LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*actualizată*)
privind protecţia animalelor
(actualizată până la data de 18 ianuarie 2008*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:
  1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 ianuarie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător.
  (2) Gestionarea populaţiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.


  Articolul 2

  În sensul prezentei legi, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.


  Articolul 3

  Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 4

  Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.
  ---------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 5

  (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:
  a) un adăpost corespunzător;
  b) hrană şi apă suficiente;
  c) posibilitatea de mişcare suficientă;
  d) îngrijire şi atenţie.
  e) asistenţă medicală.
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  (2) Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.
  ---------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 6

  (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
  (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:
  a) omorârea animalelor, cu intenţie;
  b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
  c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
  d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
  e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;
  f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;
  g) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;
  h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;
  i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
  j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;
  k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
  l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
  m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.
  ---------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 6^1

  Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical.
  ----------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 7

  Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fără a li se provoca suferinţe inutile.
  ---------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 7^1

  Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale, cu excepţia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar.
  -----------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 8

  (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor*) reprezintă autoritatea naţională în domeniul protecţiei animalelor.
  _______
  *) Conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată prin Legea nr. 215/2004, reprodusă la pag. 3-16, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se înfiinţează prin reorganizarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura aceluiaşi minister.
  (2) Condiţiile de deţinere, adăpostire şi întreţinere a animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Capitolul II Condiţii privind deţinerea animalelor


  Articolul 9

  (1) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizaţi de direcţia veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (2) Condiţiile privind deţinerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (3) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii şi recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supravieţuire, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  ---------
  Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 10

  (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a îngriji şi trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.
  (2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferinţe fizice şi psihice inutile, în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.


  Articolul 11

  Deţinătorii de animale care selecţionează un animal pentru reproducţie au obligaţia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice şi comportamentale ale speciei şi rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanţele, sănătatea şi bunăstarea descendenţilor.


  Articolul 12

  Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligaţia de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.


  Capitolul III Condiţii privind comerţul cu animale, transportul animalelor, precum şi folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii şi manifestări similare


  Articolul 13

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, din considerente privind protecţia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul ţării, poate impune anumite condiţii, precum şi limita sau interzice importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu animale, ţinând cont de reglementările comunitare.


  Articolul 14

  (1) Transportatorii au obligaţia de a transporta animalele în condiţii corespunzătoare, în funcţie de specie, stare fiziologică, sex, vârstă, categorie de producţie, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică şi/sau psihică a acestora.
  -----------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  (2) Condiţiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 15

  Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii sau alte manifestări similare numai dacă:
  a) organizatorul asigură condiţiile prevăzute la art. 5;
  b) sănătatea şi bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.


  Articolul 16

  În cursul competiţiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanţe ori să fie supuse unor procedee pentru creşterea sau diminuarea nivelului natural al performanţelor.
  (2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a animalelor.
  ---------
  Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Capitolul IV Intervenţii chirurgicale


  Articolul 17

  (1) Animalele sunt supuse intervenţiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.
  (2) Intervenţiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.
  (2^1) Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţii autorizate, cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la faţa locului.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  (3) Manoperele medicale care pot provoca suferinţă animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.


  Articolul 18

  Prin excepţie de la dispoziţiile art. 17 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, intervenţiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate şi de alte persoane care au calificarea necesară.


  Capitolul V
  Sacrificarea şi uciderea animalelor
  ---------
  Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

  Articolul 19

  Animalele nu vor fi supuse unor suferinţe inutile în cazul sacrificării sau uciderii.
  ---------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 20

  Sacrificarea şi uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.
  ---------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 21

  Prevederile art. 20 nu se aplică animalelor care, datorită unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.
  ---------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Capitolul VI Folosirea animalelor în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale


  Articolul 22

  Animalele pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci când obiectivul activităţii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.
  ---------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Capitolul VII Sancţiuni


  Articolul 23

  (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 12;
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);
  c) supunerea unui animal la rele tratamente;
  d) nerespectarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3);
  e) supunerea unui animal la cruzimi.
  (1^1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
  a) deţinerea şi comercializarea de animale sălbatice de către persoane fizice şi juridice neautorizate, cu excepţia grădinilor zoologice;
  b) folosirea animalelor pentru cerşetorie, în scopul obţinerii de foloase necuvenite;
  c) faptele prevăzute la art. 6;
  d) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
  e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cele de la lit. a), cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;
  ---------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 23 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  b) cele de la lit. b)-e), cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei.
  -----------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 23 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  c) cea de la lit. d), cu amendă de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei;
  d) cea de la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
  (3) Infracţiunile prevăzute la alin. (1^1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cele de la lit. a), cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 10.000 lei şi confiscarea animalelor;
  b) cele de la lit. b), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 6.000 lei şi confiscarea animalelor;
  c) cele de la lit. c), cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea animalelor;
  d) cele de la lit. d), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 2.000 lei şi confiscarea animalelor;
  e) cele de la lit. e), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 2.000 lei şi confiscarea animalelor.
  ---------
  Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 24

  În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 24^1

  În cazul constatării unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o perioadă de 5 ani.
  ----------
  Art. 24^1 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 25

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23 alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Capitolul VIII Dispoziţii finale


  Articolul 26

  (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi.
  ----------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  (2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor au acces în clădiri, adăposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animalele, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documente necesare controlului şi de a preleva probe pentru cercetări şi analize de laborator.
  (3) În situaţia în care locul unde sunt ţinute animalele se află la domiciliul sau reşedinţa deţinătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spaţiu se face cu acordul deţinătorului. În lipsa acordului, deţinătorul de animale are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor art. 5.


  Articolul 26^1

  Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.
  ----------
  Art. 26^1 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 27

  Ordinele prevăzute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 27^1

  (1) Radiodifuziunea şi Televiziunea Română promovează programe de protecţie a animalelor.
  (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul orelor de educaţie civică, va promova acţiuni de protecţie a animalelor.
  ---------
  Art. 27^1 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.


  Articolul 28

  Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CONSTANTIN NIŢĂ
  Bucureşti, 26 mai 2004.
  Nr. 205.
  -----