LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (**republicată**)(*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate**)
(actualizată până la data de 20 iunie 2010*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  -----------
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 8 decembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 105/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 30 mai 2007 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008.

  Capitolul I*) Dispoziţii generale

  Dispoziţii generale

  Articolul 1*)

  (1) Activitatea de verificare privind averea dobândită în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează de către Agenţia Naţională de Integritate, denumită în continuare Agenţia, şi este supusă controlului judecătoresc.
  (2) Prin avere dobândită, supusă verificării în sensul prezentei legi, se înţelege totalitatea bunurilor, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane, care trebuie cuprinse în declaraţia de avere, potrivit legii.


  Articolul 2*)

  Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se face de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei, potrivit prevederilor prezentei legi, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.


  Articolul 3*)

  (1) Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor pentru personalul Agenţiei se face de o comisie din cadrul Consiliului, constituită în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2).
  (2) Sesizările care vizează activitatea personalului Agenţiei se soluţionează de Consiliu, prin comisia prevăzută la art. 26 alin. (2).


  Articolul 4*)

  (1) Agenţia îşi îndeplineşte atribuţiile de verificare prevăzute la art. 2 din oficiu sau, după caz, la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate.
  (2) Sesizarea din oficiu se face pe baza unui proces-verbal de sesizare, întocmit de preşedintele Agenţiei.
  (3) Sesizarea de verificare depusă de persoana fizică sau juridică trebuie să indice dovezile şi informaţiile pe care se întemeiază, precum şi sursele de unde acestea pot fi solicitate.
  (4) Sesizările formulate de orice persoană trebuie semnate şi datate.
  (5) Sesizările de verificare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) nu sunt luate în considerare şi se clasează de către inspectorul de integritate.


  Articolul 5*)

  (1) În termen de 30 de zile de la primirea sesizării, inspectorul de integritate desemnat de conducerea Agenţiei, potrivit legii, efectuează verificarea prealabilă a documentelor depuse prin sesizare, inclusiv declaraţia de avere şi declaraţia de interese ale persoanei în cauză.
  (2) Inspectorul de integritate desemnat procedează la verificarea sesizării, a declaraţiilor de avere prezentate şi compară datele din sesizare cu cele din declaraţiile de avere. În situaţia în care rezultă că persoana verificată în perioada supusă controlului a dobândit şi alte bunuri decât cele înscrise în declaraţia de avere sau se constată neconcordanţe vădite, inspectorul de integritate solicită persoanei în cauză informaţii şi dovezi suplimentare.
  (3) Dacă în urma comparării datelor din declaraţii, respectiv a analizării documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constată că există o diferenţă vădită între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă, acesta procedează după cum urmează:
  a) verifică dacă diferenţa vădită este justificată. În cazul în care inspectorul de integritate constată că diferenţa nu este justificată, sesizează instanţa competentă pentru stabilirea părţii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;
  b) sesizează organele fiscale, în situaţia în care se constată încălcarea legislaţiei fiscale;
  c) suspendă verificarea şi sesizează organele de urmărire penală, în situaţia în care se constată existenţa unor probe sau indicii temeinice privind săvârşirea unor fapte penale.
  (4) Prin diferenţă vădită, în sensul prezentei legi, se înţelege o diferenţă între averea dobândită şi veniturile realizate de cel puţin 10.000 euro sau echivalentul în lei al acesteia.
  (5) Dacă în urma analizei declaraţiei de interese inspectorul de integritate constată existenţa unui conflict, sesizează autorităţile competente.
  (6) Dacă în urma analizei documentelor primite inspectorul de integritate constată existenţa unei stări de incompatibilitate, acesta sesizează autorităţile competente.
  (7) Dacă în urma comparării datelor din sesizare, declaraţii, respectiv a analizării documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă nu există o diferenţă vădită care nu poate fi justificată, acesta dispune clasarea cauzei. Actul de constatare se comunică persoanelor interesate.
  (8) Actele şi lucrările efectuate de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei nu sunt publice, cu excepţia actului de constatare. După începerea verificării, persoana verificată are dreptul să fie înştiinţată despre declanşarea procedurii de verificare şi să ia cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, să fie asistată sau reprezentată de avocat şi să prezinte orice elemente justificative pe care le consideră necesare.
  (9) Actele întocmite de inspectorii de integritate după începerea verificării fără ca persoana verificată să fie înştiinţată despre declanşarea procedurii de verificare sunt nule de drept.


