ORDONANŢA nr. 39 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*)
pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
(aplicabilă începând cu data de 1 martie 2012)*
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 200 din 16 mai 2003, HOTĂRÂREA nr. 1.117 din 9 noiembrie 2011, ORDONANŢA nr. 3 din 25 ianuarie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. E pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  În sensul prezentei ordonanţe, prin transport pe căile ferate române şi pe reţeaua de metrou se înţelege orice deplasare de persoane sau bunuri realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviara. Transportul feroviar şi cu metroul, precum şi serviciile conexe acestuia sunt considerate activităţi de transport feroviar.
  --------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 26 mai 2003.


  Articolul 2

  Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte ale persoanelor fizice şi juridice care, în desfăşurarea activităţilor de transport feroviar, încalcă normele privind siguranţa circulaţiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor şi a serviciilor, precum şi protecţia mediului:
  1. neasigurarea în spaţiile afectate transportului feroviar public din staţiile de cale ferată şi de metrou a cerinţelor tehnice şi de întreţinere impuse instalaţiilor de iluminat, încălzit, informare şi avizare a publicului călător, ventilaţie, distribuţie a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, precum şi neîntreţinerea şi neasigurarea funcţionării grupurilor sanitare;
  2. punerea în circulaţie a trenurilor de călători sau de metrou fără să fie asigurată în vagoane funcţionarea instalaţiilor sanitare, de încălzire, iluminat, ventilaţie şi climatizare sau, după caz, fără a fi salubrizate şi dotate cu materiale igienico-sanitare;
  3. neîntocmirea fişei postului pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi/sau neintroducerea în fişa postului a obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în reglementările specifice pentru acest personal;
  4. efectuarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei fără respectarea prevederilor din fişa postului cu privire la: organizarea şi conducerea circulaţiei trenurilor, autorizarea şi efectuarea manevrelor, inclusiv a mijloacelor de intervenţie, conducerea vehiculelor feroviare motoare, manipularea instalaţiilor de control al circulaţiei sau a echipamentelor de siguranţă, efectuarea programelor de control stabilite;
  5. nerespectarea normelor admise la linii, schimbătoare de cale şi poduri, tuneluri, viaducte şi podeţe;
  6. nesemnalizarea trenurilor şi, respectiv, a zonelor unde se efectuează lucrări la liniile de cale ferată şi instalaţiile feroviare;
  7. neasigurarea contra fugirii a vehiculelor aflate în staţionare pe liniile de cale ferată;
  8. executarea de lucrări la linie pe calea ferată fără joante în perioada temperaturilor ridicate, fără efectuarea verificărilor temperaturii din şină sau neoprirea acestora la temperatura maximă admisă de lucru;
  9. transportul mărfurilor în mijloace de transport, fără ca acestea să fie fixate şi asigurate;
  10. conducerea trenurilor de către mecanicul de locomotivă şi automotor fără respectarea înscrisurilor din livretele de mers, BAR şi ordinul de circulaţie;
  11. neînscrierea în ordinul de circulaţie a condiţiilor de circulaţie a trenului şi a executării operaţiunilor de manevră;
  12. neefectuarea probelor de frână conform reglementărilor specifice sau efectuarea acestora de către personal neautorizat;
  13. nerespectarea condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie;
  14. staţionarea mijloacelor de transport în care sunt încărcate mărfuri periculoase în alte locuri decât cele stabilite prin planul tehnic de exploatare a staţiei;
  15. nesupravegherea activităţilor privind circulaţia trenurilor şi efectuarea manevrelor, precum şi neîntocmirea dosarelor de investigare privind trenurile de călători şi marfă care au fost îndrumate sau au circulat fără a respecta mersul de tren stabilit;
  16. punerea la dispoziţia clienţilor, pentru încărcarea mărfurilor, a unor mijloace de transport care nu pot asigura integritatea şi păstrarea calităţii mărfurilor în timpul derulării contractului de transport;
  17. luarea în primire a vagoanelor cu lipsuri, defecţiuni şi degradări care nu sunt notificate;
  18. solicitarea sau ieşirea cu întârziere a mijloacelor de intervenţie în cazul accidentelor sau incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul, înzăpezirilor, precum şi nerespectarea programului de lucru stabilit;
  19. neîntocmirea sau întocmirea fără respectarea reglementărilor legale în vigoare a dosarelor de investigare a accidentelor şi a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul;
  20. neîncadrarea sau încadrarea eronată a accidentelor sau a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul sau neefectuarea şi nerespectarea măsurilor şi termenelor stabilite în dosarele de investigare;
  21. efectuarea de către operatorii economici de activităţi privind operaţiuni de manevră, transpunere, transbordare sau intermediere a transporturilor feroviare prin case de expediţie, fără a deţine licenţă;
  22. neaplicarea măsurilor stabilite pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a controalelor sau inspecţiilor de stat efectuate de către personalul autorizat;
  23. refuzul personalului de a da relaţii sau de a rămâne la dispoziţia comisiilor de investigare a accidentelor sau a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul;
  24. refuzul accesului organelor competente, potrivit legii, în incinta unităţilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar;
  25. desfiinţarea liniilor ferate industriale fără respectarea legislaţiei în vigoare;
  26. refuzul personalului operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar de a prezenta organelor competente, potrivit legii, datele, informaţiile şi documentele solicitate sau netransmiterea acestora;
  27. neactualizarea planului tehnic de exploatare a staţiei de cale ferată;
  28. efectuarea de activităţi de transport feroviar în staţiile de cale ferată fără respectarea prevederilor din planul tehnic de exploatare a staţiei;
  29. neefectuarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor planificate la vehicule de cale ferată şi de metrou la termenele prevăzute în reglementările specifice în vigoare;
  30. neefectuarea la termen a lucrărilor de revizie sau reparaţii a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar prevăzute în programele aprobate;
  31. neefectuarea verificării condiţiilor tehnice la vehicule sau la subsistemele structurale ale sistemului feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare;
  32. introducerea în compunerea trenurilor şi punerea în circulaţie a vehiculelor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare;
  33. menţinerea în exploatare a vehiculelor şi a elementelor infrastructurii feroviare la care nu s-au efectuat reviziile şi reparaţiile planificate la termenele scadente, precum şi a vehiculelor cu durata normată de funcţionare depăşită;
  34. neîndeplinirea condiţiilor tehnice de funcţionare a staţiilor de cale ferată şi de metrou;
  35. instruirea profesională şi autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei în centre neautorizate;
  36. punerea în exploatare a elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv a componentelor instalaţiilor de semnalizare, de control al circulaţiei şi de alimentare cu energie electrică aferente căii ferate, fără efectuarea recepţiei tehnice sau fără ca acestea să fie autorizate din punct de vedere tehnic cu ocazia construirii, modernizării ori reparării acestora;
  37. utilizarea de personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu este apt medical, apt psihologic, calificat sau autorizat, după caz, pentru funcţia pe care o îndeplineşte ori activitatea pe care o desfăşoară la întreţinerea, repararea şi exploatarea infrastructurii feroviare şi a vehiculelor;
  38. utilizarea în activităţile de calificare, formare profesională continuă, evaluarea competenţelor profesionale şi autorizare, a personalului fără atestat;
  39. utilizarea în cadrul desfăşurării activităţilor de transport feroviar a vehiculelor care nu sunt înmatriculate, inscripţionate sau autorizate, conform reglementărilor în vigoare;
  40. permiterea accesului pe infrastructura feroviară publică a operatorilor de transport feroviar care nu deţin, cumulativ, licenţă de transport şi certificat de siguranţă sau punerea în circulaţie a vehiculelor neînmatriculate ori neprevăzute în anexa la certificatul de siguranţă;
  41. furnizarea de produse sau servicii fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii pentru furnizorii feroviari cu privire la autorizarea/certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică ori inspecţia tehnică;
  42. achiziţionarea sau utilizarea în activităţile de construcţie, modernizare, reparare, întreţinere şi exploatare a vehiculelor şi a infrastructurii feroviare a produselor ori a serviciilor fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii cu privire la autorizarea sau la certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică ori inspecţia tehnică;
  43. utilizarea de laboratoare, standuri şi dispozitive speciale pentru încercarea şi verificarea caracteristicilor determinante pentru siguranţa circulaţiei ale produselor feroviare, fără ca acestea să fie autorizate, atestate sau recunoscute, după caz, de către Autoritatea Feroviară Română - AFER;
  44. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor, atestatelor sau agrementelor emise de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ori de către Autoritatea Feroviară Română - AFER;
  45. executarea de lucrări neautorizate în zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate, fără autorizaţie eliberată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, sau nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţie;
  46. transportul mărfurilor periculoase fără a respecta condiţiile impuse de reglementările în vigoare.
  ---------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2012.


