ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005
pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.176 din 27 decembrie 2005    În baza art. 3 alin. (1) pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 19 lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Finanţelor Publice aproba clasificatia indicatorilor privind finanţele publice,
    ţinând seama de necesitatea corelarii clasificaţiei bugetare cu Sistemul conturilor naţionale şi cu Manualul de statistica finanţelor publice, editia 2001,
    pentru respectarea standardelor organismelor internationale privind compilarea şi prezentarea statisticilor privind finanţele publice, în vederea îmbunătăţirii structurii şi a transparentei operaţiunilor desfăşurate pe seama fondurilor publice, precum şi a angajamentului României privind implementarea acquis-ului comunitar în domeniul finanţelor publice, asumat prin documentul de pozitie la capitolul 11 - Uniunea Economica şi Monetara,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    Articolul 1

    Se aprobă Clasificatia indicatorilor privind finanţele publice, potrivit anexei nr. I, cu urmatoarele componente:
    a) Clasificatia indicatorilor privind bugetul de stat, potrivit anexei nr. 1;
    b) Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale, potrivit anexei nr. 2;
    c) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit anexei nr. 3;
    d) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor pentru şomaj, potrivit anexei nr. 4;
    e) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit anexei nr. 5;
    f) Clasificatia cheltuielilor din credite externe, potrivit anexei nr. 6;
    g) Clasificatia cheltuielilor din credite interne, potrivit anexei nr. 7;
    h) Clasificatia indicatorilor privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, potrivit anexei nr. 8;
    i) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Trezoreriei statului, potrivit anexei nr. 9;
    j) Clasificatia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finantate integral sau parţial din venituri proprii, potrivit anexei nr. 10;
    k) Clasificatia veniturilor şi cheltuielilor evidentiate în afara bugetelor locale, potrivit anexei nr. 11.


    Articolul 2

    Se aprobă clasificatia în profil departamental, potrivit anexelor nr. II şi III.


    Articolul 3

    Clasificatia economica este prevăzută în anexa nr. I în forma extinsa, urmand ca instituţiile publice sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor.


    Articolul 4

    Instituţiile publice pot detalia subdiviziunile prevăzute în clasificatia economica şi functionala a cheltuielilor, pentru necesităţi de analiza, raportare sau prelucrare a datelor.


    Articolul 5

    În functie de modificările ce vor interveni în legislatie, clasificatiile prevăzute în anexele la prezentul ordin vor fi adaptate şi completate în mod corespunzător. Aceste modificari şi completari vor fi publicate pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi comunicate direcţiilor generale ale finanţelor publice şi altor institutii interesate.


    Articolul 6

    Clasificatiile aprobate prin prezentul ordin nu constituie temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli.


    Articolul 7

    Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. Cu aceeasi data îşi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.025/2005, modificat şi completat pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de buget pe anul 2006.


    Articolul 8

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.


    Articolul 9

    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ordonatorii de credite vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    p. Ministrul finanţelor publice,
    Doina-Elena Dascalu,
    secretar de stat
    Bucureşti, 16 decembrie 2005.
    Nr. 1.954.


    Anexa I
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND FINANTELE PUBLICE
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            A. VENITURI FISCALE
            A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
            A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
      01.00     Impozit pe profit
        01.00.01   Impozit pe profit de la agenţii economici*)
        01.00.02   Impozit pe profit de la băncile comerciale*)
      02.00     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
        02.00.01   Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente
        02.00.02   Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea
            Legii privind protecţia consumatorului
        02.00.03   Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
        02.00.04   Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
        02.00.05   Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
        02.00.06   Impozit pe venitul microîntreprinderilor
        02.00.07   Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
        02.00.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
            A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
      03.00     Impozit pe venit
        03.00.01   Impozit pe venituri din activităţi independente
        03.00.02   Impozit pe venituri din salarii
        03.00.03   Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor
        03.00.04   Impozit pe venituri din dividende
        03.00.05   Impozit pe venituri din dobânzi
        03.00.06   Impozit pe venituri din pensii
        03.00.07   Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură
        03.00.09   Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
        03.00.10   Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare
        03.00.11   Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
        03.00.12   Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
        03.00.13   Impozit pe venituri din activităţi agricole
        03.00.14   Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial
        03.00.15   Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară
        03.00.16   Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil
        03.00.17   Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici - Restanţe anii anteriori -
        03.00.18   Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
        03.00.19   Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit (se scad)
        03.00.50   Impozit pe venituri din alte surse
        03.00.60   Regularizări
      04.00     Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)
        04.00.01   Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
        04.00.04   Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
            ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
      05.00     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
        05.00.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
            A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restanţe anii anteriori -
      06.00     Impozit pe salarii - total
        06.00.01   Impozit pe salarii - Restanţe anii anteriori -
        06.00.02   Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori -
            A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
      07.00     Impozite şi taxe pe proprietate
        07.00.01   Impozit pe clădiri
          07.00.01.01Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)
          07.00.01.02Impozit pe clădiri de la persoane juridice*)
        07.00.02   Impozit pe terenuri
          07.00.02.01Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
          07.00.02.02Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
          07.00.02.03Impozit pe terenul din extravilan
        07.00.03   Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru - La bugetul de stat = restanţe anii anteriori -
        07.00.50   Alte impozite şi taxe pe proprietate
            A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
      10.00     Taxa pe valoarea adăugată
        10.00.01   Taxa pe valoarea adăugată încasată*)
          10.00.01.01T.V.A. încasată pentru operaţiuni interne*)
          10.00.01.02T.V.A. încasată pentru importurile de bunuri*)
        10.00.02   T.V.A. restituită (se scade)*)
          10.00.02.01Restituiri pentru societăţi cu sediul în U.E.*)
          10.00.02.02Restituiri pentru ţări terţe care au tranzacţii cu România*)
          10.00.02.03Alte restituiri*)
        10.00.03   Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A.*)
      11.00     Sume defalcate din T.V.A. (se scad)
        11.00.01   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)
        11.00.02   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor
            Municipiului Bucureşti (se scad)
        11.00.03   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)
        11.00.04   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad)
        11.00.05   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)
        11.00.06   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
      12.00     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
        12.00.01   Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
        12.00.02   Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice
            - Restanţe anii anteriori -
        12.00.03   Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile
        12.00.04   Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
        12.00.05   Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei
        12.00.06   Cote din taxe de şcolarizare
        12.00.07   Taxe hoteliere
        12.00.08   Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice
      14.0012.00.50   Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată Accize*)
        14.00.01   Accize încasate din vânzarea uleiurilor minerale*)
        14.00.02   Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
        14.00.03   Accize încasate din vânzarea produselor din tutun*)
        14.00.04   Accize încasate din vânzarea de cafea*)
        14.00.05   Accize încasate din vânzarea altor produse*)
        14.00.06   Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producţia internă*)
        14.00.07   Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producţia internă*)
        14.00.08   Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer condiţionat*)
        14.00.11   Accize încasate în vamă din importul uleiurilor minerale*)
        14.00.12   Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
        14.00.13   Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun*)
        14.00.14   Accize încasate în vamă din importul de cafea*)
        14.00.15   Accize încasate în vamă din importul energiei electrice*)
        14.00.16   Accize încasate în vamă din importul altor produse*)
        14.00.17   Accize încasate în vamă din importul autoturismelor*)
        14.00.18   Accize încasate în vamă din importul aparatelor de aer condiţionat*)
        14.00.50   Accize de restituit/de compensat*)
      15.00     Taxe pe servicii specifice
        15.00.01   Impozit pe spectacole
        15.00.02   Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi (Restanţe anii anteriori)
        15.00.50   Alte taxe pe servicii specifice
      16.00     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
        16.00.01   Taxe pentru jocurile de noroc
        16.00.02   Taxa asupra mijloacelor de transport
          16.00.02.01Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*)
          16.00.02.02Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)
        16.00.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
        16.00.04   Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale
        16.00.05   Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor
        16.00.06   Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
        16.00.07   Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional
        16.00.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
            A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
      17.00     Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale
        17.00.01   Taxe vamale de la persoane juridice
          17.00.01.01Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeană*)
          17.00.01.02Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor*)
          17.00.01.03Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxelor vamale de la persoane juridice*)
        17.00.02   Taxe vamale şi alte venituri de la persoane fizice
        17.00.03   Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale
        17.00.50   Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional
            A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
      18.00     Alte impozite şi taxe fiscale
        18.00.50   Alte impozite şi taxe
            B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
      20.00     Contribuţiile angajatorilor
        20.00.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori
        20.00.01.01Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori*)
        20.00.01.02Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj*)
        20.00.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori
        20.00.02.01Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)
        20.00.02.02Cota din contribuţii de la agenţii economici*)
        20.00.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori
        20.00.03.01Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat*)
        20.00.03.02Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj*)
        20.00.03.03Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru
            Valorificarea Activelor Statului*)
        20.00.04   Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori
        20.00.04.01Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori*)
        20.00.04.02Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale*)
        20.00.05   Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
        20.00.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici pentru persoane cu handicap)
      21.00     Contribuţiile asiguraţilor
        21.00.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi
        21.00.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi
        21.00.02.01Contribuţii individuale*)
        21.00.02.02Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj*)
        21.00.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi
        21.00.03.01Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat*)
        21.00.03.02Contribuţia datorată de alte persoane asigurate*)
        21.00.04   Contribuţia altor persoane asigurate
        21.00.05   Contribuţii facultative ale asiguraţilor
        21.00.06   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare
        21.00.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.00     Venituri din proprietate
        30.00.01 30.00.02   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale încasări din cota reţinută, conform codului penal
        30.00.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
        30.00.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
        30.00.06   Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului
        30.00.07   Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale
        30.00.08   Venituri din dividende
        30.00.09   Venituri din utilizarea păşunilor comunale
        30.00.50   Alte venituri din proprietate
      31.00     Venituri din dobânzi
        31.00.01   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
        31.00.02   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
        31.00.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      33.00     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
        33.00.01   Taxe de metrologie
        33.00.02   Taxe consulare
        33.00.03   Venituri din taxe pentru prestaţii vamale
        33.00.04   Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare
        33.00.05   Taxe şi alte venituri în învăţământ
        33.00.06   Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară
        33.00.07   Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale
        33.00.08   Venituri din prestări de servicii
        33.00.09   Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
        33.00.10   Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
        33.00.11   Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă
        33.00.12   Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
        33.00.13   Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
        33.00.14   Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine
        33.00.15   Contribuţia pentru tabere şi turism şcolar
        33.00.16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa
        33.00.17   Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare
        33.00.19   Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive
        33.00.20   Venituri din cercetare
        33.00.21   Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
        33.00.23   Venituri din timbrul judiciar
        33.00.24   Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
        33.00.25   Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
        33.00.26   Venituri din despăgubiri
        33.00.27   Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
        33.00.28   Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
        33.00.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      34.00     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
        34.00.01   Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate
        34.00.02   Taxe extrajudiciare de timbru
        34.00.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
      35.00     Amenzi, penalităţi şi confiscări
        35.00.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
        35.00.02   Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întîrziere declaraţiei de impozite şi taxe
        35.00.03   Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
        35.00.04   Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
        35.00.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
      36.00     Diverse venituri
        36.00.01   Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
        36.00.02   Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
        36.00.03   Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
        36.00.04   Venituri din producerea riscurilor asigurate
        36.00.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
        36.00.06   Taxe speciale
        36.00.07   Amortizare mijloace fixe
        36.00.08   Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
        36.00.09   Fondul de risc
        36.00.10   Fond de rulment
        36.00.11   Venituri din ajutoare de stat recuperate
        36.00.50   Alte venituri
      37.00     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.00.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.00.50   Alte transferuri voluntare
            II. VENITURI DIN CAPITAL
      39.00     Venituri din valorificarea unor bunuri
        39.00.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
        39.00.02   Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare
        39.00.03   Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
        39.00.04   Venituri din privatizare
        39.00.05   Încasări din valorificarea activelor bancare
        39.00.06   Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare
        39.00.07   Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
        39.00.50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri
            III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
      40.00     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
        40.00.01   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
        40.00.02   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat
        40.00.03   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii
        40.00.04   Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară
        40.00.05   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism
        40.00.06   Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
        40.00.07   Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
        40.00.08   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ
        40.00.09   Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
        40.00.10   Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)
        40.00.11   Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*)
        40.00.12   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finanţarea lucrărilor agricole
        40.00.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
            IV. SUBVENŢII
            SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
      42.00     Subvenţii de la bugetul de stat
            A. De capital
        42.00.01   Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
        42.00.03   Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
        42.00.04   Aeroporturi de interes local
        42.00.05   Planuri şi regulamente de urbanism
        42.00.06   Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
        40.00.07   Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
        42.00.09   Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
        42.00.10   Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
            B. Curente
        42.00.21   Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
        42.00.22   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen
        42.00.23   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv
        42.00.24   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
        42.00.25   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj
        42.00.26   Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
        42.00.28   Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie
        42.00.29   Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
      43.00     Subvenţii de la alte administraţii
        43.00.01   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului
        43.00.04   Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
        43.00.05   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani
        43.00.06   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale
        43.00.07   Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
        43.00.08   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
        43.00.09   Subvenţii pentru instituţii publice
      44.00     Donaţii din străinătate
        44.00.01   Donaţii din străinătate
          44.00.01.01Curente*)
          44.00.01.02De capital*)
        44.00.02   De la guverne străine
          44.00.02.01Curente*)
          44.00.02.02De capital*)
        44.00.03   De la alte administraţii
          44.00.03.01Curente*)
          44.00.03.02De capital*)