  Articolul 6*)

  Pe parcursul desfăşurării verificărilor, Agenţia poate solicita tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi altor persoane juridice de drept public sau privat documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de constatare.
  ----------


  Articolul 7*)

  La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, conducătorii autorităţilor, instituţiilor sau societăţilor publice ori private, cei ai regiilor autonome sunt obligaţi să comunice acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele prevăzute la art. 6, indiferent de suportul acestora, precum şi date, informaţii sau documente pe care le deţin, care ar putea conduce la soluţionarea cauzei.


  Articolul 8*)

  (1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru lămurirea neconcordanţelor dintre valoarea declarată şi valoarea reală a bunurilor menţionate în declaraţie.
  (2) Bunurile care fac obiectul unui act autentic pot fi supuse expertizei, în vederea stabilirii valorii acestora, doar în cazul în care actul autentic a fost anulat potrivit dreptului comun.
  (3) Persoana verificată are dreptul să-şi aleagă un expert asistent, pe cheltuială proprie.
  ----------


  Articolul 9*)

  (1) Activitatea de verificare nu poate exceda limitelor sesizării.
  (2) În activitatea sa, inspectorul de integritate întocmeşte acte de constatare şi procese-verbale.
  (3) Actul de constatare trebuie să cuprindă data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea celui care îl întocmeşte, numele, prenumele şi alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiecţiile şi explicaţiile acestora, numele, prenumele şi calitatea persoanelor care asistă la constatare sau reprezintă persoana supusă verificării, obiecţiile şi explicaţiile acestora, descrierea amănunţită a celor constatate, precum şi măsurile luate, menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale, semnătura celui care face constatarea şi a celorlalte persoane prezente, după caz.
  (4) Procesul-verbal trebuie să cuprindă data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea celui care îl întocmeşte, numele, prenumele şi alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiecţiile şi explicaţiile acestora, numele, prenumele şi calitatea persoanelor care asistă la constatare sau reprezintă persoana supusă verificării, obiecţiile şi explicaţiile acestora, descrierea amănunţită a celor constatate, precum şi a măsurilor luate, semnătura celui care face constatarea şi a celorlalte persoane prezente, după caz.
  (5) Actele întocmite în cursul cercetării prealabile sau al procedurii de verificare pot constitui mijloace de probă, potrivit legii.


  Capitolul II Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese

  Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese

  Articolul 10

  (1) În cadrul entităţilor unde persoanele care, în conformitate cu prevederile legale, au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese se desemnează persoane care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese.
  (2) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun după cum urmează:
  a) Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat - la persoana desemnată de şeful Cancelariei Administraţiei Prezidenţiale;
  b) preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii - la persoana desemnată de secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte;
  c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru - la persoana desemnată de secretarul general al Guvernului;
  d) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistenţii judiciari şi magistraţii-asistenţi - la persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;
  e) membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum şi preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei - la persoana desemnată de secretarul general al Senatului;
  f) consilierii judeţeni şi consilierii locali, precum şi primarii şi viceprimarii - la persoana desemnată de secretarii unităţilor administrativ-teritoriale respective;
  g) prefecţii şi subprefecţii - la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului;
  h) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la persoana desemnată de şeful compartimentului de resurse umane sau, după caz, de şeful secretariatului din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau unităţilor din care fac parte.
  (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit alin. (2) sunt subordonate direct conducătorului instituţiei respective, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.


  Articolul 11

  Atribuţiile persoanelor desemnate potrivit art. 10 sunt următoarele:
  a) primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;
  b) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de interese;
  c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
  d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, al căror model se stabileşte prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Agenţiei;
  --------
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 22 februarie 2008.
  e) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii*);
  f) trimit Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese primite, pe care Agenţia le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, şi le menţine publicate pe durata prevăzută de dispoziţiile lit. e)*);
  g) publică pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei*);
  h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor.


  Articolul 12

  (1) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 10 sau persoana care semnează declaraţia sesizează deficienţe în completarea acesteia vor recomanda, în scris, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei, în termen de cel mult 20 de zile.
  Declaraţia rectificată poate fi însoţită de documente justificative.
  (2) Declaraţia rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agenţiei*).
  (3) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei rectificate, Agenţia nu poate declanşa procedurile prevăzute de prezenta lege.


