ORDIN nr. 2.526 din 30 decembrie 2016pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.318 din 21 decembrie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  După articolul 37 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 37^1
  (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează, după caz:
  a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;
  b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;
  c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliţi pe grupe de specii;
  d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale;
  e) celelalte materiale lemnoase şi produse din lemn se măsoară după metodele specifice, volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc.
  (2) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) se admit următoarele toleranţe:
  a) ± 2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 bucăţi;
  b) ± 3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 şi 100 bucăţi;
  c) ± 4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 bucăţi.
  (3) La calculul volumului lemnului aşezat în figuri geometrice, toleranţa de măsurare admisă este de ± 2% din volumul total.(4) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranţele aferente fiecărei metode dendrometrice prevăzute de reglementările în vigoare


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 21 aprilie 2017.

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Erika Stanciu,
  secretar de stat

  Bucureşti, 30 decembrie 2016.
  Nr. 2.526.
  ----