    -------- Notă *) Detalierea se face numai în execuţie
    CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.00     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.00     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.00.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.00.01.01Administraţia prezidenţială
          51.00.01.02Autorităţi legislative
          51.00.01.03Autorităţi executive
          51.00.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
        51.00.02   Servicii publice descentralizate
        51.00.03   Contribuţia la bugetul U.E. şi cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
      53.00     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
        53.00.01   Cercetare fundamentală (de bază)
        53.00.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
      54.00     Alte servicii publice generale
        54.00.01   Programe de informare şi prezentare a imaginii României
        54.00.02   Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului
        54.00.03   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
        54.00.04   Fondul Naţional de Preaderare
        54.00.05   Fond de rezerva bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
        54.00.06   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
        54.00.07   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale
        54.00.08   Fond de rulment
        54.00.09   Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale
        54.00.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
        54.00.50   Alte servicii publice generale
      55.00     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
      56.00     Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
        56.00.01   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finanţate parţial din împrumuturi externe
        56.00.02   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
        56.00.03   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj
        56.00.04   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
        56.00.05   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie
        56.00.06   Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
        56.00.07   Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
      59.00     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      60.00     Apărare
        60.00.01   Administraţie centrală
        60.00.02   Apărare naţională
        60.00.03   Ajutor militar extern
        60.00.25   Cercetare şi dezvoltare pentru apărare
        60.00.50   Alte cheltuieli în domeniul apărării
      61.00     Ordine publică şi siguranţă naţională
        61.00.01   Administraţia centrală
        61.00.02   Servicii publice descentralizate
        61.00.03   Ordine publică
          61.00.03.01Poliţie
          61.00.03.02Jandarmerie
          61.00.03.03Paza şi supravegherea frontierei
          61.00.03.04Poliţie comunitară
        61.00.04   Siguranţă naţională
        61.00.05   Servicii de protecţie contra incendiilor
        61.00.06   Autorităţi judecătoreşti
        61.00.07   Penitenciare
        61.00.08   Protecţie civilă
        61.00.09   Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă
        61.00.25   Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională
        61.00.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
      64.00     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.00     Învăţământ
        65.00.01   Administraţie centrală
        65.00.02   Servicii publice descentralizate
        65.00.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.00.03.01Învăţământ preşcolar
          65.00.03.02Învăţământ primar
        65.00.04   Învăţământ secundar
          65.00.04.02Învăţământ secundar superior
          65.00.04.03Învăţământ profesional
        65.00.05   Învăţământ postliceal
        65.00.06   Învăţământ superior
          65.00.06.02Învăţământ postuniversitar
        65.00.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.00.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
          65.00.07.02Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice
          65.00.07.03Case de copii
          65.00.07.04Învăţământ special
        65.00.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
          65.00.11.01Tabere şi turism şcolar
          65.00.11.02Casa Corpului Didactic
          65.00.11.03Internate şi cantine pentru elevi
          65.00.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
          65.00.11.30Alte servicii auxiliare
        65.00.25   Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ
        65.00.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      66.00     Sănătate
        66.00.01   Administraţia centrală
        66.00.02   Servicii publice descentralizate
        66.00.03   Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale
          66.00.03.01Medicamente cu şi fără contribuţie personală
          66.00.03.02Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ
          66.00.03.03Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ
          66.00.03.04Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală
          66.00.03.05Dispozitive şi echipamente medicale
        66.00.0466.00.03.06Alte produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive Servicii medicale în ambulator
          66.00.04.01Asistenţă medicală primară
          66.00.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
          66.00.04.03Asistenţă medicală stomatologică
          66.00.04.04Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice
          66.00.04.05Asistenţă medicale în centre medicale multifuncţionale
          66.00.04.06Servicii medicale acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate
          66.00.04.07Asistenţă medicală ambulatorie de recuperare-reabilitare a sănătăţii
          66.00.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
        66.00.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
        66.00.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.00.06.01Spitale generale
          66.00.06.02Spitale de specialitate
          66.00.06.03Unităţi medico-sociale
          66.00.06.04Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
          66.00.06.05Maternităţi
          66.00.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
          66.00.06.07Centre medicale cu paturi
          66.00.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
        66.00.07   Îngrijiri medicale la domiciliu
        66.00.08   Servicii de sănătate publică
        66.00.09   Hematologie şi securitate transfuzională
        66.00.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
        66.00.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.00.50.01Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
          66.00.50.02Policlinici cu plată
          66.00.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.00     Cultură, recreere şi religie
        67.00.01   Administraţie centrală
        67.00.02   Servicii publice descentralizate
        67.00.03   Servicii culturale
          67.00.03.01Biblioteci publice naţionale
          67.00.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
          67.00.03.03Muzee
          67.00.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.00.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
          67.00.03.06Case de cultură
          67.00.03.07Cămine culturale
          67.00.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
          67.00.03.09Universităţi populare
          67.00.03.10Presă
          67.00.03.11Edituri
          67.00.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
          67.00.03.13Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
          67.00.03.14Centre culturale
          67.00.03.15Grădini botanice
          67.00.03.30Alte servicii culturale
        67.00.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
        67.00.05   Servicii recreative şi sportive
          67.00.05.01Sport
          67.00.05.02Tineret
          67.00.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
        67.00.06   Servicii religioase
        67.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul culturii, recreerii şi religiei
        67.00.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.00     Asigurări şi asistenţă socială
        68.00.01   Administraţie centrală
        68.00.02   Servicii publice descentralizate
        68.00.03   Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe
        68.00.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
        68.00.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          68.00.05.01Asistenţă socială în caz de boli
          68.00.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        68.00.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.00.07   Asigurări pentru şomaj
        68.00.08   Ajutoare la trecerea în rezervă
        68.00.09   Ajutoare pentru urmaşi
        68.00.10   Ajutoare pentru locuinţe
        68.00.11   Creşe
        68.00.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.00.15.01Ajutor social
          68.00.15.02Cantine de ajutor social
          68.00.15.03Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
          68.00.15.04Servicii sociale
          68.00.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        68.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.00.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          68.00.50.01Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
          68.00.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
      69.00     ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
        69.00.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          69.00.05.01Asistenţă socială în caz de boli
          69.00.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        69.00.07   Asigurări pentru şomaj
        69.00.09   Ajutoare pentru urmaşi
        69.00.15   Prevenirea excluderii sociale
          69.00.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        69.00.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          69.00.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
          69.00.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
            Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
      70.00     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.00.01   Administraţie centrală
        70.00.02   Servicii publice descentralizate
        70.00.03   Locuinţe
          70.00.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
          70.00.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
        70.00.04   Servicii şi dezvoltare publică
        70.00.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
          70.00.05.01Alimentare cu apă
          70.00.05.02Amenajări hidrotehnice
        70.00.06   Iluminat public şi electrificări rurale
        70.00.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
        70.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice
        70.00.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
      74.00     Protecţia mediului
        74.00.01   Administraţie centrală
        74.00.02   Servicii publice descentralizate
        74.00.03   Reducerea şi controlul poluării
        74.00.04   Protecţia biosferei şi a mediului natural
        74.00.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
          74.00.05.01Salubritate
          74.00.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
        74.00.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
        74.00.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului
        74.00.50   Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
      79.00     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.00     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.00.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.00.01.01Administraţie centrală
          80.00.01.02Servicii publice descentralizate
          80.00.01.03Meteorologie
          80.00.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
          80.00.01.05Sistemul naţional antigrindină
          80.00.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
          80.00.01.07Stimularea exportului
          80.00.01.08Cooperare economică internaţională
          80.00.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
          80.00.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
          80.00.01.11Rezerve de stat şi de mobilizare
          80.00.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
        80.00.02   Acţiuni generale de muncă
          80.00.02.01Protecţia muncii
          80.00.02.02Păstrarea şi completarea carnetelor de muncă şi alte prestaţii
          80.00.02.03Eliberarea permiselor de muncă
          80.00.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
          80.00.02.05Stimularea creării de locuri de muncă
          80.00.02.30Alte acţiuni generale de muncă
      81.00     Combustibili şi energie
        81.00.01   Administraţie centrală
        81.00.02   Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi
        81.00.03   Petrol şi gaze naturale
        81.00.04   Combustibil nuclear
        81.00.05   Energie electrică
        81.00.06   Energie termică
        81.00.07   Alţi combustibili
        81.00.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
      82.00     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
        82.00.01   Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali
        82.00.02   Industria prelucrătoare
        82.00.03   Construcţii
        82.00.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
      83.00     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
        83.00.01   Administraţie centrală
        83.00.02   Servicii publice descentralizate
        83.00.03   Agricultură
          83.00.03.01Amendare soluri acide şi alcaline
          83.00.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
          83.00.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
          83.00.03.04Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
          83.00.03.05Reproducţia şi selecţia animalelor
          83.00.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
        83.00.04   Silvicultură
        83.00.05   Piscicultură şi vânătoare
        83.00.50   Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
      84.00     Transporturi
        84.00.01   Administraţie centrală
        84.00.03   Transport rutier
          84.00.03.01Drumuri şi poduri
          84.00.03.02Transport în comun
          84.00.03.03Străzi
        84.00.04   Transport feroviar
          84.00.04.01Transport pe calea ferată
          84.00.04.02Transport cu metroul
        84.00.05   Transport pe apă
        84.00.06   Transport aerian
          84.00.06.01Aeroporturi
          84.00.06.02Aviaţia civilă
          84.00.06.03Zboruri speciale
          84.00.06.04Perfecţionarea personalului din aviaţia civilă
          84.00.06.05Alte acţiuni în domeniul aviaţiei civile
        84.00.07   Conducte şi alte sisteme de transport
        84.00.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
      85.00     Comunicaţii
        85.00.01   Comunicaţii
      86.00     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
        86.00.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
        86.00.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
        86.00.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
        86.00.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
        86.00.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
        86.00.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
        86.00.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
      87.00     Alte acţiuni economice
        87.00.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
        87.00.03   Zone libere
        87.00.04   Turism
        87.00.05   Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
        87.00.50   Alte acţiuni economice
      96.00     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      97.00     Rezerve
        97.00.01   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii
        97.00.02   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
      98.00     Excedent
      99.00     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei.
             
      TitluArticolAlineatDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
            01. CHELTUIELI CURENTE (01 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)
      10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
        10.01   Cheltuieli salariale în bani
          10.01.01Salarii de bază
          10.01.02Salarii de merit
          10.01.03Indemnizaţie de conducere
          10.01.04Spor de vechime
          10.01.05Sporuri pentru condiţii de muncă
          10.01.06Alte sporuri
          10.01.07Ore suplimentare
          10.01.08Fond de premii
          10.01.09Primă de vacanţă
          10.01.10Fond pentru posturi ocupate prin cumul
          10.01.11Fond aferent plăţii cu ora
          10.01.12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
          10.01.13Indemnizaţii de delegare
          10.01.14Indemnizaţii de detaşare
          10.01.15Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
          10.01.16Alocaţii pentru locuinţe
          10.01.30Alte drepturi salariale în bani
        10.02   Cheltuieli salariale în natură
          10.02.01Tichete de masă
          10.02.02Norme de hrană
          10.02.03 10.02.04Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa
          10.02.05Transportul la şi de la locul de muncă
          10.02.30Alte drepturi salariale în natură
        10.03   Contribuţii
          10.03.01Contribuţii de asigurări sociale de stat
          10.03.02Contribuţii de asigurări de şomaj
          10.03.03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
          10.03.04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
          10.03.05Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
      20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
        20.01   Bunuri şi servicii
          20.01.01Furnituri de birou
          20.01.02Materiale pentru curăţenie
          20.01.03Încălzit, iluminat şi forţă motrică
          20.01.04Apă, canal şi salubritate
          20.01.05Carburanţi şi lubrifianţi
          20.01.06Piese de schimb
          20.01.07Transport
          20.01.08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
          20.01.09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
          20.01.30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
        20.02   Reparaţii curente
        20.03   Hrană
          20.03.01Hrană pentru oameni
          20.03.02Hrană pentru animale
        20.04   Medicamente şi materiale sanitare
          20.04.01Medicamente
          20.04.02Materiale sanitare
          20.04.03Reactivi
          20.04.04Dezinfectanţi
        20.05   Bunuri de natura obiectelor de inventar
          20.05.01 20.05.03Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat
          20.05.30Alte obiecte de inventar
        20.06   Deplasări, detaşări, transferări
          20.06.01Deplasări interne, detaşări, transferări
          20.06.02Deplasări în străinătate
        20.09   Materiale de laborator
        20.10   Cercetare-dezvoltare
        20.11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
        20.12   Consultanţă şi expertiză
        20.13   Pregătire profesională
        20.14   Protecţia muncii
        20.15   Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată
        20.16   Studii şi cercetări
        20.18   Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor
        20.19   Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere
        20.20   Reabilitare infrastructură program inundaţii pentru autorităţi publice locale
        20.21   Meteorologie
        20.22   Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor
        20.23   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor
        20.24   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor
          20.24.01Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe
          20.24.02Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne
          20.24.03Stabilirea riscului de ţară
        20.25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale
        20.30   Alte cheltuieli
          20.30.01Reclamă şi publicitate
          20.30.02Protocol şi reprezentare
          20.30.03Prime de asigurare non-viaţă
          20.30.04Chirii
          20.30.06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
          20.30.07Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice
          20.30.08Fondul Primului ministru
          20.30.09Executarea silită a creanţelor bugetare
          20.30.30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
      30     TITLUL III DOBÂNZI
        30.01   Dobânzi aferente datoriei publice interne
          30.01.01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
          30.01.02Dobânzi aferente creditelor interne garantate
        30.02   Dobânzi aferente datoriei publice externe
          30.02.01Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe
          30.02.02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite
          30.02.03Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau directe subîmprumutate
          30.02.05Dobânzi aferente datoriei publice externe locale
        30.03   Alte dobânzi
          30.03.01Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
          30.03.02Dobânda datorată trezoreriei statului
          30.03.03Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului
          30.03.04Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului
          30.03.05Dobânzi la operaţiunile de leasing
      40     TITLUL IV SUBVENŢII
        40.01   Subvenţii pe produse
        40.02   Subvenţii pe activităţi
        40.03   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
        40.04   Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători
        40.05   Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul
        40.06   Acţiuni de ecologizare
        40.07   Valorificarea cenuşilor de pirită
        40.08   Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare
        40.09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor
        40.10   Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă
        40.11   Prime acordate producătorilor agricoli
        40.12   Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură
        40.13   Stimularea exporturilor
        40.14   Susţinerea infrastructurii de transport
        40.15   Sprijinirea producătorilor agricoli
        40.16   Programe de conservare sau de închidere a minelor
        40.17   Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap
        40.18   Protecţie socială în sectorul minier
        40.19   Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă
        40.30   Alte subvenţii
      50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
        50.01   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
        50.02   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
        50.04   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
      51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
        51.01   Transferuri curente
          51.01.01Transferuri către instituţii publice
          51.01.02Finanţarea de baza a învăţământului superior
          51.01.03Acţiuni de sănătate
          51.01.04Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
          51.01.05Finanţarea aeroporturilor de interes local
          51.01.06Transferuri din Fondul de intervenţie
          51.01.07Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
          51.01.08Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj
          51.01.09Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen
          51.01.10Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv
          51.01.11Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
          51.01.12Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii
          51.01.13Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar
          51.01.14Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului
          51.01.15Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
          51.01.16Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
          51.01.17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
          51.01.18Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
          51.01.19Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
          51.01.20Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale
          51.01.21Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
          51.01.22Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului
          51.01.23Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare
          51.01.24Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate
          51.01.25Programe pentru sănătate
        51.02   Transferuri de capital
          51.02.01Finanţarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
          51.02.02Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe
          51.02.03Programul pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor
          51.02.04Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport
          51.02.05Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
          51.02.06Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
          51.02.07Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
          51.02.08Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă
          51.02.09Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
          51.02.10Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate
          51.02.11Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale
      55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
        55.01   A. Transferuri interne
          55.01.01Restructurarea industriei de apărare
          55.01.02Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman
          55.01.03Programe cu finanţare rambursabilă
          55.01.04Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii
          55.01.05Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină
          55.01.06Sprijinirea proprietarilor de păduri
          55.01.07Programe comunitare
          55.01.08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
          55.01.09Programe ISPA
          55.01.10Programe SAPARD
          55.01.11Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană
          55.01.12Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
          55.01.13Programe de dezvoltare
          55.01.14Fond Naţional de Preaderare
          55.01.15Fond Roman de Dezvoltare Socială
          55.01.16Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
          55.01.17Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
          55.01.18Alte transferuri curente interne
        55.02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)
          55.02.01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
          55.02.02Cooperare economică internaţională
          55.02.04Alte transferuri curente în străinătate
        55.03   C. Contribuţia României la bugetul U.E.
          55.03.01Contribuţii din taxe vamale
          55.03.02Contribuţii din resursa bazată pe T.V.A.
          55.03.03Contribuţii din resursa bazată pe V.N.B.
          55.03.10Alte contribuţii
      57     TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ
        57.01   Asigurări sociale
        57.02   Ajutoare sociale
          57.02.01Ajutoare sociale în numerar
          57.02.02Ajutoare sociale în natură
      59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
        59.01   Burse
        59.02   Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale
        59.03   Finanţarea partidelor politice
        59.04   Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat
        59.05   Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei
        59.06   Producerea şi distribuirea filmelor
        59.07   Sprijinirea activităţii romanilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora
        59.08   Programe pentru tineret
        59.09   Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură
        59.10   Fond la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni
        59.11   Asociaţii şi fundaţii
        59.12   Susţinerea cultelor
        59.13   Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara graniţelor
        59.14   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult
        59.15   Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
        59.16   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare
        59.17   Despăgubiri civile
        59.18   Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor
        59.19   Indemnizaţia de merit
        59.20   Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
        59.21   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii
        59.22   Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
        59.23   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"
        59.24   Finanţarea ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din Municipiul Timişoara
      70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)
      71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)
        71.01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
          71.01.01Construcţii
          71.01.02Maşini, echipamente şi mijloace de transport
          71.01.03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
          71.01.30Alte active fixe
        71.02   Stocuri
          71.02.01Rezerve de stat şi de mobilizare
      72     TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE
        72.01   Active financiare
          72.01.01Participare la capitalul social al societăţilor comerciale
      79     79. OPERAŢIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81)
      80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI
        80.01   Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale
        80.02   Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
        80.03   Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii
        80.04   Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj
        80.05   Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe
        80.06   Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale
        80.07   Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
        80.08   Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă
        80.09   Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit
        80.30   Alte împrumuturi
      81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE
        81.01   Rambursări de credite externe
          81.01.01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite
          81.01.02Rambursări de credite externe din fondul de garantare
          81.01.05Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale
          81.01.06Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe
        81.02   Rambursări de credite interne
          81.02.01Rambursări de credite interne garantate
          81.02.02Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne
          81.02.05Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale
      90     TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
        91.01   Rezerve
        92.01   Excedent
        93.01   Deficit


    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei.


