ORDIN nr. 1.843 din 6 noiembrie 2008 (*actualizat*)
privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(actualizat până la data de 30 aprilie 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 568 din 24 aprilie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 11.609/2008,
  în temeiul art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Instrucţiunilor ministrului sănătăţii publice şi ale ministrului economiei şi finanţelor nr. 1/22.322/2006 cu privire la procedura de efectuare a cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Monografia contabilă privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Monografia se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.


  Articolul 2

  Prevederile cuprinse în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.276/2006 pentru aprobarea monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2008.


  Articolul 3

  (1) În perioada noiembrie-decembrie 2008, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a efectua împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, punctaje privind concordanţa datelor privind drepturile constatate pe categorii de venituri şi a veniturilor virate, respectiv încasate, pe perioada septembrie-decembrie 2006, ianuarie-decembrie 2007, ianuarie-septembrie 2008.
  (2) Eventualele diferenţe rezultate din punctaje vor fi cuprinse în situaţia financiară a anului 2008.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 6 noiembrie 2008.
  Nr. 1.843.


  Anexa
  MONOGRAFIE CONTABILĂ
  privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  A. La nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
  1. Înregistrarea în contabilitate a drepturilor constatate pe baza situaţiilor centralizate transmise lunar de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili:
                461 = 4481
            "Debitori"
    [461.1 (03,13,02.12,05) direcţiile "Alte datorii faţă de buget"
    generale ale finanţelor publice şi Cont 4481.1
    Direcţia generală de administrare Ministerul Sănătăţii Publice
    a marilor contribuabili:

  2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor transferate de unităţile Trezoreriei Statului cu ordin de plată în conturile de disponibil 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" deschis la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
                  562.02 = 461
    "Disponibil din veniturile proprii "Debitori"
     ale ministerelor şi instituţiilor [461.1 (03,13,02.12,05)
     de subordonare centrală pentru direcţiile generale ale
     finanţarea unor cheltuieli de finanţelor publice
     sănătate conform Legii nr. 95/2006" şi Direcţia generală de
                                                   administrare a marilor
                                                   contribuabili]

  3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti Ministerului Sănătăţii Publice:
              4481 = 562.02
   "Alte datorii faţă de buget" "Disponibil din veniturile
         Cont 4481.1 proprii ale ministerelor şi
   Ministerul Sănătăţii Publice instituţiilor de subordonare
                                            centrală pentru finanţarea
                                            unor cheltuieli de sănătate
                                                     conform
                                                 Legii nr. 95/2006"

  4. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti redistribuite de Ministerul Sănătăţii Publice:
                562.02 = 481
   "Disponibil din veniturile proprii "Decontări între instituţia
    ale ministerelor şi instituţiilor superioară şi instituţiile
    de subordonare centrală pentru subordonate"
    finanţarea unor cheltuieli de Cont 4811 "Decontări privind
    sănătate conform Legii nr. 95/2006" operaţiunile financiare"

  5. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate din sumele redistribuite de Ministerul Sănătăţii Publice conform prevederilor bugetare aprobate:
              % = 562.02
             401 "Disponibil din veniturile
         "Furnizori" proprii ale ministerelor şi
             404 instituţiilor de subordonare
    "Furnizori de active fixe" centrală pentru finanţarea
             671 unor cheltuieli de sănătate
    "Transferuri curente între conform Legii nr. 95/2006"
     unităţi ale administraţiei
           publice"
             etc.

