HOTĂRÂRE nr. 270 din 31 martie 2005
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 3 "Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România" la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 6 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
  "REGULAMENT
  privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, funcţionarea, competenţele şi dotarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, denumită în continuare Comisie.
  (2) Prezentul regulament stabileşte, în condiţiile legii, procedurile de retrocedare a imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din România şi care au fost preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi a imobilelor care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 septembrie 1940 22 decembrie 1989.
  (3) Comisia va avea două sigilii proprii: unul destinat activităţii consacrate restituirii imobilelor care au aparţinut cultelor religioase, iar celălalt destinat activităţii desfăşurate de Comisie în vederea soluţionării cererilor depuse de comunităţile minorităţilor naţionale.
  (4) Titulatura «Comisia specială de retrocedare» va fi completată în mod corespunzător, în funcţie de tematica fiecărei şedinţe, astfel:
  - «Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România»;
  - «Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România»."
  3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Preşedintele Comisiei este reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru, ale cărui atribuţii sunt completate corespunzător noilor competenţe ale Comisiei."
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) În realizarea atribuţiilor care îi revin Comisia va fi asistată de un secretariat tehnic pentru cultele religioase şi un secretariat tehnic pentru comunităţile minorităţilor naţionale, asigurate de Cancelaria PrimuluiMinistru, prin Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, care pune la dispoziţie spaţiul, personalul şi serviciile administrative necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii Comisiei şi secretariatelor tehnice.
  (2) Componenţa, organizarea şi atribuţiile celor două secretariate tehnice ale Comisiei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001."
  5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) După primirea cererilor de retrocedare şi a documentaţiilor aferente imobilelor deţinute de statul român sau de unităţile administrativ-teritoriale, preşedintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele fixează un termen în vederea analizării şi soluţionării cererilor cultelor religioase, respectiv ale comunităţilor minorităţilor naţionale, depuse la secretariatele tehnice ale Comisiei.
  (2) În vederea soluţionării cererilor depuse, Comisia solicită toate actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calităţii de proprietar sau, după caz, pentru efectuarea de expertize ale căror costuri vor fi suportate de centrul eparhial sau de centrul de cult solicitant ori de către comunitatea minorităţii naţionale solicitante, după caz.
  (3) La termenul fixat este invitat să participe un reprezentant al cultului religios, respectiv al comunităţii minorităţii naţionale solicitante, în vederea susţinerii cererii de retrocedare în baza documentelor legale prezentate."
  6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(2) Comisia dispune, prin decizie motivată, cu privire la cererea cultului religios, respectiv a comunităţii minorităţii naţionale solicitante."
  7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Decizia poate fi atacată în condiţiile art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, respectiv în condiţiile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii pentru urmărirea aplicării
  unitare a Legii nr. 10/2001,
  Ingrid Zaarour
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 31 martie 2005.
  Nr. 270.
  _____________