ORDIN nr. 3.725 din 19 decembrie 2017pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 27 decembrie 2017
  În temeiul dispozițiilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 86, 88, 89, 90 și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.675 din 19.12.2017,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:
  a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevăzute în anexa nr. 1;
  b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevăzute în anexa nr. 2;
  c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R., prevăzute în anexa nr. 3;
  d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevăzute în anexa nr. 4;
  e) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevăzute în anexa nr. 5;
  f) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevăzute în anexa nr. 6;
  g) Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevăzute în anexa nr. 7;
  h) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 8;
  i) Declarație privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzute în anexa nr. 9;
  j) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevăzute în anexa nr. 10;
  k) Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700), cod 14.13.01.10.01, prevăzute în anexa nr. 11;
  l) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevăzute în anexa nr. 12;
  m) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2, prevăzute în anexa nr. 13.


  Articolul 2

  Caracteristicile de tipărire/editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 14.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:
  a) taxa pe valoarea adăugată;
  b) impozitul pe profit;
  c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
  d) accizele;
  e) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;
  f) impozitul pe reprezentanță;
  g) contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;
  h) contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;
  i) contribuția asiguratorie pentru muncă;
  j) redevențele miniere;
  k) redevențele petroliere;
  l) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
  m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;
  n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
  o) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
  p) taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;
  q) impozit specific unor activități.


  Articolul 5
  (1) Contribuția asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora.(2) Modificarea vectorului fiscal se realizează, din inițiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.


  Articolul 6

  Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 și 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“, cod 14.13.01.10.01, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 18 septembrie 2017.


  Articolul 9

  Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu

  București, 19 decembrie 2017.
  Nr. 3.725.

  Anexa nr. 1

  Anexa la Formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarție de mențiuni/Declarație de radiere
  pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“


  DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

  DENUMIRE


  Nr. crt.

  Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

  Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)

  Nr. contract

  Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității

  Dată început contract

  Dată sfârșit contract

  Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului

  1

  2

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (010) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație
  de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către:– persoanele juridice române;– asocierile și alte entități fără personalitate juridică;– deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;– reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării; declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
  Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
  Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat.
  Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Nu se completează la înregistrarea inițială.
  În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 2. Denumire
  Se completează cu denumirea contribuabilului.

  Rândul 3. Domiciliu fiscal
  Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 4. Forma de organizare
  Se marchează cu „X“ de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.
  III. REPREZENTARE PRIN:
  Se marchează cu „X“ în funcție de reprezentarea contribuabilului în relațiile cu organul fiscal, prin împuternicit/reprezentant legal, și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată.
  Date de identificare
  Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal.
  IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
  Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare
  Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea.

  Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
  Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

  Rândul 3. Felul sediului
  Se marchează cu „X“ felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.
  Codul de identificare fiscală al unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor depuse de filiale.

  Rândul 4. Codul de identificare fiscală al unității divizate
  Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare.

  Rândul 5. Forma juridică
  Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.

  Rândul 6. Forma de proprietate
  Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe siteul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/ Nomenclatorul formelor de proprietate.

  Rândul 7. Se marchează cu „X“ caseta corespunzătoare, după caz.
  V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b),e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.2. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.3. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.4. Se marchează cu „X“ în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal.
  Rândul 1.5. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.
  Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

  Rândurile 1.6.-1.9. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

  Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
  Cifra de afaceri din anul precedent obținută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.11. Perioada fiscală
  Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
  Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
  Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
  În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
  Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  Rândurile 1.12.-1.16. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

  Rândul 1.15. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.15.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
  Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.15.2. Se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

  Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.

  Rândul 2. Impozit pe profit
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Rândurile 2.3.1-2.3.3. se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

  Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care sunt obligați la declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii.
  Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Atenție! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Codul fiscal.

  Rândul 4. Accize
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
  Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 5. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  Informații pentru stabilirea perioadei fiscale:
  Rândul 5.1.1 „Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv“ și rândul 5.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
  Perioada fiscală:
  Rândul 5.2.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.
  Rândul 5.2.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
  Rândul 5.2.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

  Rândul 5.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.
  Rândurile 5.3.1 și 5.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 5.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.4.1 și 5.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 5.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.5.1 și 5.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 5.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.6.1 și 5.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 6. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
  Se marchează cu „X“ numai de persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015.
  Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, de către plătitorii contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 7. Redevențe miniere
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
  Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 8. Redevențe petroliere
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
  Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.
  Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 11. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 11.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Se marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.

  Rândul 12. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.
  Rândurile 12.1 și 12.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 13. Impozit specific unor activități
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
  Rândurile 13.1 și 13.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 13.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Se marchează cu „X“ codul CAEN corespunzător activităților desfășurate care intră sub incidența impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016.
  VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I.
  Rândul 1. Dizolvare cu lichidare
  Se marchează cu „X“ în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia și radierea societății din registrul comerțului.
  Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispozițiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului.

  Rândul 2. Dizolvare fără lichidare
  Se marchează cu „X“ numai în cazul dizolvării fără lichidare.
  Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale.
  În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa și codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii.