  Capitolul III Agenţia Naţională de Integritate

  Agenţia Naţională de Integritate

  Secţiunea 1 Organizare şi funcţionare

  Organizare şi funcţionare

  Articolul 13

  (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcţionează la nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti.
  (2) Personalul Agenţiei este format din preşedintele Agenţiei, vicepreşedintele Agenţiei, inspectori de integritate, funcţionari publici şi personal contractual. Preşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcţia de inspector de integritate este funcţie publică cu statut special.
  (3) Prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate, la propunerea preşedintelui Agenţiei, la nivel teritorial se pot înfiinţa structuri ale Agenţiei.


  Articolul 14

  Agenţia exercită următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări:
  a) verifică declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
  b) efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege;
  g) aplică sancţiunile şi ia măsurile prevăzute de lege în competenţa sa sau, după caz, sesizează autorităţile ori instituţiile competente în vederea luării măsurilor şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege;
  h) elaborează studii, analize, întocmeşte statistici anuale privind declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, precum şi cu privire la verificarea acestora, efectuată de către cei în drept, şi dezvoltă relaţii de parteneriat cu persoanele care exercită demnităţile şi funcţiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă;
  i) elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare.


  Articolul 15

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin potrivit legii, Agenţia acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale.
  (2) Agenţia este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi în funcţie de către Senat, pe bază de concurs sau examen, după caz, la propunerea Consiliului Naţional de Integritate.
  (3) Potrivit principiului independenţei operaţionale, preşedintele, vicepreşedintele şi inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziţii privind derularea verificărilor de la nicio autoritate publică, instituţie sau persoană.


  Articolul 16

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeşte de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.
  (2) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru Agenţie este de 200, putând fi modificat prin legea bugetului de stat, la propunerea preşedintelui Agenţiei.
  (4) Structura organizatorică a Agenţiei, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei.


  Articolul 17

  (1) În vederea desfăşurării activităţii în condiţii de profesionalism, cu respectarea principiilor imparţialităţii, independenţei, celerităţii şi bunei administrări, repartizarea cauzelor se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat, de către conducerea Agenţiei.
  (2) Redistribuirea cauzelor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai în următoarele cazuri:
  a) imposibilitatea de exercitare a atribuţiilor, timp de cel puţin 20 de zile;
  b) solicitarea motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizată lucrarea;
  c) suspendarea din activitate, în condiţiile legii;
  d) incompatibilitate;
  e) conflict de interese;
  f) admiterea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare a inspectorului de integritate;
  g) lăsarea cauzei în nelucrare mai mult de 10 zile.


  Secţiunea a 2-a Statutul personalului Agenţiei

  Statutul personalului Agenţiei

  Articolul 18

  (1) Poate fi numită în funcţia de inspector de integritate persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).
  (2) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre*) a Consiliului Naţional de Integritate, la propunerea preşedintelui Agenţiei, şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei.
  --------
  *) A se vedea Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Numirea inspectorului de integritate, a celorlalţi funcţionari publici şi, respectiv, a personalului contractual se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Personalului Agenţiei îi este interzis să îşi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Agenţiei.
  (5) Personalul Agenţiei are obligaţia de a nu divulga datele sau informaţiile la care a avut acces altfel decât în condiţiile legii. Această obligaţie se menţine timp de 5 ani şi după încetarea activităţii, sub sancţiunea legii penale.
  (6) Personalul Agenţiei răspunde civil, disciplinar, contravenţional, administrativ şi penal, în condiţiile legii.


  Articolul 19

  (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt numiţi în funcţie de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reînnoit, în urma concursului organizat potrivit prezentei legi.
  (2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Agenţiei persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român;
  b) are capacitate deplină de exerciţiu;
  c) are studii superioare juridice sau economice atestate în condiţiile legii;
  d) nu face şi nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică;
  e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;
  f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, şi care îl fac incompatibil cu funcţia de demnitate publică, şi nu are cazier fiscal;
  g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei.
  (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.


  Articolul 20

  (1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui, prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a Agenţiei, în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea concursului sau a examenului în vederea numirii preşedintelui sau a vicepreşedintelui Agenţiei, după caz, se asigură de către aceasta.
  (2) Candidaturile însoţite de actele doveditoare se depun, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului, la compartimentul de resurse umane din cadrul Agenţiei.


  Articolul 21

  (1) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Consiliul Naţional de Integritate va verifica respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) şi va efectua selecţia dosarelor candidaţilor.
  (2) În termen de 30 de zile de la terminarea verificărilor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) vor susţine un concurs.


