot aborda oricare din domeniile de mai jos:
  ● integrarea profesorului/cadrului didactic stagiar în școală;
  ● activitatea metodică a profesorului/cadrului didactic stagiar;
  ● activitatea educativă a profesorului/cadrului didactic stagiar;
  ● consilierea și orientarea în învățământul preuniversitar;
  ● managementul conflictului;
  ● comunicarea - repere fundamentale;
  ● managementul clasei de elevi;
  ● proiectarea didactică;
  ● modalități de evaluare;
  ● TIC;
  ● proiecte europene;
  ● metode active de predare-învățare.


  Anexa nr. 3f

  la metodologie
  RAPORT FINAL
  asupra activității profesorului/cadrului didactic stagiar
  Profesor/Cadru didactic stagiar ............
  Unitatea de învățământ .....................
  Profesor mentor ............................
  Perioada de stagiatură .....................
  DOMENIUL A: COMUNICARE
  a) Comunicarea cadru didactic-elev

  Competența 1: Alege modalitățile de comunicare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Modalitățile de comunicare identificate sunt adecvate situa-
  țiilor concrete în vederea realizării scopului educațional.  Modalitățile de comunicare sunt alese în raport cu conținutul
  comunicării.  Modalitățile de comunicare alese țin seama de particulari-
  tățile de vârstă ale elevului.  Competența 2: Transmite informații cu caracter instructiv-educativ  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Discuțiile sunt inițiate într-un limbaj adecvat, astfel încât
  să se atingă obiectivele propuse.  Informațiile esențiale sunt selectate în funcție de
  obiectivele stabilite de programă.  Transmiterea cu caracter instructiv-educativ se face gradat,
  urmărindu-se interacțiunea cu elevii.  Competența 3: Utilizează feedbackul în comunicare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Însușirea corectă a mesajului transmis este verificată prin
  reacția elevilor în diferite situații special create.  Acuratețea și integritatea mesajului receptat de către elev
  sunt verificate prin comparare cu mesajul transmis în scopul
  depistării eventualelor deficiențe de receptare.


  Mesajul transmis se compară cu cel receptat de elev în scopul
  verificării acurateței și integrității conținutului
  informativ.


  Deficiențele constatate în lanțul comunicării sunt remediate
  cu promptitudine.  Competența 4: Facilitează comunicarea elev-elev  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Situațiile de comunicare construite permit facilitarea
  schimbului de informații elev-elev și profesor-elev.  Însușirea unui protocol de comunicare necesar dezvoltării
  elevilor este asigurată prin diferite situații de comunicare.  Medierea comunicării între elevi se realizează prin
  construirea de situații de lucru.  b) Comunicarea dintre cadrele didactice

  Competența 1: Identifică posibilele domenii conexe de colaborare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Identificarea domeniilor conexe se face prin discuții cu alte
  cadre didactice.  Posibilitățile de lucru în echipă sunt stabilite prin discuții
  profesionale în vederea realizării legăturii interdisci-
  plinare, după caz, și transcurriculare.


  Competența 2: Se informează despre elevi  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Observațiile făcute asupra elevilor și desprinse în diferite
  momente ale activității lor școlare sunt cumulate în vederea
  analizei și interpretării lor de către persoanele abilitate.


  Posibilele cauze de perturbare a procesului instructiv-
  educativ sunt identificate în timp util.  Informațiile privind elevii mai puțin cunoscuți sunt obținute
  pentru a determina o apreciere obiectivă și o activitate
  instructiv-educativă corespunzătoare.


  Competența 3: Discută aspecte metodice și pedagogice ale activității didactice  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Remedierea perturbărilor survenite se face prin stabilirea de
  strategii și tactici comune.  Creșterea eficienței demersului didactic se face prin
  identificarea celor mai potrivite metode.  DOMENIUL B: CURRICULUM
  a) Dezvoltarea curriculumului opțional

  Competența 1: Stabilește curriculumul opțional  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Curriculumul opțional este propus în conformitate cu resursele
  existente în școală.  Gradul de acceptare a curriculumului opțional este determinat
  de corespondența dintre curriculumul opțional și necesitățile
  elevilor


  Competența 2: Stabilește conținutul pentru curriculumul opțional  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Conținutul curriculumului opțional este stabilit în
  concordanță cu obiectivele propuse.  Conținutul stabilit răspunde nevoilor și timpului disponibil
  al elevilor.  Competența 3: Dezvoltă curriculumul opțional  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Resursele informaționale identificate sunt adecvate
  conținutului stabilit.  Activitățile din cadrul temelor stabilite au caracter
  antrenant.  Motivele, situațiile de lucru și activitățile respectă
  obiectivele.  b) Elaborarea proiectului didactic