  Rândul 3. Radierea înregistrării fiscale
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.
  Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a anexei formularului (010) „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație
  de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“

  DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală.
  Rândul „Denumire“ se completează cu denumirea contribuabilului.
  Coloana „Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România“ se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Coloana „Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)“ se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice.
  Coloana „Număr contract“ se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.
  Coloana „Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității“ se completează cu data încheierii contractului.
  Coloanele „Dată început contract“ și „Dată sfârșit contract“ se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului.
  Coloana „Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului“ se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.


  Anexa nr. 2

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (015) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România, denumită în continuare declarație, se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenți, alții decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligații fiscale, potrivit legilor speciale.
  Declarația se completează și se depune și de către contribuabili nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispozițiilor art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal, sau prin reprezentant fiscal.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
  Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Declarația se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
  Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  Declarația se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului.
  Organul fiscal competent este:1. Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent:
  a) persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;
  b) contribuabilii nerezidenți care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România și au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România;
  c) persoanele juridice nerezidente care datorează taxe potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;
  d) persoanele juridice nerezidente care au obligația de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Codul fiscal sau pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit art. 225 și art. 227 din Codul fiscal;
  e) reprezentanțele persoanelor juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii, care au sediul în municipiul București.
  2. Organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, în situația în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România.3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, pentru contribuabilii care au obligația sau optează să își desemneze, potrivit legii, un împuternicit, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1 lit. d).4. Administrația județeană a finanțelor publice în a cărei rază teritorială își au sediul reprezentanțele persoanelor juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii.5. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari și mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final sau cu opțiune de regularizare.6. Organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat reprezentantul fiscal, în situația în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de TVA în România prin reprezentant fiscal.

  Atenție! Declarația NU se completează de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Nu se completează la înregistrarea inițială.
  În cazul declarației de mențiuni/radiere se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului la înregistrarea inițială, de către organul fiscal.
  În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistrării. În prima căsuță se înscrie prefixul RO.

  Rândul 2. Denumire
  Se completează denumirea contribuabilului din țara de rezidență.

  Rândul 3. Forma juridică
  Se completează forma juridică a contribuabilului din țara de rezidență.

  Rândul 4. Data înființării (zz/ll/aaaa)
  Se completează cu cifre arabe, în format zi/lună/an, data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.
  III. DATE PRIVIND ADRESA SEDIULUI SOCIAL DIN ȚARA DE REZIDENȚĂ
  Se completează cu datele privind adresa sediului social din țara de rezidență a contribuabilului.
  IV. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA UNDE POT FI EXAMINATE EVIDENȚELE ȘI DOCUMENTELE
  Se completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor Codului fiscal.
  V. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA PENTRU CORESPONDENȚĂ (OPȚIONAL)
  Se completează cu datele privind adresa din România la care contribuabilul dorește să primească corespondența cu organul fiscal, în cazul în care acestea diferă de datele privind adresa din România unde pot fi examinate evidențele și documentele de la cap. IV.
  VI. DATE PRIVIND REPREZENTANTUL
  Se marchează cu „X“, în funcție de situația în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit.
  În casetele „Număr act“ și „Data act (zz/ll/aaaa)“ se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat, la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.
  În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenți alții decât persoanele fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.
  Rândul 1. Denumire/Nume, prenume
  Se completează cu denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit.

  Rândul 2. Domiciliul fiscal
  Se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit.

  Rândul 3. Cod de identificare fiscală
  Se completează cu codul de identificare fiscală al împuternicitului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/plătitorului de venit. În prima căsuță se înscrie prefixul RO în cazul în care împuternicitul/reprezentantul legal/ reprezentantul fiscal/plătitorul de venit este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
  VII. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
  Rândul 1. Denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis cont
  Se completează cu denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis cont.

  Rândul 2. Codul IBAN al contului
  Se completează cu codul IBAN al contului deschis la instituția bancară din România.

  Rândul 3. Înregistrare într-un alt stat membru U.E.
  Se marchează cu „X“ în cazul în care afirmația este adevărată și se completează atât rândul 5 „Denumirea țării“, cât și rândul 6 „Codul de identificare fiscală“ cu codul atribuit în statul unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.

  Rândul 4. Nu există înregistrare într-un alt stat membru U.E.
  Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nu este înregistrat într-un alt stat membru UE.

  Rândul 7. Reprezentanță
  Se marchează cu „X“ de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înființate în România.
  Rândul 7.1. Număr și dată autorizație de funcționare
  Se completează cu numărul și data autorizației de funcționare a reprezentanței în România.

  Rândul 7.2. Număr și dată document care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanței
  Se completează cu numărul și data documentului care să ateste retragerea autorizației/desființarea reprezentanței în România.

  Rândul 8. Alte subunități
  Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul are alte subunități.

  Rândul 9. Obligații fiscale potrivit art. 38 din Codul fiscal sau opțiune de regularizare a impozitului pe profit potrivit art. 225 și art. 227 din Codul fiscal
  Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nu are sediu permanent în România și:– are obligația de a plăti impozit pe profit pentru transferul proprietăților imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinței proprietății sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română, sau pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale (potrivit art. 38 din Codul fiscal);– optează pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit art. 225 și art. 227 din Codul fiscal.
  Atenție! Marcarea rândului 9 nu reprezintă și înregistrarea ca plătitor de impozit pe profit.