    Anexa 1
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
                 
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            A. VENITURI FISCALE
            A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
            A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
      01.01     Impozit pe profit
        01.01.01   Impozit pe profit de la agenţii economici*)
        01.01.02   Impozit pe profit de la băncile comerciale*)
      02.01     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
        02.01.01   Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente
            Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea
        02.01.02   Legii privind protecţia consumatorului
        02.01.03   Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
        02.01.04   Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
        02.01.05   Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
        02.01.06   Impozit pe venitul microîntreprinderilor
        02.01.07   Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică
        02.01.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
            A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
      03.01     Impozit pe venit
        03.01.01   Impozit pe venituri din activităţi independente
        03.01.02   Impozit pe venituri din salarii
        03.01.03   Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor
        03.01.04   Impozit pe venituri din dividende
        03.01.05   Impozit pe venituri din dobânzi
        03.01.06   Impozit pe venituri din pensii
        03.01.07   Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură
        03.01.09   Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
        03.01.10   Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare
        03.01.11   Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
        03.01.12   Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
        03.01.13   Impozit pe venituri din activităţi agricole
        03.01.14   Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial
        03.01.15   Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară
        03.01.16   Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil
        03.01.17   Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici- Restanţe anii anteriori -
        03.01.18   Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
        03.01.19   Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit (se scad)
        03.01.50   Impozit pe venituri din alte surse
        03.01.60   Regularizări
      04.01     Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)
        04.01.01   Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
            ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
      05.01     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
        05.01.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
            A2. IMPOZITE PE SALARII - TOTAL- Restanţe anii anteriori -
      06.01     Impozit pe salarii - total
        06.01.01   Impozit pe salarii - Restanţe anii anteriori -
            A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
      07.01     Impozite şi taxe pe proprietate
        07.01.02   Impozit pe terenuri
          07.01.02.03Impozit pe terenul din extravilan*)
        07.01.03   Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru - La bugetul de stat = Restanţe anii anteriori -
            A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
      10.01     Taxa pe valoarea adăugată
        10.01.01   Taxa pe valoarea adăugată încasată*)
          10.01.01.01T.V.A. încasată pentru operaţiuni interne*)
          10.01.01.02T.V.A. încasată pentru importurile de bunuri*)
        10.01.02   T.V.A restituită (se scade)*)
          10.01.02.01Restituiri pentru societăţi cu sediul în U.E.*)
          10.01.02.02Restituiri pentru ţări terţe care au tranzacţii cu România*)
          10.01.02.03Alte restituiri*)
        10.01.03   Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A.*)
      11.01     Sume defalcate din T.V.A. (se scad)
        11.01.01   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)
        11.01.02   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti (se scad)
        11.01.03   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)
        11.01.04   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad)
        11.01.05   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)
        11.01.06   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
      12.01     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
        12.01.01   Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
        12.01.02   Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice
            - Restanţe anii anteriori -
        12.01.03   Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile
        12.01.04   Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
        12.01.05   Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun şi a cafelei
        12.01.06   Cote din taxe de şcolarizare
      14.0112.01.50   Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată Accize*)
        14.01.01   Accize încasate din vânzarea uleiurilor minerale*)
        14.01.02   Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
        14.01.03   Accize încasate din vânzarea produselor din tutun*)
        14.01.04   Accize încasate din vânzarea de cafea*)
        14.01.05   Accize încasate din vânzarea altor produse*)
        14.01.06   Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producţia internă*)
        14.01.07   Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producţia internă*)
        14.01.08   Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer condiţionat*)
        14.01.11   Accize încasate în vamă din importul uleiurilor minerale*)
        14.01.12   Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
        14.01.13   Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun*)
        14.01.14   Accize încasate în vamă din importul de cafea*)
        14.01.15   Accize încasate în vamă din importul energiei electrice
        14.01.16   Accize încasate în vamă din importul altor produse*)
        14.01.17   Accize încasate în vamă din importul autoturismelor*)
        14.01.18   Accize încasate în vamă din importul aparatelor de aer condiţionat*)
        14.01.50   Accize de restituit/de compensat*)
      15.01     Taxe pe servicii specifice
        15.01.02   Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi (Restanţe anii anteriori)
        15.01.50   Alte taxe pe servicii specifice
      16.01     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
        16.01.01   Taxe pentru jocurile de noroc
        16.01.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
        16.01.04   Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale
        16.01.05   Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor
        16.01.06   Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
        16.01.07   Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional
        16.01.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
            A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
      17.01     Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale
        17.01.01   Taxe vamale de la persoane juridice
          17.01.01.01Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeană*)
          17.01.01.02Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor*)
          17.01.01.03Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxelor vamale de la persoane juridice*)
        17.01.02   Taxe vamale şi alte venituri de la persoane fizice
        17.01.03   Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale
        17.01.50   Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional
            A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
      18.01     Alte impozite şi taxe fiscale
        18.01.50   Alte impozite şi taxe
            B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
      20.01     Contribuţiile angajatorilor
        20.01.05   Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
        20.01.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici pentru persoane cu handicap)
      21.01     Contribuţiile asiguraţilor
        21.01.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi
        21.01.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.01     Venituri din proprietate
        30.01.01   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
        30.01.02   Încasări din cota reţinută, conform codului penal
        30.01.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
        30.01.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
        30.01.08   Venituri din dividende
        30.01.50   Alte venituri din proprietate
      31.01     Venituri din dobânzi
        31.01.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      33.01     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
        33.01.01   Taxe de metrologie
        33.01.02   Taxe consulare
        33.01.03   Venituri din taxe pentru prestaţii vamale
        33.01.04   Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare
        33.01.05   Taxe şi alte venituri în învăţământ
        33.01.06   Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară
        33.01.07   Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale
        33.01.08   Venituri din prestări de servicii
        33.01.09   Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
        33.01.23   Venituri din timbrul judiciar
        33.01.25   Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
        33.01.26   Venituri din despăgubiri
        33.01.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      34.01     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
        34.01.01   Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate
        34.01.02   Taxe extrajudiciare de timbru- la bugetul de stat restanţe anii anteriori -
        34.01.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
      35.01     Amenzi, penalităţi şi confiscări
        35.01.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
        35.01.02   Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe
        35.01.03   Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
        35.01.04   Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
        35.01.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
      36.01     Diverse venituri
        36.01.01   Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
        36.01.03   Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
        36.01.04   Venituri din producerea riscurilor asigurate
        36.01.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
        36.01.09   Fondul de risc
        36.01.11   Venituri din ajutoare de stat recuperate
        36.01.50   Alte venituri
      37.01     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.01.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.01.50   Alte transferuri voluntare
            II. VENITURI DIN CAPITAL
      39.01     Venituri din valorificarea unor bunuri
        39.01.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
        39.01.02   Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare
        39.01.03   Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
        39.01.06   Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare
        39.01.50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri
            III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
      40.01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
        40.01.01   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
        40.01.02   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat
        40.01.04   Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară
        40.01.05   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism
        40.01.07   Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
        40.01.08   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ
        40.01.09   Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
        40.01.12   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finanţarea lucrărilor agricole
        40.01.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
            IV. SUBVENŢII
      44.01     Donaţii din străinătate
        44.01.01   Donaţii din străinătate
          44.01.01.01Curente*)
          44.01.01.02De capital*)
        44.01.02   De la guverne străine
          44.01.02.01Curente*)
          44.01.02.02De capital*)
        44.01.03   De la alte administraţii
          44.01.03.01Curente*)
          44.01.03.02De capital*)

