ORDONANTA Nr. 22 din 24 iulie 1996
privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 30 iulie 1996  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Legea contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991, se modifica şi se completează astfel:
  1. Articolul 8 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Ministerul Finanţelor poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice şi a regiilor autonome, la propunerea ministerelor de resort."
  2. Articolul 11 alineatul (1) se completează şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regula, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau altă persoană imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.
  Prin excepţie, funcţiile respective pot fi îndeplinite şi de persoane cu studii medii care au calificare corespunzătoare în domeniu, cu avizul Ministerului Finanţelor, la solicitarea justificată a ordonatorilor de credite."
  3. Articolul 11 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinuta şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, care răspund potrivit legii.
  Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat se atribuie de către comisiile stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului învăţământului, pe baza examenelor organizate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi potrivit legii şi regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului, care urmează să fie modificat în mod corespunzător."
  4. Articolul 11 se completează cu trei alineate, care vor avea următorul cuprins:
  "(6) La societăţile comerciale la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, care nu au personal calificat angajat potrivit legii sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finanţelor stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea bilanţului contabil numai de către persoane fizice sau juridice autorizate.
  (7) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată pe compartimente distincte sau care nu au personal angajat cu contract de muncă pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea darilor de seama contabile privind execuţia bugetară pot încadra personal de specialitate prin încheierea de convenţii civile, plata serviciilor urmînd a se face din fondul de salarii prevăzut în bugetele acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale specifice unităţilor respective.
  În cazul în care unităţile respective nu pot încadra personal de execuţie în condiţiile alineatului precedent, contabilitatea se poate tine şi de către societăţi comerciale de expertiza contabila şi persoane fizice autorizate potrivit legii, pe bază de contracte de prestări de servicii. Încheierea contractelor se face pe bază de licitaţii pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii, organizate în conformitate cu reglementările legale. Plata serviciilor respective se face din credite bugetare cu aceasta destinaţie şi numai în limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de unitate în condiţiile în care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract de muncă."
  5. Articolul 27 se completează cu alineatul (5), care va avea următorul cuprins:
  "(5) Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea bilanţului contabil, vor fi corectate în anul în care acestea se constata, bilanţurile contabile ale exerciţiilor anterioare nemaiputind fi modificate."
  6. Articolul 29 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale sunt supuse verificării şi certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare sau societăţi comerciale de expertiza contabila, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor. În acelaşi mod se stabilesc şi condiţiile privind verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile ale regiilor autonome."
  7. Articolul 38 punctul 4 litera b) se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;"
  8. Articolul 38 punctul 4 se completează cu literele e), f) şi g), care vor avea următorul cuprins:
  "e) întocmirea şi depunerea raportarilor periodice stabilite de Ministerul Finanţelor;
  f) prezentarea unor bilanţuri contabile şi raportări contabile periodice care conţin date eronate sau necorelate;
  g) depunerea declaraţiei din care să rezulte ca persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate în perioada de raportare respectiva."
  9. Articolul 39 alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3 şi 4 lit. a)-f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 4 lit. g), cu amendă de 500.000 lei."
  10. Articolul 39 alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Contravenţiile prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 26 şi 27."
  11. Articolul 39 se completează cu alineatul (4), care va avea următorul cuprins:
  "(4) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se suporta de persoanele vinovate."
  12. Articolul 43 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 43. - Unităţile din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala vor conduce contabilitatea cantitativ şi valoric pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanţelor.
  Trecerea la evidenta cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1998, pe baza programelor elaborate de unităţile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României."


  Articolul 2

  După aprobarea, de către Parlamentul României, a prezentei ordonanţe, Legea contabilităţii nr. 82/1991 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dîndu-se textelor o noua numerotare.
  p. PRIM-MINISTRU
  FLORIN GEORGESCU,
  ministru de stat,
  ministrul finanţelor
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Nicolae Constantinescu,
  secretar de stat
  ----------------------