  Competența 1: Stabilește obiectivele operaționale ale lecției  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Obiectivele operaționale sunt formulate în termeni de
  performanță și adecvat scopului urmărit.  Obiectivele propuse sunt stabilite conform timpului de
  instruire afectat.  Ierarhizarea obiectivelor este în concordanță cu tipul de
  obiective vizat.  Obiectivele sunt stabilite astfel încât să poată fi realizate
  la niveluri diferite.  Obiectivele sunt stabilite astfel încât să existe un raport
  adecvat între ele și conținut.  Competența 2: Stabilește conținutul activității de învățare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Elementele de conținut sunt identificate conform programei
  școlare și manualelor.  Competența 3: Alege strategii didactice  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Strategiile didactice alese sunt de tip activ, participativ,
  formativ.  Situațiile de învățare sunt construite astfel încât să
  solicite participarea cât mai multor elevi.  Competența 4: Realizează proiectul didactic  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Structura proiectului didactic este concepută adecvat nevoilor
  de predare.  Proiectul didactic este redactat clar și explicit pentru
  a putea fi utilizat în echipă de cadrele didactice.  Competența 5: Adaptează informația la posibilitățile de învățare și nivelul
  de pregătire a elevilor  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Informația este selectată pe criterii de esențialitate.
  Detaliile informaționale sunt selectate în funcție de
  interesul manifestat de elevi pentru acestea.  c) Elaborarea temelor transdisciplinare

  Competența 1: Stabilește teme transdisciplinare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Zonele de vecinătate sunt identificate cu atenție în vederea
  unei alegeri adecvate a temelor transdisciplinare.  Sunt selectate zonele de interes în funcție de obiectivele
  operaționale curriculare.  Responsabilitățile individuale în cadrul echipei de profesori
  care urmează să trateze o temă sunt stabilite astfel încât
  tema să fie tratată corespunzător.


  Competența 2: Dezvoltă teme transdisciplinare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Contribuția de conținut a fiecărei discipline vizează
  asigurarea armonizării disciplinelor.  Lecțiile care permit dezvoltarea temei propuse prin programă
  sunt stabilite astfel încât să fie atinse toate obiectivele.  Activitățile și situațiile de învățare propuse în cadrul
  temelor transdisciplinare sunt redactate într-o formă
  accesibilă sau ținând cont de nivelul elevilor, pentru ca
  experiența dobândită să poată fi folosită în zone de
  vecinătate.
  d) Programarea activității de învățare

  Competența 1: Analizează planul de învățământ și programa școlară  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Aspectele interdisciplinare sunt identificate în cadrul ariei
  curriculare specifice.  Timpul de învățare este estimat în funcție de programul
  obligatoriu și opțional.  Conținutul disciplinei de învățământ este corelat cu
  obiectivele urmărite.  Activitățile de învățare selectate sunt conforme prevederilor
  programei.  Competența 2: Alege manualul și materialele auxiliare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Oferta de manuale (materiale auxiliare) este identificată în
  timp util.  Manualele și materialele auxiliare sunt selectate pentru
  a corespunde cerințelor legislative în vigoare.  Manualele și materialele auxiliare sunt alese astfel încât
  să fie adecvate conținutului.  Competența 3: Întocmește planificările  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Activitățile de învățare sunt defalcate pe semestre în funcție
  de durata semestrelor.  Tipurile de lecții sunt stabilite în conformitate cu sarcinile
  de învățare și curba de efort al elevilor.  Strategiile didactice sunt stabilite urmărindu-se asigurarea
  unei instruiri eficiente.  Competența 4: Revizuiește planificarea  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Gradul de realizare a planificării este apreciat periodic prin
  compararea situației reale cu cea proiectată.  Activitățile și obiectivele de învățare sunt replanificate
  conform situației reale și sarcinilor de învățare existente.  e) Utilizarea de materiale didactice

  Competența 1: Identifică situațiile care necesită folosirea materialelor didactice  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Situațiile de învățare sunt analizate pentru a se identifica
  necesarul de folosire a materialelor didactice.  Materialele didactice se verifică periodic.
  Materialele didactice se actualizează ținând cont de noutățile
  ce apar în domeniul respectiv.  Competența 2: Selectează materialele didactice complementare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Sursele de materiale complementare sunt identificate pentru
  alegerea celor mai adecvate conținuturi de învățare.  Materialele didactice complementare selectate constituie
  suport în procesul instructiv.  Competența 3: Utilizează materiale didactice  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Materialele didactice alese în mod adecvat facilitează
  învățarea.  Materialele didactice sunt adaptate situațiilor concrete din
  clasă.  DOMENIUL C: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
  Dezvoltare profesională