    --------------
    *) Detalierea se face numai în execuţie.
    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.01     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.01     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.01.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.01.01.01Administraţia prezidenţială
          51.01.01.02Autorităţi legislative
          51.01.01.03Autorităţi executive
          51.01.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
        51.01.02   Servicii publice descentralizate
        51.01.03   Contribuţia la bugetul U.E. şi cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
      53.01     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
        53.01.01   Cercetare fundamentală (de bază)
        53.01.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
      54.01     Alte servicii publice generale
        54.01.01   Programe de informare şi prezentare a imaginii României
        54.01.02   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
        54.01.03   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
        54.01.04   Fondul Naţional de Preaderare
        54.01.50   Alte servicii publice generale
      55.01     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
      56.01     Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
        56.01.01   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finanţate parţial din împrumuturi externe
        56.01.02   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
        56.01.03   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj
        56.01.04   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
        56.01.05   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie
      59.01 60.01     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ Apărare
        60.01.01   Administraţie centrală
        60.01.02   Apărare naţională
        60.01.03   Ajutor militar extern
        60.01.04   Apărare civilă (protecţie civilă militară)
        60.01.25   Cercetare şi dezvoltare pentru apărare
        60.01.50   Alte cheltuieli în domeniul apărării
      61.01     Ordine publică şi siguranţa naţională
        61.01.01   Administraţia centrală
        61.01.02   Servicii publice descentralizate
        61.01.03   Ordine publică
          61.01.03.01Poliţie
          61.01.03.02Jandarmerie
          61.01.03.03Paza şi supravegherea frontierei
        61.01.04   Siguranţa naţională
        61.01.05   Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor
        61.01.06   Autorităţi judecătoreşti
        61.01.07   Penitenciare
        61.01.25   Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională
        61.01.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
      64.01     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.01     Învăţământ
        65.01.01   Administraţie centrală
        65.01.02   Servicii publice descentralizate
        65.01.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.01.03.01Învăţământ preşcolar
          65.01.03.02Învăţământ primar
        65.01.04   Învăţământ secundar
          65.01.04.01Învăţământ secundar inferior
          65.01.04.02Învăţământ secundar superior
          65.01.04.03Învăţământ profesional
        65.01.05   Învăţământ postliceal
        65.01.06   Învăţământ superior
          65.01.06.01Învăţământ universitar
          65.01.06.02Învăţământ postuniversitar
        65.01.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.01.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
          65.01.07.02Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice
          65.01.07.03Case de copii
          65.01.07.04Învăţământ special
        65.01.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
          65.01.11.03Internate şi cantine pentru elevi
          65.01.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
          65.01.11.30Alte servicii auxiliare
        65.01.25   Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ
        65.01.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      66.01     Sănătate
        66.01.01   Administraţia centrală
        66.01.02   Servicii publice descentralizate
        66.01.04   Servicii medicale în ambulator
          66.01.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
          66.01.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
          66.01.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
        66.01.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
        66.01.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.01.06.01Spitale generale
          66.01.06.04Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
          66.01.06.05Maternităţi
          66.01.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
          66.01.06.07Centre medicale cu paturi
          66.01.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
        66.01.08   Servicii de sănătate publică
        66.01.09   Hematologie şi securitate transfuzională
        66.01.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
        66.01.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.01.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.01     Cultură, recreere şi religie
        67.01.01   Administraţie centrală
        67.01.02   Servicii publice descentralizate
        67.01.03   Servicii culturale
          67.01.03.01Biblioteci publice naţionale
          67.01.03.03Muzee
          67.01.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.01.03.11Edituri
          67.01.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
          67.01.03.13Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
          67.01.03.14Centre culturale
          67.01.03.15Grădini botanice
          67.01.03.16Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale
          67.01.03.30Alte servicii culturale
        67.01.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
        67.01.05   Servicii recreative şi sportive
          67.01.05.01Sport
          67.01.05.02Tineret
        67.01.06   Servicii religioase
        67.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul culturii, recreerii şi religiei
        67.01.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.01     Asigurări şi asistenţă socială
        68.01.01   Administraţie centrală
        68.01.02   Servicii publice descentralizate
        68.01.03   Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe
        68.01.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
        68.01.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          68.01.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        68.01.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.01.08   Ajutoare la trecerea în rezervă
        68.01.09   Ajutoare pentru urmaşi
        68.01.10   Ajutoare pentru locuinţe
        68.01.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.01.15.01Ajutor social
          68.01.15.03Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
          68.01.15.04Servicii sociale
          68.01.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        68.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.01.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
      70.01     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.01.01   Administraţie centrală
        70.01.02   Servicii publice descentralizate
        70.01.03   Locuinţe
          70.01.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
          70.01.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
        70.01.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
          70.01.05.02Amenajări hidrotehnice
        70.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice
        70.01.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
      74.01     Protecţia mediului
        74.01.01   Administraţie centrală
        74.01.02   Servicii publice descentralizate
        74.01.03   Reducerea şi controlul poluării
        74.01.04   Protecţia biosferei şi a mediului natural
        74.01.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului
        74.01.50   Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
      79.01     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.01     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.01.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.01.01.01Administraţie centrală
          80.01.01.02Servicii publice descentralizate
          80.01.01.03Meteorologie
          80.01.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
          80.01.01.05Sistemul naţional antigrindină
          80.01.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
          80.01.01.07Stimularea exportului
          80.01.01.08Cooperare economică internaţională
          80.01.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
          80.01.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
          80.01.01.11Rezerve de stat şi de mobilizare
          80.01.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
        80.01.02   Acţiuni generale de muncă
          80.01.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
          80.01.02.30Alte acţiuni generale de muncă
      81.01     Combustibili şi energie
        81.01.01   Administraţie centrală
        81.01.02   Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi
        81.01.03   Petrol şi gaze naturale
        81.01.04   Combustibil nuclear
        81.01.05   Energie electrică
        81.01.07   Alţi combustibili
        81.01.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
      82.01     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
        82.01.01   Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali
        82.01.02   Industria prelucrătoare
        82.01.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
      83.01     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
        83.01.01   Administraţie centrală
        83.01.02   Servicii publice descentralizate
        83.01.03   Agricultura
          83.01.03.01Amendare soluri acide şi alcaline
          83.01.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
          83.01.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
          83.01.03.04Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
          83.01.03.05Reproducţia şi selecţia animalelor
          83.01.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
        83.01.04   Silvicultura
        83.01.05   Piscicultura şi vânătoare
        83.01.50   Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
      84.01     Transporturi
        84.01.01   Administraţie centrală
        84.01.03   Transport rutier
          84.01.03.01Drumuri şi poduri
          84.01.03.02Transport în comun
        84.01.04   Transport feroviar
          84.01.04.01Transport pe calea ferată
          84.01.04.02Transport cu metroul
        84.01.05   Transport pe apă
        84.01.06   Transport aerian
          84.01.06.01Aeroporturi
          84.01.06.02Aviaţia civilă
          84.01.06.03Zboruri speciale
          84.01.06.05Alte acţiuni în domeniul aviaţiei civile
        84.01.07   Conducte şi alte sisteme de transport
        84.01.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
      85.01     Comunicaţii
        85.01.01   Comunicaţii
      86.01     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
        86.01.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
        86.01.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
        86.01.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
        86.01.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
        86.01.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
        86.01.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
        86.01.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
      87.01     Alte acţiuni economice
        87.01.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
        87.01.04   Turism
        87.01.05   Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
      96.01     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      97.01     Rezerve
      98.01     Excedent
      99.01     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa 2
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND
    BUGETELE LOCALE
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            A. VENITURI FISCALE
            A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
            A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
      01.02     Impozit pe profit
        01.02.01   Impozit pe profit de la agenţii economici*)
            A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
      04.02     Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
        04.02.01   Cote defalcate din impozitul pe venit
        04.02.04   Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
            ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
      05.02     Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
        05.02.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
            A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restanţe anii anteriori -
      06.02     Impozit pe salarii - total
        06.02.02   Cote defalcate din impozitul de salarii - Restanţe anii anteriori -
            A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
      07.02     Impozite şi taxe pe proprietate
        07.02.01   Impozit pe clădiri
          07.02.01.01Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)
          07.02.01.02Impozit pe clădiri de la persoane juridice*)
        07.02.02   Impozit pe terenuri
          07.02.02.01Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
          07.02.02.02Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
        07.02.03   Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru
        07.02.50   Alte impozite şi taxe pe proprietate
            A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
      11.02     Sume defalcate din T.V.A.
        11.02.01   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti
        11.02.02   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti
        11.02.03   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei
        11.02.04   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice
        11.02.05   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
        11.02.06   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
      12.02     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
        12.02.07   Taxe hoteliere
      15.02     Taxe pe servicii specifice
        15.02.01   Impozit pe spectacole
        15.02.50   Alte taxe pe servicii specifice
      16.02     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
        16.02.02   Taxa asupra mijloacelor de transport
          16.02.02.01Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*)
          16.02.02.02Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)
        16.02.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
        16.02.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
            A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
      18.02     Alte impozite şi taxe fiscale
        18.02.50   Alte impozite şi taxe
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.02     Venituri din proprietate
        30.02.01   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
        30.02.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
        30.02.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
        30.02.08   Venituri din dividende
        30.02.50   Alte venituri din proprietate
      31.02     Venituri din dobânzi
        31.02.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      33.02     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
        33.02.08   Venituri din prestări de servicii
        33.02.10   Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
        33.02.12   Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
        33.02.24   Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
        33.02.27   Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
        33.02.28   Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
        33.02.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      34.02     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
        34.02.02   Taxe extrajudiciare de timbru
        34.02.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
      35.02     Amenzi, penalităţi şi confiscări
        35.02.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
        35.02.02   Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârzierea declaraţiei de impozite şi taxe
        35.02.03   Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
        35.02.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
      36.02     Diverse venituri
        36.02.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
        36.02.11   Venituri din ajutoare de stat recuperate
        36.02.50   Alte venituri
      37.02     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.02.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.02.50   Alte transferuri voluntare
            II. VENITURI DIN CAPITAL
      39.02     Venituri din valorificarea unor bunuri
        39.02.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
        39.02.03   Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
        39.02.04   Venituri din privatizare
        39.02.07   Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului
            III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
      40.02     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
        40.02.06   Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
        40.02.07   Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
        40.02.10   Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)
        40.02.11   Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*)
        40.02.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
            IV. SUBVENŢII
            SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
      42.02     Subvenţii de la bugetul de stat
            A. De capital
        42.02.01   Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
        42.02.03   Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
        42.02.04   Aeroporturi de interes local
        42.02.05   Planuri şi regulamente de urbanism
        42.02.06   Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
        42.02.07   Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
        42.02.09   Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
        42.02.10   Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
            B. Curente
        42.02.21   Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
        42.02.28   Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie
        42.02.29   Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
      43.02     Subvenţii de la alte administraţii
        43.02.01   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului
        43.02.04   Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
        43.02.07   Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
        43.02.08   Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate

    _______
    *) Detalierea se face numai în execuţie.
    CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.02     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.02     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.02.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.02.01.03Autorităţi executive
      54.02     Alte servicii publice generale
        54.02.05   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
        54.02.06   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
        54.02.07   Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale
        54.02.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
        54.02.50   Alte servicii publice generale
      55.02     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
      56.02     Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
        56.02.06   Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
        56.02.07   Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
      59.02     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      60.02     Apărare
        60.02.02   Apărare naţională
      61.02     Ordine publică şi siguranţă naţională
        61.02.03   Ordine publică
          61.02.03.04Poliţie comunitară
        61.02.05   Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)
      64.02     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.02     Învăţământ
        65.02.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.02.03.01Învăţământ preşcolar
          65.02.03.02Învăţământ primar
        65.02.04   Învăţământ secundar
          65.02.04.01Învăţământ secundar inferior
          65.02.04.02Învăţământ secundar superior
          65.02.04.03Învăţământ profesional
        65.02.05   Învăţământ postliceal
        65.02.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.02.07.04Învăţământ special
        65.02.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
          65.02.11.03Internate şi cantine pentru elevi
          65.02.11.30Alte servicii auxiliare
        65.02.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      66.02     Sănătate
        66.02.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.02.06.01Spitale generale
        66.02.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.02.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.02     Cultura, recreere şi religie
        67.02.03   Servicii culturale
          67.02.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
          67.02.03.03Muzee
          67.02.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.02.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
          67.02.03.06Case de cultură
          67.02.03.07Cămine culturale
          67.02.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
          67.02.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
          67.02.03.30Alte servicii culturale
        67.02.05   Servicii recreative şi sportive
          67.02.05.01Sport
          67.02.05.02Tineret
          67.02.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
        67.02.06   Servicii religioase
        67.02.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.02     Asigurări şi asistenţă socială
        68.02.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârsta
        68.02.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          68.02.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        68.02.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.02.10   Ajutoare pentru locuinţe
        68.02.11   Creşe
        68.02.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.02.15.01Ajutor social
          68.02.15.02Cantine de ajutor social
        68.02.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
            Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
      70.02     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.02.03   Locuinţe
          70.02.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
          70.02.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
        70.02.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
          70.02.05.01Alimentare cu apă
          70.02.05.02Amenajări hidrotehnice
        70.02.06   Iluminat public şi electrificări rurale
        70.02.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
        70.02.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
      74.02     Protecţia mediului
        74.02.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
          74.02.05.01Salubritate
          74.02.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
        74.02.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
      79.02     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.02     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.02.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.02.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
          80.02.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
          80.02.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
          80.02.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
      81.02     Combustibili şi energie
        81.02.06   Energie termică
        81.02.07   Alţi combustibili
        81.02.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
      83.02     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
        83.02.03   Agricultura
          83.02.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
          83.02.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
      84.02     Transporturi
        84.02.03   Transport rutier
          84.02.03.01Drumuri şi poduri
          84.02.03.02Transport în comun
          84.02.03.03Străzi
        84.02.06   Transport aerian
          84.02.06.02Aviaţia civilă
        84.02.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
      87.02     Alte acţiuni economice
        87.02.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
        87.02.03   Zone libere
        87.02.04   Turism
        87.02.05   Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
        87.02.50   Alte acţiuni economice
      96.02     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      97.02     Rezerve
      98.02     Excedent
      99.02     Deficit


    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa 3
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL
    ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
      20.03     Contribuţiile angajatorilor
        20.03.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori
        20.03.01.01   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori*)
        20.03.01.02   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj*)
        20.03.04   Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori
        20.03.04.01   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori*)
        20.03.04.02   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale*)
      21.03     Contribuţiile asiguraţilor
        21.03.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi
        21.03.04   Contribuţia altor persoane asigurate
        21.03.05   Contribuţii facultative ale asiguraţilor
        21.03.06   Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare
        21.03.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.03     Venituri din proprietate
        30.03.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
        30.03.07   Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale
        30.03.50   Alte venituri din proprietate
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      33.03     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
        33.03.08   Venituri din prestări de servicii
        33.03.11   Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă
        33.03.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      36.03     Diverse venituri
        36.03.50   Alte venituri
      37.03     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.03.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.03.50   Alte transferuri voluntare
            IV. SUBVENŢII
            SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
      42.03     Subvenţii de la bugetul de stat
            B. Curente
        42.03.24   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat
    Notă *) Detalierea se face numai în execuţie.
    CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.03     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      54.03     Alte servicii publice generale
        54.00.50   Alte servicii publice generale
      55.03     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
      64.03     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      68.03     Asigurări şi asistenţă socială
        68.03.03   Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe
        68.03.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârsta
        68.03.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          68.03.05.01Asistenţă socială în caz de boli
          68.03.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        68.03.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.03.09   Ajutoare pentru urmaşi
        68.03.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.03.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        68.03.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          68.03.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
          68.03.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
      69.03     ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
        69.03.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          69.03.05.01Asistenţă socială în caz de boli
          69.03.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        69.03.07   Asigurări pentru şomaj
        69.03.09   Ajutoare pentru urmaşi
        69.03.15   Prevenirea excluderii sociale
          69.03.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        69.03.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          69.03.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
          69.03.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
      96.03     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      97.03     Rezerve
        97.03.01   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii
      98.03     Excedent
        98.04.03   Excedentul sistemului asigurărilor sociale de stat
        98.04.04   Excedentul sistemului de asigurări pentru accidente şi boli profesionale
      99.03     Deficit
        98.04.03   Deficitul sistemului asigurărilor sociale de stat
        98.04.04   Deficitul sistemului de asigurări pentru accidente şi boli profesionale

