HOTĂRÂRE nr. 77 din 11 octombrie 2017privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1 Principii generale(1) Codul de conduită al deputaților și senatorilor reglementează normele și principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredințat.(2) În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului.(3) Deputații și senatorii au obligația să acționeze cu onoare și disciplină, ținând cont de principiile separației și echilibrului puterilor în stat, transparenței, probității morale, responsabilității și respectării reputației Parlamentului.


  Articolul 2 Independența(1) Mandatul imperativ este nul.(2) Deputații și senatorii nu trebuie să încheie nicio înțelegere prin care să condiționeze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.


  Articolul 3 Obiectivitatea
  În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin.


  Articolul 4 Responsabilitatea
  Deputații și senatorii au obligația de a participa la activitățile parlamentare, de a fi în contact cu cetățenii și de a exercita întro manieră transparentă mandatul lor.


  Articolul 5 Probitatea
  Deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influența acțiunile lor publice.


  Articolul 6 Conduita(1) Deputații și senatorii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită și ținută solemnitatea ședințelor parlamentare și bunul mers al activităților desfășurate în cadrul structurilor parlamentare.(2) Parlamentarii trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.


  Articolul 7 Informarea cetățenilor
  Deputații și senatorii au obligația să informeze cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și despre inițiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susțin în exercitarea mandatului lor.


  Articolul 8 Regimul declarațiilor(1) Deputații și senatorii au obligația de a depune declarații de avere și de interese în condițiile prevăzute de lege.(2) Deputații și senatorii au obligația să declare orice cadouri sau avantaje primite în exercițiul funcției, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu respectarea pct. VI al anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9 Procedura de soluționare a sesizărilor(1) Orice sesizare în legătură cu nerespectarea prezentului cod de către deputați sau senatori revine spre soluționare comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz.(2) Orice deputat sau senator poate sesiza în scris comisia prevăzută la alin. (1) cu privire la suspiciuni de încălcare a prezentului cod sau de neaplicare a prevederilor acestuia. Deputatul sau senatorul îl va informa și pe președintele Camerei Deputaților sau al Senatului asupra sesizării, după caz.(3) Comisia întocmește un raport în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării. În cazul în care se constată că un deputat sau un senator a încălcat prevederile prezentului cod, prin raport se propun măsuri de sancționare în conformitate cu Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau cu regulamentul fiecărei Camere, după caz.(4) Comisia are obligația să invite la audieri deputatul sau senatorul în cauză pentru a-și prezenta punctul de vedere.


  Articolul 10 Sancțiuni
  Sfera incompatibilității ori a conflictelor de interese, a interdicțiilor și a abaterilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie disciplinară și aplicarea sancțiunilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV și XII din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU

  București, 11 octombrie 2017.
  Nr. 77.
  -----