  Competența 1: Identifică nevoile proprii de dezvoltare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Necesarul de autoinstruire se stabilește pe baza autoevaluării
  și a recomandărilor obținute în urma inspecțiilor.  Necesarul de autoinstruire este identificat ținând cont de
  noutățile ce apar în domeniu.  Competența 2: Dezvoltă cunoștințe proprii  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Selectarea publicațiilor de specialitate se face cu
  discernământ.  Planul de studiu individual este stabilit astfel încât să
  acopere nevoile personale de dezvoltare profesională.  Cunoștințele achiziționate prin studiu individual sunt
  integrate în sistemul de cunoștințe existent.  Competența 3: Dezvoltă deprinderi proprii  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Deprinderile sunt exersate pentru atingerea unor parametri de
  funcționalitate adecvați.  Deprinderile dobândite se regăsesc într-un stil de muncă
  îmbunătățit.  DOMENIUL D: EVALUARE
  a) Elaborarea instrumentelor de evaluare

  Competența 1: Stabilește obiectivele evaluării  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Tehnicile de evaluare selectate sunt relevante pentru
  obiectivele fixate.  Conținuturile ce urmează a fi evaluate sunt stabilite în
  concordanță cu obiectivele evaluării.  Tipurile de itemuri stabilite sunt adecvate atât obiectivelor,
  cât și conținutului.  Competența 2: Elaborează instrumentele de evaluare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Formatul ales este adecvat vârstei elevului.
  Formatul ales este adecvat obiectivelor și conținuturilor
  evaluării.  Baremul și condițiile de evaluare sunt stabilite astfel încât
  să asigure realizarea unei evaluări cât mai obiective.
  b) Evaluarea cunoștințelor elevului

  Competența 1: Administrează instrumentele de evaluare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Condițiile materiale necesare aplicării instrumentelor de
  evaluare sunt asigurate înainte de începerea evaluării.  Obiectivitatea evaluării este asigurată prin aplicarea
  acelorași criterii de apreciere pentru toți elevii evaluați.  Competența 2: Apreciază cantitativ și calitativ rezultatele elevilor  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Rezultatele evaluării elevilor sunt analizate ierarhic pe
  colectivul de elevi și procentual pe itemuri în vederea
  valorizării lor.


  Aprecierea rezultatelor evaluării elevilor are, după caz, rol
  de diagnoză, prognoză sau selecție.  Competența 3: Valorifică rezultatele evaluării  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Activitatea de remediere a procesului instrucțional este
  organizată în funcție de rezultatele înregistrate la evaluare.  Rezultatele evaluării elevilor constituie punct de plecare în
  stabilirea strategiilor didactice adecvate colectivului de
  elevi.  c) Evaluarea parametrilor psihopedagogici

  Competența 1: Estimează posibilitățile de învățare ale elevilor  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Observarea atentă a elevilor în diverse situații se face
  pentru a identifica stilul de învățare al fiecăruia.  Stilul de învățare al fiecărui elev este identificat pentru
  proiectarea corespunzătoare a unor lecții cât mai eficiente.  Competența 2: Valorifică evaluarea posibilităților de învățare ale elevilor  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Lecțiile sunt construite astfel încât să valorifice toate
  stilurile de învățare existente într-un grup de elevi.  Cele mai eficiente tehnici sunt selectate pentru a facilita
  învățarea.  Reglarea procesului instructiv-educativ se bazează pe
  posibilitățile elevilor și pe ritmul de asimilare.  DOMENIUL E: FORMAREA ELEVILOR
  a) Coordonarea activităților extracurriculare

  Competența 1: Stabilește potențialul de excelență al elevilor  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Potențialul de excelență al elevilor este stabilit pe baza
  evaluărilor.  Potențialul de excelență al elevilor este relevat de
  comportamentul elevilor în cazuri excepționale.  Competența 2: Organizează activitățile extracurriculare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Formele de pregătire alese sunt adecvate zonei aptitudinale.
  Sursele informaționale indicate elevilor în vederea pregătirii
  individuale sunt pertinente și răspund nevoilor de dezvoltare
  a acestora.


  Planul de pregătire suplimentară este stabilit astfel încât să
  țină seama de economia de timp al elevilor și al profesorului.  Temele de studiu sunt propuse pentru a acoperi nevoile de
  dezvoltare.  b) Dezvoltarea comportamentului social

  Competența 1: Mediază procesul de interiorizare a sistemului de valori al societății  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Modelele sociale oferite sunt relevante pentru sistemul de
  valori al societății.  Situațiile de familie și societate în care apar astfel de
  modele sunt valorizate pentru crearea unui sistem propriu de
  valori.


