REGULAMENT din 28 iunie 2016
privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 7 iulie 2016


  Notă

  ──────────

  *) Aprobat de Ordinul nr. 29 din 28 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 510 din 7 iulie 2016.

  ──────────


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Secţiunea 1 Scop şi domeniu de aplicare


  Articolul 1

  Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienţilor finali, respectiv relaţiile dintre furnizori şi clienţii finali de gaze naturale, precum şi relaţiile conexe cu operatorii economici, titulari de licenţe de operare, referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.


  Articolul 2

  (1) Prezentul regulament se aplică clienţilor finali de gaze naturale, furnizorilor de gaze naturale şi operatorilor economici, titulari de licenţă de operare, pentru asigurarea condiţiilor necesare furnizării gazelor naturale la locurile de consum ale clienţilor finali.
  (2) Prezentul regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum al clientului final.


  Secţiunea a 2-a Definiţii şi abrevieri


  Articolul 3

  (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:
  1. cod loc de consum - codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licenţă de operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului de consum, precum şi căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea lor la dispoziţia solicitanţilor care au drept de acces la acestea;
  2. date de consum - date privind consumul efectiv de gaze naturale înregistrat la un loc de consum şi determinat prin citirea de către operator a indexului echipamentului de măsurare;
  3. interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale indexului echipamentului de măsurare pentru determinarea cantităţii de gaze naturale corespunzătoare acestui interval;
  4. istoric de consum - consumul de gaze naturale realizat într-o anumită perioadă la un loc de consum;
  5. loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa poştală, unde măsurarea cantităţilor de gaze naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare şi pentru care există toate documentele necesare pentru a fi alimentat cu gaze naturale, conform legislaţiei în vigoare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe staţii de reglare-măsurare şi/sau posturi de reglare-măsurare aflate la aceeaşi adresă poştală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceleiaşi staţii de reglare-măsurare ori post de reglare-măsurare, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepţie cazul în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de clientul final, precum şi situaţia în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de clienţi, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;
  6. operator - operatorul economic, titular de licenţă de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei/sistemului de transport/sistemului de distribuţie/ sistemului de distribuţie închis, din conducta/sistemul căreia/căruia este alimentat cu gaze naturale locul de consum al clientului final;
  7. perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale din acest interval la locul de consum al clientului final;
  8. servicii reglementate - activităţile desfăşurate de titularii de licenţe de operare pe baza contractelor-cadru aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi la tarifele reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; serviciile reglementate pot fi, după caz, servicii de transport al gazelor naturale prin conducte de alimentare din amonte/prin sisteme de transport, servicii de distribuţie a gazelor naturale prin sisteme de distribuţie/prin sistem de distribuţie închis, servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale.
  (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările specifice aprobate de ANRE.
  (3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
  1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  2. CLC - cod loc de consum;
  3. FUI - furnizor de ultimă instanţă.


  Capitolul II Clienţii finali de gaze naturale


  Secţiunea 1 Clasificarea clienţilor finali


  Articolul 4

  (1) În funcţie de utilizarea gazelor naturale la locul de consum, clientul final poate fi:
  a) client casnic - clientul final care achiziţionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
  b) client noncasnic - clientul final care achiziţionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.
  (2) În condiţiile prezentului regulament, în categoria clienţilor casnici se încadrează clientul final care utilizează gazele naturale în imobile cu destinaţia de locuinţă, indiferent de forma de proprietate şi administrare, precum şi în centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap, cămine pentru persoane vârstnice, centre de plasament, centre de primire a copilului în regim de urgenţă, centre maternale, internate şcolare şi cămine studenţeşti, pentru activităţi casnice, prin intermediul unor aparate consumatoare de combustibili gazoşi, montate în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, cu excepţia consumului aferent pentru desfăşurarea de activităţi comerciale/profesionale/sociale.
  (3) În condiţiile prezentului regulament, în categoria clienţilor noncasnici se încadrează:
  a) clientul industrial - clientul final care utilizează gazele naturale în procese tehnologice din industrie prin intermediul unor instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale definite conform reglementărilor tehnice aprobate de ANRE; în această categorie intră şi producătorii de energie electrică şi/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare;
  b) alt client noncasnic - clientul final care utilizează gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi comerciale/ profesionale/sociale, ca de exemplu în restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ, instituţiile publice - unităţile de prestări de servicii din domeniile învăţământ, sănătate, cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea.


  Articolul 5

  În funcţie de numărul locurilor de consum, clientul final de gaze naturale poate fi:
  a) cu un singur loc de consum;
  b) cu mai multe locuri de consum.


  Articolul 6

  În funcţie de modul de racordare a locului de consum la un obiectiv din sectorul gazelor naturale, clientul final de gaze naturale poate fi:
  a) racordat la sistemul de transport;
  b) racordat la sistemul de distribuţie/sistemul de distribuţie închis;
  c) racordat la conducta de alimentare din amonte aferentă producţiei de gaze naturale.


  Articolul 7

  În funcţie de consumul anual de gaze naturale realizat la un loc de consum, clientul final de gaze naturale poate fi:
  a) cu consum mic, în cazul în care consumul anual este mai mic sau egal cu 11.627,78 MWh;
  b) cu consum mare, în cazul în care consumul anual depăşeşte 11.627,78 MWh.


  Secţiunea a 2-a Clientul vulnerabil


  Articolul 8

  (1) Clientul final aparţinând categoriei clienţilor casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
  a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;
  b) la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.
  (2) Dacă un client vulnerabil îndeplineşte ambele condiţii prevăzute la alin. (1), acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii.
  (3) Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse, facilităţile financiare şi modalităţile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.
  (4) Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.


  Articolul 9

  (1) Tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:
  a) ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordate de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;
  b) facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
  (2) Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să comunice în timp util operatorului situaţia centralizatoare privind clienţii vulnerabili din motive de venituri reduse, primită de la instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.
  (3) Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:
  a) asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
  b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;
  c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;
  d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul şi operatorul convin ca relaţia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfăşoare prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.


  Secţiunea a 3-a Alte categorii de clienţi finali


  Articolul 10

  Clienţii finali protejaţi care nu pot fi deconectaţi în situaţii critice şi clienţii întreruptibili de siguranţă care prin reducerea consumului până la oprire contribuie la menţinerea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale în situaţii critice sunt stabiliţi de ministerul de resort.


  Capitolul III Contractarea furnizării gazelor naturale


  Secţiunea 1 Reguli de contractare


  Articolul 11

  (1) Clientul final se poate racorda la un obiectiv din sectorul gazelor naturale şi are acces la acesta, în condiţiile reglementărilor specifice aprobate de ANRE.
  (2) În vederea furnizării gazelor naturale la un loc de consum al clientului final este necesar ca:
  a) instalaţia de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum să fie racordată la un obiectiv din sectorul gazelor naturale;
  b) să existe încheiat cu furnizorul un contract de furnizare a gazelor naturale;
  c) să existe încheiat pentru respectivul loc de consum un contract de distribuţie şi/sau un contract de transport, după caz, cu titularul/titularii licenţei/licenţelor de operare a conductei/sistemului de alimentare prin care se vehiculează gaze naturale până la locul de consum al clientului final.
  (3) În vederea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, furnizorul pune la dispoziţia clientului final informaţiile privind condiţiile sale comerciale de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, precum şi a cerinţelor în materie de informare prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Articolul 12

  (1) În funcţie de natura pieţei de gaze naturale pe care se desfăşoară, activitatea de furnizare a gazelor naturale poate fi:
  a) furnizare pe piaţa reglementată;
  b) furnizare pe piaţa concurenţială.
  (2) Furnizarea gazelor naturale pe piaţa reglementată cuprinde:
  a) furnizarea în regim reglementat, în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor şi clientul final în baza contractului-cadru aprobat de ANRE şi la preţul de furnizare reglementat de ANRE, până la data prevăzută în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) furnizarea în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările ANRE.
  (3) Furnizarea gazelor naturale pe piaţa concurenţială cuprinde furnizarea în regim concurenţial, în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor şi clientul final, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


  Articolul 13

  (1) Clienţii finali au dreptul să îşi exercite eligibilitatea şi să îşi aleagă furnizorul cu care să încheie contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.
  (2) Până la data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, acest tip de client poate opta la un loc de consum:
  a) să nu îşi exercite dreptul de eligibilitate, situaţie în care contractul încheiat cu furnizorul este aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat;
  b) să îşi exercite dreptul de eligibilitate, situaţie în care contractul încheiat cu furnizorul este aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.
  (3) Dacă şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, clienţii casnici nu mai au dreptul să revină la furnizarea în regim reglementat.
  (4) De la data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, aceştia pot încheia doar contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.
  (5) Clienţii noncasnici pot încheia doar contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.