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa 4
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL
    ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
      20.04     Contribuţiile angajatorilor
        20.04.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori
        20.04.02.01   Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)
        20.04.02.02   Cota din contribuţii de la agenţii economici*)
      21.04     Contribuţiile asiguraţilor
        21.04.02   Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi
        21.04.02.01   Contribuţii individuale*)
        21.04.02.02   Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj*)
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.04     Venituri din proprietate
        30.04.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      31.04     Venituri din dobânzi
        31.04.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      36.04     Diverse venituri
        36.04.50   Alte venituri
      37.04     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.04.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.04.50   Alte transferuri voluntare
            III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
      40.04     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
        40.04.03   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de
            întreprinderi mici şi mijlocii
        40.04.10   Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)
            IV. SUBVENŢII
            SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
      42.04     Subvenţii de la bugetul de stat
            B. Curente
        42.04.25   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj

    _______
    *) Detalierea se face numai în execuţie.
    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.04     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      54.04     Alte servicii publice generale
        54.04.50   Alte servicii publice generale
      55.04     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
      64.04     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.04     Învăţământ
        65.04.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.04.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
        65.04.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      68.04     Asigurări şi asistenţă socială
        68.04.07   Asigurări pentru şomaj
        68.04.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.04.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        68.04.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          68.04.50.02Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor
          68.04.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
      79.04     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.04     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.04.02   Acţiuni generale de muncă
          80.04.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
          80.04.02.05Stimularea creării de locuri de muncă
          80.04.02.30Alte acţiuni generale de muncă
      96.04     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      97.04     Rezerve
      98.04     Excedent
      99.04     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei.
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.


    Anexa 5
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL
    UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
      20.05     Contribuţiile angajatorilor
        20.05.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori
        20.05.03.01   Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat*)
        20.05.03.02   Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj*)
        20.05.03.03   Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru
            Valorificarea Activelor Statului*)
      21.05     Contribuţiile asiguraţilor
        21.05.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi
        21.05.03.01   Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat*)
        21.05.03.02   Contribuţia datorată de alte persoane asigurate*)
        21.05.05   Contribuţii facultative ale asiguraţilor
        21.05.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.05     Venituri din proprietate
        30.05.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
        30.05.50   Alte venituri din proprietate
      31.05     Venituri din dobânzi
        31.05.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      36.05     Diverse venituri
        36.05.50   Alte venituri
      37.05     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.05.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.05.50   Alte transferuri voluntare
            IV. SUBVENŢII
            SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
      42.05     Subvenţii de la bugetul de stat
            B. Curente
        42.05.22   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen
        42.05.23   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv
        42.05.26   Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
      43.05     Subvenţii de la alte administraţii
        43.05.05   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani
        43.05.06   Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale

    _______
    *) Detalierea se face numai în execuţie.
    CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.05     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      54.05     Alte servicii publice generale
        54.05.50   Alte servicii publice generale
      64.05     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      66.05     Sănătate
        66.05.01   Administraţia centrală
        66.05.02   Servicii publice descentralizate
        66.05.03   Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale
          66.05.03.01Medicamente cu şi fără contribuţie personală
          66.05.03.02Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ
          66.05.03.03Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ
          66.05.03.04Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală
          66.05.03.05Dispozitive şi echipamente medicale
          66.05.03.06Alte produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive
        66.05.04   Servicii medicale în ambulator
          66.05.04.01Asistenţă medicală primară
          66.05.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
          66.05.04.03Asistenţă medicală stomatologică
          66.05.04.04Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice
          66.05.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
          66.05.04.06Servicii medicale acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate
          66.05.04.07Asistenţă medicală ambulatorie de recuperare - reabilitare a sănătăţii
          66.05.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
        66.05.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
        66.05.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.05.06.01Spitale generale
          66.05.06.02Spitale de specialitate
          66.05.06.03Unităţi medico-sociale
          66.05.06.04Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
          66.05.06.05Maternităţi
          66.05.06.07Centre medicale cu paturi
          66.05.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
        66.05.07   Îngrijiri medicale la domiciliu
      96.05     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      97.05     Rezerve
        97.05.02   Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
      98.05     Excedent
      99.05     Deficit


    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa 6
    CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE EXTERNE
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.06     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.06     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.06.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.06.01.03Autorităţi executive
        51.06.02   Servicii publice descentralizate
      53.06     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
        53.06.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
      59.06     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      60.06     Apărare
        60.06.02   Apărare naţională
      61.06.     Ordine publică şi siguranţă naţională
        61.06.01   Administraţia centrală
        61.06.03   Ordine publică
          61.06.03.01Poliţie
          61.06.03.03Paza şi supravegherea frontierei
        61.06.04   Siguranţă naţională
        61.06.05   Protecţie civilă şi pază contra incendiilor
        61.06.06   Autorităţi judecătoreşti
        61.06.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
      64.06     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.06     Învăţământ
        65.06.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.06.03.01Învăţământ preşcolar
          65.06.03.02Învăţământ primar
        65.06.04   Învăţământ secundar
          65.06.04.01Învăţământ secundar inferior
          65.06.04.02Învăţământ secundar superior
          65.06.04.03Învăţământ profesional
        65.06.06   Învăţământ superior
          65.06.06.01Învăţământ universitar
        65.06.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.06.07.04Învăţământ special
        65.06.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      66.06     Sănătate
        66.06.02   Servicii publice descentralizate
        66.06.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
        66.06.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.06.06.01Spitale generale
          66.00.06.05Maternităţi
        66.06.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.06.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.06     Cultură, recreere şi religie
        67.06.03   Servicii culturale
          67.06.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
          67.06.03.03Muzee
          67.06.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.06.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
          67.06.03.06Case de cultură
          67.06.03.07Cămine culturale
          67.06.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
          67.06.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
          67.06.03.14Centre culturale
          67.06.03.30Alte servicii culturale
        67.06.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
        67.06.06   Servicii religioase
        67.06.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.06     Asigurări şi asistenţă socială
        68.06.02   Servicii publice descentralizate
        68.06.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
        68.06.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.06.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.06.15.02Cantine de ajutor social
          68.06.15.04Servicii sociale
          68.06.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        68.06.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          68.06.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
      69.06     Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale
        69.06.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          69.06.50.03Alte cheltuieli de administrare fond
      70.06     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.06.03   Locuinţe
          70.06.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
          70.06.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
        70.06.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
          70.06.05.01Alimentare cu apă
          70.06.05.02Amenajări hidrotehnice
        70.06.06   Iluminat public şi electrificări rurale
        70.06.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
        70.06.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
      74.06     Protecţia mediului
        74.06.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
          74.06.05.01Salubritate
          74.06.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
        74.06.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
      79.06     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.06     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.06.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.06.01.03Meteorologie
          80.06.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
          80.06.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
          80.06.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
        80.06.02   Acţiuni generale de muncă
          80.06.02.04Măsuri active pentru combaterea şomajului
      81.06     Combustibili şi energie
        81.06.01   Administraţie centrală
        81.06.02   Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi
        81.06.04   Combustibil nuclear
        81.06.05   Energie electrică
        81.06.06   Energie termică
        81.06.07   Alţi combustibili
        81.06.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
      83.06     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
        83.06.03   Agricultură
          83.06.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
      84.06     Transporturi
        84.06.01   Administraţie centrală
        84.06.03   Transport rutier
          84.06.03.01Drumuri şi poduri
          84.06.03.02Transport în comun
          84.06.03.03Străzi
        84.06.04   Transport feroviar
          84.06.04.01Transport pe calea ferată
          84.06.04.02Transport cu metroul
        84.06.05   Transport pe apă
        84.06.06   Transport aerian
          84.06.06.01Aeroporturi
          84.06.06.02Aviaţia civilă
        84.06.07   Conducte şi alte sisteme de transport
        84.06.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
      85.06     Comunicaţii
        85.06.01   Comunicaţii
      87.06     Alte acţiuni economice
        87.06.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
        87.06.50   Alte acţiuni economice
      96.06     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      99.06     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005


    Anexa 7
    CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE INTERNE
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.07     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.07     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.07.01   Autorităţi executive şi legislative
      59.07     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      61.07     Ordine publică şi siguranţă naţională
        61.07.04   Siguranţă naţională
      64.07     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.07     Învăţământ
        65.07.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.07.03.01Învăţământ preşcolar
          65.07.03.02Învăţământ primar
        65.07.04   Învăţământ secundar
          65.07.04.01Învăţământ secundar inferior
          65.07.04.02Învăţământ secundar superior
          65.07.04.03Învăţământ profesional
        65.07.05   Învăţământ postliceal
        65.07.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.07.07.04Învăţământ special
        65.07.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      66.07     Sănătate
        66.07.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.07.06.01Spitale generale
        66.07.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.07.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.07     Cultură, recreere şi religie
        67.07.03   Servicii culturale
          67.07.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
          67.07.03.03Muzee
          67.07.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.07.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
          67.07.03.06Case de cultură
          67.07.03.07Cămine culturale
          67.07.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
          67.07.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
          67.07.03.30Alte servicii culturale
        67.07.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.07     Asigurări şi asistenţă socială
        68.07.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
        68.07.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.07.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.07.15.02Cantine de ajutor social
          68.07.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      70.07     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.07.03   Locuinţe
          70.07.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
          70.07.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
        70.07.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
          70.07.05.01Alimentare cu apă
          70.07.05.02Amenajări hidrotehnice
        70.07.06   Iluminat public şi electrificări rurale
        70.07.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
      74.07     Protecţia mediului
        74.07.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
          74.07.05.01Salubritate
          74.07.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
        74.07.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
      79.07     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.07     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.07.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.07.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      84.07     Transporturi
        84.07.03   Transport rutier
          84.07.03.01Drumuri şi poduri
          84.07.03.03Străzi
        84.07.06   Transport aerian
          84.07.06.02Aviaţia civilă
      96.07     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      99.07     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa 8
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL
    FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      31.08     Venituri din dobânzi
        31.08.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      36.08     Diverse venituri
        36.08.50   Alte venituri
      37.08     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.08.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.08.50   Alte transferuri voluntare
            IV. SUBVENŢII
      44.08     Donaţii din străinătate
        44.08.01   Donaţii din străinătate
          44.08.01.01Curente*)
          44.08.01.02De capital*)
        44.08.02   De la guverne străine
          44.08.02.01Curente*)
          44.08.02.02De capital*)
        44.08.03   De la alte administraţii
          44.08.03.01Curente*)
          44.08.03.02De capital*)

    CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.08     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.08     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.08.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.08.01.01Administraţia prezidenţială
          51.08.01.02Autorităţi legislative
          51.08.01.03Autorităţi executive
          51.08.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
        51.08.02   Servicii publice descentralizate
      53.08     Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare
        53.08.01   Cercetare fundamentală (de bază)
        53.08.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
      54.08     Alte servicii publice generale
        54.08.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
        54.08.50   Alte servicii publice generale
      59.08     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      60.08     Apărare
        60.08.01   Administraţie centrală
        60.08.02   Apărare naţională
        60.08.03   Ajutor militar extern
        60.08.25   Cercetare şi dezvoltare pentru apărare
        60.08.50   Alte cheltuieli în domeniul apărării
      61.08.     Ordine publică şi siguranţă naţională
        61.08.01   Administraţia centrală
        61.08.02   Servicii publice descentralizate
        61.08.03   Ordine publică
          61.08.03.01Poliţie
          61.08.03.02Jandarmerie
          61.08.03.03Paza şi supravegherea frontierei
          61.08.03.04Poliţie comunitară
        61.08.04   Siguranţă naţională
        61.08.05   Servicii de protecţie contra incendiilor
        61.08.06   Autorităţi judecătoreşti
        61.08.07   Penitenciare
        61.08.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
      64.08     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.08     Învăţământ
        65.08.01   Administraţie centrală
        65.08.02   Servicii publice descentralizate
        65.08.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.08.03.01Învăţământ preşcolar
          65.08.03.02Învăţământ primar
        65.08.04   Învăţământ secundar
          65.08.04.01Învăţământ secundar inferior
          65.08.04.02Învăţământ secundar superior
          65.08.04.03Învăţământ profesional
        65.08.05   Învăţământ postliceal
        65.08.06   Învăţământ superior
          65.08.06.01Învăţământ universitar
        65.08.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.08.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
          65.08.07.03Case de copii
          65.08.07.04Învăţământ special
        65.08.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
          65.08.11.03Internate şi cantine pentru elevi
          65.08.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
          65.08.11.30Alte servicii auxiliare
        65.08.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      66.08     Sănătate
        66.08.01   Administraţia centrală
        66.08.02   Servicii publice descentralizate
        66.08.04   Servicii medicale în ambulator
          66.08.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
          66.08.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
          66.08.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
        66.08.05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
        66.08.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.08.06.01Spitale generale
          66.08.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
          66.08.06.07Centre medicale cu paturi
          66.08.06.50Alte unităţi sanitare cu paturi
        66.08.08   Servicii de sănătate publică
        66.08.09   Hematologie şi securitate transfuzională
        66.08.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
        66.08.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.08.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.08     Cultură, recreere şi religie
        67.08.01   Administraţie centrală
        67.08.02   Servicii publice descentralizate
        67.08.03   Servicii culturale
          67.08.03.01Biblioteci publice naţionale
          67.08.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
          67.08.03.03Muzee
          67.08.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.08.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
          67.08.03.06Case de cultură
          67.08.03.07Cămine culturale
          67.08.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
          67.08.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
          67.08.03.14Centre culturale
          67.08.03.30Alte servicii culturale
        67.08.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
        67.08.05   Servicii recreative şi sportive
          67.08.05.01Sport
          67.08.05.02Tineret
          67.08.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
        67.08.06   Servicii religioase
        67.08.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.08     Asigurări şi asistenţă socială
        68.08.01   Administraţie centrală
        68.08.02   Servicii publice descentralizate
        68.08.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
        68.08.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          68.08.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        68.08.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.08.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.08.15.01Ajutor social
          68.08.15.02Cantine de ajutor social
          68.08.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
        68.08.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          68.08.50.01Rezervă de stat
            Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
      70.08     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.08.01   Administraţie centrală
        70.08.03   Locuinţe
          70.08.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
          70.08.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
        70.08.04   Servicii şi dezvoltare publică
        70.08.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
          70.08.05.01Alimentare cu apă
          70.08.05.02Amenajări hidrotehnice
        70.08.06   Iluminat public şi electrificări rurale
        70.08.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
        70.08.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
      74.08     Protecţia mediului
        74.08.01   Administraţie centrală
        74.08.02   Servicii publice descentralizate
        74.08.03   Reducerea şi controlul poluării
        74.08.04   Protecţia biosferei şi a mediului natural
        74.08.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
          74.08.05.01Salubritate
          74.08.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
        74.08.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
        74.08.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului
        74.08.50   Alte servicii în domeniul protecţiei mediului
      79.08     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.08     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.08.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.08.01.01Administraţie centrală
          80.08.01.02Servicii publice descentralizate
          80.08.01.03Meteorologie
          80.08.01.04Educaţia şi protecţia consumatorului
          80.08.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
          80.08.01.09Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
          80.08.01.10Programe de dezvoltare regională şi socială
          80.08.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
      81.08     Combustibili şi energie
        81.08.01   Administraţie centrală
        81.08.04   Combustibil nuclear
        81.08.05   Energie electrică
        81.08.06   Energie termică
        81.08.07   Alţi combustibili
        81.08.50   Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
      82.08     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
        82.08.01   Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali
        82.08.02   Industria prelucrătoare
        82.08.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
      83.08     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
        83.08.01   Administraţie centrală
        83.08.02   Servicii publice descentralizate
        83.08.03   Agricultură
          83.08.03.01Amendare soluri acide şi alcaline
          83.08.03.02Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului
          83.08.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
          83.08.03.04Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
          83.08.03.05Reproducţia şi selecţia animalelor
          83.08.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
        83.08.04   Silvicultură
        83.08.05   Piscicultură şi vânătoare
        83.08.50   Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
      84.08     Transporturi
        84.08.01   Administraţie centrală
        84.08.03   Transport rutier
          84.08.03.01Drumuri şi poduri
          84.08.03.02Transport în comun
          84.08.03.03Străzi
        84.08.04   Transport feroviar
          84.08.04.01Transport pe calea ferată
          84.08.04.02Transport cu metroul
        84.08.05   Transport pe apă
        84.08.06   Transport aerian
          84.08.06.01Aeroporturi
          84.08.06.02Aviaţia civilă
          84.08.06.05Alte acţiuni în domeniul aviaţiei civile
        84.08.07   Conducte şi alte sisteme de transport
        84.08.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
      85.08     Comunicaţii
        85.08.01   Comunicaţii
      86.08     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
        86.08.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
        86.08.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
        86.08.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
        86.08.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
        86.08.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
        86.08.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
        86.08.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
      87.08     Alte acţiuni economice
        87.08.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
        87.08.03   Zone libere
        87.08.04   Turism
      96.08     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      98.08     Excedent
      99.08     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.


    Anexa 9
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL TREZORERIEI STATULUI
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.09     Venituri din proprietate
        30.09.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      31.09     Venituri din dobânzi
        31.09.01   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
        31.09.02   Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
        31.09.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      35.09     Amenzi, penalităţi şi confiscări
        35.09.04   Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
        35.09.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
      36.09     Diverse venituri
        36.09.50   Alte venituri

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.09     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.09     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.09.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.09.01.03Autorităţi executive
      55.09     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
      96.09     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      98.09     Excedent
      99.09     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa 10
    CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI
    ACTIVITĂŢILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            A. VENITURI FISCALE
            A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
      12.10     Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
        12.10.08   Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice
        12.10.50   Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată
      14.10     Accize*)
        14.10.02   Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
        14.10.03   Accize încasate din vânzarea produselor din tutun*)
        14.10.12   Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice*)
        14.10.13   Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun*)
      15.10     Taxe pe servicii specifice
        15.10.01   Impozit pe spectacole
        15.10.50   Alte taxe pe servicii specifice
      16.10     Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
        16.10.01   Taxe pentru jocurile de noroc
        16.10.03   Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
        16.10.50   Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi
            A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
      18.10     Alte impozite şi taxe fiscale
        18.10.50   Alte impozite şi taxe
            B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI
      20.10     Contribuţiile angajatorilor
        20.10.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori
            C. VENITURI NEFISCALE
            C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
      30.10     Venituri din proprietate
        30.10.01   Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
        30.10.03   Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
        30.10.05   Venituri din concesiuni şi închirieri
        30.10.06   Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului
        30.10.08   Venituri din dividende
        30.10.09   Venituri din utilizarea păşunilor comunale
        30.10.50   Alte venituri din proprietate
      31.10     Venituri din dobânzi
        31.10.03   Alte venituri din dobânzi
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      33.10     Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
        33.10.01   Taxe de metrologie
        33.10.02   Taxe consulare
        33.10.04   Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare
        33.10.05   Taxe şi alte venituri în învăţământ
        33.10.07   Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale
        33.10.08   Venituri din prestări de servicii
        33.10.09   Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
        33.10.13   Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
        33.10.14   Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine
        33.10.15   Contribuţia pentru tabere şi turism şcolar
        33.10.16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă
        33.10.17   Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare
        33.10.19   Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive
        33.10.20   Venituri din cercetare
        33.10.21   Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
        33.10.50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
      34.10     Venituri din taxe administrative, eliberări permise
        34.10.50   Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
      35.10     Amenzi, penalităţi şi confiscări
        35.100.01   Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
        35.10.50   Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
      36.10     Diverse venituri
        36.10.04   Venituri din producerea riscurilor asigurate
        36.10.05   Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
        36.10.50   Alte venituri
      37.10     Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
        37.10.01   Donaţii şi sponsorizări
        37.10.50   Alte transferuri voluntare
            II. VENITURI DIN CAPITAL
      39.10     Venituri din valorificarea unor bunuri
        39.10.01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
        39.10.02   Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare
        39.10.04   Venituri din privatizare
        39.10.05   Încasări din valorificarea activelor bancare
        39.10.06   Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare
        39.10.50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri
            III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
      40.10     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
        40.10.50   Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
            IV. SUBVENŢII
      43.10     SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII
        43.10.09   Subvenţii pentru instituţii publice