  Competența 2: Asigură cunoașterea, înțelegerea și însușirea regulilor sociale  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Regulile sociale sunt prezentate și explicate potrivit
  particularităților de vârstă ale elevilor.  Sancțiunile posibile sunt aduse la cunoștința elevilor în
  vederea evitării încălcării regulilor sociale.  Formele prin care se manifestă autoritatea în școală, familie
  și societate sunt analizate continuu cu elevii, pentru ca
  aceștia să le cunoască și să le respecte.


  Competența 3: Promovează un comportament social dezirabil  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Comportamentele sunt evaluate din perspectiva regulilor
  existente în familie, școală și societate.  Elevii sunt motivați pentru comportamente corecte prin
  aplicarea obiectivă a recompenselor și sancțiunilor.  Se încearcă corectarea comportamentelor reprobabile prin
  măsuri aplicate consecvent.
  c) Organizarea activității de dezvoltare fizică a elevilor

  Competența 1*1): Dezvoltă potențialul fizic al elevilor  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Spațiul destinat activității de educație fizică este astfel
  organizat încât să asigure desfășurarea controlată a acesteia.  Aparatura sportivă este menținută în stare de funcționare
  pentru a putea fi utilizată corespunzător nevoilor de
  pregătire fizică a elevilor.


  Gradul de dificultate și complexitatea exercițiilor fizice
  sunt adaptate vârstei și condiției fizice ale elevilor.  Toate activitățile din cadrul orei de educație fizică sunt
  organizate în vederea dezvoltării armonioase și recreerii
  elevilor.


  Competența 2: Educă și dezvoltă un stil de viață igienic și sănătos  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Respectarea regulilor de igienă este consecvent urmărită în
  vederea întăririi deprinderilor de igienă ale elevilor.  Eventualele situații de nerespectare a normelor de igienă sunt
  rezolvate cu tact, prin metode adecvate.  ----------
  *1) Se aplică pentru disciplina Educație fizică.

  d) Organizarea activităților de învățare

  Competența 1: Organizează procesul de transmitere de cunoștințe  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Cunoștințele de transmis sunt organizate astfel încât să fie
  accesibile elevilor.  Forma de transmitere cea mai adecvată este aleasă cu scopul de
  a facilita receptarea.  Competența 2: Transmite cunoștințe  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Receptarea optimă a cunoștințelor este asigurată prin crearea
  unor condiții propice acestui scop.  Cunoștințele sunt transmise gradat, într-o succesiune logică,
  evitându-se excesul de detalii, în vederea facilitării
  înțelegerii.


  Competența 3: Formează și dezvoltă deprinderi  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Situațiile de învățare sunt construite adecvat tipului de
  deprinderi care trebuie formate/dezvoltate.  Situațiile de învățare sunt construite astfel încât să
  stimuleze gândirea elevului.  Activitatea didactică este astfel concepută și organizată
  încât să conducă la formarea deprinderilor de muncă și studiu.
  e) Organizarea activităților practice complementare procesului de transmitere de cunoștințe*2)

  Competența 1: Stabilește obiectivele activității de laborator  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Activitatea experimentală desfășurată ilustrează faptul că
  teoria prezentată este în corelație cu aceasta.  Tipul de experiment este stabilit în mod adecvat obiectivului
  lecției.  Competența 2: Pregătește activitatea experimentală  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Planul de desfășurare a activității este stabilit în funcție
  de tipul experimentului.  Echipamentele și materialele necesare sunt pregătite astfel
  încât să asigure desfășurarea activității de laborator în
  condiții corespunzătoare.


  Competența 3: Îndrumă și supraveghează elevii în activitatea de laborator  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Echipamentele și modul lor de utilizare sunt prezentate pentru
  a facilita folosirea lor în condiții de siguranță.  Instrucțiunile de lucru sunt date pas cu pas pentru a asigura
  desfășurarea controlată a experimentului.  -----------
  *2) Se aplică pentru disciplinele ce au și activitate de laborator.

  DOMENIUL F: RELAȚIA FAMILIE-ȘCOALĂ-SOCIETATE
  a) Coordonarea activităților extrașcolare

  Competența 1: Organizează activități extrașcolare  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Obiectivele activităților extrașcolare urmăresc realizarea
  cerințelor educaționale.  Formele cele mai adecvate pentru atingerea obiectivelor sunt
  selectate în funcție de tipul activității.  Responsabilitățile factorilor implicați sunt stabilite astfel
  încât activitatea să se desfășoare în condiții bune.  Activitatea este supravegheată pe tot parcursul desfășurării
  ei pentru atingerea obiectivelor propuse.  Competența 2: Valorifică rezultatele activităților  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Feedbackul solicitat despre activitatea organizatorică
  urmărește validarea activității.  Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor pune în evidență
  stabilirea rolului formativ-educativ al activității.  Rezultatele activităților extrașcolare conduc la identificarea
  altor activități didactice.  b) Implicarea familiei în activitățile formativ-educative

  Competența 1: Realizarea unității de cerințe școală-familie  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Obiectivele educaționale sunt comunicate cu regularitate
  familiei în scopul implicării ei ca partener în educația
  copilului.