  Articolul 22

  (1) Condiţiile şi procedura de desfăşurare a concursului se stabilesc prin regulament.
  (2) Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre*) a Consiliului Naţional de Integritate şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.
  --------
  *) A se vedea Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei.
  (4) Concursul sau examenul constă într-o probă scrisă şi în susţinerea unui interviu.
  (5) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte atât cunoştinţele de specialitate ale candidaţilor, cât şi calităţile de conducere şi organizare. Subiectele se notează fiecare cu puncte de la 1 la 100.
  (6) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect.
  (7) Contestaţiile se depun în termen de două zile de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere.
  (8) Candidaţii care au obţinut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susţine un interviu în faţa Consiliului Naţional de Integritate în termen de 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor.
  (9) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul Naţional de Integritate, în termen de 15 zile de la soluţionarea contestaţiilor.
  (10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul candidatului.


  Articolul 23

  Numirea în funcţie a candidaţilor admişi se face de către Senat, în termen de 15 zile de la validarea rezultatelor concursului, potrivit regulamentului.


  Articolul 24

  (1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei depun în faţa Senatului următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" sau, după caz, rostesc următoarea formulă: "Mă oblig să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire." Referirea la divinitate nu este obligatorie.
  (2) Refuzul depunerii jurământului sau al rostirii formulei atrage nulitatea numirii în funcţie.


  Articolul 25

  Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei pot fi eliberaţi din funcţie în următoarele situaţii:
  a) demisie;
  b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);
  c) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni;
  d) când se constată nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităţilor sau când se dispune confiscarea unei părţi din avere ori a unui bun determinat;
  e) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).


  Articolul 26

  (1) În situaţiile prevăzute la art. 25, Senatul dispune, prin hotărâre, eliberarea din funcţie, la propunerea Consiliului Naţional de Integritate.
  (2) Constatarea situaţiei prevăzute la art. 25 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnaţi de Consiliu, la propunerea preşedintelui Consiliului, care, pe baza informărilor şi a rapoartelor întocmite de Agenţie, asigură evaluarea capacităţii manageriale a funcţiilor Agenţiei. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului şi se înaintează Senatului de preşedintele Consiliului.
  (3) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent.
  (4) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 25 lit. c) şi e) se face de către Consiliul Naţional de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane.


  Articolul 27

  Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ale Agenţiei sunt incompatibile cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor exclusiv didactice din învăţământul superior.


  Articolul 28

  (1) Principalele atribuţii ale preşedintelui Agenţiei sunt următoarele:
  a) organizează, coordonează, conduce şi controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenţiei;
  b) aprobă statul de funcţii şi de personal;
  c) numeşte, prin ordin, personalul Agenţiei, în condiţiile legii;
  d) exercită acţiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;
  e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenţiei şi a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenţiei;
  f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenţiei;
  g) reprezintă instituţia în raporturile cu orice altă instituţie publică sau privată ori persoană fizică;
  h) asigură întocmirea strategiei Agenţiei privind activitatea de control al averilor şi de verificare a conflictelor de interese, ţinând seama şi de recomandările Consiliului. Strategia se întocmeşte anual şi se prezintă pentru aprobare Consiliului;
  i) emite ordine şi instrucţiuni;
  j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
  (2) Vicepreşedintele Agenţiei exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege ori încredinţate de preşedintele Agenţiei. În cazul în care preşedintele Agenţiei se află în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia sau funcţia este vacantă, vicepreşedintele exercită toate atribuţiile prevăzute la alin. (1).
  (3) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei nu îndeplinesc atribuţii operative în domeniul controlului averilor sau verificării conflictelor de interese.