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.10     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.10     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.10.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.10.01.02Autorităţi legislative
          51.10.01.03Autorităţi executive
          51.10.01.04Alte organe ale autorităţilor publice
      53.10     CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE
        53.10.01   Cercetare fundamentală (de bază)
        53.10.02   Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale
      54.10     Alte servicii publice generale
        54.10.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
      55.10     Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
      59.10     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      60.10     Apărare
        60.10.02   Apărare naţională
      61.10     Ordine publică şi siguranţă naţională
        61.10.03   Ordine publică
          61.10.03.01Poliţie
          61.10.03.02Jandarmerie
          61.10.03.03Paza şi supravegherea frontierei
        61.10.04   Siguranţă naţională
        61.10.05   Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor
        61.10.06   Autorităţi judecătoreşti
        61.10.07   Penitenciare
        61.10.09   Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă
        61.10.50   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
      64.10     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.10     Învăţământ
        65.10.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.10.03.01Învăţământ preşcolar
          65.10.03.02Învăţământ primar
        65.10.04   Învăţământ secundar
          65.10.04.01Învăţământ secundar inferior
          65.10.04.02Învăţământ secundar superior
          65.10.04.03Învăţământ profesional
        65.10.05   Învăţământ postliceal
        65.10.06   Învăţământ superior
          65.10.06.01Învăţământ universitar
          65.10.06.02Învăţământ postuniversitar
        65.10.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.10.07.01Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare
          65.10.07.02Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice
          65.10.07.03Case de copii
          65.10.07.04Învăţământ special
        65.10.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
          65.10.11.01Tabere şi turism şcolar
          65.10.11.02Casa Corpului Didactic
          65.10.11.03Internate şi cantine pentru elevi
          65.10.11.04Cămine şi cantine pentru studenţi
          65.10.11.30Alte servicii auxiliare
        65.10.25   Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ
        65.10.50   Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
      66.10     Sănătate
        66.10.02   Servicii publice descentralizate
        66.10.04   Servicii medicale în ambulator
          66.10.04.02Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
          66.10.04.05Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale
          66.10.04.50Alte servicii medicale ambulatorii
        66.10.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.10.06.01Spitale generale
          66.10.06.06Sanatorii balneare şi de recuperare
        66.10.09   Hematologie şi securitate transfuzională
        66.10.10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate
        66.10.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.10.50.01Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare
          66.10.50.02Policlinici cu plată
          66.10.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.10     Cultură, recreere şi religie
        67.10.01   Administraţie centrală
        67.10.02   Servicii publice descentralizate
        67.10.03   Servicii culturale
          67.10.03.03Muzee
          67.10.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.10.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
          67.10.03.06Case de cultură
          67.10.03.07Cămine culturale
          67.10.03.09Universităţi populare
          67.10.03.10Presă
          67.10.03.11Edituri
          67.10.03.13Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
          67.10.03.15Grădini botanice
          67.10.03.30Alte servicii culturale
        67.10.04   Servicii de emisiuni radio-tv şi publicaţii
        67.10.05   Servicii recreative şi sportive
          67.10.05.01Sport
        67.10.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul culturii, recreerii şi religiei
        67.10.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.10     Asigurări şi asistenţă socială
        68.10.01   Administraţie centrală
        68.10.02   Servicii publice descentralizate
        68.10.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
        68.10.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          68.10.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        68.10.11   Creşe
        68.10.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
        68.10.50   Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
          68.10.50.01Rezervă de stat
            Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
      70.10     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.10.02   Servicii publice descentralizate
        70.10.03   Locuinţe
          70.10.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
          70.10.03.30Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
        70.10.04   Servicii şi dezvoltare publică
        70.10.25   Cercetare şi dezvoltare în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice
        70.10.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
      79.10     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.10     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.10.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.10.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
        80.10.02   Acţiuni generale de muncă
          80.10.02.01Protecţia muncii
          80.10.02.02Păstrarea şi completarea carnetelor de muncă şi alte prestaţii
          80.10.02.03Eliberarea permiselor de muncă
      82.10     Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii
        82.10.03   Construcţii
        82.10.50   Alte cheltuieli în domeniul industriei
      83.10     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
          83.10.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
        83.10.04   Silvicultură
      84.10     Transporturi
        84.10.03   Transport rutier
          84.10.03.04Şcoli de conducători auto
        84.10.06   Transport aerian
          84.10.06.04Perfecţionarea personalului din aviaţia civilă
        84.10.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
      85.10     Comunicaţii
        85.10.01   Comunicaţii
      86.10     Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic
        86.10.01   Cercetare şi dezvoltare în domeniul acţiunilor generale economice, comerciale şi de muncă
        86.10.02   Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
        86.10.03   Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei
        86.10.04   Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor
        86.10.05   Cercetare şi dezvoltare în domeniul transporturilor
        86.10.06   Cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor
        86.10.07   Cercetare şi dezvoltare în alte domenii economice
      87.10     Alte acţiuni economice
        87.10.50   Alte acţiuni economice
      96.10     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      98.10     Excedent
      99.10     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa 11
    CLASIFICATIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE
    IN AFARA BUGETELOR LOCALE
    VENITURI
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL VENITURI
            I. VENITURI CURENTE
            C. VENITURI NEFISCALE
            C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
      36.11     Diverse venituri
        36.11.06   Taxe speciale
        36.11.07   Amortizare mijloace fixe
        36.11.08   Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
        36.11.09   Fondul de risc
        36.11.10   Fond de rulment
        36.11.50   Alte venituri

    CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
             
      CapitolSubcap.ParagrafDENUMIREA INDICATORILOR
             
            TOTAL CHELTUIELI
      50.11     Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
      51.11     Autorităţi publice şi acţiuni externe
        51.11.01   Autorităţi executive şi legislative
          51.11.01.03Autorităţi executive
      54.11     Alte servicii publice generale
        54.11.08   Fond de rulment
        54.11.10   Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
        54.11.50   Alte servicii publice generale
      59.11     Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
      61.11.     Ordine publică şi siguranţă naţională
        61.11.03   Ordine publică
          61.11.03.04Poliţie comunitară
      64.11     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
      65.11     Învăţământ
        65.11.03   Învăţământ preşcolar şi primar
          65.11.03.01Învăţământ preşcolar
          65.11.03.02Învăţământ primar
        65.11.04   Învăţământ secundar
          65.11.04.01Învăţământ secundar inferior
          65.11.04.02Învăţământ secundar superior
          65.11.04.03Învăţământ profesional
        65.11.05   Învăţământ postliceal
        65.11.07   Învăţământ nedefinibil prin nivel
          65.11.07.04Învăţământ special
        65.11.11   Servicii auxiliare pentru educaţie
          65.11.11.03Internate şi cantine pentru elevi
          65.11.11.30Alte servicii auxiliare
      66.11     Sănătate
        66.11.06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
          66.11.06.01Spitale generale
        66.11.50   Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii
          66.11.50.50Alte instituţii şi acţiuni sanitare
      67.11     Cultură, recreere şi religie
        67.11.03   Servicii culturale
          67.11.03.02Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
          67.11.03.03Muzee
          67.11.03.04Instituţii publice de spectacole şi concerte
          67.11.03.05Şcoli populare de artă şi meserii
          67.11.03.06Case de cultură
          67.11.03.07Cămine culturale
          67.11.03.08Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
          67.11.03.12Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
          67.11.03.14Centre culturale
          67.11.03.30Alte servicii culturale
        67.11.05   Servicii recreative şi sportive
          67.11.05.01Sport
          67.11.05.02Tineret
          67.11.05.03Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
        67.11.06   Servicii religioase
        67.11.50   Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
      68.11     Asigurări şi asistenţă socială
        68.11.04   Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
        68.11.05   Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
          68.11.05.02Asistenţă socială în caz de invaliditate
        68.11.06   Asistenţă socială pentru familie şi copii
        68.11.15   Prevenirea excluderii sociale
          68.11.15.01Ajutor social
          68.11.15.02Cantine de ajutor social
          68.11.15.50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
      69.11     Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
      70.11     Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
        70.11.03   Locuinţe
          70.11.03.01Dezvoltarea sistemului de locuinţe
        70.11.05   Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
          70.11.05.01Alimentare cu apă
          70.11.05.02Amenajări hidrotehnice
        70.11.06   Iluminat public şi electrificări rurale
        70.11.07   Alimentare cu gaze naturale în localităţi
        70.11.50   Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
      74.11     Protecţia mediului
        74.11.05   Salubritate şi gestiunea deşeurilor
          74.11.05.01Salubritate
          74.11.05.02Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
        74.11.06   Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
      79.11     Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
      80.11     Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
        80.11.01   Acţiuni generale economice şi comerciale
          80.11.01.06Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
          80.11.01.30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
      83.11     Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
        83.11.03   Agricultură
          83.11.03.03Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
          83.11.03.30Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
      84.11     Transporturi
        84.11.03   Transport rutier
          84.11.03.01Drumuri şi poduri
          84.11.03.02Transport în comun
          84.11.03.03Străzi
        84.11.06   Transport aerian
          84.11.06.02Aviaţia civilă
        84.11.50   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
      87.11     Alte acţiuni economice
        87.11.01   Fondul Român de Dezvoltare Socială
      96.11     Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
      98.11     Excedent
      99.11     Deficit

    NOTĂ:
    Prezenta clasificatie:
    - nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli;
    - se adapteaza şi completeaza de Ministerul Finanţelor Publice în functie de aparitia şi modificarea legislaţiei;
    - Clasificatia economica este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsa. Instituţiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.


    Anexa II
    CLASIFICATIA
    în profil departamental cuprinzand
    autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei
    publice centrale, judeţele şi municipiul Bucureşti
         
      CodDenumirea ordonatorului principal de credite
      AUTORITĂŢI PUBLICE, MINISTERE ŞI CELELALTE ORGANE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
      1Administraţia Prezidenţială
      2Senatul României
      3Camera Deputaţilor
      4Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
      5Curtea Constituţională
      6Consiliul Legislativ
      7Curtea de Conturi
      8Consiliul Concurenţei
      9Avocatul Poporului
      10Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
      11Consiliul Naţional al Audiovizualului
      12Cancelaria Primului-Ministru
      13Secretariatul General al Guvernului
      14Ministerul Afacerilor Externe
      15Ministerul Integrării Europene
      16Ministerul Finanţelor Publice
      17Ministerul Justiţiei
      18Ministerul Apărării Naţionale
      19Ministerul Administraţiei şi Internelor
      20Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
      21Ministerul Economiei şi Comerţului
      22Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
      23Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
      24Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
      25Ministerul Educaţiei şi Cercetării
      26Ministerul Sănătăţii
      27Ministerul Culturii şi Cultelor
      28Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
      29Ministerul Public
      30Departamentul Naţional Anticorupţie
      31Serviciul Român de Informaţii
      32Serviciul de Informaţii Externe
      33Serviciul de Protecţie şi Pază
      34Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
      35Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
      36Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
      37Academia Română
      38Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
      39Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
      40Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor
      41Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
      42Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
      43Agenţia Naţională de Presă ROMPRES
      44Institutul Cultural Român
      45Societatea Română de Radiodifuziune
      46Societatea Română de Televiziune
      47Consiliul Superior al Magistraturii
      48Autoritatea Electorală Permanentă
      49Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
      50Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
      65Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale
      JUDEŢE ŞI MUNICIPIUL BUCUREŞTI
      1Judeţul Alba
      2Judeţul Arad
      3Judeţul Argeş
      4Judeţul Bacău
      5Judeţul Bihor
      6Judeţul Bistriţa-Năsăud
      7Judeţul Botoşani
      8Judeţul Braşov
      9Judeţul Brăila
      10Judeţul Buzău
      11Judeţul Caraş-Severin
      12Judeţul Călăraşi
      13Judeţul Cluj
      14Judeţul Constanţa
      15Judeţul Covasna
      16Judeţul Dâmboviţa
      17Judeţul Dolj
      18Judeţul Galaţi
      19Judeţul Giurgiu
      20Judeţul Gorj
      21Judeţul Harghita
      22Judeţul Hunedoara
      23Judeţul Ialomiţa
      24Judeţul Iaşi
      25Judeţul Ilfov
      26Judeţul Maramureş
      27Judeţul Mehedinţi
      28Judeţul Mureş
      29Judeţul Neamţ
      30Judeţul Olt
      31Judeţul Prahova
      32Judeţul Satu Mare
      33Judeţul Sălaj
      34Judeţul Sibiu
      35Judeţul Suceava
      36Judeţul Teleorman
      37Judeţul Timiş
      38Judeţul Tulcea
      39Judeţul Vaslui
      40Judeţul Vâlcea
      41Judeţul Vrancea
      42Municipiul Bucureşti