  Strategia educativă stabilită este corelată cu opiniile
  formulate de familie.  Obiectivele formativ-educative se stabilesc ținându-se cont
  de cerințele educaționale.  Competența 2: Determină implicarea familiei  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Domeniile de responsabilitate a familiei în educația realizată
  de școală urmăresc armonizarea strategiilor informative.  Modalitățile de conlucrare stabilite cu familia sprijină
  dezvoltarea elevului.  c) Menținerea relației familie-unitatea școlară

  Competența 1: Informează familia  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Contactele familiale stabilite sunt adecvate astfel încât să
  aducă informații relevante.  Ritmul comunicării cu familia este stabilit în funcție de
  obiectivul educativ urmărit și de problemele apărute.  Informațiile oferite familiei sunt relevante pentru situația
  elevului.  Competența 2: Solicită informații  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Tipurile de informații solicitate permit o cât mai completă
  cunoaștere a elevului.  Informațiile solicitate sunt relevante pentru demersul
  didactic.  Ritmul de solicitare a informațiilor este determinat de
  necesitate.  Informațiile obținute sunt verificate.
  Competența 3: Consiliază familia elevului  Descriptori


  Îndeplinirea
  condițiilor
  din descriptori  Observații


  DA

  NU

  Aspectele din activitatea elevului care solicită consilierea
  sunt identificate corespunzător situației acestuia.  Aspectele care țin de competența profesorului sunt selectate
  cu responsabilitate pentru ca sfaturile și recomandările date
  familiei să fie pertinente.


  Situațiile care necesită consilierea specializată sunt
  identificate cu discernământ pentru a îndruma familia către
  surse specializate.


  Profesor mentor, Profesor/Cadru didactic stagiar,
  ................. ..........................
  Avizat
  Directorul unității de învățământ,
  .........................


  Anexa nr. 3g

  la metodologie
  FIȘĂ
  de (auto)evaluare a activității anuale a profesorului mentor
  Profesor mentor ...................
  Specialitatea .....................
  Unitatea școlară ..................
  Anul școlar ..............

  Competențe

  Activități specifice/Îndatoriri

  Punctaj
  maxim

  Auto-
  evaluare

  Evaluare

  1. Capacitatea de
  comunicare interactivă
  (maximum 8 p)  Comunică și cooperează eficient cu profesorul/cadrul
  didactic stagiar.


  1 p

  Creează și menține o atmosferă favorabilă colaborării
  dintre cadrele didactice prin identificarea
  barierelor de comunicare și relaționare cu
  profesorul/cadrul didactic stagiar.
  1 p

  Cunoaște particularitățile individuale și de grup și
  folosește mijloacele de comunicare adecvate
  realizării scopurilor educaționale.  2 p  Receptează, asimilează și comunică permanent
  informații.


  1 p

  Demonstrează flexibilitate și are un comportament
  empatic și corespunzător "orientării helping" în
  relația cu profesorul/cadrul didactic stagiar.  2 p  Utilizează în comunicare un registru lingvistic
  expresiv, specific profesiei, și își asumă rolul de
  a comunică în mod deschis și obiectiv.  1 p  2. Comunicarea
  profesor mentor-
  profesor/cadru
  didactic stagiar
  (maximum 6 p)

  Selectează și comunică informații esențiale la
  solicitare, în funcție de obiectivele activității de
  stagiatură.  2 p  Respectă opiniile și drepturile celorlalți colegi.

  1 p  Folosește comunicarea asertivă, fiind model pentru
  profesorul/cadrul didactic stagiar.


  1 p

  Verifică receptarea corectă a mesajului, folosind
  feedbackul de verificare.


  1 p

  Descoperă eventualele deficiențe în receptarea
  mesajului.


  1 p

  3. Menținerea
  echilibrului în cadrul
  grupului de lucru
  (maximum 7 p)  Reacționează cu profesionalism ori de câte ori
  identifică o eroare sau atunci când constată o
  inadvertență ori o abatere de la principiile morale.  1 p  Promovează valorile pozitive autentice; calități
  personale: atenția distributivă, capacitatea de
  analiză, sinteză, generalizare și abstractizare,
  precum și capacitatea de a le prezenta obiectiv.
  1 p

  Adaptează modul de comunicare la situațiile concrete
  întâlnite.