  Articolul 29

  (1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului Agenţiei se stabilesc ţinându-se seama de importanţa, răspunderea, complexitatea şi riscurile activităţii desfăşurate, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege, urmărindu-se garantarea independenţei şi a autonomiei acestuia, potrivit legii.
  (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt salarizaţi potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, şi beneficiază de indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeaşi ordonanţă, pentru preşedinte, respectiv pct. 2 pentru vicepreşedinte, şi de alte sporuri, premii şi drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate.
  (3) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de inspector de integritate sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  (4) Personalul Agenţiei beneficiază pentru activitatea desfăşurată de un spor de confidenţialitate de 30%, calculat la salariul de bază, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi a inspectorilor de integritate, care vor beneficia de un spor de confidenţialitate de 50%, calculat la salariul de bază.
  (5) Salariile de bază ale înalţilor funcţionari publici, ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul Agenţiei sunt cele prevăzute pentru aceleaşi categorii de personal din aparatul Guvernului, majorate cu 10%.
  (6) Inspectorii de integritate, înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţiei beneficiază, pe lângă salariile de bază, de sporuri, premii şi celelalte drepturi, inclusiv de indemnizaţie de conducere, după caz, reglementate de lege pentru categoria respectivă de personal, aplicabile personalului din aparatul Guvernului.
  (7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează preşedintele Agenţiei, iar preşedintele Consiliului va avea o indemnizaţie de şedinţă mai mare cu 10% decât indemnizaţia ce se acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impozitează în condiţiile legii.
  (8) Agenţia suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul Bucureşti, precum şi celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în ţară şi în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi.


  Articolul 30

  (1) Paza sediilor Agenţiei, a bunurilor şi a valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.
  (2) Efectivele de jandarmi şi fondurile necesare asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor şi personalului Agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Agenţiei. Instituirea pazei cu efective de jandarmi se va realiza numai în măsura în care se vor suplimenta efectivele şi fondurile financiare necesare prestării acestui serviciu. Modul de utilizare a personalului jandarmeriei pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi personalului Agenţiei se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţie.


  Articolul 31

  (1) Arestarea preventivă sau punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei sau a unui inspector de integritate al Agenţiei atrage suspendarea de drept din funcţia pe care acesta o deţine.
  (2) În termen de 24 de ore de la data la care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (1) procurorul sau, după caz, judecătorul comunică soluţia dispusă Agenţiei şi, după caz, Consiliului Naţional de Integritate.
  (3) Suspendarea din funcţie se constată de Consiliul Naţional de Integritate pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei şi, respectiv, de preşedintele Agenţiei pentru personalul din subordine. Aceasta se comunică persoanei în cauză.
  (4) Dacă preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt suspendaţi din funcţie, Consiliul Naţional de Integritate deleagă atribuţiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcţie a titularilor sau la data numirii altor persoane.
  (5) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal prin hotărâre definitivă, suspendarea încetează, iar persoana respectivă va fi reintegrată în funcţia deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.


  Articolul 32

  (1) Evaluarea calităţii managementului Agenţiei se face anual, printr-un audit extern independent.
  (2) Finanţarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenţiei. Selectarea entităţii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
  (3) La procedura de achiziţie publică nu pot participa entităţi din sectorul public sau entităţi din sectorul privat la care statul este acţionar.


  Articolul 33

  (1) Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenţiei.
  (2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului Naţional de Integritate.


  Capitolul IV Consiliul Naţional de Integritate

  Consiliul Naţional de Integritate

  Articolul 34

  Consiliul Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul, este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 35

  (1) Consiliul este numit de Senat şi este format dintr-un număr de membri desemnaţi după cum urmează:
  a) câte un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor;
  b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
  c) un reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
  d) un reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
  e) un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
  f) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
  g) un reprezentant al înalţilor funcţionari publici şi un reprezentant al funcţionarilor publici, desemnaţi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
  h) un reprezentant desemnat de comun acord de asociaţiile magistraţilor, legal constituite;
  i) un reprezentant desemnat de organizaţiile societăţii civile legal constituite, cu activitate în domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.
  (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) îşi vor desemna reprezentanţii în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnaţi cel puţin jumătate plus unu dintre membri de către entităţile prevăzute la alin. (1).
  (3) Entităţile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant.
  (4) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entităţile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă şedinţa de constituire a Consiliului. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.


  Articolul 36

  (1) Preşedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puţin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data şedinţei de constituire a Consiliului.
  (2) Preşedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constituţia şi legile ţării sau a executat cu rea-credinţă atribuţiile ce îi revin prin funcţia deţinută.


  Articolul 37

  (1) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.
  (2) Mandatul de membru al Consiliului încetează la data desemnării noilor membri, cu respectarea prevederilor alin. (1).
  (3) Mandatul de membru încetează, înainte de termen, prin revocare de către Senat, pentru neîndeplinirea atribuţiilor legale, prin demisie ori în caz de deces.
  (4) Supleantul participă cu drepturi depline la şedinţele Consiliului, în absenţa membrului Consiliului pe care îl înlocuieşte.
  (5) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanţilor acestora se face potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3).
  (6) Între a 90-a zi şi a 30-a zi înaintea expirării mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului Consiliu.