  În vederea înregistrării ca plătitor de impozit pe profit se va marca și rândul 2 „Impozit pe profit“ din secțiunea VIII „CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE DE DECLARARE, CU CARACTER PERMANENT“.
  VIII. CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE DE DECLARARE, CU CARACTER PERMANENT
  Se completează de către contribuabilii care au obligații declarative înscrise în vectorul fiscal.
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Rândul 1.1. Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal și nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.
  Rândul 1.2. Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.
  Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări și/sau achiziții intracomunitare care au locul în România.

  Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.
  Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
  Rândul 1.5. Perioada fiscală
  Se marchează cu „X“, după caz, în funcție de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
  În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

  Rândul 1.6.1. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.
  Rândul 1.6.2. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.
  Rândul 1.6.3. Se marchează cu „X“ în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.
  Rândul „Începând cu data (zz/ll/aaaa)“ se completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.
  Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că:1. urmează să realizeze în România operațiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal;
  și/sau2. urmează să desfășoare operațiuni scutite cu drept de deducere, cu excepția serviciilor de transport și a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opțională.

  Documentele se prezintă în copie și în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum și copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.

  Rândul 2. Impozit pe profit
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândul 2.1 se marchează cu „X“, în cazul luării în evidență și se va înscrie data începând cu care se dorește luarea în evidență.
  Rândul 2.2 se marchează cu „X“, în situația în care contribuabilul solicită scoaterea din evidență pentru acest impozit și se va înscrie data începând cu care se dorește scoaterea din evidență. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Declarație de mențiuni“.
  Rândurile 2.3.1- 2.3.3 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

  Rândul 3. Accize
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“, de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
  Rândul 3.1 se marchează cu „X“, în cazul luării în evidență, și se va înscrie data începând cu care se dorește luarea în evidență.
  Rândul 3.2 se marchează cu „X“, în situația în care contribuabilul solicită scoaterea din evidență pentru acest impozit, și se va înscrie data începând cu care se dorește scoaterea din evidență. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Declarație de mențiuni“.

  Rândul 4. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.
  Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 5. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.1. și 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 6. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 7. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 8. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc
  Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii nerezidenți persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care, potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc, au obligația să declarare aceste taxe.
  Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 9. Impozit pe reprezentanță
  Se marchează cu „X“, de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înființată în România, potrivit legii, și care are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță, conform prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  IX. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.
  Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.


  Anexa nr. 3

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (016) „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România, denumită în continuare declarație, se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii persoane juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
  Declarația se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant legal, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.
  Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul respectiv, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat, atât pentru contribuabilii care se înregistrează direct prin reprezentant legal, cât și pentru contribuabilii care se înregistrează prin împuternicit.
  Declarația se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Nu se completează la înregistrarea inițială.
  În cazul declarației de mențiuni/radiere se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului la înregistrarea inițială, de către organul fiscal.
  În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistrării. În prima căsuță se înscrie prefixul RO.

  Rândul 2. Denumire
  Se completează denumirea contribuabilului din țara de rezidență.

  Rândul 3. Forma juridică
  Se completează forma juridică a contribuabilului din țara de rezidență.

  Rândul 4. Data înființării în țara de origine (zz/ll/aaaa)
  Se completează cu cifre arabe, în format zi/lună/an, data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.
  III. DATE PRIVIND ADRESA SEDIULUI SOCIAL DIN ȚARA DE ORIGINE
  Se completează cu datele privind adresa sediului social din țara de origine a contribuabilului.
  IV. DOMICILIUL FISCAL
  Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul sau reprezentantul legal al contribuabilului se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
  V. REPREZENTARE PRIN
  Se marchează cu „X“, în funcție de situația în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit sau reprezentant legal.
  În casetele „Număr act“ și „Data act (zz/ll/aaaa)“ se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat, la organul fiscal, actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, și în condițiile prevăzute de lege.
  Rândul 1. Denumire/Nume, prenume
  Se completează cu denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/reprezentantului legal.

  Rândul 2. Domiciliu fiscal
  Se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/reprezentantului legal.

  Rândul 3. Cod de identificare fiscală
  Se completează cu codul de identificare fiscală al împuternicitului/reprezentantului legal. În prima căsuță se înscrie prefixul RO în cazul în care împuternicitul/reprezentantul legal este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
  VI. CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE DE DECLARARE, CU CARACTER PERMANENT
  Se completează de către contribuabilii care au obligații declarative înscrise în vectorul fiscal.
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.2. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.3. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.4. Se marchează cu „X“ în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal.
  Rândul 1.5. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.
  Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

  Rândurile 1.6.-1.9. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

  Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
  Cifra de afaceri din anul precedent obținută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.11. Perioada fiscală
  Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
  Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
  Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
  În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
  Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

  Rândurile 1.12-1.16. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

  Rândul 1.15. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.15.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
  Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.15.2. Se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

  Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.