  1 p

  Dovedește abilitate pentru a lucra în echipă.

  1 p  Repartizează sarcini și îl susține pe profesorul/
  cadrul didactic stagiar în rezolvarea lor.


  2 p

  Încurajează utilizarea muncii pe grupe ca formă de
  activitate la clasă.


  1 p

  4. Dezvoltarea
  capacităților de
  predare a cunoștin-
  țelor și de formare a
  deprinderilor
  (maximum 7 p)
  Selectează și comunică informații esențiale, în
  funcție de obiectivele activității de stagiatură.


  2 p

  Utilizează adecvat cunoștințele din domeniul
  pedagogic, cu accente pe metodologia predării-
  învățării-evaluării.  2 p  Selectează aspectele relevante ale lecției observate,
  în funcție de scopul propus, și le valorifică în
  momentul feedbackului.  3 p  5. Îndrumarea
  profesorului/cadrului
  didactic stagiar în
  vederea observării
  procesului de
  predare-învățare
  (maximum 8 p)


  Îl informează și îl instruiește pe profesorul/cadrul
  didactic stagiar în legătură cu folosirea mijloacelor
  de învățământ pe parcursul perioadei de stagiatură.  2 p  Îl încurajează pe profesorul/cadrul didactic stagiar
  în elaborarea mijloacelor de învățământ proprii,
  adecvate activităților didactice pe care le susține.  2 p  Îl pregătește pe profesorul/cadrul didactic stagiar
  pentru găsirea de soluții rapide și adecvate în cazul
  ivirii unor disfuncționalități legate de utilizarea
  mijloacelor de învățământ.
  2 p

  Îl implică pe profesorul/cadrul didactic stagiar în
  activități extracurriculare (serbări școlare, vizite,
  excursii, activități cu grupuri de performanță,
  proiecte educaționale, parteneriate).
  2 p

  6. Îndrumarea
  profesorilor/cadrelor
  didactice stagiari/
  stagiare/practican-
  ților în alcătuirea
  proiectului didactic
  (maximum 22 p)  Îl sprijină pe profesorul/cadrul didactic stagiar în
  elaborarea proiectului didactic.


  2 p

  Deține cunoștințe de specialitate, de metodică a
  predării disciplinei și de psihopedagogie generală,
  precum și capacitatea de a le explica și de a le pune
  în practică.
  3 p

  Urmărește rigurozitatea științifică și didactică a
  proiectelor didactice.


  2 p

  Verifică concordanța dintre obiectivele propuse,
  conținutul ce trebuie predat, strategiile didactice,
  structura lecției și instrumentele de evaluare.  2 p  Urmărește dozarea corectă a timpului necesar fiecărei
  activități din proiectul didactic, în funcție de
  vârsta și de cunoștințele elevilor.  1 p  Asigură asistență în elaborarea proiectului (aceasta
  scade treptat, pe măsură ce profesorul/cadrul
  didactic stagiar câștigă experiență).  2 p  Propune variante care îl ajută pe profesorul/cadrul
  didactic stagiar să își îmbunătățească tehnicile de
  predare.  1 p  Îi oferă profesorului/cadrului didactic stagiar
  posibilitatea de a-și exercită libertatea de a
  proiecta conținuturile instructiv-educative, în
  funcție de obiectivele didactice pe care le urmărește
  2 p

  Regândește un proiect din perspectiva altor resurse
  umane.


  1 p

  Îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar să
  observe lecția ca un ansamblu de componente
  interdependente.  2 p  Dezvoltă la profesorul/cadrul didactic stagiar
  capacitatea de a face analiza critică a lecției.


  2 p

  Urmărește dezvoltarea gândirii critice a
  profesorului/cadrului didactic stagiar prin găsirea
  de metode alternative în vederea realizării
  obiectivelor lecției.
  2 p

  7. Analiza performan-
  țelor profesorilor/
  cadrelor didactice
  stagiari/stagiare
  (maximum 20 p)

  Analizează și evaluează activitatea didactică a
  profesorului/cadrului didactic stagiar pe baza unor
  standarde minime de competențe profesionale pe care
  acesta le cunoaște de la începutul perioadei de
  stagiatură.