  Articolul 38

  (1) Şedinţele Consiliului sunt publice.
  (2) Consiliul are următoarele atribuţii:
  a) propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
  b) constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
  c) aprobă prin hotărâre regulamentul şedinţelor Consiliului;
  d) aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens;
  e) analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia;
  f) formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei privind activitatea de verificare a averilor şi a conflictelor de interese;
  g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33;
  h) înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei;
  i) orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 39

  Membrii Consiliului au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenţiei şi să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.


  Articolul 40

  (1) Consiliul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.
  (2) Convocarea Consiliului se face de preşedintele Consiliului sau de un număr de membri care reprezintă cel puţin un sfert din totalul membrilor săi.
  (3) Consiliul lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
  (4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agenţiei.
  (5) Lucrările Consiliului se desfăşoară, de regulă, la sediul Agenţiei.


  Capitolul V Declararea averilor şi a intereselor

  Declararea averilor şi a intereselor

  Articolul 41

  (1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia declarării averii şi a intereselor:
  1. Preşedintele României;
  2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
  3. deputaţii şi senatorii;
  4. membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
  5. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
  6. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;
  7. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
  8. judecătorii Curţii Constituţionale;
  9. membrii Curţii de Conturi şi personalul Curţii de Conturi;
  10. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
  11. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
  12. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  13. membrii Consiliului Concurenţei;
  14. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
  15. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
  16. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
  17. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
  18. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
  19. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
  20. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;
  21. membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum şi preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate;
  22. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
  23. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
  24. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
  25. personalul diplomatic şi consular;
  26. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
  27. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
  28. aleşii locali;
  29. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
  30. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi al unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
  31. personalul încadrat la cabinetul demnitarului, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
  32. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, al societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
  33. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
  34. personalul instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare;
  35. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale.
  (2) Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei legi, şi celorlalte categorii de persoane, cu excepţia celor aparţinând cultelor religioase, care sunt numite în funcţie de Preşedintele României, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru.


  Articolul 42

  (1) Persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele.
  (2) Declaraţiile de avere şi de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central şi biroul electoral de circumscripţie transmit un exemplar al declaraţiilor de avere şi de interese la Agenţie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere*).
  (3) Declaraţiile de avere şi de interese ale candidaţilor pentru funcţia de Preşedinte al României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 10 zile de la data depunerii sau primirii, după caz, şi se menţin publicate pe această pagină*).
  (4) Declaraţiile de avere şi de interese ale candidaţilor pentru funcţia de deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar se publică pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 10 zile de la data primirii, şi se menţin publicate pe această pagină*).


  Articolul 43

  (1) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
  (2) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător.
  (3) Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde funcţiile şi activităţile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005, aprobată prin Legea nr. 158/2005.


  Articolul 44

  (1) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
  (2) Persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
  (3) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună o nouă declaraţie de avere şi declaraţie de interese.
  (4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, pentru care legea stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii.


  Capitolul VII Alte sancţiuni

  Alte sancţiuni

  Articolul 51

  (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 7 se sancţionează cu amendă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instanţei se face de către inspectorul de integritate din cadrul Agenţiei.
  (2) Instanţa competentă să decidă aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) este judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul persoanei juridice sancţionate. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.
  (3) Hotărârea instanţei prin care se aplică amenda este supusă recursului, în termen de 10 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei absenţi.


  Articolul 52

  (1) Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
  (2) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea adresată Agenţiei face afirmaţii mincinoase sau produce ori ticluieşte probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane constituie infracţiunea de denunţare calomnioasă şi se pedepseşte potrivit Codului penal.


  Articolul 53

  (1) Fapta uneia dintre persoanele prevăzute de lege care, cu intenţie, depune o declaraţie de interese care nu corespunde adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
  (2) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea adresată Agenţiei face afirmaţii mincinoase sau produce ori ticluieşte probe cu privire la existenţa conflictului de interese al unei persoane supuse dispoziţiilor legale privind conflictele de interese constituie infracţiunea de denunţare calomnioasă şi se pedepseşte potrivit Codului penal.


  Articolul 54

  (1) Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei şi declanşarea din oficiu a procedurii de control.
  (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 10 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 55

  Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.