  Articolul 14

  (1) Furnizarea gazelor naturale la un loc de consum al clientului final se face pe baza unui singur contract de furnizare.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), clientul final cu consum mare poate încheia pentru respectivul loc de consum simultan mai multe contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu furnizori diferiţi, situaţie în care are obligaţia să încheie cu aceştia şi cu operatorul conductei/ sistemului la care este racordat locul de consum, cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior perioadei de livrare, o convenţie comună privind modalitatea de alocare a cantităţilor furnizate de fiecare dintre furnizori; în cazul în care părţile nu încheie această convenţie şi cantităţile de gaze naturale furnizate înregistrează diferenţe faţă de programele stabilite, alocarea cantităţilor furnizate de fiecare furnizor se face de către operator, proporţional, conform principiului pro rata, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) În situaţia în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul şi regimul de furnizare sunt aceleaşi, se poate încheia un singur contract de furnizare a gazelor naturale pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înţelegerii părţilor contractante. Contractul conţine anexe specifice fiecărui loc de consum, iar includerea sau excluderea unui loc de consum din contractul de furnizare a gazelor naturale se face prin act adiţional.


  Articolul 15

  (1) În funcţie de înţelegerea părţilor, contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat cu clientul final în spaţiile comerciale ale furnizorului, la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale ale furnizorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  (2) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie, după caz, cu:
  a) persoana care este titulara dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv sau împuternicitul acesteia, în cazul imobilelor individuale;
  b) persoana/reprezentantul legal care este împuternicită/ împuternicit în scris de proprietari, cu acordul majorităţii simple a acestora (cel puţin jumătate plus unu), în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari, dar cu un singur echipament de măsurare pentru decontare fiscală.
  (3) Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puţin următoarele documente:
  a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;
  b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
  c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă; în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere ca foloseşte legal spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a gazelor naturale pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.
  (4) Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru un client casnic, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă documentele prevăzute la alin. (3), şi o declaraţie pe propria răspundere privind destinaţia spaţiului care face obiectul locului de consum, precum şi faptul că în spaţiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice.
  (5) Prezentarea documentelor necesare, precum şi încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale se pot realiza şi prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în situaţia în care furnizorul oferă această posibilitate de contractare.
  (6) În situaţia în care, la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul casnic intenţionează să schimbe destinaţia spaţiului sau să utilizeze gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi comerciale/ profesionale/sociale, acesta are obligaţia să notifice în scris furnizorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele naturale vor fi utilizate pentru consum noncasnic; în acest caz, clauzele contractuale se vor modifica conform noilor condiţii.


  Articolul 16

  (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.
  (2) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie în scris, cu un font lizibil, având mărimea de cel puţin 10 pt, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil şi uşor de citi,t sau, dacă clientul final este de acord, în formă electronică ori, după caz, prin mijloace de comunicare la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
  (3) Condiţiile/Clauzele prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale se pot modifica şi/sau completa prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale în vigoare.
  (4) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul are obligaţia să notifice clientului final modificările intervenite, în termenul şi prin modalitatea stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale.
  (5) Cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi clienţii finali dintr-o anumită categorie poate fi înscris de către furnizor într-o anexă denumită "Condiţii standard pentru furnizarea gazelor naturale", care face parte integrantă din contract şi care se afişează pe pagina de internet a furnizorului.


  Articolul 17

  În cazul disputelor apărute în derularea relaţiilor contractuale, dacă nu ajung la o înţelegere, părţile se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat de ANRE.


  Secţiunea a 2-a Furnizarea gazelor naturale pe piaţa reglementată


  Articolul 18

  Pe piaţa reglementată, furnizarea gazelor naturale se realizează:
  a) în regim reglementat;
  b) în regim de ultimă instanţă.


  Articolul 19

  (1) Furnizarea gazelor naturale în regim reglementat reprezintă activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale către clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, desfăşurată de furnizorul care are această obligaţie în baza licenţei emise de ANRE, până la data eliminării preţurilor reglementate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, clientul casnic încheie cu furnizorul prevăzut la alin. (1) un contract în baza contractului-cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale aprobat de ANRE.
  (3) Prevederile contractului-cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale sunt obligatorii şi nu pot fi excluse sau modificate prin contractul încheiat între furnizor şi clientul final, dar pot fi completate prin acordul părţilor, cu condiţia ca aceste noi clauze să nu contravină prevederilor contractului-cadru şi altor prevederi legale în vigoare.
  (4) În cazul în care neînţelegerile apărute în procesul de încheiere a contractului pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, având la bază contractul-cadru aprobat de ANRE, respectiv a unui act adiţional aferent acestui contract nu se soluţionează pe cale amiabilă, părţile se pot adresa ANRE, în vederea medierii neînţelegerilor precontractuale la nivelul acesteia, conform prevederilor procedurii aprobate de ANRE.
  (5) Preţurile la care se realizează furnizarea gazelor naturale în regim reglementat sunt aprobate de ANRE, diferenţiat pentru fiecare furnizor şi pentru fiecare categorie de clienţi stabilită în funcţie de modul de racordare la un obiectiv din sectorul gazelor naturale şi de consumul anual, în conformitate cu metodologia aplicabilă, şi sunt publicate de către furnizor pe pagina proprie de internet.


  Articolul 20

  (1) Furnizarea gazelor naturale în regim reglementat se realizează de furnizorul prevăzut la art. 19 alin. (1) cu servicii reglementate incluse, la preţul de furnizare reglementat de ANRE aferent categoriei de clienţi în care este încadrat fiecare loc de consum al clientului casnic.
  (2) În vederea încheierii contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat, fiecare loc de consum al clientului casnic este încadrat de către operatorul conductei/sistemului la care este racordat respectivul loc de consum în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în metodologia de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată de ANRE, pentru o perioadă determinată de 365 de zile calendaristice, în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, în funcţie de istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent; în cazul în care nu există istoric de consum, încadrarea se face având în vedere consumul prezumat pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ale clientului casnic, în limita debitului maxim instalat aferent locului de consum.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care locul de consum al clientului casnic trebuie încadrat de operator într-o categorie pentru care furnizorul nu are aprobat un preţ reglementat, acesta se încadrează în categoria cu cel mai favorabil preţ reglementat dintre cele practicate de furnizor pentru obiectivul din sectorul gazelor naturale la care este racordat locul de consum al clientului respectiv, până la data intrării în vigoare a preţului de furnizare aprobat de ANRE pentru categoria respectivă.
  (4) Încadrarea realizată de operator conform prevederilor alin. (2) şi (3) este transmisă de către acesta furnizorului, care are obligaţia să o preia la încheierea contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu clientul casnic.
  (5) Încadrarea locului de consum al clientului casnic este modificată de operator, pe parcursul derulării contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat, astfel:
  a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii de operator a indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat la locul de consum depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care acesta este încadrat;
  b) începând cu data de 1 ianuarie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii de operator a indexului echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat la locul de consum este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care acesta este încadrat.
  (6) Prin derogare de la prevederile alin. (5) lit. a), în cazul locului de consum al clientului casnic care ar trebui reîncadrat într-o categorie pentru care furnizorul nu are aprobat un preţ reglementat, operatorul modifică încadrarea începând cu data intrării în vigoare a preţului de furnizare aprobat de ANRE pentru categoria respectivă.
  (7) Modificarea încadrării realizată de operator conform prevederilor alin. (5) şi (6) este transmisă de către acesta furnizorului, care are obligaţia să o preia în contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat încheiat cu clientul casnic.
  (8) În cazul rezilierii, anterior datei de 31 decembrie inclusiv, a contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat, încadrarea nu se modifică.