  Rândul 2. Impozit pe profit
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândul 2.1 se marchează cu „X“, în cazul luării în evidență și se va înscrie data începând cu care se dorește luarea în evidență.
  Rândul 2.2 se marchează cu „X“, în situația în care contribuabilul solicită scoaterea din evidență pentru acest impozit și se va înscrie data începând cu care se dorește scoaterea din evidență. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Declarație de mențiuni“.
  Rândurile 2.3.1-2.3.3 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

  Rândul 3. Accize
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
  Rândul 3.1 se marchează cu „X“, în cazul luării în evidență, și se va înscrie data începând cu care se dorește luarea în evidență.
  Rândul 3.2 se marchează cu „X“, în situația în care contribuabilul solicită scoaterea din evidență pentru acest impozit, și se va înscrie data începând cu care se dorește scoaterea din evidență. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Declarație de mențiuni“.

  Rândul 4. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  La înființare:
  Rândul 4.1.1 „Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv“ și rândul 4.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că în cursul anului vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

  Perioada fiscală:
  Rândul 4.2.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.
  Rândul 4.2.2 se marchează cu „X“ de contribuabili, potrivit art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.
  Rândul 4.2.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.

  Rândul 4.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.
  Rândurile 4.3.1 și 4.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 4.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 4.4.1 și 4.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 4.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 4.5.1 și 4.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 4.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 4.6.1 și 4.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 5. Redevențe miniere
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
  Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 6. Redevențe petroliere
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
  Rândurile 6.1 și 6.2. Se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 7. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării:
  luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 8. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.
  Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 9. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  Rândul 9.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit.
  Se marchează cu „X“, codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.

  Rândul 10. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc, au obligația să declare aceste taxe.
  Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  VII. ALTE CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE
  Rândul 1. Obligația fiscală
  Se înscrie tipul obligației fiscale declarate.
  Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 2. Obligația fiscală
  Se înscrie tipul obligație fiscale declarate.
  Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  VIII. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.

  Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală.


  Anexa nr. 4

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (020) „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
  Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
  Organul fiscal competent este:– pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit/curator fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul;– pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;– pentru contribuabilii persoane fizice române cu domiciliul în străinătate, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale.
  Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea declarației I. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Se completează de toate persoanele fizice care au obligația depunerii acestei declarații, cu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.
  Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
  Se completează numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
  În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/ curator fiscal, se va trece codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 2. Nume, prenume și inițiala tatălui
  Se completează cu numele, prenumele și inițiala tatălui contribuabilului.

  Rândul 3. Data nașterii
  Se completează cu ziua, luna și anul nașterii contribuabilului.

  Rândul 4. Domiciliul fiscal
  Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 5. Act de identitate
  Se completează tipul actului de identitate (de exemplu, BI/CI etc.), precum și seria, numărul, emitentul și data la care a fost emis actul de identitate.

  Rândul 6 se marchează cu „X“ în funcție de situația persoanei fizice române sau străine care se înregistrează.
  III. REPREZENTARE PRIN:
  Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.
  Date de identificare
  Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/curatorului fiscal.
  IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
  Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală
  Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii.

  Rândul 2. Angajator
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

  Rândul 3. Altele
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități și se completează cu datele privind activitatea desfășurată.
  V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.
  Rândul 1.2. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.3. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.
  Rândul 1.4. Se marchează cu „X“ în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal.
  Rândul 1.5. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.
  Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  Rândurile 1.6-1.9 Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.
  Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
  Cifra de afaceri din anul precedent obținută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.
  Rândul 1.11. Perioada fiscală
  Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
  Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
  Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește
  plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
  În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
  Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  Rândurile 1.12-1.16 Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
  Rândul 1.15. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.15.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
  Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.
  Rândul 1.15.2 Se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

  Rândul 1.16 Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.

  Rândul 2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  Rândul 2.1. Perioada fiscală
  Rândul 2.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.
  Rândul 2.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabili, potrivit art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.
  Rândul 2.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
  Atenție! Rândul 2.1.3 „Lunară prin opțiune“ se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale.

  Rândul 2.2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândurile 2.2.1 și 2.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 2.3. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 2.3.1 și 2.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 2.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 2.4.1 și 2.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 2.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 2.5.1 și 2.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Încetarea activității
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data încetării activității.

  Atenție! Declarația de mențiuni va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.


  Anexa nr. 5

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (030) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale, ca urmare a atribuirii codului numeric personal, persoanei fizice care nu deține cod numeric personal.
  Declarația se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poștă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Declarația se completează în două exemplare; un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
  Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  Declarația se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului.
  Organul fiscal competent este:1. Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent:
  a) persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;
  b) contribuabilii nerezidenți care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România și au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România;
  c) persoane fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
  d) persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care obțin venituri din activități independente din România, respectiv persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau art. 227 din Codul fiscal.
  2. Organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, în situația în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România.3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, pentru contribuabilii care au obligația sau optează să își desemneze un împuternicit sau pentru care se numește curator fiscal, potrivit legii, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1 lit. c).4. Organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal, pentru contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal.5. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari și mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final sau cu opțiune de regularizare.

