HOTĂRÂRE nr. 177 din 9 martie 2005
privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 11 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului.
  (2) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul are rolul de a asigura buna desfăşurare a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament.


  Articolul 2

  Pentru asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului, în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;
  b) funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem de promovare a iniţiativelor legislative şi de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constituţiei, celorlalte acte normative şi procedurii parlamentare;
  c) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a Guvernului României.


  Articolul 3

  (1) În realizarea rolului său Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) întocmeşte, pe baza Programului de guvernare acceptat de Parlament, proiectul Programului legislativ al Guvernului şi asigură, în funcţie de priorităţi, actualizarea anuală a acestuia;
  b) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorităţi legislative şi urmăreşte dezbaterea şi adoptarea acestora de către Parlament;
  c) urmăreşte transmiterea proiectelor de legi iniţiate de Guvern către Camera Parlamentului care, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, urmează să fie sesizată prima şi trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  d) susţine priorităţile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi şi a programului de activitate în şedinţele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
  e) susţine cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de legi în procedură de urgenţă de către Parlament;
  f) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amendamentele formulate de Guvern;
  g) asigură participarea reprezentanţilor Guvernului la şedinţele comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, precum şi la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor şi Senatului de fiecare dată când prezenţa membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie;
  h) asigură susţinerea guvernamentală a proiectelor de legi în comisiile permanente şi în cadrul dezbaterilor din şedinţele celor două Camere ale Parlamentului;
  i) transmite către elaboratori proiectele de legi în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte elaborate de comisiile permanente, precum şi formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului;
  j) elaborează proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, precum şi alte proiecte de acte normative solicitate de Guvern;
  k) avizează, din punct de vedere al oportunităţii, proiectele de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului;
  l) primeşte şi distribuie întrebările şi interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor şi prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare;
  m) ia măsurile necesare pentru pregătirea şi susţinerea poziţiei Guvernului în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;
  n) asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 111 din Constituţia României, republicată, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;
  o) prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputaţilor, de către Senat sau de către comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora;
  p) asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor şi declaraţiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului;
  q) efectuează studii asupra legislaţiei şi propune măsuri pentru modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative;
  r) prezintă Guvernului informări, la sfârşitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar şi la relaţiile dintre Guvern şi Parlament;
  s) asigură accesul liber şi neîngrădit al cetăţenilor la informaţiile de interes public pe care le gestionează, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  t) asigură transparenţa decizională în cadrul departamentului, prin supunerea spre dezbatere publică a proiectelor de acte normative pe care le elaborează.
  (2) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări date de primul-ministru.


  Articolul 4

  (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice.
  (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la alte instituţii publice.


  Articolul 5

  (1) Conducerea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se exercită de către ministrul delegat, membru al Guvernului, ordonator terţiar de credite.
  (2) Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul reprezintă departamentul în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
  (3) Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul îndeplineşte, în domeniul de activitate al departamentului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  (5) În activitatea de conducere a departamentului ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul este ajutat de un secretar de stat.
  (6) Atribuţiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul.


  Articolul 6

  Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul răspunde de întreaga activitate a departamentului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul, se pot organiza servicii şi birouri.
  (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexă, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat.
  (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
  (4) Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este de 58, inclusiv demnitarii şi personalul cabinetelor acestora.
  (5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul.
  (6) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este numit sau angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi stabilit.


  Articolul 8

  În structura Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul şi cabinetul secretarului de stat, cu personal propriu.


  Articolul 9

  Finanţarea activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 10

  Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii sale atât în sediul Guvernului, cât şi la sediile Senatului şi Camerei Deputaţilor.


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 748/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat
  pentru relaţia cu Parlamentul,
  Bogdan Olteanu
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 9 martie 2005.
  Nr. 177.


  Anexa
                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
               a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

      Numărul maxim de posturi = 58
      (inclusiv demnitarii şi posturile
      aferente cabinetelor acestora)

  ┌──────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
  │ Cabinetul ministrului delegat│ │ Compartimentul │
  │ - personal de specialitate │ ┌─────────┐ ┌───┤ pentru audit intern │
  │ - personal pentru activităţi ├───┤MINISTRU │ │ └────────────────────────┘
  │ de secretariat │ │DELEGAT ├─┤
  └──────────────────────────────┘ └───┬─────┘ │
                                         │ │
                                         │ │
                                         │ │
  ┌──────────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────┐
  │Cabinetul secretarului de stat│ ┌────┴────┐ └───┤Direcţia resurse umane, │
  │ - personal de specialitate ├──┤SECRETAR │ │financiar, contabilitate│
  └──────────────────────────────┘ │DE STAT │ └────────────────────────┘
                                    └────┬────┘
                                         │
                              ┌──────────┴──────────────┐
                              │Direcţia generală pentru │
                              │ activităţi parlamentare│
                              └──────────┬──────────────┘
                                         │
                              ┌──────────┴──────────────┐
                              │ Direcţia pentru analiză,│
                              │ documentare, avizare, │
                              │ control parlamentar │
                              └─────────────────────────┘

  ------------