  Articolul 21

  (1) Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă reprezintă activitatea de furnizare cu caracter temporar desfăşurată de către furnizorul desemnat FUI de către ANRE, în conformitate cu reglementările aplicabile.
  (2) FUI are obligaţia de a asigura furnizarea gazelor naturale:
  a) clienţilor finali care au rămas fără furnizor de gaze naturale, acestuia fiindu-i retrasă de ANRE licenţa de furnizare, în cursul desfăşurării activităţii;
  b) clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea de gaze naturale din nicio altă sursă.
  (3) FUI nu are obligaţia de a furniza gaze naturale clienţilor finali care la momentul preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la achitarea integrală a obligaţiilor de plată.
  (4) Informarea asupra condiţiilor privind furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă şi preluarea unui client final aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) de către FUI se fac conform reglementărilor aplicabile aprobate de ANRE.
  (5) Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă este asigurată de FUI clientului final beneficiar, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale.
  (6) Preţurile/Criteriile şi regulile pentru stabilirea preţurilor reglementate la care se realizează furnizarea în regim de ultimă instanţă sunt aprobate de ANRE.


  Secţiunea a 3-a Furnizarea gazelor naturale pe piaţa concurenţială


  Articolul 22

  (1) Pe piaţa concurenţială, furnizarea gazelor naturale se face în regim concurenţial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor şi clientul final, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip.
  (2) Furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial reprezintă activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale către clienţii finali care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, desfăşurată de furnizor în baza licenţei emise de ANRE.
  (3) Clientul final poate încheia contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu oricare dintre titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.
  (4) În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, clientul final poate accepta o ofertă-tip publicată de către un furnizor de gaze naturale sau poate solicita acestuia o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii cu acesta, după caz, ori poate recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică.
  (5) Clientul final poate încheia contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial în următoarele variante:
  a) cu servicii reglementate incluse, situaţie în care deţinerea contractelor pentru prestarea acestor servicii revine furnizorului, iar preţul de furnizare a gazelor naturale include şi tarifele reglementate de ANRE corespunzătoare serviciilor prestate pentru respectivul client final;
  b) fără servicii reglementate incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată, situaţie în care deţinerea contractelor pentru prestarea acestor servicii revine clientului final, iar preţul de furnizare nu include tarifele reglementate de ANRE aferente acestor servicii.
  (6) Contractul pentru prestarea unui serviciu reglementat se încheie cu titularul licenţei de operare în baza contractului-cadru aprobat de ANRE şi la tariful reglementat de ANRE.


  Articolul 23

  În situaţia în care deţinerea contractelor pentru prestarea serviciilor reglementate revine furnizorului, acesta asigură legătura între clientul final şi titularii de licenţe de operare.


  Articolul 24

  (1) În situaţia în care contractul cu operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul final, operatorul încheie cu clientul final şi furnizorul/furnizorii care desfăşoară simultan activitatea de furnizare a gazelor naturale la respectivul loc de consum o convenţie multipartită, asumată prin semnătură de către toate părţile, prin care:
  a) clientul final, operatorul şi furnizorul/furnizorii stabilesc mijloacele de comunicare şi de informare reciprocă referitoare la furnizarea şi alimentarea cu gaze naturale a locului de consum;
  b) operatorul se angajează să întrerupă/să limiteze parametrii tehnici, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic/să reia alimentarea cu gaze naturale la locul de consum, la solicitarea furnizorului, în baza clauzelor prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat de furnizor cu clientul final, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare în care furnizorul are dreptul să solicite operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;
  c) operatorul se angajează să informeze furnizorul/furnizorii cu privire la întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului, conform clauzelor prevăzute în contractul încheiat de operator cu clientul final, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, în care operatorul are dreptul să întrerupă/să limiteze parametrii tehnici/să reia alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.
  (2) Convenţia multipartită prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin datele de identificare ale părţilor, datele de identificare ale locului de consum, numărul şi data contractelor încheiate de clientul final aferente locului de consum şi perioada de valabilitate a acestora, mijloacele de comunicare şi de informare reciprocă convenite între părţi şi etapele procedurale aferente întreruperii/limitării parametrilor tehnici/reluării alimentării cu gaze naturale şi furnizării la locul de consum.
  (3) Responsabilitatea pentru daunele cauzate de întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale îi revine clientului final, dacă solicitarea furnizorului a fost în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale şi cu prevederile legale în vigoare, respectiv furnizorului, dacă acesta a solicitat în mod nejustificat operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum.
  (4) În situaţia în care contractul cu operatorul conductei/ sistemului la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul final cu consum mare care îşi asigură necesarul de gaze naturale la acel loc de consum simultan de la mai mulţi furnizori, convenţia multipartită prevăzută la alin. (1) va conţine, suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la alin. (2), modalitatea de alocare a cantităţilor furnizate de fiecare dintre furnizori, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (2).
  (5) Convenţia multipartită prevăzută la alin. (1) constituie anexă atât la contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat între clientul final şi furnizor, cât şi la contractul încheiat între clientul final şi operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum.


  Capitolul IV Codul locului de consum


  Secţiunea 1 Modalitatea de codificare a locului de consum


  Articolul 25

  (1) Fiecare operator are obligaţia de a realiza, până la data de 30 iunie 2017, un sistem de codificare la nivel naţional a tuturor locurilor de consum din zona proprie de licenţă de operare, prin care i se alocă fiecărui loc de consum în parte un cod de identificare, denumit CLC.
  (2) În vederea deosebirii codurilor de identificare atribuite de un operator de codurile de identificare ale locurilor de consum din zona de licenţă a altor operatori, ANRE stabileşte şi publică pe pagina proprie de internet, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, o listă în care se specifică codul de identificare al fiecărui operator, format din caractere tip litere; lista va fi actualizată de ANRE ori de câte ori va fi necesar.
  (3) CLC conţine caractere de tip alfanumeric şi este structurat pe două câmpuri, astfel:
  a) un prim câmp format din caractere de tip litere, care reprezintă codul de identificare al operatorului stabilit şi publicat de ANRE, prevăzut la alin. (2);
  b) un câmp format din caractere de tip litere şi/sau cifre, care reprezintă codul unic aferent locului de consum.
  (4) Modalitatea de codificare a locului de consum trebuie să respecte următoarele criterii:
  a) 0codul utilizat este unic la nivelul zonei de licenţă de operare;
  b) codul utilizat permite identificarea clară a locului de consum.
  (5) CLC rămâne valabil pe durata de existenţă a locului de consum şi nu se modifică în situaţia schimbării furnizorului de gaze naturale sau a clientului final care are drept de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv.
  (6) Operatorul asigură comunicarea CLC atât la solicitarea clientului final, cât şi a furnizorului actual de la respectivul loc de consum.
  (7) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, furnizorii au obligaţia de a înscrie CLC pe factura de gaze naturale.


