ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 27 decembrie 2017
  (la 13-06-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) Notă
  Reproducem prevederile art. III - V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 12 martie 2021, cu modificările aduse prin art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021:
  Articolul III
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2021, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2022.
  (2) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit contracte de garanție/acorduri de finanțare aferente se prelungește până la data de 31 decembrie 2021.

  Articolul IV
  Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, contractele de garantare și acordurile de finanțare aferente garanțiilor emise în anul 2020 și semnate de FNGCIMM anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, însă semnate de instituția de credit și beneficiarul Programului IMM INVEST România după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt considerate valabil încheiate, fiindu-le aplicabile dispozițiile legale de la data semnării acestora de către FNGCIMM.

  Articolul V
  Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse până la data de 31 decembrie 2020 și aflate în curs de soluționare.
  Notă
  Potrivit art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021, solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse și aflate în curs de soluționare până la data de 30 iunie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.

  Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici și mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă,
  având în vedere că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, în condițiile în care sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un contributor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creșterea accesului la finanțare,
  întrucât perioada de implementare a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, a expirat la data de 5 decembrie 2016, iar de la această dată nu mai pot fi acordate garanții pentru noi linii de credit destinate finanțării capitalului de lucru; în scopul creării unui cadru legislativ favorabil pentru creșterea gradului de eligibilitate bancară al IMM-urilor și de îmbunătățire a accesului acestora la finanțare,
  având în vedere că rezultatele acestui program vor avea ca efect creșterea gradului de accesare a fondurilor europene de către IMM-uri în actualul exercițiu de programare 2014-2020,
  întrucât s-a constatat existența unei tendințe de îmbunătățire a performanțelor economice și financiare ale companiilor nefinanciare, care trebuie susținută prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanțare,
  deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin dinamism și diversitate, necesită luarea în regim de urgență a unor măsuri care să răspundă nevoilor de finanțare și garantare specifice acestui sector,
  în contextul continuării procesului de asanare a bilanțurilor bancare, care creează premise favorabile înlocuirii creditelor scoase în afara bilanțurilor cu credite de bună calitate și ale existenței unor indicatori optimi de lichiditate, solvabilitate și provizionare la nivelul sectorului bancar, este necesară intervenția statului pentru stimularea creditării IMM-urilor, la nivelul cărora există un potențial de creditare sustenabil important, dar neexploatat.
  Luând în considerare existența unui mare număr de potențiali beneficiari de finanțare derivat din numărul scăzut de IMMuri care au obținut finanțare de la instituțiile financiare autohtone, respectiv 15,3% din IMM active în luna septembrie 2016, în scădere de la 15,5% la finalul anului 2014, corelat cu împrejurarea că 80% din IMM nu au beneficiat niciodată de un credit bancar, conform Raportului asupra stabilității financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Națională a României,
  urmând tendința actuală a băncilor autohtone, care au direcționat volumul creditelor nou-acordate către întreprinderile mici și mijlocii în proporție de circa 70% din sumele acordate în perioada ianuarie-septembrie 2016, conform Raportului asupra stabilității financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Națională a României,
  având în vedere tendințele actuale de reducere a numărului de insolvențe, de diminuare a riscului de credit și de reducere a restanțelor la plată pe fondul îmbunătățirii disciplinei la plată, se impune reglementarea unor măsuri al căror obiectiv este acordarea de sprijin IMM-urilor pentru realizarea de investiții și finanțarea activității curente.
  Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situație excepțională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici și mijlocii la garantare și creditare, în cadrul unui program multianual de sprijinire a acestora prin acordarea de garanții de stat pentru creditele destinate realizării investițiilor și/sau pentru creditele/liniile de credit necesare pentru finanțarea capitalului de lucru.
  În data de 17 februarie 2017 Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea politicii publice privind implementarea Programului «Primul centru de agrement»“, iar în data de 5 mai 2017, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA“.
  În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, ar beneficia de condiții de finanțare suboptime sau nu ar putea beneficia de o finanțare adecvată pentru proiectele de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanța de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale și definiții

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 13-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )
  (1^1) În cadrul programului prevăzut la alin. (1) se aprobă Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, de către instituțiile de credit.
  (la 12-03-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )
  (1^2) Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) și (4) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.
  (la 30-06-2021, Alineatul (1^2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021, aceste prevederi se aplică de la data emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
  (2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual transparent și nediscriminatoriu de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
  (la 13-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 )
  (3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
  a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
  sau
  (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
  sau
  (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMMurilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;
  (la 30-06-2021, Punctul (iii) din Litera a) , Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021, aceste prevederi se aplică de la data emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

