ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 183 din 22 octombrie 2020privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 28 octombrie 2020
  (la 20-03-2021, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 33 din 16 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 17 martie 2021 )
  Având în vedere că schemele de personal ale instanțelor judecătorești și ale parchetelor sunt subdimensionate în raport cu nevoile impuse de volumul și complexitatea activităților desfășurate,
  ținând seama de faptul că existența unui număr mare de posturi vacante este de natură să producă repercusiuni negative asupra înfăptuirii actului de justiție,
  luând în considerare faptul că insuficiența personalului judiciar influențează negativ durata de soluționare a cauzelor și, deci, împiedică soluționarea cu celeritate a acestora,
  având în vedere faptul că datorită multiplicării activității administrației publice, Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție se confruntă de o lungă perioadă de timp cu dificultăți în gestionarea activității, în contextul creșterii exponențiale a numărului de cauze în materia contenciosului administrativ și fiscal,
  ținând seama de faptul că insuficiența personalului acestei secții determină întârzieri în soluționarea cauzelor în materia contenciosului administrativ și fiscal,
  având în vedere faptul că efectele practice benefice preconizate prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2020 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care a fost aprobată suplimentarea numărului de posturi la Înalta Curte de Casație și Justiție, sunt la acest moment paralizate prin imposibilitatea ocupării acestor posturi prin concurs ca urmare a suspendării organizării concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante ca efect al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând seama de faptul că noua legislație penală a condus la dezvoltarea explozivă a sistemului de probațiune din România, la finalul anului 2019 fiind înregistrate în evidențele serviciilor de probațiune peste 100.000 de persoane gestionate de aproximativ 558 de consilieri de probațiune,
  luând în considerare faptul că această încărcătură cu mult peste un volum de activitate optim afectează direct procesul de supraveghere prin diminuarea timpului de lucru alocat fiecărei persoane supravegheate,
  ținând seama de faptul că, în aceste condiții, personalul de probațiune se află în imposibilitatea de a efectua activități obligatorii necesare unei supravegheri adecvate,
  având în vedere că în cadrul Curții de Conturi există un deficit de personal de specialitate de control și audit, respectiv un număr de 250 de posturi vacante, în raport cu nevoile impuse de volumul și complexitatea activităților desfășurate,
  ținând seama de faptul că existența unui număr mare de posturi vacante este de natură să producă repercusiuni negative asupra verificării modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public,
  luând în considerare faptul că insuficiența personalului poate influența negativ durata misiunilor de control/audit, precum și imposibilitatea acoperirii acestui deficit de personal ca urmare a suspendării organizării concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante ca efect al Legii nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere efectele create de criza sanitară curentă și necesitatea creșterii numărului de misiuni de control/audit în vederea verificării modalității de cheltuire a resurselor financiare în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei,
  luând în considerare faptul că această încărcătură, cu mult peste un volum de activitate optim, afectează direct procesul de control/audit prin diminuarea fondului de timp alocat misiunilor de control/audit, lipsa personalului de specialitate conducând la diminuarea capacității Curții de Conturi de a verifica modul în care resursele financiare ale statului și ale sectorului public se formează, sunt administrate și se întrebuințează,
  ținând seama de faptul că măsurile care se impun a fi luate nu suportă amânare, consecințele negative ale lipsei intervenției legislative în regim de maximă urgență constând în îngreunarea până la blocarea activității unor instituții fundamentale cum sunt cele care asigură serviciul public de înfăptuire a justiției, pilon al existenței statului de drept și Curtea de Conturi, ca instituție supremă de audit din România,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot desfășura concursurile pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante și temporar vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, cu încadrare în sumele aprobate în buget pentru anul 2021.
  (la 20-03-2021, ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 33 din 16 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 17 martie 2021 )

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 22 octombrie 2020.
  Nr. 183.
  -----