  Secţiunea a 2-a Modalitatea de acces la datele de consum


  Articolul 26

  (1) Fiecare operator are obligaţia de a introduce CLC în baza sa de date cu informaţii referitoare la locurile de consum din zona proprie de licenţă de operare.
  (2) Pe baza datelor de identificare ale clientului final/furnizorului şi a CLC/adresei locului de consum, operatorul trebuie să asigure accesul în mod gratuit, în condiţii de securitate şi confidenţialitate, la datele de consum înregistrate cel puţin pentru ultimele 36 de luni calendaristice sau pentru perioada scursă de la încheierea primului contract de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum, dacă aceasta din urmă este mai mică, astfel:
  a) clientul final are acces doar la datele referitoare la locul/locurile de consum propriu/proprii;
  b) furnizorul are acces doar la datele referitoare la locul/locurile de consum pentru care are încheiat cu clientul final respectiv un contract/contracte de furnizare a gazelor naturale în vigoare;
  c) orice alt furnizor de gaze naturale, diferit de furnizorul actual, sau un furnizor de servicii energetice are acces doar dacă prezintă acordul scris al clientului final prin care acesta din urmă deleagă furnizorului dreptul de acces la datele referitoare la locul/locurile de consum propriu/proprii.
  (3) Suplimentar faţă de datele privind consumul anterior prevăzute la alin. (2), operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia clientului final care are montat la locul de consum un contor inteligent date de consum detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an. Aceste date se pun la dispoziţia clientului final prin intermediul unei aplicaţii web sau al interfeţei contorului, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare a gazelor naturale sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni.


  Articolul 27

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, prin introducerea CLC, datele de consum prevăzute la art. 26 alin. (2) şi (3), aferente acelui loc de consum, precum şi orice alte informaţii referitoare la acesta pe care le conţine baza de date a operatorului, conform legislaţiei în vigoare, vor putea fi accesate prin intermediul unei aplicaţii web securizate al cărei link va fi postat pe pagina de internet a operatorului; aplicaţia web trebuie să permită transferul acestor date printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML.
  (2) Accesul la informaţiile din baza de date prin intermediul aplicaţiei web prevăzute la alin. (1) se acordă la solicitarea clientului final, în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a).
  (3) Accesul la informaţiile din baza de date prin intermediul aplicaţiei web prevăzute la alin. (1) se acordă la solicitarea furnizorului, în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b), şi se retrage acestuia la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu clientul final pentru respectivul loc de consum; în situaţia în care la un loc de consum clientul final îşi schimbă furnizorul, odată cu operarea în baza de date a schimbării furnizorului, informaţiile aferente locului de consum respectiv nu vor mai putea fi accesate de vechiul furnizor.
  (4) Accesul la informaţiile din baza de date pentru un loc/locuri de consum prin intermediul aplicaţiei web prevăzute la alin. (1) se acordă la solicitarea oricărui alt furnizor de gaze naturale, diferit de furnizorul actual, sau a unui furnizor de servicii energetice, în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. c), numai după prezentarea de către acesta a acordului scris şi explicit al clientului final, cu menţionarea datelor de identificare ale acestuia, a datelor de identificare ale furnizorului împuternicit şi CLC; în acest caz, durata pentru care se asigură accesul acestui furnizor la informaţiile respective din baza de date este de 5 zile lucrătoare.
  (5) Până la implementarea aplicaţiei web prevăzute la alin. (1), datele de consum prevăzute la art. 26 alin. (2) şi (3) vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către operator, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML.


  Capitolul V Facturarea


  Secţiunea 1 Principii generale privind facturarea


  Articolul 28

  În funcţie de modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul final primeşte:
  a) facturi emise de furnizor, în situaţia în care contractul de furnizare este încheiat cu servicii reglementate incluse, iar preţul de furnizare prevăzut în contract include atât preţul gazelor naturale furnizate, cât şi tarifele pentru transportul/distribuţia acestora, după caz, la locul de consum al clientului final;
  b) facturi separate, în situaţia în care contractul de furnizare este încheiat fără servicii reglementate incluse, iar preţul de furnizare prevăzut în contract include doar preţul gazelor naturale furnizate, respectiv facturi emise de furnizor pentru gazele naturale furnizate şi facturi emise de operator/operatori pentru transportul/distribuţia acestora, după caz, la locul de consum, conform contractelor încheiate cu clientul final pentru prestarea acestor servicii.


  Articolul 29

  (1) Facturarea gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului final se realizează de către furnizor pe baza consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, aferent perioadei de facturare, şi a preţului de furnizare prevăzut în contract, valabil în perioada de facturare.
  (2) Furnizorul emite factura pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părţilor, pentru mai multe locuri de consum ale acestuia, indicând separat consumul de gaze naturale facturat şi valoarea de plată pentru fiecare loc de consum în parte.


  Articolul 30

  (1) Pentru furnizarea în regim reglementat, contravaloarea gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului casnic se determină de furnizor prin înmulţirea consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, aferent perioadei de facturare, cu preţul reglementat, corespunzător încadrării clientului casnic, valabil în perioada de facturare.
  (2) În cazul modificării preţului reglementat într-o perioadă de facturare, calculul contravalorii gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului casnic se determină de furnizor pe baza mediei zilnice a consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, înmulţit cu numărul de zile corespunzător fiecărui interval de timp şi cu aplicarea preţului reglementat al gazelor naturale aferent intervalului respectiv.
  (3) În cazul modificării încadrării, furnizorul va proceda:
  a) la facturarea consumului de gaze naturale, începând cu data modificării încadrării, la preţul reglementat aferent categoriei în care clientul casnic a fost reîncadrat;
  b) la recalcularea contravalorii gazelor naturale furnizate, având în vedere consumul de gaze naturale până la data modificării încadrării şi preţul reglementat aferent categoriei în care clientul casnic a fost reîncadrat; regularizarea va fi evidenţiată distinct pe prima factură emisă după modificarea încadrării clientului casnic, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevăzut în contract, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale.
  (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. b), furnizorul nu recalculează contravaloarea gazelor naturale furnizate în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un preţ reglementat pentru categoria în care clientul casnic a fost reîncadrat.
  (5) În cazul în care clientul casnic are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată, calculul contravalorii gazelor naturale furnizate se face prin aplicarea preţului reglementat al gazelor naturale în vigoare la momentul încărcării cartelei cu un nou credit.


  Articolul 31

  (1) În situaţia în care, la acelaşi loc de consum, există ambele tipuri de clienţi finali, gazele naturale fiind utilizate atât pentru consum casnic, cât şi pentru consum noncasnic, este necesară modificarea instalaţiei de utilizare, în vederea separării şi măsurării în mod distinct, prin intermediul unor echipamente de măsurare pentru decontare fiscală, a consumurilor specifice fiecărui tip de client în parte.
  (2) În cazul în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, separarea instalaţiilor de utilizare, clienţii finali şi furnizorii de la acel loc de consum încheie o convenţie comună privind alocarea cantităţilor furnizate, în care se prevede modalitatea de stabilire a ponderii consumului casnic, respectiv noncasnic, din totalul consumului de gaze naturale.


  Secţiunea a 2-a Perioada de facturare


  Articolul 32

  (1) Factura pentru gazele naturale furnizate la locul de consum al clientului final se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale.
  (2) Pe piaţa reglementată, perioada de facturare este lunară.
  (3) Pe piaţa concurenţială, perioada de facturare este convenită de părţi prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu respectarea următoarelor principii:
  a) pentru clienţii casnici nu poate depăşi 3 luni;
  b) pentru clienţii noncasnici nu poate depăşi 6 luni.
  (4) Furnizorul are obligaţia să ofere clientului final, la încheierea contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, posibilitatea de a opta pentru o perioadă de facturare lunară; în situaţia în care sunt puse la dispoziţia clientului final mai multe opţiuni privind perioada de facturare, furnizorul are obligaţia să îl informeze corespunzător pe acesta cu privire la posibila fluctuaţie a costurilor în funcţie de perioada de facturare aleasă.
  (5) Orice modificare a perioadei de facturare convenită de părţi prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial se face prin act adiţional la acesta.


