LEGE nr. 346 din 29 noiembrie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  2. La articolul unic punctul 1, alineatele (5) și (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:(5) Absolvenții ciclurilor de studii universitare de licență sau masterat pot ocupa posturi didactice în învățământul preșcolar și preuniversitar obligatoriu, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învățământ, care nu deține cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani.(6) Absolvenții cu diplomă de masterat pot ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal sau universitar, cu condiția deținerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învățământ, care nu deține cele 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani.3. La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. După alineatul (6) al articolului 9 se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:(7) Programele de pregătire psihopedagogică sunt oferite de facultățile de psihologie și științe ale educației și de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, abilitate de către Ministerul Educației și Cercetării.(8) Facultățile de psihologie și științe ale educației pot organiza studii universitare de masterat didactic.(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile. Anual, Ministerul Educației și Cercetării aprobă cifrele de școlarizare pe specializări și programele de studii ale masteratului didactic.(10) Diploma de masterat didactic, care conține un modul de specializare din domeniul apropiat licenței, dă dreptul exercitării profesiei didactice, în regim de completare de normă, în acel domeniu.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 29 noiembrie 2005.
  Nr. 346.
  -----------