ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 29 iunie 2021privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021
  Având în vedere aplicarea Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 și a Regulamentului (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 începând cu data de 1 iulie 2021,
  întrucât cele două acte europene urmăresc facilitarea liberei circulații pe durata pandemiei de COVID-19, iar punerea în aplicare la nivel național a măsurilor necesare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în caz contrar neputându-se asigura respectarea obligațiilor ce revin României începând cu data de 1 iulie 2021,
  ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la neaplicarea celor două acte europene, luând în considerare inexistența unui cadru normativ național care să stabilească la nivel național măsurile necesare aplicării celor două acte europene,
  în egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru crearea cadrului național pentru instituirea măsurilor de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare aplicarea celor două acte să nu se poată realiza,
  ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative asupra obligației României de a aplica cele două acte europene, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,
  întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de eliberare, verificare și acceptare a certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, denumite în continuare certificate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 și Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19.(2) Autoritățile și instituțiile publice din România cu atribuții în îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953 și ale Regulamentului (UE) 2021/954 utilizează, începând cu data de 1 iulie 2021, „Sistemul informatic integrat de eliberare și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19“, denumit în continuare SII-CDC.(3) SII-CDC se află în administrarea operațională a Ministerului Sănătății, în calitate de autoritate responsabilă cu eliberarea certificatelor, și este dezvoltat și implementat, din punct de vedere tehnic, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953. (4) SII-CDC este compus din următoarele elemente:
  a) un portal web, https://certificat-covid.gov.ro, ca unic punct de eliberare a certificatelor digitale ale UE privind COVID;
  b) infrastructura de servicii informatice necesare pentru comunicarea cu portalul de interoperabilitate creat și gestionat de Comisia Europeană, pentru gestionarea criteriilor specifice de validare a certificatelor și pentru aplicația mobilă de verificare;
  c) aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat.
  (la 03-09-2021, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )
  (5) Certificatele sunt eliberate de Ministerul Sănătății, prin intermediul SII-CDC, potrivit art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2021/953, și conțin datele prevăzute în anexa la respectivul regulament.(6) Certificatele de testare sunt emise pe baza testelor efectuate în unitățile care raportează în platforma informatică „Corona-forms“.(7) Pentru validarea identității titularului de certificat, prin SIICDC, în funcție de tipul de certificat solicitat, sunt utilizate următoarele seturi de date:
  (la 03-09-2021, Partea introductivă a Alineatului (7) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )

  a) pentru certificatele de testare se va solicita completarea următoarelor seturi de date: (i) pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării testului pentru SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARSCoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;(ii) pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate, emis de alt stat decât România, sau pașaport: nume, prenume, numărul pașaportului/ actul de identitate, cetățenie, luna efectuării testului pentru SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
  b) pentru certificatele de vindecare se va solicita completarea următoarelor seturi de date:(i) pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării primului test pentru SARSCoV-2 al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;(ii) pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna efectuării primului test pentru SARS-CoV-2 al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
  c) pentru certificatele de vaccinare se va solicita completarea următoarelor seturi de date: (i) pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea;(ii) pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate, emis de alt stat decât România, sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea.(8) Pentru eliberarea certificatelor prevăzute la alin. (5), în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani se vor solicita, în funcție de tipul de certificat solicitat, datele prevăzute la alin. (7), cu excepția seriei și numărului actului de identitate, precum și completarea numelui și prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească sau tutelară asupra minorului, conform legii, precum și confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.(9) Datele prevăzute la alin. (7) sunt validate prin intermediul SII-CDC, în platformele informatice și bazele de date deținute de către instituțiile și autoritățile publice centrale din România competente să pună în aplicare măsuri de implementare a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, cu respectarea legislației naționale și europene privind protecția datelor cu caracter personal.(10) În aplicarea art. 8 alin. (1) din Regulamentul UE 2021/953, cetățenilor români, precum și membrilor de familie ai acestora li se poate elibera, la cerere, certificat de vaccinare.(11) Certificatele prevăzute la alin. (5) pot fi revocate în situațiile prevăzute de Regulamentul UE 2021/953. Constatarea revocării se va face prin intermediul SII-CDC de către Ministerul Sănătății, în baza procedurii/fluxului informațional stabilit prin ordinul comun al instituțiilor prevăzute al art. 2 alin. (1)-(4).(12) Certificatele eliberate conform alin. (5) sunt valabile după cum urmează:
  a) certificatele de testare, 48 de ore pentru testul antigen rapid și 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic;
  (la 03-09-2021, Litera a) din Alineatul (12) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )

  b) certificatele de vindecare, 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“;
  c) certificatele de vaccinare, până la data de 30 iunie 2022.
  (13) Pentru persoanele care s-au vaccinat cu un vaccin care nu figurează pe lista de vaccinuri publicată de Ministerul Sănătății, conform art. 2 alin. (1) lit. e), sau care transmit o adeverință de vaccinare emisă de alt stat în care nu este specificat tipul de vaccin efectuat nu se va emite certificat de vaccinare.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Sănătății are următoarele responsabilități:
  a) publică pe site-ul Ministerului Sănătății toate informațiile necesare cu privire la eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/953 și ale prezentei ordonanțe de urgență;
  b) asigură, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București asistență în vederea eliberării certificatelor, în format electronic sau letric, la solicitarea persoanelor interesate;
  c) asigură, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, rectificarea datelor din platforma informatică „Corona-forms“, în cazul în care există neconcordanțe, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la comunicare;
  d) asigură, prin Institutul Național de Sănătate Publică, introducerea și rectificarea datelor din Registrul electronic național de vaccinări, inclusiv ca urmare a verificării de grup potrivit art. 4 alin. (4), în cazul în care există neconcordanțe cu datele privind persoanele vaccinate, în termen de 4 zile lucrătoare de la comunicare;
  e) întocmește și notifică către Comisia Europeană și statele membre lista vaccinurilor acceptate de către România, în scopul implementării Regulamentului (UE) 2021/953;
  f) stabilește împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Telecomunicații Speciale fluxurile informaționale pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor;
  g) întocmește, actualizează și notifică către Comisia Europeană și statele membre, prin intermediul SII-CDC, lista certificatelor revocate din România;
  h) exercită obligațiile de informare și comunicare, în contextul revocării unui certificat, prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/953, precum și cele prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) din același regulament, respectiv obligația de informare în ceea ce privește eventuale restricții impuse, eliberarea și condițiile de acceptare a certificatelor, precum și vaccinurile pe care le acceptă;
  i) asigură măsurile necesare în vederea exercitării drepturilor persoanelor vizate în concordanță cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  j) furnizează autorităților administrației publice locale ghiduri de utilizare a portalului și asistența tehnică necesară eliberării certificatelor în format letric.
  (la 03-09-2021, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )
  (2) Ministerul Afacerilor Interne are următoarele responsabilități:
  a) prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, asigură:(i) funcționarea unui serviciu web prin intermediul căruia, la interogarea SII-CDC, după codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, precum și după inițialele numelui și ale prenumelui, să se furnizeze numele și prenumele persoanei așa cum figurează în Registrul național de evidență a persoanelor;(ii) dezvoltarea prin proceduri informatice și operaționale a unui mecanism pentru identificarea și marcarea neconcordanțelor cu privire la identitatea persoanei, pentru realizarea evaluărilor necesare și, după caz, pentru adoptarea deciziei de rectificare a datelor;(ii) dispunerea măsurilor necesare pentru rectificarea datelor înregistrate eronat în Registrul național de evidență a persoanelor, în termen de 4 zile lucrătoare de la comunicarea transmisă prin intermediul mecanismului de la pct. (ii), respectiv pentru înregistrarea, actualizarea sau modificarea înregistrării, în scopul eliminării neconcordanțelor cu privire la datele înregistrate în Registrul național de evidență a persoanelor, în condițiile dispozițiilor legale incidente;
  b) prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră asigură, în punctele de trecere a frontierei de stat, verificarea autenticității și valabilității certificatelor privind vaccinarea, testarea sau vindecarea, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat, prin sistemul informatic al Poliției de Frontieră Române și/sau prin aplicația mobilă de verificare prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. c) și instalată pe echipamentele de citire a codului QR puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  c) prin Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației, asigură condițiile tehnice de acces extern, prin intermediul rețelei „Extranet STS“, în Rețeaua de comunicații voce-date a Ministerului Afacerilor Interne către serviciile web puse la dispoziție de structurile ministerului, respectiv prevăzute la lit. a) pct. (i) și lit. d);
  d) prin Inspectoratul General pentru Imigrări asigură funcționarea unui serviciu web prin intermediul căruia, la interogarea SII-CDC, după codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/numărul pașaportului, precum și după inițialele numelui și ale prenumelui, să se furnizeze numele, prenumele și data nașterii persoanei așa cum figurează în Sistemul informatic de management al străinilor.
  (3) Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea Ministerului Sănătății, personalul necesar pentru funcționarea Centrului de preluare a apelurilor prevăzut la art. 4.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale are următoarele responsabilități:
  a) proiectarea, dezvoltarea, operaționalizarea, mentenanța și actualizarea SII-CDC;
  b) publicarea aplicației mobile de verificare, menționată la art. 1 alin. (4) lit. c);
  c) găzduirea și administrarea, din punct de vedere tehnic, a sistemului hardware și software, necesar pentru interogarea de către SII-CDC a sistemelor informatice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și pentru generarea certificatelor prevăzute la art. 1 alin. (5);
  d) asigurarea securității cibernetice SII-CDC;
  e) implementarea, din punct de vedere tehnic, a unui sistem de tip call-center, utilizat de către centrul de suport prevăzut la art. 4 alin. (1).


