ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformitatii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţa şi/sau puse în funcţiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţa şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă poarta marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului şi echipamentelor speciale care implica apărarea şi siguranţa naţionala, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege."
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:
  a) acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;
  b) autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;
  c) cerinţa esenţială - cerinţa care are în vedere protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, asa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;
  d) certificare a conformitatii - acţiune a unui organism care este independent faţă de clienţii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeşte existenta încrederii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
  e) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indica existenta încrederii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
  f) certificat de recunoaştere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atesta ca un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedura de evaluare a conformitatii şi demonstreaza independenta, imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice;
  g) declaraţia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformitatii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisă ca un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile;
  h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de buna practica şi reglementări;
  i) domeniu reglementat - ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţa şi/sau de punere în funcţiune;
  j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aproba prin ordin al conducătorului sau un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, pentru a realiza sarcini specifice în legătură cu o procedură de evaluare a conformitatii, prevăzută de o reglementare tehnica;
  k) evaluare a conformitatii - activitate al carei obiect este determinarea faptului ca un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau ca un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile produsului;
  l) inspecţie - examinare a proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformitatii lor cu condiţiile specifice sau, pe baza unei aprecieri profesionale, cu condiţiile generale;
  m) importator - orice persoană fizica sau juridică, stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Comunităţilor Europene un produs provenit dintr-o alta ţara;
  n) introducere pe piaţa a unui produs - acţiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;
  o) încercare - operaţiune tehnica ce consta în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanta cu o procedură specificată;
  p) marcaj de conformitate - simbol care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau de punerea în funcţiune, pe un produs, pe o placa de marcaj ataşată, pe ambalajul şi/sau pe documentele insotitoare şi care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerinţele esenţiale, prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;
  CS - marcaj naţional de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, prevăzut în anexa nr. 2;
  CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, prevăzut în anexa nr. 3;
  q) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecţie, aflat sub jurisdicţia română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitatii şi pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării tehnice specifice;
  r) organism de certificare - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplica regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformitatii;
  s) organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectuează inspecţia;
  t) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformitatii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  u) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridică cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedura de evaluare a conformitatii şi care demonstreaza independenta, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaştere;
  v) producător - persoana fizica sau juridică responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţa şi/sau punerii în funcţiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele sau; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asambleaza, ambaleaza sau eticheteaza produse în vederea introducerii pe piaţa şi/sau punerii în funcţiune, sub nume propriu;
  w) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol încheiat între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoaşterea mutuala a rezultatelor evaluării conformitatii şi acceptarea produselor industriale;
  x) punere în funcţiune - acţiune a utilizatorului final, ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;
  y) recunoaştere - acţiune în responsabilitatea autorităţii competente, prin care se stabileşte dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedura de evaluare a conformitatii şi demonstreaza independenta, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării şi, după caz, a notificării;
  z) reprezentant autorizat al producătorului - persoana fizica sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, imputernicita de producător sa acţioneze în numele acestuia;
  z^1) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeană de standardizare, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale dintr-o reglementare tehnica, acoperită de un astfel de standard; lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  z^2) supravegherea pieţei - ansamblul măsurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate, prin care autorităţile competente asigura şi garantează, în mod impartial, ca produsele introduse pe piaţa şi/sau puse în funcţiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurente.
  (2) Termenii standard, specificaţie tehnica şi reglementare tehnica se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană."
  5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) În scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi al protejării mediului, animalelor domestice şi proprietăţii, autorităţile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaţionale şi comunitare privind libera circulaţie a mărfurilor în comerţul intern şi internaţional."
  6. Litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins, iar litera c) se abroga:
  "b) grupele de produse care fac obiectul prevederilor reglementării tehnice, precum şi grupele de produse exceptate de la aceste prevederi, dacă este cazul;"
  7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, aplicat cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.
