LEGE nr. 218 din 2 iunie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 8, 9 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:8. autogară - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite plecarea și sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum și condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele aflate în așteptare;9. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public. În condițiile în care în interiorul unei localități există două sau mai multe puncte de plecare sau de destinație, după caz, localitatea respectivă va fi considerată cap de traseu;
  ......................................................................................16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea capului de traseu de destinație, revine la capul de traseu de plecare, în cadrul aceleiași operațiuni de transport de persoane;
  2. La articolul I punctul 2, punctul 16^1 al alineatului (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:16^1. declarație pentru transportul internațional de persoane, act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic internațional;3. La articolul I punctul 3, punctele 18 și 34 ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:18. grafic de circulație - document care conține denumirea traseului, autogările, stațiile publice și capetele de traseu aflate pe un traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile;
  ....................................................................................34. program de transport interjudețean - program întocmit și aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, capetele de traseu, autogările, stațiile publice, numărul autovehiculelor necesare, precum și capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
  4. La articolul I, punctul 5 se abrogă.5. La articolul I punctul 6, punctul 40 al alineatului (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor de traseu și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, județene, interjudețene și internaționale. Traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul public rutier de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale. Traseele dintre municipiul București și alte localități sunt trasee interjudețene, cu excepția traseelor dintre municipiul București și localitățile din județul Ilfov, care sunt trasee locale. Traseele dintre aceleași două capete de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 46^1, cu următorul cuprins:46^1. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele unei asociații intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este considerat transport local;7. La articolul I, după punctul 6^1 se introduce un nou punct, punctul 6^2, cu următorul cuprins:6^2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. transport rutier interjudețean - transport rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, situate pe teritoriul a două județe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor județe; în sensul prezentei ordonanțe de urgență, transportul rutier dintre municipiul București și alte județe este considerat transport rutier interjudețean, cu excepția transportului dintre municipiul București și localitățile județului Ilfov, care este considerat transport local;8. La articolul I punctul 8, literele a) și e) ale punctului 1 și litera a) a punctului 2 ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) este o activitate care asigură desfășurarea activităților principale ale întreprinderii;
  ........................................................................................
  e) vehiculele utilizate de întreprindere pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de titularul întreprinderii individuale ori de un membru al întreprinderii familiale, după caz;
  ........................................................................................
  a) este o activitate care asigură desfășurarea activităților principale ale întreprinderii;
  9. La articolul I punctul 9, articolul 12^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) În cazul unei operațiuni de transport combinat, dacă transportul de pe segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier final pentru transportarea la destinație a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile deține și utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat transportul pe segmentul rutier inițial.(2) Dacă transportul de pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile deține și utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar care va efectua transportul pe segmentul rutier final.
  10. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de legislația națională și comunitară.11. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:19^1. Articolul 29 se abrogă.12. La articolul I, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:23. La articolul 34, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Programul de transport județean se întocmește și se aprobă prin hotărâre a consiliului județean respectiv, iar programele de transport interjudețene se întocmesc și se aprobă de către Autoritatea Rutieră Română în corelare cu programele de transport județene aprobate.13. La articolul I punctul 24, alineatul (5) al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Programele de transport județene sau interjudețene pot fi modificate cel mult o dată pe an.14. La articolul I punctul 25, alineatele (1) și (3) ale articolului 34^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 34^2
  (1) Licența de traseu conține traseul, precum și numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulație pentru traseele interjudețene sau caietul de sarcini pentru traseele județene.
  .....................................................................................(3) În transportul rutier de persoane în trafic județean, interjudețean sau internațional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului.
  15. La articolul I punctul 30, articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 45
  (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, interjudețean sau internațional, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în autogări.(2) În cazul în care administrația publică locală solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe și alte opriri în tranzit, autoritatea competentă poate aproba această solicitare.(3) În localitățile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depășită, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în stații publice stabilite de administrația publică locală, la solicitarea Autorității Rutiere Române, în conformitate cu programele de transport aprobate.(4) Pentru traseele dintre municipiul București și județul Ilfov, respectiv localitățile din județul Ilfov, plecările, sosirile și opririle în tranzit se realizează în stațiile publice stabilite de administrația publică locală, după caz.
  16. La articolul I punctul 31, articolul 48^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 48^2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră sunt conducătorul auto care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 sau 14, persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii și consilierul de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.
  17. La articolul I, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:32^1. După articolul 48^9 se introduc două noi articole, articolele 48^10 și 48^11, cu următorul cuprins:

  Articolul 48^10

  Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce privește siguranța rutieră.


  Articolul 48^11

  Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au operatorii de activități conexe transportului rutier în ceea ce privește siguranța rutieră.
  18. La articolul I, punctul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:33. La capitolul VII, după articolul 48^11 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 48^12-48^14, cu următorul cuprins:

  Secţiunea a 2^1-a

  Școli de conducători auto

  Articolul 48^12
  (1) Școlile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul instituțional național în domeniul siguranței rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea obținerii permiselor de conducere, în baza programelor de școlarizare și a metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică, aprobate de autoritatea competentă.(2) Pentru a putea funcționa, școlile de conducători auto vor fi autorizate de către autoritatea competentă pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.