  Articolul 3
  (1) Pe teritoriul României, eliberarea certificatelor se realizează prin portalul https://certificat-covid.gov.ro, în format electronic, pe baza datelor necesare din actul de identitate sau, după caz, din pașaport sau din documentul eliberat în condițiile legii pentru străini. (2) În cazul în care persoana solicită eliberarea certificatului doar în format letric, acesta se poate adresa primăriei în raza căreia își are domiciliul solicitantul, direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent teritorial, instituții care, pe baza informațiilor furnizate de solicitant, interoghează portalul https://certificat-covid.gov.ro, imprimă și înmânează certificatul solicitantului.(3) Solicitarea de eliberare a certificatului pe portalul prevăzut la alin. (1) trebuie realizată de către solicitant după cum urmează:
  a) pentru certificatele de vaccinare și de vindecare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării certificatului;
  b) pentru certificatele de testare, după efectuarea testului, dar cu cel puțin 12 ore sau 48 de ore, în funcție de tipul de test efectuat, înainte de momentul utilizării certificatului.


  Articolul 4
  (1) Se constituie, pe lângă Ministerul Sănătății, un Centru de suport pentru utilizatorii SII-CDC, format din Centrul de preluare a apelurilor și Grupul operațional pentru verificare, eliberare și acceptare certificate.(2) Modul de funcționare, componența și procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale. (3) Centrul de preluare a apelurilor menționat la alin. (1) are următoarele atribuții:
  a) preluarea solicitărilor în cazul imposibilității eliberării certificatelor și a neconcordanțelor identificate în informațiile cuprinse în certificat de către posesorul acestuia;
  b) redirecționarea, în cel mai scurt timp posibil, a solicitării menționate la lit. a) către Grupul operațional pentru verificare, eliberare și acceptare certificate, conform procedurii stabilite potrivit alin. (2);
  c) informarea solicitantului cu privire la soluționarea situației prevăzute la lit. a) și b).
  (4) Grupul operațional pentru verificare, eliberare și acceptare certificate format din personalul instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) are următoarele atribuții:
  a) verificarea documentelor de vaccinare obținute de cetățenii români în alt stat membru sau stat terț, din punctul de vedere al concordanței, cu modelul de adeverință de vaccinare din statul respectiv, precum și cu datele de identificare, doar în situația în care persoanelor în cauză li s-a administrat una dintre dozele din schema completă de vaccinare pe teritoriul altui stat;
  b) verificarea documentelor de vaccinare, cu modelul de adeverință de vaccinare din statul respectiv, obținute de cetățenii români și membrii de familie ai acestora într-un stat terț, doar în situația în care persoanelor în cauză li s-a administrat schema completă de vaccinare pe teritoriul unui stat terț;
  (la 03-09-2021, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )

  c) preia solicitările de la Centrul de preluare apeluri și le trimite în vederea soluționării, în cel mai scurt timp posibil, către instituțiile și autoritățile publice responsabile din România prevăzute la art. 1 alin. (9).
  (5) În vederea soluționării cazului sesizat la Centrul de preluare apeluri, solicitantul pune la dispoziție, în format electronic, printr-o procedură stabilită prin ordinul prevăzut la alin. (2), o copie a actului de identitate/pașaportului/certificatului de naștere cu care sa înregistrat la vaccinare, certificaului de căsătorie, după caz, precum și o copie de pe adeverința de vaccinare sau de pe testul emis de unitatea care raportează rezultatele testelor în platforma informatică „Corona-forms“ și certificatul eliberat greșit.(6) Instituția sau instituțiile sesizate conform prevederilor alin. (4) lit. c) soluționează cererile în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la înștiințare, pentru certificatele de vaccinare sau de vindecare, respectiv cel mult 24 de ore pentru certificatul de testare pentru testul antigen rapid și testul de amplificare a acidului nucleic.
  (la 03-09-2021, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )


  Articolul 5
  (1) Datele cu caracter personal prelucrate în sistemul informatic prevăzut la art. 1 alin. (2)-(4), (7), (9) și (11) din prezenta ordonanță de urgență sunt prelucrate în baza prevederilor regulamentelor europene prevăzute la art. 1 cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2) Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Telecomunicații Speciale prelucrează date cu caracter personal prin SII-CDC, în calitate de operatori asociați, în baza responsabilităților stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.(3) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 1 alin. (7) și (8) sunt stocate pe toată perioada de valabilitate înscrisă pe certificatele emise, dar nu mai mult de perioada de aplicare a regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(4) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), datele cu caracter personal aferente fiecărui certificat sunt distruse în mod ireversibil, fiind păstrate doar numărul unic de identificare al certificatului și tipul acestuia.


  Articolul 6

  Certificatele digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 pot fi utilizate pe teritoriul României pentru atestarea vaccinării, testării sau vindecării titularilor.
  (la 03-09-2021, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat

  București, 29 iunie 2021.
  Nr. 68.
  ----