  Articolul 56

  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei. Împotriva actelor de sancţionare se poate face plângere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 57

  Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de procedură civilă, ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile altor acte normative, dacă acestea nu sunt contrare prezentei legi.


  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Articolul 58

  În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), documentele din arhiva aflată la comisiile prevăzute de Legea nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se predau, pe bază de proces-verbal, Agenţiei. Cauzele în care verificările sunt în curs vor fi soluţionate în continuare de către comisiile de cercetare a averilor, potrivit Legii nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 59

  Pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, documentele se depun la Consiliu.


  Articolul 60

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele desemnate potrivit art. 10 vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi şi vor introduce în regulamentele de ordine interioară prevederi detaliate privitoare la declararea averii, declararea intereselor şi a incompatibilităţilor, adaptate specificului respectivei instituţii, care vor fi aduse la cunoştinţă tuturor angajaţilor împreună cu prevederile prezentei legi.


  Articolul 61

  Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se constituie venit la bugetul de stat.


  Articolul 62

  (1) Prezenta lege intră în vigoare:
  a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*), în ceea ce priveşte cap. III şi IV, referitoare la Agenţia Naţională de Integritate şi la Consiliul Naţional de Integritate;
  --------
  *) Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007.
  b) la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce priveşte cap. I, II şi cap. V-VII.
  (2) Consiliul Naţional de Integritate va fi desemnat în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a).
  (3) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei vor fi numiţi de către Senat, în condiţiile prezentei legi.
  (4) Agenţia va funcţiona cu un număr de 28 de posturi până la data când devine operaţională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). Până la data de 15 decembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vor detaşa persoane care vor desfăşura operaţiuni legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei. La data la care Agenţia devine operaţională, aceste persoane pot opta, cu acordul preşedintelui Agenţiei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Agenţiei, prin transfer, potrivit legii.
  -------
  *) Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse s-au înlocuit cu denumirile Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  (5) Instituţiile prevăzute la alin. (4) vor desemna personalul detaşat, după cum urmează:
  a) Ministerul Economiei şi Finanţelor - 4 persoane;
  b) Ministerul Justiţiei - 6 persoane;
  c) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - 5 persoane;
  d) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - 4 persoane;
  e) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 6 persoane;
  f) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - 3 persoane.
  (6) În vederea respectării dispoziţiilor alin. (2)-(5), Guvernul alocă resursele financiare, materiale şi logistice în vederea funcţionării Agenţiei, în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). În acelaşi termen, Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru asigurarea sediului Agenţiei.
  (7) Prima evaluare a activităţii Agenţiei se va face începând cu mandatul preşedintelui, numit potrivit art. 23.


  Articolul 63

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), se abrogă:
  a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 şi 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) cap. I "Dispoziţii generale", alin. (3)-(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) şi (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese" şi art. 112 şi 113 din cap. VI "Dispoziţii comune" din titlul IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice" al cărţii I "Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei" din Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) art. 54 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Dispoziţiile privind incompatibilităţile prevăzute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum şi cele prevăzute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în vigoare.
  (3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese şi de constatare a incompatibilităţilor nu se aplică magistraţilor în activitatea de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităţilor.


  Articolul 64

  Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului competent, precum şi direcţiei generale judeţene a finanţelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării."
  2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Preşedintele curţii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la Agenţie. Statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, va fi întotdeauna citat în instanţă. Participarea procurorului şi a Agenţiei Naţionale de Integritate este obligatorie."
  3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Sentinţele curţii de apel - secţia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu recurs de părţile interesate, de Agenţie şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal."
  4. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate".


  Anexă

  SALARIILE DE BAZĂ
  pentru personalul încadrat în funcţiile de inspector de integritate
  ┌────┬─────────────────────────┬─────┬────────────┬───────────┬────────────────┐
  │Nr. │ Funcţia publică │Clasa│ Gradul │Treapta de │Salariul de bază│
  │crt.│ │ │profesional │salarizare │ - lei - │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ 1. │Inspector de integritate │ I │Superior │ 1 │ 3.500 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Superior │ 2 │ 3.200 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Superior │ 3 │ 3.000 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Principal │ 1 │ 2.700 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Principal │ 2 │ 2.500 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Principal │ 3 │ 2.300 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Asistent │ 1 │ 2.000 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Asistent │ 2 │ 1.700 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ I │Asistent │ 3 │ 1.500 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤
  │ │ │ │Debutant │ - │ 1.100 │
  └────┴─────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────┴────────────────┘

  -----