  Completarea declarației I. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Nu se completează la înregistrarea inițială.
  În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă, respectiv numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent cu ocazia înregistrării fiscale.
  Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
  Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
  În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 2 se completează cu numele și prenumele contribuabilului.
  Rândurile 3 și 4 se completează cu prenumele mamei și al tatălui contribuabilului.
  Rândul 5 se completează cu data nașterii contribuabilului.
  Rândul 6 se completează cu locul nașterii contribuabilului.
  Rândul 7 se completează cu sexul contribuabilului.
  Rândul 8 se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului care se înregistrează, respectiv adresa din străinătate.
  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentantul fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal al contribuabilului se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 9. Se completează tipul actului de identitate, conform pașaportului, cardului de identitate oficial sau oricărui altui document doveditor de identitate, precum și seria, numărul, emitentul, data la care a fost emis actul de identitate și data până la care este valabil.
  Rândul 10. Se completează cu codul de identificare fiscală al persoanei din statul de rezidență.
  Rândul 11. Se marchează cu „X“ în funcție de situația persoanei fizice care se înregistrează.
  III. REPREZENTARE PRIN:
  Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal sau numărul și data hotărârii judecătorești privind numirea curatorului fiscal, după caz.
  În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenți persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.
  Date de identificare
  Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit/curatorului fiscal, după caz.
  IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
  Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală
  Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii.

  Rândul 2. Angajator
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

  Rândul 3. Tranzacții cu titluri de valoare
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate.

  Rândul 4. Venituri din activități independente din România, potrivit art. 226 sau art. 227 din Codul fiscal
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care obțin venituri din activități independente din România, respectiv contribuabilii rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau art. 227 din Codul fiscal.

  Rândul 5. Altele
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități și se completează cu datele privind activitatea desfășurată.
  V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Rândul 1.1. Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal și nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.
  Rândul 1.2. Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.
  Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări și/sau achiziții intracomunitare care au locul în România.
  Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.
  Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
  Rândul 1.5. Se marchează cu „X“, după caz, în funcție de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
  Rândul 1.6.1. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România și se completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.
  Rândul 1.6.2. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei și se completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.
  Rândul 1.6.3. Se marchează cu „X“ în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv și se completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.
  Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că:– urmează să realizeze în România operațiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal;
  și/sau
  – urmează să desfășoare operațiuni scutite cu drept de deducere, cu excepția serviciilor de transport și a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opțională.

  Documentele se prezintă în copie și în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum și copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.

  Rândul 2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  Rândul 2.1. Perioada fiscală
  Rândul 2.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.
  Rândul 2.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabili, potrivit art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.
  Rândul 2.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
  Atenție! Rândul 2.1.3 „Lunară prin opțiune“ se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale.
  Rândul 2.2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândurile 2.2.1 și 2.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  Rândul 2.3. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 2.3.1 și 2.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  Rândul 2.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 2.4.1 și 2.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  Rândul 2.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 2.5.1 și 2.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Încetarea activității
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data încetării activității.

  Rândul 2. Radierea înregistrării fiscale ca urmare a atribuirii codului numeric personal
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale ca urmare a atribuirii codului numeric personal persoanei fizice care nu deține cod numeric personal.

  Atenție! Radierea înregistrării fiscale se va realiza ulterior transferării evidenței fiscale a persoanei fizice de pe numărul de identificare fiscală pe codul numeric personal acordat de organul fiscal.


  Anexa nr. 6

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (040) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru instituții publice“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru instituții publice, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către instituțiile publice.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
  Declarația se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
  Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul.
  Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea declarației I. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de înregistrare fiscală
  Nu se completează la înregistrarea inițială.

  Rândurile 2 și 3 se completează cu denumirea și adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  Rândul 4. Act normativ de înființare
  Se înscriu numărul, data și tipul actului normativ prin care s-a înființat instituția publică.

  Rândul 5. Felul sediului
  Se marchează cu „X“ în funcție de felul sediului.

  Rândul 6. Felul ordonatorului de credite
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul de ordonator de credite.
  III. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
  Rândul 1. Sectorul de activitate
  Se marchează cu „X“ unul dintre sectoarele de activitate.

  Rândul 2. Sistemul de finanțare
  Se marchează cu „X“ unul dintre tipurile de sisteme de finanțare.

  Rândul 3. Organ tutelar
  Rândul 3.1. Ministerul sau instituția centrală (din clasificația bugetară)
  Se completează denumirea și codul instituției.

  Rândul 3.2. Consiliul județean (din clasificația bugetară)
  Se completează denumirea și codul județului.

  Rândul 3.3. Consiliul local
  Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.
  IV. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.2. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.3. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.4. Se marchează cu „X“ în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal.
  Rândul 1.5. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.
  Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

  Rândurile 1.6.-1.9. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

  Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
  Cifra de afaceri din anul precedent obținută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.11. Perioada fiscală
  Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
  Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
  Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
  În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

  Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  Rândurile 1.12.-1.16. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

  Rândul 1.15. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.15.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
  Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.15.2. Se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

  Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.

  Rândul 2. Impozit pe profit
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Rândurile 2.3.1-2.3.3. Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

  Rândul 3. Accize
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
  Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 4. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 5. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 6. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 7. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 8. Redevențe miniere
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare această taxă, potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
  V. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Se înscrie data când contribuabilul își încetează activitatea.
  Rândul 1.1. Se înscriu tipul, numărul și data actului normativ prin care s-a decis încetarea activității contribuabilului.

