LEGE nr. 579 din 23 octombrie 2002
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 65 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢA DE URGENŢĂ
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49/1999
  privind pensiile I.O.V.R."
  2. La articolul unic, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Articol unic. - Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 1 aprilie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:"
  3. La articolul unic, punctul 1 va avea următorul cuprins:
  "1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  Art. 3. - Invalizii şi accidentatii de război, marii mutilati şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate primesc pentru îngrijire, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixa de 1.000.000 lei lunar."
  4. La articolul unic se introduc punctele 2 şi 3 cu următorul cuprins:
  "2. După articolul 5 se introduc articolele 5^1 şi 5^2 cu următorul cuprins:
  Art. 5^1. - (1) În cazul decesului pensionarilor care beneficiază numai de pensie I.O.V.R. se acordă un ajutor de deces unei singure persoane, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun - sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedeşte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
  (2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă numai în cazul în care pentru persoana decedata nu se acordă ajutor de deces din alte sisteme de asigurări sociale.
  (3) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă în cuantum egal cu ajutorul de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat.
  Art. 5^2. - (1) Pensionarilor care beneficiază numai de pensie I.O.V.R. li se acordă un ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea lor şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale.
  (2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat.
  3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  Art. 10. - Dispoziţiile din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea şi plata pensiilor şi a ajutorului de deces, la contestarea deciziilor, precum şi la expertiza şi revizuirea medicală se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum şi accidentatilor de război în afară serviciului ordonat."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 23 octombrie 2002.
  Nr. 579.
  -----------