  6. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate din sumele redistribuite:
                  6xx = 3xx, 28 etc.
    Clasa 6 "Conturi de cheltuieli" Grupa 30 "Stocuri de materii
                                                 şi materiale"
                                                 "Amortizări privind activele
                                                 fixe"

  7. La finele lunii, închiderea conturilor de cheltuieli efectuate:
               481 = 6xx
   "Decontări între instituţia Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"
    superioară şi instituţiile
    subordonate"
    Cont 4811 "Decontări privind
    operaţiunile financiare"

  8. Înregistrarea în contabilitate a sumelor restituite, neutilizate de unităţile sanitare la finele anului:
            562.02 = 671
   "Disponibil din veniturile "Transferuri curente între unităţi
    proprii ale ministerelor şi ale administraţiei publice"
    instituţiilor de subordonare
    centrală pentru finanţarea
    unor cheltuieli de sănătate
    conform Legii nr. 95/2006"

  NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 671 = 562.02 (în roşu).
  9. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate Ministerului Sănătăţii Publice, neutilizate la finele anului:
           481 = 562.02
   "Decontări între instituţia "Disponibil din veniturile
    superioară şi instituţiile proprii ale ministerelor şi
    subordonate" instituţiilor de subordonare
    (Analitic 4811 "Decontări centrală pentru finanţarea
    privind operaţiunile unor cheltuieli de sănătate
    financiare") conform Legii nr. 95/2006"

  NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 562.02 = 481 (în roşu).
  10. Evidenţierea dobânzii de încasat:
           5187 = 4481
         "Dobânzi" "Alte datorii faţă de buget"
                               4481.1 analitic Ministerul
                               Sănătăţii Publice

  11. Înregistrarea dobânzii încasate:
                562.02 = 5187
   "Disponibil din venituri proprii "Dobânzi"
    ale ministerelor şi instituţiilor
    de subordonare centrală pentru
    finanţarea unor cheltuieli de
    sănătate conform Legii nr. 95/2006"

  12. Virarea dobânzii la Ministerul Sănătăţii Publice:
           4481 = 562.02
   "Alte datorii faţă de buget" "Disponibil din veniturile proprii
   4481.1 analitic Ministerul ale ministerelor şi instituţiilor
   Sănătăţii Publice de subordonare centrală pentru
                                             finanţarea unor cheltuieli de
                                             sănătate conform Legii nr. 95/2006"

  NOTĂ: Autorităţile de sănătate publică raportează lunar Ministerului Sănătăţii Publice - Direcţia generală buget şi credite externe, până în data de 15 a lunii următoare celei expirate, datele cuprinse în anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta monografie contabilă.
  B. La nivelul unităţilor sanitare
  1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor primite de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii Publice:
                   560 = 7722
   "Disponibil al instituţiilor publice "Subvenţii de la alte bugete"
    finanţate integral din venituri proprii"

  2. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate de unităţile sanitare din sumele transferate:
               % = 560
              401 "Disponibil al instituţiilor
          "Furnizori" publice finanţate integral
              404 din venituri proprii"
   "Furnizori de active fixe"

  3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerului Sănătăţii Publice:
            7722 = 560
   "Subvenţii de la alte bugete" "Disponibil al instituţiilor publice
                                        finanţate integral din venituri proprii"

  NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 560 = 7722 (în roşu).
  C. La nivelul Ministerului Sănătăţii Publice
  1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:
                   562.02 = %
   "Disponibil din veniturile proprii 719
   ale ministerelor şi instituţiilor "Alte venituri operaţionale"
   de subordonare centrală pentru 766
   finanţarea unor cheltuieli de "Venituri din dobânzi"
   sănătate conform Legii nr. 95/2006"

  ------------
  Pct. 1 de la lit. C din anexă a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 568 din 24 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.
  2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor redistribuite autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
             481 = 562.02
   "Decontări între instituţia "Disponibil din veniturile
    superioară şi instituţiile proprii ale ministerelor şi
    subordonate" instituţiilor de subordonare
    Cont 4811 "Decontări privind centrală pentru finanţarea unor
    operaţiunile financiare" cheltuieli de sănătate conform
                                                 Legii nr. 95/2006"

  3. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat:
                      % = 562
                     401 "Disponibil din veniturile
                 "Furnizori" proprii ale ministerelor şi
                     404 instituţiilor de subordonare
          "Furnizori de active fixe" centrală pentru finanţarea
                     671 unor cheltuieli de sănătate conform
   "Transferuri curente între unităţi Legii nr. 95/2006"
    ale administraţiei publice" etc.