  Secţiunea a 3-a Modul de determinare a consumului de gaze naturale aferent unei perioade de facturare


  Articolul 33

  Stabilirea consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, ce reprezintă cantitatea de energie furnizată aferentă perioadei de facturare, se realizează prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare, cu puterea calorifică superioară a acestora, aferentă perioadei de facturare, în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare aprobat de ANRE.


  Articolul 34

  Cantitatea de gaze naturale furnizată clientului final se măsoară prin intermediul echipamentului de măsurare de către operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare aprobat de ANRE; în cazul în care se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, cantitatea de gaze naturale furnizată la locul de consum se recalculează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.


  Articolul 35

  (1) Pentru determinarea cantităţii de gaze naturale furnizate clientului final în vederea emiterii facturii pe baza consumului efectiv realizat, operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al clientului final are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare la intervale determinate, cu respectarea următoarelor principii:
  a) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în vederea determinării cantităţii de gaze naturale furnizate unui client casnic, nu trebuie să depăşească 3 luni;
  b) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în vederea determinării cantităţii de gaze naturale furnizate unui client noncasnic, nu trebuie să depăşească 6 luni.
  (2) Cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, corespunzătoare intervalului dintre două citiri consecutive ale operatorului se determină prin diferenţă între indexul nou citit la sfârşitul intervalului de citire şi indexul vechi citit la sfârşitul intervalului de citire anterior.


  Articolul 36

  (1) Pentru perioada de facturare în care operatorul efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare, facturarea se realizează pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat de operator şi preluat de furnizor.
  (2) În cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare, prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale operatorului se realizează, după caz:
  a) pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final şi transmiterea acestuia în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor;
  b) pe baza unui consum estimat de gaze naturale, prevăzut într-o convenţie de consum stabilită de comun acord de clientul final cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, care se preia doar în situaţia în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor.
  (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), furnizorul are obligaţia să efectueze o regularizare pentru perioada cuprinsă între două citiri consecutive, în prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare de către operator, dacă constată că la sfârşitul intervalului de citire există diferenţe între consumul efectiv realizat de către clientul final şi consumul facturat acestuia, în intervalul dintre citirile operatorului.


  Articolul 37

  (1) Pentru situaţia prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. a), în vederea transmiterii indexului echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, furnizorul are obligaţia să comunice clientului final, prin intermediul facturii, cel puţin următoarele informaţii:
  a) intervalul de timp în care se poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile calendaristice;
  b) linia telefonică dedicată şi gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât şi conţinutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziţia clientului final şi alte mijloace de transmitere a indexului, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice.
  (2) Pentru situaţia prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. b), consumul estimat prevăzut în convenţia de consum se poate stabili fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual; convenţia de consum poate fi modificată oricând pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa clientului final, în situaţia în care acesta consideră că valorile estimate nu mai corespund consumului real, cu condiţia ca noile valori să fie notificate furnizorului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei respective de facturare.


  Secţiunea a 4-a Informaţiile cuprinse în factură


  Articolul 38

  (1) Furnizorul are obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.
  (2) În factură şi/sau în documentele anexate acesteia sunt incluse următoarele tipuri de informaţii:
  a) informaţii prioritare care oferă clientului final toate elementele necesare pentru a înţelege cum este facturat consumul de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, şi cât trebuie să plătească pentru acest consum;
  b) informaţii adiţionale care nu se referă la facturare, dar care pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale;
  c) informaţii privind facturarea care oferă periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.


  Articolul 39

  (1) Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final pentru locul de consum, pe prima sau cel mult a doua pagină a facturii, cel puţin următoarele informaţii prioritare:
  a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului;
  b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită faţă de adresa locului de consum;
  c) codul de client atribuit de furnizor;
  d) codul locului de consum atribuit de operator - CLC, cu respectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (7);
  e) numărul şi data emiterii facturii;
  f) data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare;
  g) termenul scadent de plată;
  h) denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, şi unităţile de măsură ale acestora;
  i) preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, exprimat în lei/MWh sau în submultiplu lei/kWh, şi preţul unitar/ tarifele/taxele aplicat/aplicate pentru fiecare produs/serviciu care este facturat distinct pe lângă furnizarea gazelor naturale, nefiind inclus în preţul unitar pentru aceasta, după caz;
  j) tipul preţului unitar pentru furnizarea gazelor naturale (fix/variabil);
  k) componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;
  l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;
  m) intervalul de timp şi modalitatea/modalităţile prin care clientul poate transmite indexul echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare;
  n) indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către operator/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum;
  o) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare;
  p) valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare;
  q) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale facturat;
  r) modalitatea de conversie a cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh;
  s) informaţii legate de accizarea gazelor naturale;
  ş) valoarea TVA;
  t) valoarea totală de plată (cu TVA);
  ţ) modalităţile de plată a facturii;
  u) datele de contact ale centrului de relaţii cu clienţii pus la dispoziţie de furnizor;
  v) numărul de telefon pus la dispoziţie de operator pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului.
  (2) În situaţia în care clientul final nu achită o factură în termenul scadent, factura/facturile ulterioară/ulterioare trebuie să cuprindă informaţii privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii şi semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură.


  Articolul 40

  (1) Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor finali prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia cel puţin următoarele informaţii adiţionale:
  a) informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, conform procedurii aprobate de ANRE, cu precizarea că "Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale" este publicată pe pagina de internet a ANRE;
  b) informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor de către clienţii finali, precum şi privind opţiunile pe care le au aceştia în cazul în care nu sunt satisfăcuţi de modul de soluţionare a plângerii de către furnizor, conform procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată de ANRE;
  c) informaţii privind măsurile pe care furnizorul are dreptul să le ia, conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat, în situaţia în care clientul final nu achită factura în termenul scadent;
  d) informaţii privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel minim de calitate a activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activităţii/serviciului respectiv a unei penalităţi/compensaţii clientului final afectat, conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
  e) orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare pe care furnizorul este obligat să le pună la dispoziţie clientului final prin intermediul facturii şi/sau al documentelor anexate acesteia.
  (2) Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la alin. (1), furnizorul va pune la dispoziţia clienţilor casnici, prin intermediul facturii şi/sau al documentelor anexate acesteia, informaţii privind tipurile de facilităţi puse la dispoziţie de furnizor clienţilor vulnerabili sau o referinţă cu privire la locul unde acestea pot fi consultate.


  Articolul 41

  (1) Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor finali prin intermediul facturii şi/sau al documentelor anexate acesteia cel puţin următoarele informaţii privind facturarea:
  a) preţul actual şi consumul real de gaze naturale;
  b) comparaţii între consumul actual al clientului final şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;
  c) informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde clienţii finali pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului.
  (2) Informaţiile privind facturarea prevăzute la alin. (1) se transmit clientului final de către furnizor, cel puţin o dată la 6 luni.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), informaţiile privind facturarea prevăzute la alin. (1) se transmit clientului final de către furnizor, cel puţin trimestrial, la cererea clientului final sau în cazul în care clienţii finali au optat pentru factura electronică.