  (2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate, are obligaţia să asigure:
  a) proiectarea şi realizarea produselor, respectând cerinţele esenţiale;
  b) întocmirea şi deţinerea dosarului tehnic, în forma, scopul şi pe perioada prevăzute de reglementările tehnice, după caz;
  c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerinţele esenţiale, prevăzute de reglementările tehnice;
  d) întocmirea declaraţiei de conformitate EC, deţinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, după caz;
  e) aplicarea marcajului CE, după caz."
  8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atesta conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cerere, autorităţilor responsabile cu supravegherea pieţei revine importatorului."
  9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestata prin declaraţia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de încercare, certificatele ori alte documente care atesta conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecţie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, şi prin marcajul CE, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile."
  10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile."
  11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Cerinţele minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare sau de inspecţie, pentru a fi recunoscute în vederea desemnării şi, după caz, a notificării, sunt:
  a) disponibilitate de personal şi echipamente;
  b) independenta şi imparţialitate în relaţiile directe şi indirecte;
  c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformitatii;
  d) asigurarea confidenţialităţii, păstrarea secretului profesional şi integritatea;
  e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege."
  12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Organismele desemnate şi, după caz, notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea şi, respectiv, notificarea."
  13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate."
  14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autorităţile competente numai organisme recunoscute; recunoaşterea organismelor se atesta prin emiterea certificatului de recunoaştere.
  (2) Certificatul de recunoaştere conţine minimum următoarele informaţii:
  a) denumirea autorităţii competente care a decis recunoaşterea;
  b) datele de identificare a organismului recunoscut;
  c) datele de identificare a reglementării tehnice în baza căreia este recunoscut laboratorul sau organismul;
  d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformitatii, pe care laboratorul sau organismul dovedeşte ca este capabil şi competent tehnic să le realizeze;
  e) data emiterii."
  15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Organismele se considera desemnate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prin care se aproba organismele respective.
  (2) Organismele se considera notificate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene."
  16. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:
  "(2) Reglementarea tehnica prevede, pentru fiecare categorie de produse din domeniul reglementat, una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformitatii; procedura pentru evaluarea conformitatii este formată din unul sau o combinaţie adecvată a următoarelor module:
  a) modulul A - controlul intern;
  b) modulul B - examinarea de tip;
  c) modulul C - conformitatea cu tipul;
  d) modulul D - asigurarea calităţii producţiei;
  e) modulul E - asigurarea calităţii produsului;
  f) modulul F - verificarea produsului;
  g) modulul G - verificarea unităţii de produs;
  h) modulul H - asigurarea totală a calităţii."
  17. După alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) În situaţia în care, din motive întemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformitatii acestora se realizează conform prevederilor reglementării tehnice aplicabile."
  18. Articolul 20 se abroga.
  19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, uşor lizibil şi de nesters, direct de produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placa de marcaj ataşată produsului, astfel încât sa nu poată fi detasata. În situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu exista cerinţe în acest sens, ţinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, şi pe documentele ce însoţesc produsul, dacă reglementarea tehnica prevede astfel de documente.
  (2) În situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifica conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări."
  20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului notificat care a evaluat conformitatea, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului."
  21. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
  "Desemnarea şi notificarea"
  22. În cuprinsul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 23^1. - (1) Autorităţile competente desemnează dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitatii în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice.
  (2) Pentru fiecare domeniu reglementat autorităţile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnica în baza căreia urmează sa activeze organismele ce fac obiectul desemnării, denumirea completa şi adresa sediului organismului şi sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitatii, identificabile în reglementarea tehnica, pentru fiecare organism.
  (3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este necesar."
  23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Autorităţile competente notifica organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate; în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, autorităţile competente notifica organisme desemnate începând cu data de 1 ianuarie 2007.
  (2) În situaţia în care o reglementare tehnica prevede cerinţa de notificare a unor organisme, autorităţile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifica, cu respectarea prevederilor art. 23^1.
  (3) Autorităţile competente solicita la Comisia Europeană, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 22, pentru fiecare organism ce se va notifica.