  4. Lunar, preluarea cheltuielilor din venituri proprii (accize) efectuate de autorităţile de sănătate publică pe baza "Situaţiei cheltuielilor efectuate din accize în perioada .......", a cărei machetă este prezentată în anexa nr. 2:
           6xx = 481
   Clasa 6 "Conturi de cheltuieli" "Decontări între instituţia
                                             superioară şi instituţiile
                                             subordonate"
                                             Cont 4811 "Decontări privind
                                             operaţiunile financiare"

  5. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
            562.02 = 481
   "Disponibil din veniturile "Decontări între instituţia
    proprii ale ministerelor şi superioară şi instituţiile
    instituţiilor de subordonare subordonate"
    centrală pentru finanţarea (Analitic 4811
    unor cheltuieli de sănătate "Decontări privind operaţiunile
    conform Legii nr. 95/2006" financiare")

  NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 481 = 562 (în roşu).
  6. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite de unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii Publice:
                 562 = 671
   "Disponibil din veniturile "Transferuri curente între unităţi
    proprii ale ministerelor şi ale administraţiei publice"
    instituţiilor de subordonare
    centrală pentru finanţarea
    unor cheltuieli de sănătate
    conform Legii nr. 95/2006"

  NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 671 = 562.02 (în roşu).


  Anexa 1
  -------
  la monografia contabilă
  -----------------------
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  ASP ...................
  1. Situaţia sumelor încasate şi virate pe luna
  ..............................................
  *Font 9*
  ┌────┬────┬───────────┬───────────────────────┬────────┬────┬─────────┬────────┬────┬──────┐
  │Nr. │ ASP│Conturi co-│ Denumire │Nr. OP │DATA│Suma în- │Nr. OP │DATA│Suma │
  │crt.│ │lectoare │ cont │de vira-│ OP │casată de│de vira-│ OP │vira- │
  │ │ │ale trezo- │ │re a su-│ │la trezo-│re a su-│ │tă în │
  │ │ │reriei │ │melor │ │rerie │melor │ │contul│
  │ │ │ │ │din con-│ │ │din con-│ │MSP │
  │ │ │ │ │tul tre-│ │ │tul ASP │ │ │
  │ │ │ │ │zoreriei│ │ │în con- │ │ │
  │ │ │ │ │în con- │ │ │tul MSP │ │ │
  │ │ │ │ │tul ASP │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
  ├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤
  │ 1. │ │51.14.10.03│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │încasate din vânzarea │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │produselor din tutun │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤
  │ 2. │ │51.14.10.13│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │încasate din importul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de produse din tutun │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤
  │ 3. │ │51.14.10.02│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │încasate din vânzarea │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de alcool, distilate │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi băuturi alcoolice │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤
  │ 4. │ │51.14.10.12│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │încasate din importul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de alcool, distilate │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi băuturi alcoolice │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤
  │ 5. │ │51.16.10.05│Disponibil din taxa │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │asupra unor activităţi │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │dăunătoare sănătăţii │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi din publicitatea lor│ │ │ │ │ │ │
  └────┴────┴───────────┴───────────────────────┴────────┴────┴─────────┴────────┴────┴──────┘

  2. Situaţia sumelor încasate de la
  Ministerul Sănătăţii Publice din transferuri
  şi virate unităţilor subordonate în luna
  ...............................................
  ┌────┬────┬─────────────┬────┬────────────┬───────────────────┬────┬───────────┐
  │Nr. │ASP │Nr. OP de vi-│DATA│Suma încasa-│Nr. OP de virare a │DATA│Suma virată│
  │crt.│ │rare a sume- │ OP │tă de la │sumelor din contul │ OP │în contul │
  │ │ │lor din con- │ │trezorerie │ASP în contul uni- │ │unităţii │
  │ │ │tul MSP în │ │ │tăţii subordonate │ │subordonate│
  │ │ │contul ASP │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼─────────────┼────┼────────────┼───────────────────┼────┼───────────┤
  │ 0 │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├────┼────┼─────────────┼────┼────────────┼───────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────┴─────────────┴────┴────────────┴───────────────────┴────┴───────────┘
        Director executiv, Director executiv adjunct financiar-contabil,
       ................... .............................................


