ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 199 din 18 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020
  Având în vedere că prin Legea nr. 220/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene au fost introduse o serie de modificări ale categoriilor de beneficiari eligibili, precum și ale criteriilor de eligibilitate, ce pot fi puse în aplicare numai după notificarea acestora la Comisia Europeană și obținerea unei noi decizii de autorizare,
  luând în considerare faptul că în data de 13 octombrie 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Comunicarea Comisiei - A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt 2020/C 340 I/01), prin care au fost prelungite măsurile cu privire la acordarea de granturi, prevăzute în cadrul temporar, până la 30 iunie 2021,
  având în vedere faptul că la nivelul primelor 9 luni se constată o scădere cu 24% a înmatriculărilor persoanelor juridice și fizice comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut,
  luând în considerare că în cadrul măsurii reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, au fost depuse un număr de 22.226 de aplicații, cu o valoare totală de 630 milioane euro, în conformitate cu solicitările depuse la administratorul de schemă de ajutor de stat, și anume Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
  întrucât neadoptarea prezentelor modificări determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operațional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1,4 miliarde euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de COVID-19,
  întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,
  având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1.
  2. La articolul 6, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. b) și c).
  3. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari.4. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Bugetele pentru formele de sprijin sub formă de granturi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) și c) sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanță de urgență, în limita alocărilor cu această destinație din POC și facilitatea de finanțare REACT-EU.5. La articolul 32 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Modificarea și/sau completarea schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri își produce efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare.


  Articolul II
  (1) În termen de 10 zile de la data autorizării de către Comisia Europeană a oricăror modificări și/sau completări ale schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se aprobă punerea în aplicare a acestora. (2) Până la autorizarea prevăzută la alin. (1), acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile se realizează în conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia C (2020) 4.286 din data de 27 august 2020.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 18 noiembrie 2020.
  Nr. 199.
  -----