ORDIN nr. 3.190 din 28 iulie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.066/2011
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022
  În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.066/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural național se încasează, se administrează și se contabilizează de Administrația Fondului Cultural Național, potrivit dispozițiilor legale, și sunt utilizate pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale.2. La articolul 2, literele b), e), g), h) și k)-r) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) prin încasări realizate de operatorii economici se înțelege acțiunea de a încasa o sumă de bani într-o perioadă de timp și care se reflectă în extrasul de cont ori în registrul de casă;
  (...)
  e) prin monument istoric, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), c), h) și n) din ordonanță, se înțelege orice bun imobil, așa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (...)
  g) prin fonograme, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se înțelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală, violență fizică și psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale;
  h) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se înțelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin: scene de violență fizică și psihică repetată, scene cu conținut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalități de satisfacere a dorințelor sexuale și de divertisment sexual, scene pornografice;
  (...)
  k) prin activitatea prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanță se înțelege activitatea desfășurată în incinta monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată sau pe domeniul public situat în zona de protecție a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;
  l) prin operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanță, se înțelege impresarii artistici, așa cum sunt definiți de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  m) prin servicii vocale cu conținut erotic, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță, se înțelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conțin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală;
  n) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță, se înțelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
  o) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  p) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 26 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  q) prin investițiile autorizate prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță se înțelege investițiile pentru lucrări în construcții care necesită autorizare conform legii, cu privire la construcțiile amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;
  r) prin fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanță, se înțelege sumele puse la dispoziția Fondului cultural național de către organismele internaționale, pe bază de acorduri și convenții;
  3. La articolul 2, literele f) și i) se abrogă.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță reprezintă contribuții încasate pentru Fondul cultural național, al căror cuantum și mod de determinare se stabilesc după cum urmează:
  a) cota de 5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorul economic care, în baza unui contract încheiat, în condițiile legii, cu administratorul bunului - mobil sau imobil - în cauză, realizează și comercializează reproduceri, copii sau mulaje ale acestuia;
  b) cotele de 5% și, respectiv, 2%, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanță se aplică la comisionul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA, fiind datorate de casa de licitație sau agenția imobiliară care a intermediat vânzarea;
  c) cota de 20%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care difuzează, vând sau închiriază fonogramele/videogramele;
  d) cota de 3%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de către operatorii economici care comercializează tipăriturile în cauză;
  e) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanță, se aplică încasărilor din taxele de vizitare percepute, din care sa dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care organizează târguri și expoziții;
  f) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanță, se aplică încasările totale, din care s-a dedus TVA, realizate de operatorii economici care comercializează produse de artă populară în magazine sau spații special amenajate, permanente sau ocazionale; cota nu este datorată de către meșterii populari care își comercializează produsele în mod direct;
  g) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activități în incinta monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată sau pe domeniul public situat în zona de protecție a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;
  h) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care organizează bâlciuri și parcuri de distracții, respectiv alte activități recreative și distractive, conform Clasificării activităților din economia națională;
  i) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanță, se aplică încasărilor obținute din activitatea de impresariat artistic, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care desfășoară activitățile respective;
  j) cota de 3%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță, se aplică la devizul general al investițiilor autorizate, fiind datorată de titularul lucrărilor, persoană juridică;
  k) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. s) din ordonanță, se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună.
  5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a)-j) din ordonanță se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului cultural național până la data de 15 a lunii următoare.
  6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Sumele reprezentând cota instituită conform art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță se calculează lunar de către furnizorii de servicii vocale cu conținut erotic și se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte.(2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță se rețin și se varsă în bugetul Fondului cultural național de către operatorii rețelelor de comunicații electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective.(3) Operatorii rețelelor de comunicații electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz.(4) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor rețelelor de comunicații electronice prevăzuți la alin. (2) se va evidenția distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță.
  7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) și m) din ordonanță se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.
  8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță se calculează și se varsă, la momentul autorizării, de către titularul lucrărilor de investiții autorizate, pe baza devizului general al lucrării, urmând ca până la finele lunii următoare celei în care s-a efectuat recepția finală a lucrării să fie regularizată suma datorată, în funcție de devizul final al lucrării.
  9. La articolul 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care activitățile unui operator economic intră sub incidența a două sau mai multor obligații de plată prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță, operatorul economic în cauză datorează contribuția aferentă activității cu cea mai mare cotă.10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea eficientizării colectării contribuțiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță, Administrația Fondului Cultural Național are următoarele obligații:
  a) să implementeze o evidență electronică a contributorilor și să actualizeze permanent propria bază de date;
  b) să creeze o infrastructură în vederea notificării debitorilor și pentru urmărirea recuperării creanțelor;
  c) să elaboreze și să actualizeze permanent mecanismele de comunicare în scopul conștientizării contributorilor privind obligațiile de plată ce le revin;
  d) să solicite sprijinul autorităților și instituțiilor publice și al organelor de specialitate din subordinea/de sub autoritatea acestora, cu competențe în colectarea de taxe și impozite, precum și al instituțiilor abilitate în auditarea și/sau controlarea respectării obligațiilor legale ale contributorilor de drept privat și public.
  11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanță atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural național.
  12. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  La solicitarea Administrației Fondului Cultural Național, Ministerul Culturii și instituțiile din subordinea/de sub autoritatea sa vor acorda sprijinul necesar în vederea exercitării unui control permanent asupra contribuțiilor colectate, vizând, în principal, următoarele obiective:
  a) determinarea corectă a valorii contribuției la constituirea Fondului cultural național;
  b) virarea integrală și la termen a sumei datorate;
  c) stabilirea eventualelor diferențe între sumele vărsate și cele datorate, conform prevederilor legale.
  13. Secțiunea A „Obligația de plată la Fondul cultural național“ din anexa „Declarația lunară privind obligația de plată la Fondul cultural național pe luna ..., anul ...“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu

  București, 28 iulie 2022.
  Nr. 3.190.

  ANEXĂ

  A. Obligația de plată la Fondul cultural național
  Contribuția lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioareValoarea contribuției (lei)Restanțe*) (lei)Total datorat (lei)
  0123 = 2 * 145 = 3 + 4
  LiteraProcentulBaza de calcul al contribuției (lei)
   

   

   
  a)5%
   

   

   

   
  b)5%
   

   

   

   
  c)2%
   

   

   

   
  d)20%
   

   

   

   
  e)3%
   

   

   

   
  f)1%
   

   

   

   
  g)2%
   

   

   

   
  h)2%
   

   

   

   
  i)1%
   

   

   

   
  j)1%
   

   

   

   
  k)10%
   

   

   

   
  l)10%
   

   

   

   
  m)10%
   

   

   

   
  n)3%
   

   

   

   
  s)2%
   

   

   

   
  TOTAL
   

   

   

   

   

  *) Se va specifica luna pentru care se declară restanța.

  -----