  (4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se accepta şi se recunosc certificatele de evaluare a conformitatii emise de orice organism notificat din Uniunea Europeană."
  24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) În situaţia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplineşte una dintre cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea sau, după caz, notificarea, autorităţile competente retrag desemnarea şi, respectiv, notificarea.
  (2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atesta conformitatea, emise anterior acestei decizii, până când se poate dovedi ca acestea trebuie retrase."
  25. Articolul 26 se abroga.
  26. După articolul 29 se introduce un capitol nou, capitolul V^1, cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL V^1
  Măsuri tranzitorii
  Art. 29^1. - (1) Se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune şi a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data de 1 ianuarie 2007, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat.
  (2) De la termenele prevăzute la alin. (1) se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune numai a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.
  (3) De la data de 1 ianuarie 2007 se interzice distribuirea, contra cost sau gratuita, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcaj CS; autorităţile competente au obligaţia de a lua măsurile necesare de retragere de pe piaţa a produselor cu marcaj CS.
  Art. 29^2. - (1) Marcajul CS prevăzut la art. 29^1 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul sau autorizat persoana fizica ori juridică stabilită în România.
  (2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului.
  Art. 29^3. - Evaluarea conformitatii produselor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie, cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.
  Art. 29^4. - (1) Autorităţile competente stabilesc în reglementările tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitatii, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 29^3.
  (2) În perioada de tranzitie prevăzută la art. 29^1 alin. (1) autorităţile competente aproba, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformitatii prevăzute la alin. (1).
  (3) Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie care respecta prevederile art. 14-17.
  (4) Ordinul conducătorului autorităţii competente care aproba lista organismelor recunoscute prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 23^1 alin. (2) şi, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului, prevăzut la art. 29^2 alin. (2); ordinele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.
  (5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autorităţile competente solicita, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 29^2 alin. (2), conform prevederilor reglementărilor tehnice. Numărul de identificare reprezintă numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute.
  (6) Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii produselor.
  (7) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prevăzut la alin. (4).
  (8) În situaţia în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplineşte una dintre cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind includerea în lista, autorităţile acţionează conform prevederilor art. 25.
  Art. 29^5. - (1) Ordinele prevăzute la art. 29^4 alin. (2) se abroga pe data intrării în vigoare a PECA care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute sau pe data de 1 ianuarie 2007, în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat.
  (2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 23^1 şi, respectiv, ale art. 24.
  Art. 29^6. - Înainte de introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigură realizarea cerinţelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) şi marcarea produselor, cu respectarea prevederilor art. 21.
  Art. 29^7. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit în România, responsabilităţile prevăzute la art. 11 revin importatorului."
  27. Litera b) a alineatului (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
  "b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 21, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;"
  28. După litera d) a alineatului (1) al articolului 31 se introduce o noua litera, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) nerespectarea prevederilor art. 29^1 se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa a produselor cu marcaj CS."
  29. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - Contravenţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."


  Articolul II

  Anexa nr. 1 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.


  Articolul III

  Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul economiei şi comerţului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 august 2003.
  Nr. 71.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001)
  -----------------------------------
  DOMENII REGLEMENTATE*)
  1. Echipamente de joasa tensiune
  2. Recipiente sub presiune
  3. Jucarii
  4. Produse pentru construcţii
  5. Compatibilitate electromagnetica
  6. Maşini industriale
  7. Echipamente individuale de protecţie
  8. Aparate de cantarit cu funcţionare neautomata
  9. Dispozitive medicale implantabile active
  10. Arzatoare cu combustibili gazosi
  11. Cazane pentru apa calda
  12. Explozibili utilizaţi în scopuri civile
  13. Dispozitive medicale
  14. Medii potenţial explozive
  15. Ambarcatiuni de agrement
  16. Ascensoare
  17. Echipamente de refrigerare
  18. Echipamente sub presiune
  19. Echipamente terminale de telecomunicaţii
  20. Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro
  21. Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii
  22. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje
  23. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane
  ------------ Notă *) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.
  ---------