  2 p  Prezintă observațiile sale obiectiv, fără prejudecăți
  și comentarii subiective, focalizate pe activitățile
  didactice care vizează dezvoltarea în profesie a
  profesorului/cadrului didactic stagiar.
  3 p

  Îi oferă posibilitatea profesorului/cadrului didactic
  stagiar de a ajunge la propriile concluzii și soluții
  prin intermediul reflectării.  1 p  Sprijină identificarea de către profesorul/cadrul
  didactic stagiar a următorilor pași pe care îi are de
  parcurs pentru dezvoltarea sa.  2 p  Realizează colectarea corectă a datelor/informațiilor
  care îl ajută să facă o evaluare adecvată a
  performanțelor celui evaluat.  2 p  Sprijină identificarea de către profesorul/cadrul
  didactic stagiar a căilor de îmbunătățire pe viitor
  a procesului de evaluare și/sau a instrumentelor de
  evaluare folosite.
  2 p

  Utilizează evaluarea cu rol constructiv și formator,
  dezvoltă metacogniții pentru dezvoltarea
  autoevaluării.  2 p  Raportează performanțele fiecărui profesor/cadru
  didactic stagiar la standardul corespunzător.


  2 p

  Încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecție
  asupra activității didactice.


  1 p

  Încurajează dezvoltarea unui stil personal de lucru.

  1 p  Întocmește rapoarte de analiză a activității
  profesorului/cadrului didactic stagiar.


  2 p

  8. Organizarea acti-
  vității de practică
  (maximum 8 p)  Stabilește, la începutul perioadei de stagiatură, un
  set de reguli care să prevină disfuncționalitățile
  ce pot apărea la un moment dat  3 p  Elaborează strategii proprii de culegere a datelor
  relevante pentru calitatea activității de îndrumare
  și sprijin.  2 p  Efectuează cu ușurință activități demonstrative care
  sunt analizate de profesorul/cadrul didactic stagiar.


  3 p

  9. Planificarea acti-
  vității de practică
  pedagogică a
  profesorilor/cadrelor
  didactice stagiari/
  stagiare
  (maximum 5 p)
  Capacitatea de a întocmi un orar al activităților de
  practică pedagogică în funcție de orarul școlii,
  ținând cont de nevoile profesorilor/cadrelor
  didactice stagiari/stagiare.
  2 p

  Asigurarea unei varietăți de activități didactice
  pentru fiecare profesor/cadru didactic stagiar
  (diversitatea de niveluri de studiu, ore de predare-
  învățare, de exersare a deprinderilor formate, de
  verificare, de recapitulare, de elaborare și
  prezentare proiecte).


  3 p

  10. Dezvoltarea
  profesională a
  profesorului mentor
  (maximum 9 p)
  Capacitatea de a reflecta asupra activității proprii.

  1 p  Capacitatea de a-și formula planurile de remediere și
  autoperfecționare.


  3 p

  Activități în vederea dezvoltării profesionale
  (participarea la conferințe, elaborarea de lucrări
  științifice, implicarea în proiecte).  3 p  Cunoaște conceptele de bază ale tehnologiei
  informației (IT) și utilizează accesorii ale
  sistemului de operare Windows.  2 p  TOTAL:

  100 p  Calificativ: "Foarte bine" (91 p-100 p)
  "Bine" (81 p-90 p)
  "Satisfăcător" (75 p-80 p)
  "Nesatisfăcător" (sub 75 p)
  NOTĂ:
  Rămân membri în corpul profesorilor mentori cei care obțin calificativul "Foarte bine".


  Anexa nr. 3h

  la metodologie
  Unitatea de învățământ a profesorului/cadrului didactic stagiar ..............
  Nr. de înregistrare ..............
  Avizat
  Director,
  .............
  RECOMANDARE
  pentru înscrierea la examenul de definitivare în învățământ
  Prin prezenta, subsemnatul, ........., membru al Corpului profesorilor mentori din județul ........, titular la ..........., certific parcurgerea stagiului practic în anul școlar ...... de către domnul/doamna .........., realizat în unitatea de învățământ ............. .
  Activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar se reflectă în raportul final în care au fost analizate competențele necesare exercitării profesiei de cadru didactic pe următoarele domenii: comunicare, curriculum, dezvoltare profesională, evaluare, formarea elevilor, relația familie - școală - comunitate. Notă *) ....................................................................... .............................................................................. ..............................................................................
  Prezenta recomandare a fost eliberată pentru a-i servi domnului/doamnei ................ la înscrierea pentru examenul de obținere a definitivării în învățământ.
  Data .............
  Profesor mentor,
  ..................
  ------------
  Notă *) Se va realiza o scurtă caracterizare a profesorului/cadrului didactic stagiar, având în vedere competențele identificate, dezvoltate, formate în perioada de stagiatură: competențe profesionale, competențe și abilități sociale, competențe și aptitudini organizatorice etc., evidențiind potențialul său ca profesor cu drept de practică.