  Articolul 42

  În cazul în care intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare de către operator este mai mare decât perioada de facturare, furnizorul va include în factura prin care efectuează regularizarea pentru perioada cuprinsă între două citiri, suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la art. 39-41, următoarele informaţii:
  a) indicarea într-o manieră clară că aceasta este o factură de regularizare;
  b) perioada pentru care se face regularizarea;
  c) indexul echipamentului de măsurare determinat de operator prin citire la începutul şi sfârşitul perioadei pentru care se face regularizarea;
  d) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, consumată efectiv în perioada pentru care se face regularizarea;
  e) valoarea puterii calorifice superioare medii aferente perioadei pentru care se face regularizarea, calculată ca medie aritmetică a puterilor calorifice superioare pentru fiecare zi din perioada de regularizare;
  f) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul efectiv de gaze naturale realizat în perioada pentru care se face regularizarea;
  g) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul facturat de gaze naturale în intervalul dintre citirile operatorului;
  h) soldul debitor/creditor la sfârşitul perioadei pentru care se face regularizarea, calculat pe baza diferenţei dintre consumul efectiv realizat şi consumul facturat în intervalul dintre citirile operatorului, respectiv suma pe care clientul final o mai are de achitat furnizorului sau suma datorată de furnizor clientului final ca urmare a efectuării regularizării, după caz.


  Secţiunea a 5-a Emiterea facturilor


  Articolul 43

  (1) Furnizorul emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale la locul de consum al clientului final după fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului de furnizare a gazelor naturale.
  (2) Prin derogare de la alin. (1), prin contractul de furnizare a gazelor naturale, părţile pot conveni o altă periodicitate de emitere a facturii; furnizorul poate factura în avans, înainte de încheierea perioadei de facturare, numai la solicitarea scrisă a clientului final, care trebuie să cuprindă perioada pentru care se solicită facturarea în avans, sau în condiţiile stabilite prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.


  Secţiunea a 6-a Transmiterea facturilor şi a documentelor anexate acesteia


  Articolul 44

  (1) Furnizorul pune la dispoziţia clientului final două modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia, respectiv în format tipărit şi în format electronic, iar clientul final are posibilitatea să opteze pentru oricare dintre acestea.
  (2) Factura emisă de furnizor se transmite clientului final prin modalitatea stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale; furnizorul asigură schimbarea modalităţii de transmitere a facturii oricând, la solicitarea clientului final, transmisă în scris sau electronic, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.
  (3) Utilizarea facturii în format electronic face obiectul acceptării exprese de către clientul final.
  (4) Furnizorul are obligaţia să transmită factura la adresa locului de consum al clientului final, cu excepţia cazului în care clientul final a desemnat o altă adresă de corespondenţă sau a ales o modalitate electronică de transmitere a facturii.
  (5) Furnizorul este responsabil de transmiterea către clienţii finali a facturilor, în mod gratuit şi timp util, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenţei.


  Secţiunea a 7-a Plata facturii


  Articolul 45

  (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se efectuează de clientul final în baza facturii emise de către furnizor, cu respectarea termenului scadent de plată prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale.
  (2) În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care echipamentul de măsurare este cu sistem de preplată, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat. Furnizorul stabileşte pentru fiecare încărcare de cartelă un prag minim şi un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea minimă şi, respectiv, maximă de gaze naturale, plătită în avans prin încărcarea cartelei.


  Articolul 46

  (1) Plata pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată, cu numerar sau fără numerar, conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final cel puţin două modalităţi de plată a facturii, dintre care cel puţin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente, care să nu creeze discriminări nejustificate între clienţi.
  (3) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului casnic cel puţin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, uşor accesibilă şi fără costuri suplimentare.
  (4) Modalităţile de plată oferite de furnizor se specifică în contractul de furnizare a gazelor naturale şi în factura transmisă clientului final.


  Articolul 47

  (1) Pentru furnizarea pe piaţa reglementată, obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plăţii de către clientul final, cu excepţia situaţiei în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligaţia în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul furnizorului a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plăţii.
  (2) Pentru furnizarea pe piaţa concurenţială, obligaţia de plată se consideră îndeplinită conform clauzelor specifice stabilite prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu excepţia situaţiei în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligaţia în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul furnizorului a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plăţii.


  Articolul 48

  (1) Pentru neachitarea de către clientul final, în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul are dreptul să aplice dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi să ia, succesiv, următoarele măsuri:
  a) transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz clientului final, în situaţia în care urmează să întrerupă furnizarea la locul de consum, în termenul şi printr-o modalitate de comunicare agreată de părţi prin contractul de furnizare a gazelor naturale; preavizul de întrerupere a furnizării gazelor naturale pentru neachitarea facturii trebuie să aibă un termen de cel puţin 15 zile calendaristice în cazul clienţilor casnici, respectiv de cel puţin 3 zile calendaristice în cazul clienţilor noncasnici;
  b) întreruperea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final, în condiţiile specificate în contractul de furnizare a gazelor naturale, cu condiţia să fie îndeplinită măsura prevăzută la lit. a);
  c) transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz clientului final, în situaţia în care urmează să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în acest contract; preavizul de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale trebuie să aibă un termen de cel puţin 15 zile calendaristice;
  d) rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
  (2) Suplimentar faţă de măsurile prevăzute la alin. (1), anterior întreruperii, furnizorul are dreptul să dispună, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, limitarea furnizării gazelor naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, cu un preaviz de cel puţin 3 zile calendaristice.
  (3) La cererea clientului final, furnizorul poate, după caz:
  a) să ofere o modalitate alternativă de efectuare a plăţii, pentru clientul final care se confruntă cu dificultăţi la efectuarea plăţii facturii prin modalităţile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
  b) să negocieze cu acesta un plan de eşalonare a sumelor datorate de clientul final care se confruntă cu dificultăţi financiare la plata facturii, situaţie în care perioada de eşalonare la plată se stabileşte de furnizor în funcţie de cuantumul obligaţiilor de plată şi de capacitatea financiară de plată a clientului final.


  Articolul 49

  În cazul clientului final căruia i-a fost întreruptă furnizarea gazelor naturale la locul de consum pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul are dreptul să solicite acestuia constituirea unei garanţii financiare, după cum urmează:
  a) în cazul furnizării pe piaţa reglementată, această garanţie se constituie conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
  b) în cazul furnizării pe piaţa concurenţială, valoarea şi condiţiile în care se constituie această garanţie sunt prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, conform acordului de voinţă al părţilor contractante.


  Secţiunea a 8-a Decontul final de lichidare


  Articolul 50

  (1) În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, furnizorul are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare.
  (2) În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea facturii prevăzute la alin. (1) până la termenul scadent.
  (3) În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii prevăzute la alin. (1).


  Capitolul VI Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării şi alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final


  Articolul 51

  (1) Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de furnizor în situaţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare în care acesta are dreptul să solicite operatorului prestarea activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.
  (2) În vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final, furnizorul are dreptul să solicite operatorului prestarea activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în următoarele situaţii:
  a) la solicitarea clientului final;
  b) în cazul refuzului clientului final de a constitui o garanţie financiară în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
  c) pentru neachitarea de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii; în situaţia în care clientul final contestă corectitudinea valorii facturii emise, furnizorul nu are dreptul să dispună întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale până nu comunică clientului final rezultatul verificării, cu respectarea prevederilor standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
  d) în alte situaţii prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi de legislaţia în vigoare.
  (3) Prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/ limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se realizează, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza unui tarif aferent perceput de operator, care este plătit:
  a) de clientul final, în situaţia în care solicitarea de prestare de către operator a activităţii aparţine clientului, fiind formulată direct sau prin intermediul furnizorului său, cu excepţia cazului în care această solicitare este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului;
  b) de furnizor, în situaţia în care solicitarea de prestare de către operator a activităţii aparţine furnizorului, cu excepţia cazului în care solicitarea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului.
  (4) În cazul în care contractul cu operatorul conductei/ sistemului din care este alimentat locul de consum este încheiat de clientul final, operatorul prestează activitatea de întrerupere/ limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final la solicitarea furnizorului, cu respectarea convenţiei multipartite prevăzută la art. 24 alin. (1).