  Rândul 2. Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii
  Se completează numai în cazul declarației de fuziune prin contopire.

  Rândul 3. Radierea înregistrării fiscale
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.

  Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.


  Anexa nr. 7

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (050) „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului“

  Depunerea cererii
  Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează și se depune de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal.
  Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare, și va fi însoțită de documente care să facă dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal.
  Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.
  Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea cererii I. FELUL CERERII
  Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.
  Atenție! În cazul cererii de modificare se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Nume, prenume/Denumire
  Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.

  Rândul 2. Cod de identificare fiscală
  Se completează cu:– codul unic de înregistrare, pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, conform art. 82 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– codul de înregistrare fiscală, pentru:– persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția persoanelor juridice, precum și a altor entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;– persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția persoanelor fizice, precum și a altor entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală;– codul numeric personal atribuit, potrivit legii speciale, persoanelor fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 82 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală.

  Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfășurare efectivă a activității principale
  Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfășurare efectivă a activității principale, după caz.
  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
  Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.
  III. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
  Se completează adresa unde contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal.
  IV. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
  Se completează adresa unde contribuabilul dorește să își stabilească noul domiciliu fiscal.
  V. REPREZENTARE PRIN:
  Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal.
  Date de identificare:
  Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.


  Anexa nr. 8

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (060) „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru sediile secundare, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, au organizate sedii secundare stabile cu minimum 5 angajați pentru respectivul sediu secundar și au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
  Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
  Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar.
  Declarația se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea declarației I. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ unul din punctele 1, 2 sau 3, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înființează sedii secundare.
  În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 2. Denumire/Nume, prenume
  Se completează cu denumirea contribuabilului.

  Rândul 3. Domiciliul fiscal
  Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
  III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Nu se completează la înregistrarea inițială.
  În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al sediului secundar.

  Rândul 2. Denumire
  Se completează cu denumirea sediului secundar.

  Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
  Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul secundar.
  IV. REPREZENTARE PRIN:
  Se marchează cu „X“ în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată.
  Date de identificare
  Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal.
  V. DATE PRIVIND STAREA SEDIULUI SECUNDAR
  Rândul „Radierea înregistrării fiscale“ se marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.
  Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.


  Anexa nr. 9

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (061) „Declarație privind sediile secundare“

  Depunerea declarației
  Declarația privind sediile secundare, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii care înființează sedii secundare, la organul fiscal competent, fără a se atribui cod de identificare fiscală.
  Declarația se completează cu ocazia înființării sediului secundar.
  Declarația se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant legal la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
  Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înființează sediu secundar.
  Declarația se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea declarațieiI. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înființează sediile secundare.
  În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 2. Denumire/Nume, prenume
  Se completează cu denumirea contribuabilului.

  Rândul 3. Date privind domiciliul fiscal al contribuabilului
  Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
  II. DATE DE IDENTIFICARE ALE SEDIULUI SECUNDAR
  Rândul „Sediu secundar înființat în“ - se marchează cu „X“ una din cele două rubrici.
  Rândul „Denumire“ - se completează cu denumirea sediului secundar.
  Rândul „Cod CAEN al obiectului principal de activitate“ - se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul secundar.
  III. REPREZENTARE PRIN:
  Se completează în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată.
  Nume, prenume/Denumire - se completează cu numele, prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului legal.
  Domiciliul fiscal - se completează cu adresa împuternicitului/reprezentantului legal.
  Cod de identificare fiscală - se completează cu codul de identificare al împuternicitului/reprezentantului legal.
  IV. DATE PRIVIND STAREA SEDIULUI SECUNDAR
  Se marchează cu „X“ rândul corespunzător și se înscrie data la care contribuabilul își începe activitatea sau își încetează activitatea.


  Anexa nr. 10

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (070) „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere“

  Depunerea declarației
  Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.
  Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării; declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
  Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
  Organul fiscal competent este:– pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul;– pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
  Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEI
  Se marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.
  Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod numeric personal
  Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 2. Număr de identificare fiscală
  Se completează de către contribuabilii care dețin număr de identificare fiscală.
  În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

  Rândul 3. Cod unic de înregistrare
  Se completează cu ocazia depunerii declarației de mențiuni de către contribuabilii care desfășoară activități economice în mod independent și se înregistrează la oficiul registrului comerțului.
  În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă.
  În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

  Rândul 4. Cod de înregistrare fiscală
  Nu se completează la înregistrarea inițială.
  În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
  În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

  Rândul 5. Nume, prenume, inițiala tatălui
  Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz.

  Rândul 6. Denumire
  Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I.

  Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice
  Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.

  Rândul 8. Date privind sediul activității principale
  Se completează cu adresa sediului activității principale.

  Rândul 9. Se marchează cu „X“, în funcție de situația contribuabilului care se înregistrează.
  III. REPREZENTARE PRIN:
  Se marchează cu „X“ în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.
  Date de identificare:
  Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.
  IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
  Rândul 1. Cod CAEN al activității principale
  Se înscrie codul CAEN al activității principale, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau a autorizării.
  Rândul 1.2. Felul activității
  Rândul 1.2.1. Activități economice desfășurate în mod independent
  Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I și se înscriu numărul, data și organul emitent al documentului de autorizare.