  (la 04-04-2020, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020, microîntreprinderile și întreprinderile mici care au contractat credite/linii de credit pentru capital de lucru în condițiile art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita acordarea suplimentară a unor/unei alte credite/linii de credit pentru capital de lucru în condițiile art. 1 alin. (3) lit. a), cu încadrarea în limita valorii maxime a creditului pentru capital de lucru prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a).

  b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
  sau
  (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
  sau
  (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
  (la 04-04-2020, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020, microîntreprinderile și întreprinderile mici care au contractat credite/linii de credit pentru capital de lucru în condițiile art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita acordarea suplimentară a unor/unei alte credite/linii de credit pentru capital de lucru în condițiile art. 1 alin. (3) lit. a), cu încadrarea în limita valorii maxime a creditului pentru capital de lucru prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a).

  (la 21-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 21 martie 2020 )
  (3^1) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. a), Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor - Acțiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.
  (la 12-03-2021, Alineatul (3^1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )
  (3^2) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. b), Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.
  (la 04-04-2020, Alineatul (3^2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 )
  (3^2.a) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar și care aplică în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanțelor subvenționează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și dobânzile în procent de 100%, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.
  (la 12-03-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )
  (3^3) Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului. Acordarea grantului pentru anul 2020 se realizează conform schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, iar pentru anii următori se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Acordarea grantului se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.
  (la 25-08-2020, Alineatul (3^3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 ) Notă
  Conform alin. (1) al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020, dispozițiile art. 1 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică, la solicitarea beneficiarului de credit, și pentru creditele garantate, contractate în cadrul programului anterior intrării a vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (3^4) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. (i), (ii) și (iii). Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b).
  (la 25-08-2020, Alineatul (3^4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 )
  (3^5) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.
  (la 12-03-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )
  (3^6) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenii de activitate, cu excepția celor prevăzute la alin. (3^5), instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.
  (la 12-03-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )
  (4) Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabilește prin lege, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 13-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4^1, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) Notă
  Art. 1 și 2 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
  Articolul 1
  Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

  Articolul 2
  Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
  (4^1) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei.
  (la 13-06-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4^2, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) Notă
  Art. 1 și 2 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
  Articolul 1
  Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

  Articolul 2
  Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
  (5) În completarea garanțiilor de stat pot fi acordate garanții financiare proprii de către alte instituții financiare bancare și nebancare, conform normelor și procedurilor proprii ale acestora.


  Articolul 1^1

  Celelalte prevederi ale Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA și ale Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător creditelor de investiții/creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST.
  (la 12-03-2021, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )


  Articolul 2

  În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fermierii definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale;
  (la 12-03-2021, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )

  b) abrogată;
  (la 21-03-2020, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 21 martie 2020 )
  c) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanțelor Publice de beneficiarul garanției, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul programului. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanțelor Publice comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  (la 04-04-2020, Litera c) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 )

  d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;
  e) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
  f) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;
  g) garant - statul prin Ministerul Finanțelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;
  h) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;
  i) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;
  (la 04-04-2020, Litera i) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 )

  j) instituție de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului;
  (la 12-03-2021, Litera k) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )

  l) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în valoare de până la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;
  (la 21-03-2020, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 21 martie 2020 )

  m) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
  n) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice.
  o) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro.
  (la 13-06-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6^1, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) Notă
  Art. 1 și 2 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
  Articolul 1
  Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

  Articolul 2
  Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.

  (la 02-08-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 209 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 30 iulie 2018 )


  Articolul 3
  (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
  a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene.
  (la 12-03-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )

  b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;
  c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
  (la 13-06-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) Notă
  Art. 1 și 2 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
  Articolul 1
  Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

  Articolul 2
  Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.

  d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;
  (la 12-03-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )

  e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;
  f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;
  (la 04-04-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 )

  g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituției de credit;
  (la 12-03-2021, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )

  h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului;
  (la 21-03-2020, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 21 martie 2020 )

  i) Abrogată.
  (la 25-08-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020 )
  (1^1) În exercitarea atribuțiilor sale, F.N.C.G.I.M.M. are obligația de a solicita informațiile prevăzute la alin. (1) lit. h) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, pentru aplicarea dispozițiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 02-08-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 209 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 30 iulie 2018 )
  (2) Sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții acordate cu respectarea condițiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.
  (la 12-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )


  Articolul 4
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50.