  Articolul 3

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.150 lei la 10.350 lei, faptele prevăzute la pct. 1-17;
  b) cu amendă de la 4.600 lei la 29.900 lei, faptele prevăzute la pct. 18-24;
  c) cu amendă de la 8.050 lei la 50.600 lei, faptele prevăzute la pct. 25-46.
  (2) Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane juridice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 3.450 lei la 20.700 lei, faptele prevăzute la pct. 1-17;
  b) cu amendă de la 8.050 lei la 60.950 lei, faptele prevăzute la pct. 18-24;
  c) cu amendă de la 16.100 lei 100.000 lei, faptele prevăzute la pct. 25-46."
  ---------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2012.


  Articolul 4

  Sancţiunea aplicată pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă nu înlătura răspunderea disciplinară.


  Articolul 5

  Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 3 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
  -------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 26 mai 2003.


  Articolul 6

  (1) Constatarea contravenţiilor, încadrarea acestora şi aplicarea amenzilor, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, se fac de personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi de personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, posesori ai legitimaţiei speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Forma, modelul şi conţinutul legitimaţiei speciale, precum şi personalul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  ---------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 26 mai 2003.


  Articolul 7

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările ulterioare.
  ---------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 26 mai 2003.


  Articolul 8

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora şi va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul prevăzut la art. 6 alin. (2)."
  ---------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 26 mai 2003.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----