  Rândul 1.2.2. Profesii libere
  Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I și se înscriu numărul, data și organul emitent al documentului de autorizare.

  Rândurile 2-5 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I și numai pentru declararea activităților secundare desfășurate în aceeași locație cu activitatea principală.
  Rândurile 2.2.1, 3.3.1, 4.4.1 și 5.5.1 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I și se înscriu numărul, data și organul emitent al documentului de autorizare.
  Rândurile 2.2.2, 3.3.2, 4.4.2 și 5.5.2 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la pct. I și se înscriu numărul, data și organul emitent al documentului de autorizare.

  Atenție! În cazul declarației de mențiuni, pentru declararea unei noi activități secundare desfășurate la aceeași locație cu activitatea principală, se completează toate rubricile de la pct. IV referitoare la activitățile secundare declarate, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
  V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.2. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.3. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.
  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

  Rândul 1.4. Se marchează cu „X“ în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal.
  Rândul 1.5. Se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.
  Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

  Rândurile 1.6-1.9. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

  Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
  Cifra de afaceri din anul precedent obținută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.11. Perioada fiscală
  Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
  Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
  Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
  În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
  Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

  Rândurile 1.12-1.16. Se completează numai în cazul în care s-a bifat secțiunea I pct. 2.
  Se marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
  Rândul 1.15. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
  Rândul 1.15.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal .
  Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

  Rândul 1.15.2. Se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

  Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și a normelor metodologice de aplicare.

  Rândul 2. Accize
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, la înregistrarea inițială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
  Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  Rândul 3.1 Perioada fiscală:
  Rândul 3.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
  Rândul 3.1.2. Se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

  Rândul 3.2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândurile 3.2.1. și 3.2.2. se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 3.3. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 3.3.1 și 3.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 3.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 3.4.1 și 3.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 3.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 3.5.1 și 3.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.
  Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 6. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 6.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Se marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
  VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. SUSPENDARE TEMPORARĂ
  Rândurile 1.1-1.5 Cod CAEN al activității
  Se înscrie codul CAEN al activității, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau a autorizării.

  Rândul „Felul activității“
  Rândurile 1.1.1-1.5.1 Activități economice desfășurate în mod independent
  Se marchează cu „X“ și se completează cu numărul, data și organul emitent al documentului care atestă suspendarea temporară a activității.

  Rândurile 1.1.2-1.5.2 Profesii libere
  Se marchează cu „X“ și se completează cu numărul, data și organul emitent al documentului care atestă suspendarea temporară a activității.

  Rândul „Luare în evidență“
  Se completează în cazul în care se declară suspendarea temporară a activității autorizate și se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată.

  Rândul „Scoatere din evidență“
  Se completează în cazul în care activitatea autorizată a contribuabilului a fost reluată și se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost reluată.

  Rândul 2. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII
  Rândurile 2.1-2.5 Cod CAEN al activității
  Se înscrie codul CAEN al activității, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau a autorizării.

  Rândul „Felul activității“
  Rândurile 2.1.1-2.5.1 Activități economice desfășurate în mod independent
  Se marchează cu „X“ și se completează cu numărul, data și organul emitent al documentului care atestă încetarea activității.

  Rândurile 2.1.2-2.5.2 Profesii libere
  Se marchează cu „X“ și se completează cu numărul, data și organul emitent al documentului care atestă încetarea activității.

  Rândul „Scoatere din evidență“
  Se completează în cazul în care activitatea autorizată a contribuabilului a încetat și se înscrie data încetării activității.

  Rândul 3. Radierea înregistrării fiscale
  Se marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.

  Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.


  Anexa nr. 11

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“

  Depunerea declarației
  Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, denumită în continuare declarație, se completează și se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal.
  Declarația se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  Atenție! Declarația NU se depune pentru:– modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (aceasta se realizează prin depunerea formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit“);– efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal (aceasta se realizează prin depunerea formularului 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal“).

  Completarea declarației
  Atenție! Declarația se completează NUMAI cu datele modificate față de datele declarate anterior.I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Rândul 1. Cod de identificare fiscală
  Se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului.

  Rândul 2. Denumire/Nume și prenume
  Se completează cu denumirea/numele și prenumele contribuabilului.

  Rândul 3. Declarația de înregistrare fiscală depusă inițial
  Contribuabilii vor alege din lista drop–down declarația depusă cu ocazia înregistrării fiscale inițiale:– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru instituții publice (040);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070).
  Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerțului vor selecta: formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, respectiv formularul 010, în cazul celorlalți contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  Rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată
  Rândul 1.1. Perioada fiscală
  Se completează de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, își modifică perioada fiscală la TVA, în condițiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal. Declarația se depune în termenul prevăzut la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Rândul 1.1.2. Se marchează cu „X“ perioada fiscală lunară de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.
  Rândul 1.1.3. Se marchează cu „X“ perioada fiscală trimestrială de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală luna calendaristică, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.
  Rândul 1.1.4. Se înscrie cifra de afaceri obținută în anul precedent. La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă.