  Anexa nr. 4

  la metodologie
  COD DE CONDUITĂ
  al profesorilor mentori

  Articolul 1
  (1) Prezentul cod reglementează principiile fundamentale și normele de conduită profesională ale profesorilor mentori.(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru profesorii mentori și au ca scop asigurarea calității serviciilor de mentorat prin crearea cadrului etic necesar desfășurării acestor activități, astfel încât profesorii mentori să își îndeplinească toate obligațiile cu profesionalism și corectitudine pentru a nu aduce prejudicii profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare sau instituției în care își desfășoară activitatea.(3) Normele de conduită profesională și morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative valabile la nivel național sau în cadrul sistemului de învățământ, privind:
  a) drepturile copilului și drepturile tinerilor;
  b) drepturile minorităților;
  c) evitarea discriminării de orice fel;
  d) accesul cetățenilor la informațiile de interes public;
  e) statutul personalului didactic.


  Articolul 2

  Prezentul cod asigură creșterea calității serviciilor de mentorat prin:
  a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției în care profesorul mentor își desfășoară activitatea și a funcției pe care o ocupă;
  b) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între profesorul mentor și profesorul/cadrul didactic stagiar.


  Articolul 3

  Principiile care guvernează conduita profesională a profesorilor mentori sunt:1. supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării în exercitarea activității lor;2. prioritatea interesului public, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a considera interesul comunitar general mai presus decât interesul personal;3. imparțialitatea, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a aplica aceleași reguli în situații similare, de a avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic sau de altă natură. În acest sens, aceștia au următoarele obligații:
  a) să nu se implice în activități sau în relații care ar putea afecta activitatea de mentorat pe care o desfășoară;
  b) să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante pentru profesorul/cadrul didactic stagiar care l-ar putea ajuta în dezvoltarea profesională;
  c) să nu se lase influențați de interese personale sau ale unor terți în formularea propriei opinii, ci să își fundamenteze opiniile exclusiv pe documente verificate, pe date provenite din surse neechivoce;
  d) să nu trateze cu superficialitate nevoile profesorului/cadrului didactic stagiar;
  e) să nu omită, cu bună știință, informații, date și documente utile dezvoltării profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;
  4. profesionalismul, principiu conform căruia toate activitățile desfășurate de profesorii mentori sunt realizate cu responsabilitate, competență și eficiență, pe baza cunoștințelor și aptitudinilor proprii. În acest sens, cadrele didactice care desfășoară activități de mentorat au următoarele obligații:
  a) să cunoască legislația specifică activității desfășurate, să se preocupe în mod constant și continuu de creșterea nivelului de pregătire, conform standardelor recunoscute în domeniu;
  b) să își dezvolte permanent competențele profesionale cerute de procedurile de evaluare, prin participarea la programe de formare, seminare, conferințe și la alte activități specifice de dezvoltare profesională;
  5. integritatea morală, principiu conform căruia activitatea profesorilor mentori este exercitată cu onestitate și corectitudine, în deplină concordanță cu principiile etice asumate. În acest sens, profesorii mentori trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:
  a) să își exercite atribuțiile de serviciu cu onestitate, corectitudine și responsabilitate;
  b) să respecte reglementările legale în vigoare și să acționeze în conformitate cu cerințele activității pe care o desfășoară, în interesul profesorului/cadrului didactic stagiar;
  c) să evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea și obiectivitatea;
  d) să nu se folosească de calitatea de mentor în alte circumstanțe sau situații decât cele pentru care au fost desemnați;
  e) să evite furnizarea de informații sau date false în timpul și/sau după efectuarea activităților de mentorat;
  f) să evite exercitarea activităților de mentorat sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care le-ar putea afecta comportamentul;
  g) să evite agresarea fizică, verbală, psihică sau emoțională a persoanelor implicate în procesul de mentorat;
  6. libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia profesorii mentori pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri, cu respectarea unor opinii diferite de a lor formulate de către profesorii/cadrele didactice stagiari/stagiare;7. confidențialitatea, principiu conform căruia profesorii mentori trebuie să păstreze confidențialitatea în legătură cu datele, informațiile și documentele la care au acces, să nu utilizeze sau să facă publice aceste informații fără autorizare clară și expresă din partea profesorului/cadrului didactic stagiar sau fără avizul școlii:
  a) să evite utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în cursul desfășurării activității de mentorat;
  b) să trateze în mod adecvat toate informațiile și documentele obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor și obligațiilor de serviciu;
  c) să nu facă publice informații sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului și imaginii publice a profesorului/cadrului didactic stagiar și/sau a unității de învățământ în care își desfășoară activitatea.
  --------