  Articolul 48^13
  (1) Pregătirea teoretică și practică a unei persoane în vederea obținerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizează numai într-o școală de conducători auto autorizată, în condițiile existenței unui contract încheiat între persoană și școala respectivă.(2) Pregătirea teoretică și practică se efectuează, în școlile prevăzute la alin. (1), cu propriii profesori de legislație rutieră atestați și propriii instructori de pregătire practică atestați.(3) Pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc condițiile normelor prevăzute la art. 48^12 alin. (2).(4) Persoana prevăzută la alin. (1) poate efectua pregătirea practică numai după finalizarea pregătirii teoretice în școala respectivă.


  Articolul 48^14
  (1) Pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile A, B și BE și subcategorii ale acestora, efectuată de școlile autorizate, se poate realiza și cu instructori de pregătire practică atestați, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul registrului comerțului, atestate și autorizate de către autoritatea competentă, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Instructorii prevăzuți la alin. (1) pot efectua pregătirea practică a persoanelor numai cu autovehicule deținute în proprietate sau cu contract de leasing, care îndeplinesc condițiile normelor prevăzute la art. 48^12 alin. (2).(3) Instructorul prevăzut la alin.(1) poate efectua activitate de pregătire practică a persoanelor, în condițiile prevăzute la art. 48^13 alin. (4), numai pe baza unui contract de prestări de servicii încheiat de instructor cu școala respectivă, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare.(4) Instructorul de pregătire practică prevăzut la alin. (1) poate fi autorizat numai dacă a activat cel puțin 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul școlilor autorizate prevăzute la art. 48^12 și nu a avut suspendat permisul de conducere și/sau atestatul în perioada respectivă.
  19. La articolul I, punctul 36 se abrogă.20. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:37^1. Articolul 56^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 56^2
  (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice autovehicul care circulă pe drumul public și execută activități de transport rutier în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, precum și activitatea de instruire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziția statică în același mod ca și polițiștii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitățile prevăzute la alin. (1).
  21. La articolul I, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 38^1, cu următorul cuprins:38^1. Alineatul (2) al articolului 57^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) De faptele menționate la art. 57^2 lit. a), c), d) și e) este răspunzător conducătorul auto, după caz.22. La articolul I, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:41^1. La articolul 58, literele f) și h) se abrogă.23. La articolul I punctul 43, literele ae), af), ag), ah) și ai) ale articolului 58 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ae) efectuarea de către școlile de conducători auto a pregătirii persoanelor fără respectarea programei de pregătire aprobate;
  af) nerespectarea de către școlile de conducători auto a prevederilor privind evidența cursanților;
  ag) utilizarea de către școlile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului de pregătire teoretică și practică, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  ah) utilizarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  ai) nerespectarea de către școlile de conducători auto sau de către persoana desemnată care conduce și organizează activitatea școlii de conducători auto a obligațiilor ce îi revin conform legislației în vigoare.
  24. La articolul I punctul 44, literele a) și b) ale alineatului (1) al articolul 59 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), i), q) și aa);
  b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab), ac) și ad);
  25. La articolul I, punctul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto sau instructorilor auto autorizați ori persoanei desemnate, după caz, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) și ai).(4^2) Se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto, nerespectarea prevederilor art. 48^12 alin. (2) și ale art. 48^13.(4^3) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă instructorilor auto prevăzuți la art. 48^14 alin. (1), pentru nerespectarea prevederilor art. 48^14.26. La articolul I, punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 62
  (1) În cazul utilizării pentru transport a unui vehicul fără a se putea face dovada că se dețin următoarele documente valabile, după caz: licență de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licență de traseu, autorizația specială de transport, autorizația de transport internațional sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale, după caz, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.(2) Inspectorii de trafic au dreptul să rețină documentele prevăzute la alin. (1), precum și certificatul de competență profesională, dacă acestea au valabilitatea depășită, nu sunt conforme cu transportul efectuat sau nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acestora, după caz.(3) Plăcuțele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare și o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul județean de poliție respectiv, care notifică deținătorului autovehiculului faptul că suspendarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a acestora.(4) Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum și de reținere a certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare, conform prevederilor alin. (1)-(3), se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.
  27. Articolul II se abrogă.28. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II^1, cu următorul cuprins:

  Articolul II^1

  Transportul rutier local de persoane, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 46^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi reglementat, organizat, controlat și gestionat în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, coroborate cu prevederile corespunzătoare din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
  29. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Licențele de traseu eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la expirarea termenului lor de valabilitate.


  Articolul III

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 2 iunie 2009.
  Nr. 218.
  ----