  Articolul 52

  În situaţia prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. a), în care solicitarea aparţine clientului final, se procedează după cum urmează:
  a) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligaţia să transmită operatorului solicitarea clientului final de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum, însoţită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent perceput de către operator; în situaţia în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;
  b) operatorul are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maxim 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare;
  c) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligaţia să transmită operatorului solicitarea clientului final de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, însoţită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent perceput de către operator; în situaţia în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;
  d) operatorul are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare; clientul final nu poate solicita sau primi penalităţi/compensaţii de la furnizor/operator pentru nereluarea furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore sau la termenul solicitat, în situaţia în care aceasta se datorează nepermiterii de către clientul final a accesului operatorului pe proprietatea sa.


  Articolul 53

  În situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. b) şi c), în care solicitarea aparţine furnizorului, se procedează după cum urmează:
  a) întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum se face cu un preaviz transmis, în mod gratuit, de furnizor clientului final, în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare a gazelor naturale. Preavizul trebuie să conţină informaţii privind cauza care poate conduce la întreruperea/ limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, data de la care furnizorul are dreptul, conform contractului de furnizare a gazelor naturale, să solicite operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale a locului de consum în cazul inacţiunii clientului final, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care clientul final va trebui să-l achite pentru reluarea furnizării, precum şi garanţia financiară care va trebui constituită, dacă este cazul;
  b) furnizorul transmite operatorului solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final, cu luarea în considerare a termenului de preaviz de întrerupere/limitare a furnizării stabilit prin contractul de furnizare a gazelor naturale;
  c) operatorul are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării furnizorului sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare;
  d) furnizorul achită tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;
  e) după înlăturarea de către clientul final a cauzelor care au condus la întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, acesta transmite furnizorului solicitarea de reluare a furnizării însoţită de documente justificative şi de dovada achitării tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum, precum şi de dovada constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul;
  f) furnizorul are obligaţia să transmită operatorului solicitarea de reluare a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, în ziua în care a primit solicitarea clientului final de reluare a furnizării care respectă condiţiile prevăzute la lit. e); în situaţia în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;
  g) operatorul are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării; clientul final nu poate solicita sau primi penalităţi/compensaţii de la furnizor/operator pentru nereluarea furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore, în situaţia în care nu a permis accesul operatorului pe proprietatea sa.


  Articolul 54

  (1) Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/ Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de operator, cu notificarea furnizorului, în următoarele situaţii:
  a) la solicitarea directă a clientului final, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului;
  b) pentru neîndeplinirea de către clientul final a obligaţiilor contractuale faţă de operator, în cazul în care contractul cu operatorul conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum este încheiat de clientul final; în acest caz, întreruperea alimentării se realizează de operator, cu respectarea convenţiei multipartite prevăzute la art. 24 alin. (1);
  c) pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparaţie, modernizare, exploatare şi întreţinere a conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum al clientului final;
  d) în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea:
  (i) în cazul nerespectării de către clientul final a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului amplasate pe proprietatea clientului final, conform legislaţiei în vigoare;
  (ii) în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, conform legislaţiei în vigoare;
  (iii) în cazul intervenţiei de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul gazelor naturale şi/sau asupra unei instalaţii de utilizare, care pune în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, conform legislaţiei în vigoare;
  (iv) în cazul în care instalaţiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ale clientului final nu îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, există pericol de explozie şi este afectată siguranţa în exploatare;
  (v) în cazul neprezentării de către clientul final a actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, conform legislaţiei în vigoare;
  (vi) în cazul în care nu se permite accesul operatorului în scopul de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica sau citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a întreţine, verifica şi remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final;
  (vii) în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare.
  (2) Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se realizează de operator cu respectarea legislaţiei în vigoare.


  Capitolul VII Calitatea activităţii de furnizare şi calitatea serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale a clientului final


  Articolul 55

  (1) Reglementarea calităţii activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale a clienţilor finali se poate realiza prin următoarele metode:
  a) metoda nivelurilor minime de calitate. Această metodă presupune elaborarea de către ANRE a standardelor de performanţă prin care se stabilesc indicatori de performanţă, corespunzători tipului de activitate desfăşurată/serviciu prestat. Prin indicatorul de performanţă se stabileşte nivelul minim de calitate a activităţii desfăşurate/serviciului prestat, care constituie criteriul de referinţă în evaluarea nivelului de performanţă;
  b) metoda publicării performanţelor. Această metodă presupune elaborarea de către prestatorul activităţii/serviciului respectiv a unui raport cuprinzând nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă aferenţi activităţii/serviciului prestart. Acest raport se publică pe pagina proprie de internet şi se transmite la ANRE, în condiţiile prevăzute în standardele de performanţă aprobate de ANRE;
  c) scheme de stimulare a calităţii activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale. Această metodă presupune, în cazul activităţilor reglementate, posibilitatea introducerii în metodologiile de stabilire a preţurilor şi a tarifelor reglementate a unui element de ajustare, determinat de nivelul de realizare a unuia sau mai multor indicatori de performanţă.
  (2) Evaluarea şi monitorizarea calităţii activităţii de furnizare, a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale şi a gradului de satisfacţie a clienţilor finali se realizează conform prevederilor standardelor de performanţă aprobate de ANRE.


  Articolul 56

  (1) Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să asigure clientului final nivelul minim de calitate a activităţii de furnizare stabilit prin standardul de performanţă aprobat de ANRE.
  (2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, furnizorul are obligaţia să plătească o penalitate/compensaţie clientului final afectat, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute în standardul de performanţă aprobat de ANRE.
  (3) Furnizorul are dreptul să îşi recupereze de la operatori penalităţile/compensaţiile plătite clientului final în situaţia în care cauzele care au generat plata acestora sunt independente de voinţa furnizorului de a acţiona şi se datorează acestor operatori.
  (4) Furnizorul are obligaţia să stabilească un sistem de comunicare cu clienţii săi finali, care să asigure preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor acestora referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi, în conformitate cu procedura-cadru aprobată de ANRE.
  (5) Furnizorul trebuie să urmărească îmbunătăţirea calităţii activităţii de furnizare, în scopul creşterii gradului de satisfacţie a clienţilor finali.


  Articolul 57

  (1) Operatorul are obligaţia să asigure clientului final nivelul minim de calitate a serviciului aferent alimentării cu gaze naturale stabilit prin standardul de performanţă aprobat de ANRE.
  (2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, operatorul are obligaţia să plătească o penalitate/compensaţie clientului final afectat, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute în standardul de performanţă aprobat de ANRE.
  (3) Operatorul trebuie să urmărească îmbunătăţirea calităţii serviciului aferent alimentării cu gaze naturale, în scopul creşterii gradului de satisfacţie a clienţilor finali.
  (4) Operatorul are obligaţia de a alimenta locul de consum al clientului final cu gaze naturale care respectă cerinţele minime de calitate a gazelor naturale prevăzute în regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România aprobat de ANRE.


  Capitolul VIII Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ale contractului de furnizare a gazelor naturale


  Secţiunea 1 Drepturi şi obligaţii ale furnizorului de gaze naturale


  Articolul 58

  Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
  a) să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta;
  b) să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de consum în regim de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE;
  c) să perceapă clientului final dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
  d) să analizeze cererea clientului final şi să decidă oportunitatea de a oferi o modalitate alternativă de efectuare a plăţii facturii, în situaţia în care acesta se confruntă cu dificultăţi în efectuarea plăţii prin modalităţile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, respectiv de a negocia cu acesta un plan de eşalonare la plată a sumelor datorate de către clientul final care se confruntă cu dificultăţi financiare la plata facturii;
  e) să solicite operatorului prestarea activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
  f) să încaseze de la clientul final tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii;
  g) să solicite clientului final asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
  h) să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia încetării dreptului de proprietate sau de folosinţă al clientului final asupra locului de consum, în situaţia neachitării de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare; rezilierea din iniţiativa furnizorului se efectuează cu transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz de cel puţin 15 zile calendaristice;
  i) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.