  Atenție!
  Nu se completează rândul 1. Taxă pe valoarea adăugată în următoarele situații:
  a) de către persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1)-(6) din Codul fiscal;
  b) de către persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;
  c) de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care solicită utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul calendaristic, respectiv semestrul sau anul calendaristic;
  d) de către persoana impozabilă care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal;
  e) de către persoana impozabilă care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, care a realizat în anul precedent o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul de 100.000 euro și care are obligația depunerii la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, a unei declarații de mențiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent și o mențiune referitoare la faptul că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent;
  f) de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA.

  Rândul 2. Impozit pe profit
  Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
  Rândurile 2.1 și 2.2. se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Rândurile 2.3.1-2.3.3. se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal.

  Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care sunt obligați la declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii.
  Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Atenție! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Codul fiscal.

  Rândul 4. Accize
  Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
  Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 5. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  Rândul 5.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale:
  Rândul 5.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.
  Rândul 5.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
  Rândul 5.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

  Rândul 5.2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.
  Rândurile 5.2.1 și 5.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

  Rândul 5.3. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.3.1. și 5.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 5.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  Rândul 5.4. se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.4.1 și 5.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 5.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  Rândul 5.5 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  Rândurile 5.5.1 și 5.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 6. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
  Se marchează cu „X“ numai de persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015.
  Rândurile 6.1. și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, de către plătitorii contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 7. Redevențe miniere
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
  Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 8. Redevențe petroliere
  La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
  Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.
  Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 11. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
  Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 11.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Se marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.

  Rândul 12. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc
  Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.
  Rândurile 12.1. și 12.2. se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 13. Impozit specific unor activități
  Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
  Rândurile 13.1 și 13.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.
  Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

  Rândul 13.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Se marchează cu „X“ codul CAEN corespunzător activităților desfășurate care intră sub incidența impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016.


  Anexa nr. 12  Anexa nr. 13  Anexa nr. 14


  CARACTERISTICI
  de tipărire/editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor
  I. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)2. Cod: 14.13.01.10.11/13. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și la actualizarea informațiilor despre persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică sau de către împuternicitul/reprezentantul legal/ reprezentantul fiscal/plătitorul de venit.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.II. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015)2. Cod: 14.13.01.10.11/n3. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți, precum și la actualizarea informațiilor despre contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România, dar care au obligații fiscale, potrivit legilor speciale.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii nerezidenți sau de către împuternicitul/reprezentantul legal/ plătitorul de venit.9. Circulă: – originalul la organul fiscal competent;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016)2. Cod: 14.13.01.10.11/c.R. 3. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set.6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabil/ împuternicit.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.IV. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020)2. Cod: 14.13.01.10.11/23. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set 6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române și străine care dețin cod numeric personal, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către împuternicitul/reprezentantul fiscal/curator fiscal.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.V. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030)2. Cod: 14.13.01.10.11/33. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care nu dețin cod numeric personal, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către împuternicitul/reprezentantul fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.VI. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (040)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (040)2. Cod: 14.13.01.10.11/43. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a instituțiilor publice, precum și la actualizarea informațiilor despre instituțiile publice care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către instituțiile publice.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.VII. Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)1. Denumire: Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)2. Cod: 14.13.04.163. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.8. Se întocmește în: 1 exemplar de către contribuabili sau de către împuternicitul/reprezentantul fiscal/reprezentantul legal.9. Circulă: la organul fiscal.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.VIII. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060)2. Cod: 14.13.01.99/c3. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a sediilor secundare, precum și la actualizarea informațiilor despre sediile secundare care, potrivit legii, au obligația înregistrării fiscale.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabil sau de către împuternicitul/reprezentantul legal.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.IX. Declarație privind sediile secundare (061)1. Denumire: Declarație privind sediile secundare (061)2. Cod: 14.13.01.99/b3. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set.6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la declararea de către contribuabili a sediilor secundare, potrivit legii.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilul care declară sediile secundare sau de către împuternicitul/ reprezentantul legal.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.X. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)2. Cod: 14.13.01.10.11/53. Format: A4/t24. Se tipărește: – pe ambele fețe;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set 6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.XI. Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700)1. Denumire: Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700)2. Cod: 14.13.01.10.013. Format: A4/t24. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.5. Se utilizează: la înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal.6. Se întocmește: de către contribuabil.7. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent.8. Se arhivează: la organul fiscal competentXII. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA2. Cod: 14.13.20.99/13. Format: A54. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.
  Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:– hârtie cu filigran pe toată suprafața;– cerneală de securitate cu luminiscența UV (ultraviolet).
  5. U.M.: modul A4 (două bucăți/modul).6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA.8. Se întocmește în: un exemplar original + o copie de către organul fiscal.9. Circulă: – originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
  XIII. Certificat de înregistrare fiscală1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală2. Cod: 14.13.20.99/23. Format: A54. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.
  Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:– hârtie cu filigran pe toată suprafața;– cerneală de securitate cu luminiscența UV (ultraviolet).
  5. U.M.: modul A4 (două bucăți/modul)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atestarea înregistrării fiscale ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.8. Se întocmește în: un exemplar original + o copie de către organul fiscal.9. Circulă: – originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

  ----