  Anexa 2
  -------
  la monografia contabilă
  -----------------------
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..........
  Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătăţii Publice)
  MACHETA DE RAPORTARE
  privind situaţia cheltuielilor efectuate
  din accize în luna
  ..........................
  ┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬─────┐
  │ Denumirea indicatorului │ Simbol │Clasificaţia │ Suma│
  │ │ cont │bugetară - cap/│(lei)│
  │ │ │subcap./titlu/ │ │
  │ │ │art./alin. - │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) │ 6 │ 66.10 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) │ 60 │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli cu materialele consumabile │ 602 │ 20.01.01 │ │
  │ │ │ 20.01.02 │ │
  │ │ │ 20.01.05 │ │
  │ │ │ 20.01.06 │ │
  │ │ │ 20.01.09 │ │
  │ │ │ 20.01.30 │ │
  │ │ │ 20.03.01 │ │
  │ │ │ 20.03.02 │ │
  │ │ │ 20.04.01 │ │
  │ │ │ 20.04.02 │ │
  │ │ │ 20.04.03 │ │
  │ │ │ 20.04.04 │ │
  │ │ │ 20.09 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli privind materialele de natura │ │ │ │
  │obiectelor de inventar │ 603 │ 20.05.01 │ │
  │ │ │ 20.05.03 │ │
  │ │ │ 20.05.30 │ │
  │ │ │ 20.11 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE │ │ │ │
  │EXECUTATE DE TERŢI (610+611+612+613+614) │ 61 │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli privind energia şi apa │ 610 │ 20.01.03 │ │
  │ │ │ 20.01.04 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile │ 611 │ 20.02 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli cu chiriile │ 612 │ 20.30.04 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări│ 614 │ 20.06.01 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI│ │ │ │
  │(622+623+624+626+628+629) │ 62 │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile │ 622 │ 20.12 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli cu transportul de bunuri şi │ │ │ │
  │personal │ 624 │ 20.01.07 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii │ 626 │ 20.01.08 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Alte cheltuieli cu serviciile executate de │ │ │ │
  │terţi │ 628 │ 20.01.30 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii │ │ │ │
  │legale │ 629 │ 20.13 │ │
  │ │ │ 20.14 │ │
  │ │ │ 20.30.30 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET │ │ │ │
  │(670+671+672) │ 67 │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Transferuri curente între unităţi ale │ │ │ │
  │administraţiei publice │ 671 │ 51.01.01 │ │
  │ │ │ 51.01.03 │ │
  │ │ │ 51.01.11 │ │
  │ │ │ 51.01.25 │ │
  │ │ │ 51.01.35 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Transferuri de capital │ 672 │ 51.02.08 │ │
  │ │ │ 51.02.11 │ │
  │ │ │ 51.02.12 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE │ │ │ │
  │ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU │ │ │ │
  │PIERDERILE DE VALOARE │ 68 │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli operaţionale privind amortizările, │ │ │ │
  │provizioanele şi ajustările pentru depreciere │ 681 │ 71.01.02 │ │
  │ │ │ 71.01.03 │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤
  │Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile │ 682 │ 71.01.01 │ │
  │ │ │ 71.01.30 │ │
  │ │ │ 71.03 │ │
  │ │ │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴─────┘
     Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului
                                                  financiar-contabil,
    .......................... .............................

  NOTĂ:
  - Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcţie de natura cheltuielii respective.
  - Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor raporta pentru activitatea proprie şi totodată vor centraliza datele din machetă pentru unităţile sanitare subordonate. Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii Publice vor transmite lunar Direcţiei generale buget şi credite externe, până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, macheta completată cu datele corespunzătoare.
  ----------