  Articolul 59

  Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
  a) să asigure oferte-tip cel puţin pentru clienţii finali cu consum mic de gaze naturale aflaţi în portofoliul propriu;
  b) să deţină o pagină proprie de internet în conţinutul căreia să publice informaţii actualizate cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, preţurile/tarifele practicate, după caz, precum şi privind condiţiile generale de acces şi de utilizare a serviciilor oferite, în vederea realizării activităţii de informare a clienţilor finali; în situaţia în care se publică oferte-tip de furnizare a gazelor naturale, se va afişa pe pagina principală a propriului site, la un loc vizibil, un link direct, cu o denumire sugestivă, către aceste oferte-tip;
  c) să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu clienţii finali, care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi transparente, cu respectarea cerinţelor minime contractuale ce trebuie incluse, în conformitate cu reglementările ANRE;
  d) să pună la dispoziţia clientului final care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă instrucţiunile de utilizare a acestuia şi să încarce cartela cu creditul solicitat de clientul final, cu respectarea condiţiilor/clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi să asigure un credit de urgenţă, în cazul consumării cantităţii de gaze naturale plătite în avans prin cartelă; furnizorul publică la punctele de încărcare/reîncărcare a cartelei nivelurile minime şi maxime stabilite pentru încărcare;
  e) să asigure preluarea de la operator a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale;
  f) să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta;
  g) să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de consum în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
  h) să transmită, la cererea clientului final, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;
  i) să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/ limitate ca urmare a neîndeplinirii de către clientul final a obligaţiilor de plată scadente la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării clientului final, cu condiţia permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum; clientul final trebuie să anexeze solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii datorate conform prevederilor contractuale, şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale, precum şi dovada constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul;
  j) să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare şi/sau completare a condiţiilor/ clauzelor contractuale, precum şi orice majorare a preţului/tarifului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
  k) să notifice clientului final orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;
  l) să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia;
  m) să transmită clientului final un decont final de lichidare în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
  n) să transmită operatorului solicitările primite de la clientul final al căror obiect este legat de domeniul de activitate al acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, în situaţia în care, pentru locul de consum, contractul cu operatorul este încheiat de furnizor;
  o) să transmită, la cererea clientului final, informaţiile privind costul actual şi cel estimat cu gazele naturale, în timp util şi într-un format uşor de înţeles, care să îi permită acestuia să compare diferite oferte în condiţii identice/similare;
  p) să transmită, la cererea clientului final, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pe o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu şi utilizând, la cerere, formatul de prezentare cu titlu opţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament; la solicitarea clientului, transferul datelor privind istoricul de consum se face printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML;
  q) să transmită, la cererea clientului final, informaţii privind valoarea facturilor emise pentru locul de consum în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
  r) să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice, în baza solicitării scrise a clientului final, datele privind istoricul de consum aferent locului de consum al acestuia, pe ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;
  s) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.


  Secţiunea a 2-a Drepturi şi obligaţii ale clientului final de gaze naturale


  Articolul 60

  (1) Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
  a) să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;
  b) să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor minime contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  c) să îşi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat/în regim de ultimă instanţă la furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial;
  d) să i se pună la dispoziţie, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situaţia în care contractul este încheiat prin intermediari;
  e) să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
  f) să opteze pentru nivelul necesar de încărcare a cartelei, în situaţia în care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă;
  g) să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor;
  h) să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  i) să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE; în cazul în care clientul final nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente;
  j) să primească penalităţile/compensaţiile suportate de către furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
  k) să denunţe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, şi să îşi schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;
  l) să primească de la furnizor decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
  m) să solicite furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică; solicitarea clientului final trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, CLC/adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informaţiile, opţiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de prezentare a datelor, prevăzut în anexa la prezentul regulament, şi modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;
  n) să solicite furnizorului informaţii privind valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;
  o) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
  (2) Clientul final de gaze naturale nu are dreptul:
  a) să vândă gazele naturale contractate;
  b) să revină la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat în situaţia în care şi-a exercitat dreptul de eligibilitate.


  Articolul 61

  Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
  a) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;
  b) să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
  c) să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
  d) să achite dobânzile penalizatoare solicitate, după caz, de furnizor pentru întârzierea în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
  e) să achite furnizorului tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării la locul de consum şi să constituie o garanţie financiară, dacă este cazul, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii;
  f) să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum şi pentru a întreţine, verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de operator pentru efectuarea activităţii se comunică clientului final în vederea acordării accesului. Reprezentantul operatorului are obligaţia să prezinte clientului final legitimaţia de serviciu şi să comunice motivul pentru care solicită acces pe proprietatea clientului final;
  g) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului, precum şi toate celelalte instalaţii aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa;
  h) să sesizeze imediat, la numărul de telefon pus la dispoziţie de operator, orice deficienţă pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa, în vederea verificării şi remedierii acesteia, în scopul asigurării parametrilor de siguranţă în alimentarea cu gaze naturale;
  i) să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire şi verificare metrologică a echipamentului de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului final sau ca urmare a unei reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată;
  j) să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;
  k) să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
  l) să întreţină şi să exploateze instalaţia industrială/ neindustrială de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE; modificarea instalaţiei de utilizare se efectuează numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;
  m) să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile procedurii specifice aprobate de ANRE;
  n) să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, conform reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE;
  o) să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  p) să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
  q) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.


  Secţiunea a 3-a Punctul unic de contact


  Articolul 62

  (1) Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali un punct unic de contact în vederea obţinerii de informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii, inclusiv pentru preluarea/soluţionarea/redirecţionarea către alte entităţi responsabile a solicitărilor acestora.
  (2) Furnizorii asigură informarea clienţilor finali în mod gratuit şi nediscriminatoriu.


  Articolul 63

  (1) Punctul unic de contact reprezintă punctul central de informare care coordonează punctele de informare regională/locală, după caz, formând o reţea care furnizează informaţii unitare, şi care poate fi accesat prin următoarele canale de comunicare, destinate relaţiei cu clienţii:
  a) telefonic, la un număr apelabil gratuit sau cu tarif normal, disponibil minimum 8 ore în zilele lucrătoare, care să aibă posibilitatea înregistrării numărului de apeluri şi a timpilor de aşteptare;
  b) prin fax, la un număr de fax pentru contactarea furnizorului;
  c) prin e-mail, la o adresă de e-mail pentru contactarea furnizorului;
  d) prin intermediul paginii de internet proprii, prin formularul on-line pentru contactarea furnizorului;
  e) prin poştă.
  (2) Punctele de informare regională/locală trebuie să dispună de personal specializat şi de o dotare corespunzătoare pentru informarea clienţilor finali şi să fie uşor accesibile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum.


  Anexă

  la regulament
  Format-cadru de prezentare a datelor
  privind istoricul de consum de gaze naturale
   ┌────────┬───────────────────────────────────────────────┐
   │Nr. crt.│ Denumire câmp │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 1 │ Furnizor │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 2 │ Client final │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 3 │ Adresă loc de consum │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 4 │ Cod loc de consum (CLC) │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 5 │ Serie contor │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 6 │ Perioada de facturare_De la │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 7 │ Perioada de facturare_Până la │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 8 │ Perioadă regularizare_De la*) │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 9 │ Perioadă regularizare_Până la*) │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 10 │ Index vechi │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 11 │ Mod de determinare index vechi │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 12 │ Index nou │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 13 │ Mod de determinare index nou │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 14 │ Cantitate aferentă perioadei de facturare (mc)│
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 15 │ Putere calorifică superioară │
   ├────────┼───────────────────────────────────────────────┤
   │ 16 │ Consumul facturat (MWh/KWh) │
   └────────┴───────────────────────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  *) Se completează în cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare.
  Semnătură
  Furnizor,
  (prin împuternicit)

  -----