  Articolul 5
  (1) Mecanismul de acordare a garanțiilor prevăzute la art. 1 se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevăzută în art. II.
  (la 04-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 )
  (2) Garanțiile pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) se acordă cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.(3) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (3^1) și (3^2) se implementează de către Ministerul Finanțelor în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat.
  (la 12-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )

  (la 21-03-2020, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 21 martie 2020 )


  Capitolul II Finanțarea și garantarea

  Articolul 6
  (1) Creditele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.(2) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 04-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 04 aprilie 2020 )
  (3) Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituția de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 21-03-2020, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 21 martie 2020 )


  Articolul 8
  (1) Între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat.(2) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit.
  (la 29-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 29 mai 2020 )
  (3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare.
  (la 29-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 29 mai 2020 )
  (4) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) și (3) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(5) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) și (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere se efectuează de către instituția de credit.
  (la 12-03-2021, Alineatul (5) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021 )
  (6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(7) În cazul garanțiilor de stat acordate in cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale.


  Articolul 9
  (1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția de stat prin eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, va trebui să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Mandatul prevăzut la art. 8 alin. (7) se consideră acordat și în privința modificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Modificările privind structura acționariatului/asociaților și schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către instituția de credit.


  Capitolul III Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale

  Articolul 10
  (1) Instituția de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit, în condițiile programului.(2) Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporțional cu procentul de garantare și în același mod de către instituția de credit și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice.


  Articolul 11
  (1) După efectuarea plății prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plății și la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanțării garantate, precum și spre informare instituției de credit finanțatoare.(3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțite de contractul de garantare și de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12
  (1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate și plătite instituției de credit în cadrul programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror colectare și recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(2) Pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(3) În cazul creditelor de investiții, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanțiilor reglementate la art. 8 alin. (2), valorificarea activelor finanțate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a activelor finanțate din creditul de investiții garantat în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporțional cu procentul de garantare, se eliberează și se distribuie proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, între statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și instituția de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie.(5) Dispozițiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea, conform dispozițiilor alin. (3), a creanțelor datorate bugetului de stat rezultate din plata garanțiilor emise în numele și în contul statului în favoarea instituțiilor de credit în cadrul programului pentru garanțiile constituite în favoarea beneficiarului finanțării garantate de către terți garanți, în calitate de persoane fizice.(6) Organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt obligate să înștiințeze din oficiu instituția de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea prețului.(7) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toți creditorii îndreptățiți.(8) Instituția de credit va introduce în contractele de credit și în contractele de garanție accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanțiilor colaterale prevăzute la art. 2 lit. i), precum și a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiții, altele decât obiectul finanțat prin credit și garanția de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanțelor. Prevederile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
  (la 30-06-2021, Alineatul (8) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021, aceste prevederi se aplică de la data emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
  (9) Sumele rezultate atât din executarea inițiată de către instituția de credit a garanțiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituției de credit și a statului român, cât și din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile și comisioanele aferente creditului, precum și cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentele de garantare, creanța rezultată din valoarea de executare a garanției plătite instituției de credit de statul român, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), în baza garanției acordate de stat.(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (9), instituția de credit va distribui și va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată și data încasării acesteia de către instituția de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate.(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanțiilor accesorii finanțării garantate, instituția de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obținute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoțită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanțiilor și sumele recuperate, precum și documentele justificative din care rezultă valoarea creanțelor instituției de credit și a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanțiilor.(12) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferențe între sumele virate potrivit alin. (10) și datele din documentele justificative potrivit alin. (11), părțile vor proceda la regularizare.(13) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (10), instituția de credit datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele fiscale care se calculează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituția de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.(14) Dacă creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate pentru creditele de investiții în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (7) și (10), fie în cazul în care activele finanțate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanței, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(15) Pentru recuperarea valorii de executare a garanțiilor plătite instituției de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar față de sumele recuperate prevăzute la alin. (9), organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanțelor datorate în temeiul contractului de garantare.(16) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către acestea.(17) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanțiilor reglementate la art. 8 alin. (2) de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, proporțional cu procentul de garantare, în limita creanței rezultate din valoarea de executare a garanției de stat se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(18) În cazul creditelor de investiții, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul programului, urmând ca procedura și condițiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanțator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligații fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanției. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  (la 02-08-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 209 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 30 iulie 2018 )


  Articolul 13

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre

  București, 20 decembrie 2017.
  Nr. 110.
  ----